Західний науковий центр

Виставка книг до 50-річчя Західного наукового центру НАН України та МОН України

 

 1. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Книга 1: Пріоритети інтелекту / Авт. кол.: В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий та ін. – К.: Навчальна книга, 2003. – 608 с.
  ISBN: 966-7943-31-3 2. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Книга 2: Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення / Авт. кол.: В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий та ін. – К.: Навчальна книга, 2003. – 672 с.
  ISBN: 966-7943-33-X 3. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Книга 3: Модернізація освіти / Авт. кол.: В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий та ін. – К.: Навчальна книга, 2003. – 943 с.
  ISBN: 966-7943-34-8
 4. Науковці України – еліта держави / Автор – упорядник: Я. Білейчук. – К.: Логос Україна, 2010. – 239 с.
  ISBN: 978-966-2457-00-1

  “Науковці України – еліта держави” – книга про титанів науки, її вічних ентузіастів, натхненних експериментаторів, нестримних дослідників. Це унікальна праця, у якій зібрані імена найталановитіших та найшановніших людей України – учених, які творять історію суспільства та держави. Видання дає змогу оцінити сучасний стан науки на теренах нашої Батьківщини. Біографічні дані, пред’явлені в книзі, вражають: численні винаходи та розробки наших фахівців використовуються в усьому світі, розроблені ними технології запозичуються, купуються патенти, вони викладають у найпрестижніших вузах світу і відзначені почесними нагородами різних країн. Демонструючи, що попри історичні катаклізми українська наука XXI століття існує та позначена широкою інтеграцією, орієнтацією на людину і її проблеми у сучасному світі. Книга є прекрасним ілюстративним матеріалом і незаперечним доказом існування і розвитку науки в Україні.


 5. Науковці України – еліта держави: Наукові школи. Т. II / Автор – упорядник: Я. Білейчук. – К.: Логос Україна, 2012. – 299 с.
  ISBN: 978-966-2457-03-2

  “Науковці України – еліта держави” – друге видання “Видавництва Логос Україна” про титанів науки, переконливе свідчення того, що в України є і велике наукове минуле, і велике наукове майбутнє. У другому томі популярної серії, присвяченій науці України, робиться наголос на висвітленні всесвітньо відомих наукових шкіл – феномену української науки. Унікальність книги важко переоцінити, адже це перше такого роду видання, де системно зібрано та досліджено історію становлення, функціонування, винаходи та здобутки українських наукових шкіл. Книга має зручну структуру: біографії вчених вражають індивідуальним підходом та оригінальним оформленням, науково – популярний виклад дозволяє кожному читачеві заглибитися та пізнати цікавий та багатогранний світ науки, а серця небайдужих до вітчизняної науки наповнити гордістю за наше національне надбання.


 6. Наука західного регіону України (1990-2010): До 40-річчя Західного наукового центру / Відповідальний редактор: З.Т. Назарчук. – Львів: ПАІС, 2011. – 672 с. – (НАН України. МОН України. Західний науковий центр).
  ISBN: 978-966-1585-64-4

  Видання ознайомлює з найважливішими результатами фундаментальних та прикладних досліджень у різних галузях науки, які отримані академічними і галузевими науково – дослідними інститутами та вищими навчальними закладами західного регіону України впродовж 1990-2010 рр., а також показує їх практичне застосування. Окремо подано довідковий матеріал про наукові роботи, відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки, інформацію про членів Національних академій наук України та підготовку наукових кадрів у регіоні. Для наукових і науково – педагогічних працівників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться історією та розвитком науки.


 7. Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя/ Ред. колегія: П.В. Ясній, І.В. Луців, О.М. Герман, Г.М. Крамар, П.Д. Кривий, Б.Т. Новосядлий. – Тернопіль: Джура, 2010. – 376 с.
  ISBN: 978-966-185-046-9

  Це історико – пізнавальне та інформаційно – біографічне видання присвячене 50-літтю заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, де розгорнуто хроніку подій, пов’язаних із процесом зародження, становлення й утвердження вищого навчального закладу, який впродовж півстоліття творить, зберігає і примножує багаті освітні й наукові традиції краю, вливається в європейський освітній простір, формує молоду Генерацію української технічної інтелігенції. Тут представлено галерею постатей, які були серед фундаторів університету чи внесли вагому лепту у навчальний, науковий та виховний напрямки роботи ТНТУ, показано динаміку структурних змін та розкрито перспективні плани на майбутнє. Завершується видання фотокалейдоскопом унікальних світлин, на яких відображені найрізноманітніші епізоди п’ятдесяти літ університетського життя. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.


 8. Науковці Тернопільського національного технічного університету / Упорядники: М. Медюх, В. Лазарюк. – Тернопіль: Джура, 2010. – 204 с.
  ISBN: 978-966-185-047-6

  Книга містить короткі біографічні дані та відомості про найважливіші наукові досягнення вчених ТНТУ ім. І.Пулюя, які здобули наукові ступені та вчені звання і працювали в університеті (до 1991 року – філіалі Львівського політехнічного інституту, а до 1997 року – приладобудівному інституті) у період з 1960 по 2010 роки. Це видання прислужиться наукознавцям та історикам науки, а також стане в нагоді широкому загалові зацікавлених читачів. 9. Всеукраїнська науково-методична конференція “Актуальні питання організації навчання іноземних громадян у технічних вищих навчальних закладах України”. 26-28 квітня 2012 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 244 с.
  ISBN: 978-966-305-042-3
 10. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми сучасних технологій виготовлення і надійності передач з гнучким зв’язком”. 19-21 грудня 2011 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2011.
  ISBN: 978-966-2362-91-6
 11. Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні технології та обладнання харчових виробництв”. 29-30 вересня 2011 р. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 277 с.
 12. Єріна А.М., Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К.: ЦУЛ, 2004. – 212 с.
  ISBN: 966-8365-55-0

  У навчальному посібнику викладено методологічні засади і основні етапи наукового дослідження, джерела і пошук наукової інформації, методи статистичної обробки та аналізу емпіричних даних у середовищі Ехсеl, узагальнення результатів аналізу, прогнозування і пошуку рішень, процедури перевірки гіпотез і обґрунтування висновків, порядок оформлення результатів науково – дослідної роботи. Для студентів фінансово – економічних спеціальностей, менеджменту та маркетингу, аспірантів і молодих науковців. 13. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2007. – 254 с. – (Українська академія бізнесу та підприємництва).
  ISBN: 966-364-399-4

  Навчально – методичний комплекс містить в собі програму дисципліни, навчально – тематичні плани, навчально – методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання, лекційні матеріали у конспектно – схематичному вигляді, тлумачний словник термінів, перелік питань та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, перелік рекомендованої літератури. Розглядається сутність поняття про науку, її виникнення та еволюція. Розкриваються основні методи наукових досліджень, особливості вузівської науки в умовах ринкових відносин, форми науково – дослідної роботи студентів та її організації. Значна увага приділена раціональній організації праці науковців, пошуку науково – технічної інформації, визначенню ефективності науково – дослідних робіт. 14. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 176 с.
  ISBN: 966-364-420-6

  У навчальному посібнику наведено методи планування та здійснення експерименту у технічних галузях наукових досліджень та виробництва. З багатьма прикладами розглянуті питання вибору устаткування, вимірювальних засобів, уникнення грубих похибок і обробки результатів експерименту. Навчальний посібник у першу чергу пропонується магістрантам спеціальностей технічного спрямування. Він може бути корисним також аспірантам, молодим вченим і інженерам.


 15. Стеченко Д.М., Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і доп.  – К.: Знання, 2007.- 317 с.
  ISBN: 966-346-238-8

  У підручнику розкриваються особливості науково – дослідної роботи як головного джерела набуття, примноження, оновлення людських знань, продуктивної сили, що суттєво впливає на соціально – економічний розвиток країни. Висвітлено найважливіші підходи до формування особистості вченого, оптимальної організації його праці. Значне місце відведено основам методології досліджень, типології методів наукового пізнання, розкриттю основних способів і прийомів емпіричного та теоретичного рівнів дослідження, технології їх практичного використання у науковій діяльності. Книга містить інформаційно – аналітичні, довідкові, науково – методичні матеріали та глосарій. Для студентів, що навчаються за програмою магістрів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін та науковців.


 16. 978-966-360-378-0Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2018 році. Відповід. за вип.: акад. НАН України / В.Л.Богданов. К.: Академперіодика, 2019. – 596 с. (НАН України)
  ISBN 978-966-360-378-0
  Висвітлено основні результати та показники наукової та науково-організаційної  діяльності Національної академії наук України у 2018 році.


 17. 978-966-360-361-2Національна академія наук України (1918 – 2018): До 100-річчя від дня заснування / Гол. ред.кол.: Б.Є.Патон К.: Академперіодика, 2018. – 336 с. (НАН України)
  ISBN 978-966-360-361-2
  У ювілейному виданні схарактеризовано основні етапи розвитку Націо­нальної академії наук України як найвищої державної наукової організації за сто років її діяльності. Увагу зосереджено на найважливіших здобутках академічних установ та відомих учених, провідних наукових шкіл у фунда­ментальних дослідженнях та науково-технічних розробках, на впроваджен­ні їх у суспільну практику. Визначено шляхи вдосконалення діяльності Академії на сучасному етапі, завдання і перспективи її роботи в наступні десятиріччя.Книга призначена для широкого кола науковців, працівників освіти і культури, політиків, громадських діячів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку науки в Україні.


 18. 976-966-136-614-4Національна академія наук України. Видатні досягнення. 1918 – 2018: До 100-річчя Національної академії наук України / Гол. ред.кол.: Б.Є.Патон. К.: Фенікс, 2018. – 320 с. (НАН України. Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України)
  ISBN 976-966-136-614-4
  Містить понад 100 видатних досягнень вчених HAH України в галузі фізико-математичних і хіміко-біологічних наук, наук про Землю і космос, технічних і соціогуманітарних наук. За досягнення взято найважливіші відкриття і винаходи, розроблені теорії, створені нові матеріали і технології, прилади та устаткування, фундаментальні публікації, розкрито їх зміст і значення, наведено короткі біографічні довідки про авторів результатів. Тексти супроводжуються фотографіями та бібліографією.Розраховане на співробітників інститутів та установ HAH України, істориків науки і наукознавців, а також тих, хто цікавиться історією вітчизняної науки.


 19. 978-966-136-613-7Національна академія наук України. Персональний склад. 1918 – 2018: До 100-річчя Національної академії наук України / Палій ВМ., Храмов Ю.О.; Відповід. ред.: акад. НАН України В.Л.Богданов. 7-е вид., доп. й випр. К.: Фенікс, 2018. – 560 с. (НАН України. Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України)
  ISBN 978-966-136-613-7
  У книзі подано короткі відомості про життя, наукову і науково-організаційну діяльність академіків і членів-кореспондентів Національної академії наук України за час її існування — 1918—2018 рр. Наведено також біографічні довідки про іноземних членів HAH України. У розділі «Додатки» вміщено списки учених Академії — лауреатів Державних премій України та іменних премій HAH України, заслужених діячів науки і техніки України. 20. 978-966-136-612-0Національна академія наук України. / Хронологія. 1918 – 2018: До 100-річчя Національної академії наук України; Відповід. ред.: акад. НАН України В.Л.Богданов. 2-ге вид., доп. й переробл. К.: Фенікс, 2018. – 720 с. (НАН України. Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва)
  ISBN 978-966-136-612-0
  Містить коротку історію HAH України за роки її існування (1918—2018) в датах, подіях, фактах та особистостях і подається в рамках відповідної періодизаційної схеми та в суспільно-політичному контексті. Цей своєрідний звід найбільший значущих подій і фактів HAH України та її наукової, науково-технічної й науково-організаційної діяльності, відібраних за певними критеріями і супроводжуваних подекуди короткими анотаціями та посиланнями першоджерела, створено вперше. При цьому поєднання хронікального підходу з аналітичним дало можливість відійти від простої констатації фактів, внаслідок чого хронологія набула нового змісту. Книга супроводжується значною кількістю фотографій та бібліографією.Розрахована на співробітників академічних установ, істориків науки і наукознавців, всіх, хто цікавиться історією України та її Академії наук.

 21. 4_20_1_2018Національна академія наук України у 2017 році. К.: Академперіодика, 2018. – 48с.