Нові надходження за листопад 2017 року

 1. 966-692-532-ХКурков А. Улюблена пісня космополіта: Роман. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 256 с.
  ISBN: 966-692-532-Х
  “Улюблена пісня космополіта” – пригодницький і водночас філософський роман, у якому йдеться про кохання і пошук ідеальної батьківщини, про патріотизм і космополітизм. Герой роману – переконаний дезертир, який несподівано здійснює подвиг із непередбачуваними наслідками.


 2. No ISBNЛитвин В.В. Аналіз даних та знань: Навчальний посібник / Литвин В.В., Пасічник В.В., Нікольський Ю.В. – Львів: Магнолія 2006,2017. – 276 с. – МОН України.
  Викладено основні методи аналізу даних та знань, особливу увагу звернуто на багатовимірний та інтелектуальний аналіз даних. Висвітлено особливості технологій Data Mining , їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології за допомогою програмного засобу Ргоtege. Розглянуто методи машинного навчання, які використовуються під час аналізу даних та знань. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки “Комп’ютерні науки”, “Системний аналіз”, для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також для магістрів спеціальностей “Управління проектами” та “Консолідована інформація”.
 3. 978-617-609-060-1Марущак П.О. Розпорошена та локалізована пошкодженості теплостійких сталей / Марущак П.О., Біщак Р.Т., Баран Д.Я. – Тернопіль: Лібра-Терра, 2016. – 228 с.
  ISBN: 978-617-609-060-1
  З позицій технічного діагностування і механіки руйнування встановлено основні закономірності впливу термоциклічного напрацювання на пошкоджуваність, руйнування сталі 25Х1М1Ф та запропоновано схеми деформування матеріалу на різних структурних рівнях. Створено нові експериментальні методи вивчення напружено-деформованого стану та неруйнівного контролю дефектності матеріалу, а також діагностики міцності, надійності та довговічності елементів конструкцій металургійного обладнання. Проаналізовано механізми високотемпературного поширення втомних тріщин у теплостійкій сталі. Розроблено оригінальну фізичну модель ролика МБЛЗ, яка дозволила оцінити вплив зупинок лиття на зміну температурних полів ролика на різних відстанях від поверхні. Вивчено процеси деградації матеріалів елементів конструкцій металургійного обладнання, зміни фізико-механічних характеристик їх матеріалів, розвинуто підходи до їх кількісного оцінювання. Описано макро- і мікромеханізми деформування і руйнування сталі 25Х1М1Ф. Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються оцінкою довговічності та залишкового ресурсу металургійного обладнання; буде корисною викладачам, аспірантам та студентам, які спеціалізуються в галузі механіки руйнування конструкційних матеріалів, матеріалознавства та зварювання.
 4. 978-617-07-0122-0Отрошко О.В. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К.: Знання, 2013. – 334 с.
  ISBN: 978-617-07-0122-0
  У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять. Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії.


 5. 978-617-7278-58-9Гідрогазодинаміка / С.М. Василенко, В.Р. Кулінченко, О.Ю. Шевченко, В.А. Піддубний. – К.: Кондор, 2016. – 676 с. – МОН України. Національний університет харчових технологій.
  ISBN: 978-617-7278-58-9
  Містить теоретичні основи отримані на підставі підвищеного і загального знання математики. Викладені основні закони і рівняння руху рідин і газів. Описані закономірності одномірного дво- і тримірного руху нестисливої ньютонівської і реологічної рідини. Подані основні поняття теорії подібності. Висвітлені основи приграничного шару під час ламінарного і турбулентного режимів руху. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком підготовки “Теплоенергетика”.
 6. 978-617-7278-66-4Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт: Навчальний посібник, Ч.1: Транспортні та навантажувально-розвантажувальні засоби / За заг. ред. С.Л. Литвиненка. – К.: Кондор, 2016. – 208 с. – МОН України. Дніпропетровський нац. університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Національний авіаційний університет.
  ISBN: 978-617-7278-66-4
  Викладено основи транспортного процесу, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. Показано особливості транспортного процесу та його призначення подано загальну характеристику навантажувально-розвантажувальних засобів на різних видах транспорту. Для студентів напряму/спеціальності “Транспортні технології (за видами транспорту)” транспортних навчальних закладів України.
 7. 978-966-316-165-5Системологія на транспорті: Підручник. У 5-ти кн. Кн.ІІ: Технологія наукових досліджень і технічної творчості / За заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2007. – 318 с.
  ISBN: 978-966-316-165-5
  У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на основі системного підходу. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 “Транспортні технології” вищих навчальних закладів.


 8. 978-966-316-186-0Системологія на транспорті: Підручник. У 5-ти кн. Кн.ІV: Організація дорожнього руху / За заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2014. – 452 с.
  ISBN: 978-966-316-186-0
  У підручнику розглянуто понятійний апарат організації дорожнього руху, принципи та МЕТОДИ вирішення транспортних проблем на вулично-дорожніх мережах міст і на автомобільних дорогах загального користування. Визначено принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків, аналізу існуючих умов руху та аварійності, проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху, їх соціально-економічна, енергетична, екологічна та ергономічна оцінка. Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напрямку 1004 “Транспортні технології” у вищих навчальних закладах.
 9. 978-966-316-215-7Системологія на транспорті: Підручник. У 5-ти кн. Кн.5: Ергономіка / За заг. ред. М.Ф. Дмитриченка. – К.: Знання України, 2008. – 256 с.
  ISBN: 978-966-316-215-7
  У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на основі системного підходу.Підручник призначено для студентів та аспірантів , які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 “Транспортні технології” вищих навчальних закладів.


 10. 978-617-7320-31-8Харчова біотехнологія: Підручник / Т.П. Пирог, М.М. Антонюк, О.І. Скроцька, Н.Ф. Кігель. – К.: Ліра-К, 2017. – 408 с. – МОН України. Національний університет харчових технологій.
  ISBN: 978-617-7320-31-8
  У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти харчової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані м’ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену харчові продукти); традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові добавки (поліглутамінова кислота, лактулоза, лактобіонова кислота, лікопін, астаксантин, лютеїн, 2-фенілетанол, полісахариди гелан, пулулан, курдлан тощо) та сучасні біотехнології їх одержання; переваги та недоліки, а також законодавча база використання генно-модифікованих організмів у харчових виробництвах. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом “Біотехнологія”, та споріднених напрямів (“Харчові технології та інженерія”, “Технологічна експертиза та безпека харчової продукції”, “Біологія”), а також для спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та харчових технологій.