Нові надходження за жовтень 2018 року

 1. 978-966-439-881-4Kobliansska G. International Financial Reporting Standards: Tutorial. – Kyiv: Publishing and Polygraphic Centre “The University of Kyiv, 2017. – 239 p. – Ministry of Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv.
  ISBN: 978-966-439-881-4
  The tutorial is written in accordance with the program of the discipline “International -Financial Reporting Standards” for students of economic specialties. It covers the basic requirements of the International Financial Reporting Standards for the formation of separate elements of financial reporting and the preparation of the consolidated financial statements of companies private ownership. Covered the theoretical position of the object, method, technique and organization of accounting according to International Financial Reporting Standards at the enterprises. It is shown the practical examples of preparation and submission of financial statements for the companies private ownership.
 2. 978-966-439-877-7Боринець С.Я. Теорія та практика світових фінансів: Підручник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 431 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-877-7
  Розглянуто сутність світових фінансів, розвиток і сучасний стан світової фінансової системи, діяльність світових ринків золота, валюти, цінних паперів, сучасні міжнародні кредитні відносини, систему міжнародного оподаткування, економічні передумови та наслідки інтеграції України в систему світових фінансів. Значну увагу приділено висвітленню актуальних питань теорії світових фінансів у систематизованому вигляді відповідно до сучасної системи оцінок. Поряд із теоретичними питаннями узагальнено новітній практичний матеріал. Після кожного розділу подано контрольні запитання і завдання, у кінці підручника- тексти на глосарій. Розраховано на викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, науковців, фахівців-практиків, усіх, кого цікавлять сучасні проблеми міжнародних фінансів.
 3. 978-966-439-887-6Зубченко В.П. Математичні основи страхування життя: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 223 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-887-6
  Навчальний посібник містить виклад відомостей та результатів із математичних основ страхування життя, приклади розв’язання типових завдань, задачі для практичних занять та самостійного опрацювання. Для студентів університетів. 4. 978-966-694-076-9Крижанівський Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: Науково-технічний посібник у 3-х т.. Т.1: Основи оцінювання деградації трубопроводів / Крижанівський Є.І., Никифорчин Г.М. – Івано-Франківськ-Львів: Вид-во ІФНТУНГ, 2011. – 457 с. – МОН України. ІФНТУНГ.
  ISBN: 978-966-694-076-9
  Розглянуто основні відомості про корозію, корозійно-механічне руйнування, тріщиностійкість і водневу крихкість конструкційних сталей. Вивчено протикорозійні властивості захисних покривів і описано методи та засоби обстеження і діагностування технічного стану трубопроводів. Подано методи розрахунку конструкційної міцності труб з корозійними дефектами. Для науковців, інженерно-технічних спеціалістів, які працюють у галузі проектування, виготовлення та експлуатації промислових та магістральних нафтогазопроводів та резервуарів, для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.
 5. 978-966-694-156-8Крижанівський Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: Науково-технічний посібник у 3-х т.. Т.2: Деградація нафтопроводів і резервуарів та її запобігання / Крижанівський Є.І., Никифорчин Г.М. – Івано-Франківськ-Львів: Вид-во ІФНТУНГ, 2011. – 447 с. – МОН України. ІФНТУНГ.
  ISBN: 978-966-694-156-8
  Розглянуто умови експлуатації промислових та магістральних нафтопроводів, а також резервуарів зберігання нафти, вплив експлуатаційних чинників на їх корозію і корозійно-механічне руйнування. Приведені закономірності ґрунтової та внутрішньої корозії, методи її прогнозування, роль водню в процесах руйнування і пов’язані з цим проблеми деградації властивостей сталей. Подано методи протикорозійного захисту для забезпечення цілісності конструкцій впродовж тривалої експлуатації. Для науковців, інженерно-технічних спеціалістів, які працюють у галузі проектування, виготовлення та експлуатації промислових та магістральних нафтопроводів та резервуарів, для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.
 6. 978-966-694-180-3Крижанівський Є.І. Корозійно-воднева деградація нафтових і газових трубопроводів та її запобігання: Науково-технічний посібник у 3-х т.. Т.3: Деградація газопроводів та її запобігання / Крижанівський Є.І., Никифорчин Г.М. – Івано-Франківськ-Львів: Вид-во ІФНТУНГ, 2012. – 433 с. – МОН України. ІФНТУНГ.
  ISBN: 978-966-694-180-3
  Розглянуто умови експлуатації, причини втрати роботоздатності і закономірності корозійно-водневої деградації промислових і магістральних газопроводів. Особливу увагу приділено корозійно-механічному руйнуванню, включаючи корозійну тріщиностійкість. Наголошено на особливу роль транспортованого продукту у деградації властивостей сталей в об’ємі стінки труби. Проаналізовано методи протикорозійного захисту для збереження цілісності та підвищення довговічності трубопроводів. Для науковців, інженерно-технічних спеціалістів, які працюють у галузі проектування, виготовлення та експлуатації промислових та магістральних газопроводів, для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.
 7. 978-966-439-832-6Лавріщева К.М. Технологія програмування інформаційних систем: методи, засоби, інструменти: Підручник / Лавріщева К.М., Нікітченко М.С., Омельчук Л.Л. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 367 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-832-6
  Розглянуто методи, засоби та інструменти технології програмування складних систем, засновані на парадигмах модульного, об’єктного, компонентного, генераційного, сервісно-орієнтованого програмування. Для кожної парадигми досліджено відповідні методи формалізації. Для студентів факультету кібернетики, що вивчають нормативні дисципліни “Технологія програмування” та “Програмна інженерія”.
 8. 978-966-439-840-1Лукієнко О.І. Структурно-парагенетичний аналіз (на тектонофаційній основі): Монографія. Кн.1: Епізона / Лукієнко О.І., Вакарчук С.Г., Кравченко Д.В. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 276 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-840-1
  Розроблено теоретичні та прикладні аспекти структурно-парагенетичного аналізу на тектонофаціальній основі для структурно-реологічних умов епізони (низькотемпературні геологічні середовища) з урахуванням реологічних умов і відносних ступенів дислокаційних перетворень цих середовищ (за спеціально розробленою десятибальною шкалою ознак тектонофацій). Визначено роль синергетики у формуванні структурних парагенезів відзначеного типу. Важливу увагу в породі приділено тектонічній течії як головному чинникові структуроутворення в земні корі. В основу роботи покладено переважно оригінальний матеріал, напрацьований авторами цієї роботи в різних регіонах світу (Середня Азія, Казахстан, Урал, Карпати, Крим). Розраховано на широку аудиторію геологів: науковців і спеціалістів-практиків, аспірантів, студентів магістратури вищих навчальних закладів.
 9. 978-966-607-416-3Лучко Й.Й. Динаміка стержневих систем та споруд: Підручник / Лучко Й.Й., Мямлін С.В. За ред. Й.Й. Лучка. – Львів: Каменяр, 2018. – 524 с. – МОН України. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-607-416-3
  Книга висвітлює питання динаміки споруд і пов’язані з ними проблеми розрахунку статично визначуваних та статично невизначуваних стержневих і пластинчастих систем на динамічні навантаження. Розглядаються вільні і вимушені коливання системи з однією та скінченною кількістю ступенів вільності за різних видів динамічних і сейсмічних навантажень. Наведено характерні типові задачі і приклади з короткими вказівками до їх розв’язку. Приділено увагу питанням числового аналізу рівнянь коливань. При побудові математичних моделей використано континуально-дискретні розрахункові схеми, а також нелінійні властивості коливальних систем. Для проектувальників і наукових працівників, які займаються питаннями розрахунків будівель і споруд на динамічні і сейсмічні навантаження. Може бути корисна студентам при вивченні курсів динаміки споруд і сейсмостійкого будівництва.
 10. 978-966-613-646-9Скальський В.Р. Основи акустичних методів неруйнівного контролю: Навчальний посібник / Скальський В.Р., Сулим Г.Т. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 386 с. – МОН України. ЛНУ ім. Івана Франка.
  ISBN: 978-966-613-646-9
  Викладено теоретичні основи та розглянуто методологію неруйнівного контролю матеріалів, виробів і елементів конструкцій акустичними методами. Наведено класифікацію акустичних методів неруйнівного контролю, детальний аналіз виникнення та поширення пружних хвиль у твердих тілах; сформульовано засади ультразвукового неруйнівного контролю; описано фізичні основи та методи акустико-емісійного неруйнівного контролю зародження та розвитку руйнування у твердих тілах, розглянуто принципи дії технічних засобів, які дають змогу перетворювати пружні хвилі в електричні сигнали акустичної емісії. Для студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників та інженерів-дослідників, аспірантів і викладачів.
 11. 978-966-439-611-7Черняк О.І. Практикум з економетрики: Навчальний посібник / Черняк О.І., Харламова Г.О., Слушаєнко Н.В. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 183 с. – КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-611-7
  Для забезпечення методичної підтримки практичних занять наведено розгорнуті методичні вказівки, типовий навчально-тематичний план лекцій і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для розробки проектів, розв’язання типових задач та опис їхньої реалізації на комп’ютері за допомогою популярних пакетів прикладних програм Statistics, ЕVIEWS, а також модульні завдання, тести тощо. Розглянуто побудову економетричних моделей на основі просторових даних і часових рядів. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також викладачів, аспірантів і слухачів інститутів підвищення кваліфікації.
 12. 978-966-665-493-2Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідниковий посібник. Т.14: Концентрація напружень у твердих тілах з вирізами / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: Сполом, 2012. – 384 с. – НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка.
  ISBN: 978-966-665-493-2
  Розглянуто проблеми забезпечення довговічності авіаційних конструкцій за принципом їх безпечної пошкоджуваності. Подано дані про фізико-механічні характеристики авіаційних матеріалів і методи їх підвищення з врахуванням впливу експлуатаційного середовища; методи і засоби неруй-нівного контролю матеріалів і елементів конструкцій; методи розрахунків їх міцності і довговічності з позицій механіки руйнування; підходи до оцінки залишкового ресурсу авіаційної техніки з урахуванням деградації матеріалів під час тривалої експлуатації. Для наукових працівників та інженерів, що працюють у галузі проектування, діагностики та експлуатації авіаційної техніки, а також аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей. Проаналізовано та узагальнено сучасні наукові підходи механіки руйнування до міцності елементів конструкцій з гострими та закругленими кутовими вирізами. На основі розробленого авторами єдиного підходу до проблеми концентрації напружень біля закруглених та гострих кутових вирізів отримано коефіцієнти концентрації та інтенсивності напружень у пружних тілах з такими концентраторами напружень. На основі розв’язків пружно-пластичних задач запропоновано деформаційний критерій руйнування таких тіл. Побудовано апроксимувальні формули для коефіцієнтів концентрації напружень біля кутових вирізів довільного радіуса закруглення та для коефіцієнтів інтенсивності напружень у вершинах гострих вирізів у зразках різної конфігурації. Поряд з власними дослідженнями авторів наведено відомі результати у світовій літературі з розглянутих питань. Для наукових працівників та інженерів, що працюють у галузі механіки руйнування та міцності матеріалів, а також аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.