Нові надходження за лютий 2017 року

 1. 978-966-680-585-3Бондарчук А.С. Внутрішньоквартальне електропостачання. Курсове проектування: Навчальний посібник / Бондарчук А.С., Рудницький В.Г. – Суми: Університетська книга, 2012. – 371 с.
  ISBN: 978-966-680-585-3

 2. 978-966-2781-15-1Бочко О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери: Навчальний посібник / Бочко О.Ю., Проскура В.Ф. – К.: Кондор, 2012. – 218 с. – МОН України. Мукачівський державний університет.
  ISBN: 978-966-2781-15-1

 3. 966-549-915-7Дащенко О.Ф. Практикум з будівельної механіки: Посібник / Дащенко О.Ф., Коломієць Л.В., Ухов О.В. – Одеса: Астропринт, 2003. – 136 с.
  ISBN: 966-549-915-7


 4. 978-966-2781-10-6Жук А.Я. Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки: Навчальний посібник. Кн. 1: Теоретичні дослідження / Жук А.Я., Желябіна Н.К., Малишев Г.П. – К.: Кондор, 2012. – 186 с. – МОН України. Запорізька державна інженерна академія.
  ISBN: 978-966-2781-10-6
  В посібнику наведено основні аспекти теоретичних досліджень механічних систем з електро- та гідроприводом. Охарактеризовано фізичні величини та закони, які використовуються при математичному моделюванні. Описано відомі і нові наукові і інженерні методики моделювання лінійних і нелінійних механічних і гідравлічних систем. Для студентів механічних спеціальностей, які навчаються за програмами бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також і аспірантів та молодих науковців.
 5. 978-966-439-683-4Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 448 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-683-4
  На системній основі розглянуто теорію організації галузевих ринків. Показано генезис теоретико-методологічних засад дослідження галузевих ринків, розглянуто їх сутність, структуру, типологізацію. Проаналізовано причини і форми концентрації галузевих ринків, сутність та види бар’єрів входження фірм на ринки, визначено причини й наслідки процесів злиття та поглинань компаній. На основі сучасних моделей відображено стратегічну поведінку фірм на галузевих ринках, розкрито сутність та напрями стратегічної конкуренції, мотиви й наслідки змови між компаніями та вертикальних обмежень. Для студентів економічних вишів, ознайомлених з основами мікро-економічної теорії в обсязі вступного курсу, викладачів, наукових працівників, аспірантів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної еко-иоммної теорії.
 6. 978-966-2781-07-6Калініченко О.В. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник / Калініченко О.В., Плотник О.Д. – К.: Кондор, 2012. – 600 с.
  ISBN: 978-966-2781-07-6


 7. 978-966-305-069-0Кіляр О.Р. Облік і аналіз в управлінні давальницькою сировиною: теорія та методологія: Монографія / Кіляр О.Р., Павликівська О.І. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 200 с.
  ISBN: 978-966-305-069-0

 8. 978-966-457-258-0Кінаш І.А. Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств: Монографія / За заг. ред. Кирич Н.Б. – Тернопіль: Терно-граф, 2015. – 572 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління. Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка.
  ISBN: 978-966-457-258-0
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя В монографії сформовано наукові основи організації ресурсної діяльності переробних підприємств. Книга спрямована на формування постконфліктних механізмів активізації ресурсоощадної роботи в умовах переробних підприємств. Розкрито концепти адаптації енергоощадної роботи до Європейських вимог з врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Обґрунтовано доцільність застосування інноваційних підходів до організації використання нетрадиційних, відновлювальних джерел та ресурсоощадності в господарському комплексі України. Визначена ефективність їх застосування. Представлена інформація розрахована на наукових, інженерно-технічних та економічних працівників, що спеціалізуються на впровадженні енергоощадних методів та технологій, а також студентів економічних та енергетичних факультетів вищих навчальних закладів.
 9. 978-966-439-847-0Максимова Н.Ю. Соціальна робота з сім’єю: Підручник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 351 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-847-0
  Розглянуто зміст, форми й методи роботи соціального працівника із сім’єю. Особливу увагу спрямовано на психологічні аспекти соціальної роботи. Розкрито сутність стосунків у сім’ї, функції сім’ї, етапи її розвитку та причини дисфункцій. Представлено методи діагностики й корекцїї стосунків у сім’ї. Для соціальних працівників, психологи, педагогів, студентів зазначених спеціальностей.
 10. 966-8256-14-хНиколишин Ю.І. Вічна магія Карпат: Літературно-художнє видання. – Львів: Апріорі, 2005. – 184 с.
  ISBN: 966-8256-14-х


 11. 978-966-457-122-4Погайдак О.Б. Формування системи управління якістю послуг комунально-побутових підприємств: Монографія. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2015. – 444 с. – Академія економічних наук України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління. НТШ.
  ISBN: 978-966-457-122-4
  У монографії розглядаються актуальні питання формування системи управління і оцінки якості роботи багатогалузевих підприємств житлово-комунального господарства та побутового обслуговування в контексті підвищення рівня якості життя. Характеризуються деякі проблеми поєднання територіальних і галузевих принципів управління. На прикладі обслуговуючих підприємств України аналізується досвід використання нових організаційних форм управління з урахуванням місцевих особливостей. На основі комплексно-інноваційних показників розроблені пропозиції зі стимулювання якості роботи як обслуговуючих підприємств, так і безпосередніх виконавців обслуговування. Для викладачів і студентів вузів, працівників соціальної сфери, житлово-комунального господарства і побутового обслуговування, керівників підприємств, установ і організацій.
 12. 5-8459-0231-2Роббинс С. Менеджмент. – 6-е изд. / Роббинс С., Коултер М. – М.: Вильямс, 2002. – 880 с.
  ISBN: 5-8459-0231-2


 13. No ISBN_246870Сивий М.Я. Інженерна геологія і основи механіки грунтів: Навчально-методичний комплекс. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 276 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  В посібнику розглянуто основні положення геології, гідрогеології, інженерної геології та механіки грунтів. Подано загальні відомості про Землю як планету, охарактеризовано речовинний склад земної кори, природні геологічні та інженерно-геологічні процеси, основи гідрогеології та методику гідрогеологічних досліджень, основи ґрунтознавства та механіки грунтів, основні види та склад інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні промислових і цивільних об’єктів різного призначення. Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 14. 978-966-305-074-4Стадник І.Я. Науково-технічні основи дискретної дії на компоненти при перемішувані: Монографія. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 240 с. – ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-074-4

 15. 978-966-97470-0-6Стадник М.М. Термопружний стан та міцність тіл з тонкими включеннями довільної жорсткості. – Львів: Нац. лісотехн. ун-тет Укр.; ДВЦ НТШ, 2015. – 316 с. – МОН України. Нац. лісотехнічний ун-тет України.
  ISBN: 978-966-97470-0-6

 16. 978-966-2660-22-7Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: Навчальний посібник / Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 420 с.
  ISBN: 978-966-2660-22-7
  У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з сертифікацією товарів та послуг.
 17. 978-966-308-659-0Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу: Монографія / За наук. ред. д.ф.н. проф. Довганя А.О. – Тернопіль: Астон, 2016. – 248 с. – ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-308-659-0

 18. 978-966-680-403-0Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2008. – 615 с.
  ISBN: 978-966-680-403-0
  У монографії досліджено методологічні та теоретико-методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок. Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності. Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 19. 978-966-1635-52-4Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація: Колективна монографія / Л.М. Акімова, Н.М. Білоус, О.В. Гістюк ( та ін.):  відп.ред. д.е.н., проф. В.І. Павлов. – Рівне: НУВГП, 2015. – 195 с. – Спілка економістів України. Академія економічних наук України.
  ISBN: 978-966-1635-52-4
  В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти модернізації системи управління просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрито сутність державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення, досліджено процеси вдосконалення корпоративних та земельних відносин, механізмів податково-фінансового регулювання регіонального розвитку, а також визначено галузеві особливості раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в нашій країні. Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування,, науковим працівникам, викладачам, аспірантам “та: ‘: студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.
 20. 978-966-457-265-8Наш завтрашній день. Пошук шляхів управління розвитком області / Андрушків Б.М., Бойко О.Б., Кирич Н.Б. та ін. За заг. ред. Андрушківа Б.М. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2015. – 195 с.
  ISBN: 978-966-457-265-8

 21. 978-966-8826-41-2Новий англо-український, українсько-англійський словник: 60 000 слів / Укладачі: В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський. – Харків: Промінь, 2016. – 576 с.
  ISBN: 978-966-8826-41-2
  Новий англо-український та українсько-англійський словник містить у собі близько 60 000 слів і фразеологічних зворотів. Він розрахований на вивчаючих англійську мову, зокрема для потреби учнів середніх шкіл, ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та наукових працівників. У словнику вміщено найуживанішу лексику сучасної української та англійської- мов загальнолітературного і розмовного характеру. Видання доповнене словником усталених словосполучень англійської мови.
 22. 978-966-439-838-8Практикум із військової психології: Навчальний посібник / С.П. Балашова, С.П. Васильєв, Г.Р. Дубровинський, В.Л. Кирик. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 271 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-838-8

 23. 978-966-443-074-3Профессора Одесского национального медицинского университета (1900-2015): Биографический словарь / Сост.: В.Н. Запорожан, В.И. Кресюн, Г.И. Хандрикова. – Одесса: ОНМедУ, 2016. – 320 с.
  ISBN: 978-966-443-074-3