Нові надходження за листопад 2018 року

 1. No ISBNАмірханов В.А. Люмінесценція координаційних сполук лантаноїдів: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 79 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Викладено основи люмінесцентної спектроскопії координаційних сполук лантаноїдів. Обговорено особливості електронної будови вільних іонів лантаноїдів (III) і координаційних сполук на їхній основі. Представлено основні теоретичні положення, що дозволяють при інтерпретації спектрів люмінесценції та збудження люмінесценції координаційних сполук лантаноїдів (III) одержувати інформацію про будову та симетрію найближчого оточення іона-комплексоутворювача, природу зв’язку метал – ліганд. Наведено короткий огляд щодо спектрів люмінесценції деяких координаційних сполук лантаноїдів (III), розглянуто приклади їхньої інтерпретації. Для студентів, аспірантів, молодих дослідників хімічних факультетів.
 2. No ISBNДіюк В.Є. Вуглецеві сорбенти. Одержання, будова та властивості: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 143 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Розглянуто будову й описано структурні особливості природних і синтетичних вуглецевих матеріалів. Наведено методи одержання та детально проаналізовано процеси формування вуглецевих дисперсних, волокнистих і гранульованих матеріалів із різних видів вуглецевмісної сировини. Описано адсорбційні властивості та застосування вуглецевих сорбційних матеріалів. Для студентів класичних університетів, аспірантів і науковців, які проводять наукові дослідження в галузі фізико-хімії вуглецевих матеріалів.

 3. No ISBNЄгорченков О.В. Інформаційні технології управління проектами: Навчальний посібник / Єгорченков О.В., Єгорченкова Н.Ю., Кубявка Л.Б. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 79 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Наведено практичні аспекти застосування інформаційних систем управління проектами. Визначено сутність понять “проект”, “план”, “програма”, пояснено різницю між ними. Розглянуто заходи, через які здійснюється управління проектами (проектний менеджмент). Досліджено роль і значення інформаційних технологій в управлінні проектами. Виявлено основні переваги використання інформаційних систем управління проектами. Наведено приклади для виконання практичних завдань. Для студентів факультету інформаційних технологій.
 4. No ISBNКовтун Н.В. Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики: Монографія / Ковтун Н.В., Бабірад-Лазунін В.О. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 103 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Роботу присвячено проблемам методології та практики статистичного оцінювання умов зовнішньої торгівлі, в основі якої лежить система індексів умов торгівлі, що базується на ієрархічних процедурах зведення індексів середніх цін експорту та імпорту в субіндекси, використовуючи зважування за методологією Фішера. Подано методологічні засади статистичного оцінювання ефективності зовнішньої торгівлі товарами. Розроблено імітаційну модель для оцінювання показника валютного прибутку (збитку) та методичне забезпечення корегування макроекономічних показників на величину торгового прибутку (збитку) унаслідок зміни умов торгівлі. Для студентів та викладачів економічних факультетів.
 5. 987-966-607-408-9Лучко Й.Й. Конструкції будівель і споруд: Підручник / Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л., Ковальчук В.В. За ред. Й.Й. Лучка. – Львів: Каменяр, 2018. – 745 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-607-408-9
  У підручнику викладено основні відомості з проектування та експлуатації дерев’яних, пластмасових, металевих, залізобетонних та кам’яних конструкцій, будівель і споруд – від концепції і загальних принципів до надійності і довговічності. Розглядаються несучі остови каркасних та великопрогонових будівель, із застосуванням різноманітних конструкцій покриття, та спеціальні металеві споруди. Наведено основні фізико-механічні властивості бетону, арматури і залізобетону та наведено приклади розрахунків звичайних і попередньо напружених залізобетонних елементів за двома групами граничних станів. Подаються сучасні залізобетонні просторові тонкостінні покриття для спеціальних наземних і підземних споруд. Даються рекомендації із конструюванню елементів будівель. Книга призначена для студентів будівельних і механічних спеціальностей технічних університетів, буде корисною для викладачів, аспірантів, магістрів цих же навчальних закладів, а також для науковців, інженерно-технічних працівників, проектувальників та експлуатаційників.
 6. No ISBNСтоян В.А. Основи лабораторного моделювання просторово розподілених динамічних систем: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 118 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Викладено основи розв’язання задач математичного моделювання просторово розподілених лінійних динамічних систем, які функціонують у заданих просторово-часових областях за умов неповноти початково-крайової інформації про їхній зовнішньодинамічний стан. Запропоновано алгоритми математичного моделювання функції стану дискретно та неперервно спостережуваних систем і керування ними. Розглянуто випадки, коли керуючими чинниками є довільна комбінація розподілених, крайових і початкових зовнішньодинамічних збурюючих факторів. Для студентів, аспіратів, інженерів і наукових співробітників спеціальностей “Математика”, “Прикладна математика” та “Механіка”.
 7. No ISBNТерлецька Л.Г. Психологія здоров’я особистості: тренінг психосинтезу: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 111 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Наведено приклади використання психосинтетичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі психолога з дорослими і дітьми. Для студентів-психологів.
 8. 978-966-7067-22-9Асиміляційний потенціал геологічного середовища України та його оцінка: Монографія / Довгий С.О., Іванченко В.В., Коржнев М.М. та ін. – К.: Ніка-Центр, 2016. – 176 с. – НАН України. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору.
  ISBN: 978-966-7067-22-9
  Асиміляційний потенціал геологічного середовища є унікальним природним ресурсом, який вимагає кількісного, якісного і вартісного визначення. У сучасний період спостерігаються його значні порушення, особливо у гірничодобувних районах і на території бойових дій на сході України. У монографії наведені концептуальні підходи щодо його оцінки та застосування для поліпшення екологічного стану територій і сталого розвитку країни.
 9. No ISBNЕкономіка підприємства. Тренінг-курс: Навчальний посібник / Филюк Г.М., Піменова О.В., Кравченко Т.В., Магомедова А.М., Онисенко Т.С. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 192 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Має практичну спрямованість, складається із трьох видів завдань: кейсові ситуації з використанням реальних форм документів підприємства, розрахункові задачі та прикладні завдання. Наводяться методичні рекомендації з розв’язання задач на базі програмного комплексу “1С: Підприємство 8.3. Управління виробничим підприємством”, що допоможе студентам поглибити теоретичні знання і краще засвоїти сучасні методи управління підприємством та навчитися працювати із сучасними інформаційними системами підприємств та організацій усіх галузей господарської діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
 10. No ISBNМісцеві вибори. Фінальний звіт за результатами незалежного спостереження: Громадське спостереження за черговими місцевими виборами 2015 року: підсумковий звіт / Айвазовська О., Неберикут О., Клюжев О., Лісовський Ю., Сорочан Г. – К.: ОПОРА, 2016. – 245 с.


 11. No ISBNПрофорієнтація: Навчальний посібник / Упорядник: Г.К.Юрчинська. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 271 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Наведено коротку історію й загальну характеристику профорієнтації та профвідбору. Розглянуто основні аспекти професійного самовизначення молоді, охарактеризовано мотиви вибору професії. На основі узагальнення досвіду профорієнтаційної роботи розкрито зміст професійної інформації, вивчення учнів з метою профорієнтації, професійної консультації, професійної адаптації. Для відпрацювання навичок практичної роботи майбутнього профорієнтолога і профконсультанта запропоновано профорієнтаційні завдання та методики. Для студентів факультету психології.