Наукова діяльність Петра Володимировича Яснія
(присвячена 70-річчю з дня народження)

 1. 978-966-305-091-1Петро Володимирович Ясній: Бібліографічний покажчик / Відповід. ред. Рогатинський Р.М. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 63 с.. — (ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN 978-966-305-091-1 2. 978-617-7501-33-5Ясній П.В. Міцність і залишкова довговічність колекторів пароперегрівників ТЕС: Монографія / Ясній П.В., Ясній В.П., Бревус В.М., Ясній О.П.. — Львів: Простір-М, 2017. — 150 с.. — (ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN 978-617-7501-33-5
  У монографії, з позиції механіки руйнування розглянуто впливу експлуатаційних факторів на мікроструктуру, множинне розтріскування і характеристики механічних властивостей експлуатованої сталі 12Х1МФ колектора пароперегрівника ТЕС, а також їх зміни в часі. Досліджено напружено-деформований стану колектора пароперегрівника за експлуатаційних режимів навантаження аналітичними та числовими методами. Розроблено методику оцінювання граничного стану і ймовірності руйнування колекторів пароперегрівників котлів ТЕС залежно від розмірів дефектів, яка основана на двокритеріальній діаграмі оцінювання руйнування з урахуванням водневого окрихчення, розкиду експлуатаційного навантаження, характеристик статичної, корозійної та циклічної трішиностійкості. Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються оцінюванням довговічності та граничного стану високотемпературного обладнання ТЕС. Буде корисною студентам, аспірантам та викладачам,які  спеціалізуються в галузі механіки руйнування конструкційних матеріалів і матеріалознавства.

 3. 978-966-305-110-9Ясній П.В. Довговічність елементів крила транспортного літака із зміцненими функціональними отворами: Монографія / Ясній П.В., Гладьо С.В., Ясній В.П., Семенець О.І.. — Тернопіль: ТНТУ, 2020. — 126 с.. — (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя).
  ISBN 978-966-305-110-9


 4. 14.18.4Ясній П.В. Методи моніторингу та розрахунку експлуатаційних впливів і динаміка руху колісних транспортних систем при транспортуванні великогабаритних вантажів: Навчальний посібник / Ясній П.В., Гудь В.З., Пиндус Ю.І., Гудь М.І., Коневич М.Р.. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 168 с. 5. 978-966-305-057-7Ясній П.В. Міцність і довговічність елементів конструкцій за змінної амплітуди навантаження: Монографія / Ясній П.В., Пиндус Ю.І., Ясній О.П.. — Тернопіль: ТНТУ, 2013. — 173 с.. — (МОН України. ТНТУ ім. І.Пулюя)
  ISBN 978-966-305-057-7
  Монографія стосується прогнозування довговічності важливих елементів конструкцій за змінної амплітуди навантаження. Розглянуто основні детерміністичні й статистичні підходи до оцінювання росту втомних тріщин за нерегулярного навантаження, Побудовано моделі росту втомних тріщин за змінної амплітуди навантаження,, зокрема і з урахуванням статистичних характеристик навантаження, механічних властивостей і геометрії тріщини. Запропоновані детерміністичні та статистичні методи застосовані для оцінки залишкової довговічності елементів конструкцій крила транспортного літака та осей колісних пар локомотивів за нерегулярного навантаження. Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, а також аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузі прогнозування експлуатаційного ресурсу і забезпечення надійності експлуатації елементів конструкцій.

 6. 5-7773-0960-7Ясній П.В. Пластично деформовані матеріали: втома і тріщинотривкість / Ясній П.В.. — Львів: Світ, 1998. — 292 с
  ISBN 5-7773-0960-7 7. 966-7995-00-3Ковальчук Я.О. Матеріали машино- і приладобудування: Навчальний посібник / Ковальчук Я.О., Ясній П.В.. — Тернопіль: Астон, 2001. — 132 с.
  ISBN 966-7995-00-3
  Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів. Подана інформація про властивості матеріалів, способи їх зміни, критерії вибору матеріалів для конкретних умов конструкторських задач, шляхи обробки цих матеріалів для зміни конфігурації деталей та досягнення ними необхідних експлуатаційних параметрів. Крім оглядово-теоретичної частини значне місце відведене довідковим таблицям, за якими можна порівняти кількісні показники властивостей матеріалів і вибрати оптимальний варіант. Розглянуті економічні аспекти вибору матеріалів для конкретних виробничих умов. Посібник буде корисним для студентів при вивченні курсу конструкційних матеріалів та при виконанні курсових чи дипломних проектів. Можливе використання посібника аспірантами для порівняльного аналізу властивостей матеріалів. Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя.


 8. 146.18.4Конспект лекцій з дисципліни ”Механіка руйнування будівельних конструкцій” для студ. денної форми навч. за спец. 192 ”Будівництво та цивільна інженерія” / Укл.: Ясній П.В., Ясній В.П.. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 72 с. 9. 123.18.4Конспект лекцій з дисципліни ”Механіка руйнування” для студ. денної форми навч. за напрямом 6.060101 ”Будівництво” та 192 ”Будівництво та цивільна інженерія” / Укл.: Ясній П.В., Ясній В.П.. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 116 с. 10. 52.17.4Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. ”Механіка руйнування” для студ. денної форми навч. за напрямом 6.06101 ”Будівництво” / Укладачі: Ясній П.В., Ясній В.П.. — Тернопіль: ТНТУ, 2017. — 48 с. 11. 8.12.1Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу ”Архітектура будівель і споруд (спецкурс)” на тему: ”Багатоповерховий житловий будинок” для студентів бакалаврату 6.060101 ”Будівництво” / Ясній П.В., Гладьо В.Б.. — Тернопіль: ТНТУ, 2011. — 51 с. 12. 12.2007.16Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ”Методи кількісного фрактографічного аналізу” з курсу ”Механіка руйнування” та ”Механіка руйнування зварних конструкцій” / Гладьо В.Б., Ясній П.В.. — Тернопіль: ТДТУ, 2007. — 30 с. 13. 12.2007.20Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи ”Методика експертизи втомного руйнування” з курсу ”Механіка руйнування” та ”Механіка руйнування зварних конструкцій” / Гладьо В.Б., Ясній П.В.. — Тернопіль: ТДТУ, 2007. — 15 с. 14. 24.2006.17Механіка руйнування зварних конструкцій: Курс лекцій. Для студ. спец. 7.092301 усіх форм навчання / Укладач: Ясній П.В.. — Тернопіль: ТДТУ, 2006. — 100 с.
 15. 2.2001.20Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з курсу ”Механіка руйнування” / Ясній П.В., Ковальчук Я.О., Обухівський О.І.. — Тернопіль: ТДТУ, 2001. — 68 с.
 16. 978-966-305-025-6Ясній П.В. Ролики МБЛЗ :Деградація і тріщиностійкість матеріалів / Ясній П.В., Марущак П.О.. — Тернопіль: Джура, 2009. — 232 с.
  ISBN 978-966-305-025-6