Нові надходження за лютий 2014 року

 1. Гогіташвілі Г.Г., Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, Є.Т. Карчевські, В.М. Лапін.– К.: Знання, 2007.– 367 с.
  ISBN: 966-346-250-7
  У посібнику висвітлено питання гармонізації системи управління охороною праці, що була розроблена і впроваджена в Україні вперше у світі в 1976р., з вимогами міжнародного стандарту ОНSАS 18001:1999. Наведено огляд міжнародного законодавства і законодавства України з охорони праці. Описано сучасні підходи і міжнародний досвід щодо управління охороною праці, детально висвітлено підхід ОН8А8. Наведено порядок розроблення системи управління охороною праці й ризиком на підприємстві як подальший розвиток СУОП, що діє в Україні з урахуванням вимог ОН8А8. Розглянуто питання державного, галузевого та регіонального управління охороною праці. У додатках подано методику і приклади ідентифікації оцінки професійного ризику за робочими місцями й по виробництву в цілому, а також контрольний лист оцінки функціонування ОН8А8 на підприємстві. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курс “Охорона праці в галузі”. Посібник буде корисний для роботодавців і працівників підприємств, організацій, установ і спеціалістів з питань охорони праці.
 2. Гуменник В.І., Менеджмент організацій: Навчальний посібник / В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак, О.С. Кондур. – К.: Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 978-966-346-980-5
  У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи менеджменту, його функції, принципи і методи управління; основи вироблення та ухвалення рішень в управлінні різними підсистемами організації; методи керування виробничими процесами. Розглядаються шляхи забезпечення ефективності діяльності організацій: побудова структур і систем управління, їх проектування і моделювання. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасного.
 3. Заплетніков І.М., Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник / І.М. Заплетніков, В.Г. Мирончук, В.М. Кудрявцев. – К.: ЦУЛ, 2012. – 344 с. – (МОН, молоді та спорту України. Національний ун-тет харчових технологій. Донецький національний ун-тет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського)
  ISBN: 978-617-673-054-5
  Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 050503 “Машинобудування” спеціалізації 05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” і відповідно до робочої програми курсу “Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв”. Розглянуто питання обслуговування та експлуатації на підприємствах харчової промисловості. Навчальний посібник може бути корисним для інженерно-технічних працівників проектних організацій і промислових підприємств, зокрема спеціалістам, які працюють на підприємствах харчової промисловості, торгівлі та підприємств ресторанного господарства.
 4. Іванов М.М., Операційний менеджмент: Навчальний посібник / М.М. Іванов, П.В. Комазов. – К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с.
  ISBN: 978-617-673-011-8
  У навчальному посібнику системно викладено теоретичні й методичні аспекти операційного менеджменту та його розвитку, наведено понятійний апарат. Детально розглянуто зміст і характеристики операційних систем виробничих і сервісних компаній, сучасних інтегрованих концепцій управління організаціями, процедур розробки операційної стратегії підприємства, актуальних напрямів підвищення ефективності діяльності й розвитку процесного підходу до управління. Призначений для бакалаврів, магістрів зі спеціальностей менеджмент організацій і адміністрування, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, бізнес-адміністрування та інших, а також для аспірантів та наукових співробітників, які займаються системами управління.
 5. Катренко А.В., Прийняття рішень: теорія та практика: Підручник / А.В. Катренко, В.В. Пасічник. – Львів: Новий Світ-2000, 2013. – 447 с. – (МОН України)
  ISBN: 978-966-418-221-5
  У підручнику викладено як теоретичні засади, так і методи прийняття рішень (ПР), а також практична реалізація рішень. Розглянуті історія виникнення ПР, проблеми структурування практичних ситуацій ПР, послідовність основних етапів ПР. Викладена теорія неметризованих та метризованих бінарних відношень, які слугують для представлення системи переваг дециден-та. Розглянуті теоретичні основи багатокритерійності, оптимальності за Парето, принципи прийняття рішень в багатокритерійних задачах, проблема ПР в умовах невизначеності, класифікація видів невизначеності, поняття ризику, лінгвістичної невизначеності та нечіткості. Наведені властивості нечітких відношень та розглянуте нечітке відношення переваги і нечіткі моделі оптимі-зації. Викладені концепція корисності та її реалізації в теорії ПР, постулати раціонального вибору та парадокси, що виникають в практичних застосуваннях, умови існування та види функцій корисності. Розглянуті проблеми структурування практичних ситуацій ПР, методи дерева цілей, експертного оцінювання та оцінювання компетентності експертів, метод аналітичної ієрархії, та наведені практичні застосування. Наведені постановка задачі, моделі та методи багатоособового ПР шляхом голосування, правила та парадокси голосування . Викладені методи ПР за умов багатокритерійності та невизначеності, метод дерева рішень. Розглянуті психолінгвістичні аспекти ПР, характеристики децидента як системи опрацювання інформації, типи пам’яті та їх особливості, проаналізовані результати практичних досліджень, особливості отримання інформації від експертів, психологічні аспекти сприйняття ризику, формальні і творчі компоненти у ПР.
 6. Петрович Й.М., Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2013. – 510 с.
  ISBN: 978-617-07-0081-0


 7. Пупена О.М., Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro: Навчальний посібник / О.М. Пупена, І.В. Ельперін. – К.: Ліра-К, 2013. – 376 с. – (МОН України. Національний університет харчових технологій)
  ISBN: 978-966-2609-48-6
  У навчальному посібнику розглянуті питання розробки та налагодження прикладного програмного забезпечення у програмному середовищі UNITY PRO для промислових контролерів нового покоління фірми Schneider Electric. Особливістю даного посібника є наявність великої кількості прикладів розв’язку завдань, пов’язаних як із вибором апаратних засобів, так і розробкою прикладного програмного забезпечення. Також особливої уваги заслуговують спеціально розроблені імітаційні моделі, які можуть бути використані для перевірки роботи програм користувача. Вбудований у UNITY PRO імітатор ПЛК дає можливість отримати практичні навички налагодження програм користувача без наявного контролера. В електронному вигляді представлений перший розділ посібника з кольоровими рисунками, а також лабораторний практикум, що включає 7 лабораторних робіт. Ці матеріали доступні на сайті видавництва “Ліра-К”. Навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки рівня бакалавра та спеціаліста, а також при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів напряму “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Посібник також буде корисний для спеціалістів, котрі працюють у галузі промислової автоматизації.
 8. No ISBN_243046Статистичний щорічник Тернопільської області за 2012 рік / За ред. В.Г. Кирича. – Тернопіль: Головне управління статистики, 2013. – 439 с. – (Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області)
  У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області в 2009р. у порівнянні з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.
 9. Фізіотерапія: Навчальний посібник / За ред. Я.-Р.М. Федоріва. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 542 с. – (Львівський НУ імені Данила Галицького. МОЗ України. ТзОВ “Львівський медичний інститут”)
  ISBN: 978-617-574-040-8
  У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи розвитку фізіотерапії як галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні основи дії процедур, указані їх лікувальні можливості, подані медико-санітарні правила влаштування фізіотерапевтичних відділів (кабінетів). Наведені показання і протипоказання для призначення фізіотерапії та курортного лікування. Для студентів усіх факультетів медичних вузів, слухачів і курсантів навчальних закладів післядипломної освіти, практичних лікарів усіх спеціальностей, лікарів фізіотерапевтів.
 10. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
  ISBN: 978-966-346-964-5
  Час – динамічна категорія людського буття. Нещодавно велись бурхливі дискусії стосовно змісту першого видання фундаментального підручника “Фінанси”. І от економічні реалії сьогодення вимагають переосмислення змісту фінансово-економічних явищ і процесів, нових інсталяцій для дефініцій, що їх описують. Отже, друге видання підручника – це спроба внести корективи й доповнення у тлумачення класичних аксіом фінансової науки. У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань “Економіка і підприємництво”. Розкрито історичні етапи становлення й розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто особливості функціонування фінансової, бюджетної та податкової систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Креативно висвітлено зміст і призначення фінансів суб’єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансів домогосподарств. Ґрунтовно охарактеризовано фінансову безпеку держави, механізм державного кредиту та функціонування соціальних позабюджетних фондів. Значну увагу приділено характеристиці фінансових систем зарубіжних країн. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки радикальних змін, що відбувалися і відбуваються в економіці України. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів та установ, усіх, хто бере активну участь у зміцненні економічної могутності держави Україна.