Нові надходження за жовтень 2010 року

 1. Бедрій Я.І.,  Безпека життєдіяльності:Навчальний посібник.– К.:Кондор, 2009.– 286 с.
  ISBN: 978-966-351-196-2

  Загалом курс БЖД ґрунтується на знаннях інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології, цивільної оборони. БЖД має світоглядно-професійний характер. Курс БЖД призначений навчити усвідомлювати, що в центрі уваги має бути людина як головна цінність держави; ідентифікувати небезпечні і шкідливі чинники та створювати безпечні умови життєдіяльності людей на території держави; проектувати нову техніку і технологічні процеси згідно з сучасними вимогами екології та безпеки їх експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об’єктів народного господарства та технічних систем; прогнозувати можливу обстановку і приймати адекватні рішення в умовах НС щодо захисту населення та персоналу об’єктів від можливих наслідків НС.
 2. Гайворонський В.А.,  Програмування автоматизованого обладнання.Ч.1:Технологічні основи обробки корпусних деталей/ В.А.Гайворонський, О.О.Гиль, В.М.Мірошниченко.– К.:Кондор, 2007.– 290 с.
  ISBN: 978-966-8251-85-6

  В навчальному посібнику викладено технологічні основи обробки корпусних деталей, основи проектування управляючих програм, а також особливості програмування на багатоцільових верстатах з системою Ч ПУ FANUK. Відображено стан та напрямки розвитку верстатів з Ч ПУ. Видання рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників машинобудівних підприємств.
 3. Гайна Г.А.,  Основи проектування баз даних:Навчальний посібник.– К.:Кондор, 2008.– 200 с.– (МОН України. КНУ будівництва і архітектури)
  ISBN: 978-966-351-089-7

  Розглянуто головні концепції проектування і побудови баз даних, основні моделі баз даних, архітектури СУБД, сучасні напрямки розвитку технологій баз даних, питання, які пов’язані з експлуатацією баз даних. Всі головні положення книги розглядаються з використанням навчальних прикладів і ілюструються графічними матеріалами. Зміст навчального посібника відповідає курсу лекцій, які автор викладає в КНУБА. Призначений для студентів усіх спеціальностей напрям підготовки “Комп’ютерні науки”.
 4. Дідух Л.Д.,  Основи механіки:Посібник.– Тернопіль:Підручники і посібники, 2010.– 304 с.
  ISBN: 978-966-07-1817-3

  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. У посібнику викладено основи механіки, як розділу курсу загальної фізики. У посібнику наведена велика кількість прикладів, які ілюструють теоретичний матеріал. Посібник містить “Математичне доповнення”, де систематизовані відомості з математики (з елементами диференціального та інтегрального числення), які потрібні для засвоєння матеріалу. Посібник розрахований на студентів технічних та педагогічних університетів, проте може бути корисним і для ширшого кола читачів.
 5. Дорошук Г.А.,  Антикризове управління підприємством:Навчальний посібник/ Г.А.Дорошук, Н.М.Дащенко.– Одеса:СтандартЪ, 2007.– 320 с.
  ISBN: 978-966-413-015-5

  У посібнику розкриті основні положення антикризового управління, елементи механізму запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств. До кожної глави запропоновані практичні завдання у вигляді завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, наведена авторська методика розробки антикризових програм на підприємстві. Посібник супроводжується програмним продуктом, який дозволяє самостійно проводити тестування за темами курсу, а також проводити діагностику банкрутства та обирати базову стратегію його запобігання. Посібник призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, буде корисним бізнесменам і менеджерам підприємств.
 6. Дугин С.,  English & Le francais:Новый самоучитель.– Суми:Університетська книга, 2006.– 508 с.
  ISBN: 966-680-262-7

  Мы предлагаем вам уникальную методику изучения второго иностранного языка: французского языка на основе английского или английского языка на основе французского. Эта методика позволит также изучать английский и французский языки параллельно.
  Книга будет полезна не только школьникам и студентам факультетов иностранных языков, но и тем, кто изучает эти языки самостоятельно.
 7. Дуцяк І.З.,  Методи формування гіпотез:Монографія.– К.:ВПЦ “Київський університет”, 2006.– 173 с.– (КНУ ім. Тараса Шевченка)
  ISBN: 966-594-827-Х

  Проаналізовано методи формування гіпотез у науковій пізнавальній діяльності. На підставі дослідження історії пізнавальної діяльності та підходів формальної логіки зроблено кроки на шляху розробки та систематизації методів формування гіпотез. Для науковців, фахівців у галузі логіки й методології пізнавальної діяльності.

 8. Кирич Н.,  Диверсифікаційні засоби забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств в умовах економічних трансформацій:Монографія/ Н.Кирич, І.Кінаш, О.Погайдак.– Тернопіль:Терно-граф, 2010.– 524 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління. Тернопільський осередок НТШ)
  ISBN: 978-966-457-079-1
  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. У монографії представлено результати дослідження диверсифікаційних засобів досягнення стабілізації виробничогосподарської та фінансової діяльності переробних підприємств шляхом впливу на техніко-економічні та енергетичні фактори і забезпечення, таким чином, ефективності господарювання в умовах економічних трансформацій. Дослідження виконано на прикладі переробної промисловості, яка в умовах “обмежених аграрних можливостей України має виключні перспективи розвитку. Прикладні розробки здійснено з використанням поглядів на розвиток економічної теорії, обгрунтованої Сергієм Подолинським, і зокрема його роботи “Людська праця і її відношення до розподілу енергії”, а також висновків щодо цієї теми сучасних учених-економістів України, узагальнених у збірнику “Проблеми сталого розвитку” (К.: “БМТ”, 1998. – 402 с.) Книга буде корисною як для науковців, так і для практиків викладачів та студентів.
 9. Косік А.Ф.,  Мікроекономіка:Навчальний посібник/ А.Ф.Косік, Г.Е.Гронтковська.– 2-ге вид., перероб. та доп.– К.:ЦУЛ, 2008.– 438 с.
  ISBN: 978-966-364-559-9

  У навчальному посібнику розглядаються моделі поведінки основних мікроекономічних суб’єктів в різних ринкових структурах, висвітлюються прикладні аспекти мікроекономічного аналізу, пов’язані з оптимізацією рішень споживачів та виробників та їх коригуванням під впливом державної політики регулювання економічної діяльності. Теоретичний матеріал супроводжується графічними ілюстраціями, прикладами, висновками та контрольними завданнями для перевірки засвоєння матеріалу. Подані алфавітний та іменний покажчики, покажчик позначень. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 10. Куленко М.Я.,  Основи графічного дизайну:Підручник.– Вид. 2-е, доп. і випр.– К.:Кондор, 2007.– 492 с.– (МОН України. КНУ будівництва і архітектури)
  ISBN: 978-966-351-177-0

  Подані теоретичні та методичні матеріали основ графічного дизайну: основ композиції, мистецтва графіки, графіки шрифту як передумови графічного дизайну. Зібрані, систематизовані та досліджені головні закономірності композиції знаків – індексів провідних фірм за останні 30 років, дана їх характеристика та кваліфікація. Розроблена програма та коротка методика навчального процесу предмету “Графічний дизайн”. Підручник широко ілюстрований роботами знаних художників, авторськими творами та численними роботами студентів. Вміщений Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”. Призначено для студентів архітектурних, художньо-технічних та педагогічних навчальних закладів України.
 11. Курітник І.П.,  Безпровідна трансляція інформації/ І.П.Курітник, М.П.Карпінський.– Тернопіль:Крок, 2010.– 376 с.
  ISBN: 978-966-2362-16-9

  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя.
 12. Куц Ю.В.,  Статистична фазометрія:Наукова монографія/ Ю.В.Куц, Л.М.Щербак.– Тернопіль:ТДТУ, 2009.– 383 с.
  ISBN: 966-305-013-6

  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. У науковій монографії “Статистична фазометрія” висвітлено: питання відомих і узагальнених теоретичних положень статистичних кутових і фазових вимірювань з використанням сучасних досягнень теорії випадкових процесів, математичної статистики, прикладної математики, математичного моделювання й обчислювальних методів; обгрунтування нових методів статистичних кутових і фазових вимірювань із використанням методів ЦОС; розроблення алгоритмів і відповідного програмного забезпечення для визначення результатів і характеристик точності процесів вимірювань статистичних оцінок параметрів і характеристик досліджуваних сигналів; розроблення практичних рекомендацій зі створення сучасних апаратно-програмних комплексів кутових і фазових вимірювань. Монографія розрахована на студентів старших курсів технічних вузів, аспірантів, наукових працівників в області вимірювань, метрології і стандартизації.
 13. Кучма Л.Д.,  Зламане десятиліття.– К.:Інформаційні системи, 2010.– 559 с.
  ISBN: 978-966-2249-23-1

  У книзі розкрито досвід, успіхи і прорахунки української влади у подоланні глибокої трансформаційної кризи 90-х років, досягнення і невдачі в ході здійснення реформ та забезпечення економічного зростання у 2000-2004 рр. Значне місце відведено структурним реформам – утвердженню приватної власності, підприємництва і бізнесу – та галузевим проблемам економіки. Висвітлено макроекономічні причини кризи та політичні проблеми державотворення, наслідки економічних втрат у 2005-2009 рр., а також шляхи подолання нинішньої кризи та забезпечення сталого розвитку України на найближчу перспективу. Для науковців, політологів, аспірантів, студентів, широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями економічної політики та державного будівництва.
 14. Лунтовський А.О.,  Проектування та дослідження комп’ютерних мереж:Навчальний посібник/ А.О.Лунтовський,  І.В.Мельник.– К.:Університет “Україна”, 2010.– 361 с.– (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”)
  ISBN 978-966-388-315-1
 15. Мокін Б.І.,  Друге дихання, або З чужої пісні слова не викинеш.– Вінниця:УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.– 488 с.
  ISBN: 966-641-205-5

  Дев’ята книга ректора Вінницького національного технічного університету, члена Національної спілки України, академіка АПН України Бориса Івановича Мокіна охоплює часовий відрізок довжиною у два роки і написана у вигляді авторського репортажу в темпі процесів, що мали місце упродовж цього періоду в ВНТУ, на Вінниччині та в Україні. Особливістю цієї книжки, як і кількох попередніх в серії, є те, що події і думки в ній подаються без заключної ретуші і без намагання сподобатись як дружньо налаштованим так і недружньо налаштованим читачам. Ще однією особливістю книжки є те, що події у ній подаються у віддзеркаленому варіанті і майже не містять авторських коментарів, тобто має місце вибірковий літопис, авторська позиція в якому визначається, в основному, лише підбором описаних подій та репліками. Книга викличе інтерес у тих читачів, хто цікавитиметься розвитком подій в Україні упродовж 2005 та 2006 років. Вона буде корисною також майбутнім поколінням студентів Вінницького національного технічного університету як посібник з його історії періоду безпосередньо після Помаранчевої революції.
 16. Мокін Б.І.,  Завершення вибіркового літопису на папері, або Університету – 50.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 596 с.
  Книга ректора Вінницького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної Академії педагогічних наук України та декількох громадських вітчизняних та міжнародних академій, депутата Верховної Ради УРСР 12-го та Верховної Ради України 1-го скликань, члена Національної спілки журналістів України Мокіна Бориса Івановича є дванадцятою в його документально-публіцистичній серії. Події, що описані в книзі, відбулися у ВНТУ, на Вінниччині та в Україні з листопада 2008 по червень 2010 року.
  Книга буде корисною широкому колу читачів, які цікавляться громадсько-політичним та культурним життям Вінниччини та України. Cтуденти Вінницького національного технічного університету зможуть використати її як посібник з історії ВНТУ.
 17. Назарчук З.Т.,  Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій:Науково-технічний посібник. У 3-х томах.Т.3:Засоби та застосування методу акустичної емісії/ З.Т.Назарчук, В.Р.Скальський.– К.:Наукова думка, 2009.– 327 с.– (НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка)
  ISBN: 978-966-1012-5

  Описано підходи до побудови акустико-емісійної апаратури різного функціонального призначення. Розглянуто особливості застосування первинних перетворювачів пружних хвиль у електричні сигнали, найуживаніші конструкційні матеріали для їх виготовлення, класифікацію перетворювачів за різними ознаками й особливостями конструкційного виконання. Наведено принципові електричні схеми основних вузлів і блоків портативних засобів відбору, обробки і зберігання акустико-емісійної інформації, отриманої під час виконання діагностичних робіт, опис їх функціонування та основні технічні характеристики. Продемонстровано ефективність методу на прикладі реального діагностування низки великогабаритних конструкцій тривалої експлуатації. Для наукових працівників, інженерів-дослідників, а також аспірантів і студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей “діагностика матеріалів і конструкцій”, “методи неруйнівного контролю”, “фізична акустика”, “механіка руйнування” тощо.
 18. Назарчук З.Т.,  Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій:Науково-технічний посібник. У 3-х томах.Т.2:Методологія акустико-емісійного діагностування/ З.Т.Назарчук, В.Р.Скальський.– К.:Наукова думка, 2009.– 263 с.– (НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка)
  ISBN: 978-966-1007-9

  Розглянуто методичні особливості відбору і реєстрування сигналів акустичної емісії в умовах лабораторних досліджень та експлуатації об’єктів контролю. Описано методики визначення міцнісних характеристик і статичної тріщиностійкості конструкційних матеріалів. Розглянуто методологічні основи оцінки їх об’ємної пошкодженості за параметрами акустичних сигналів. Показано інваріантність акустико-емісійної міри об’ємної пошкодженості матеріалів стосовно товщини матеріалу, способу його навантаження, типу випробовуваних зразків. Наведено методики встановлення базових характеристик конструкційних матеріалів для запропонованих критеріїв і моделей. Викладено методичний підхід, що ґрунтується на новому критерії оцінювання типів руйнування матеріалів на етапі субкритичного розвитку. Підтверджено ефективність створеного методологічного підґрунтя щодо визначення зародження і розвитку руйнування на різних конструкційних матеріалах: сталях (у вихідному стані й після тривалого експлуатування), чавунах, алюмінієвих сплавах, бетоні, залізобетоні, композитних матеріалах тощо. Для наукових працівників, інженерів-дослідників, а також аспірантів і студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей “діагностика матеріалів і конструкцій”, “методи неруйнівного контролю”, “фізична акустика”, “механіка руйнування” тощо.
 19. Пасько А.М.,  Передпроектні і проектні роботи.– Тернопіль:Лілея, 2009.– 288 с.
  ISBN: 978-966-656-166-7
  Книга призначена для будь-якої людини, яка задумала будь-що будувати, для проектувальника, який займається збором вихідних даних та попередніми розрахунками і обгрунтуваннями, для автора проекту (ГІПа – головного інженера проекту, ГАПа – головного архітектора проекту), для студента (майбутнього інженера-будівельника), будівельника та архітектора. Частина розділів є довідковими. Автор вдячний усім за висловлені зауваження та пропозиції.

 20. Пасько А.М.,  Будівництво: обгрунтування, огляди, нагляди.– Тернопіль:Воля, 2010.– 196 с.
  ISBN: 978-966-656-166-7

  Посібник призначений для інженерно-технічних працівників,які займаються містобудівними обгрунтуваннями будівництва об”єктів будь-якого призначення,технічним оглядом і обстеженнями існуючих об’єктів,споруд та інженерних мереж на відповідність вимогам нормативних документів,а також виконують авторський і технічний нагляди за об’єктами будівництва.

 21. Рудакевич М.І.,  Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління:Монографія.– Тернопіль:Астон, 2007.– 398 с.
  ISBN: 978-966-308-211-0
  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. Монографія розвиває ідеї професійної етики державних службовців, розкриті в попередній роботі (Етика державних службовців, 2003). У ній здійснено системний концептуально-цілісний аналіз процесу формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління. Обгрунтована модель етичної інфраструктури, яка забезпечує його реалізацію із урахуванням актуальних потреб розвитку української держави. Для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців. викладачів, студентів, усіх, кого цікавлять морально-етичні проблеми державного управління і державної служби.
 22. Рудакевич О.М.,  Національний принцип: етнополітична концепція націїї:Монографія.– Тернопіль:Економічна думка, 2009.– 292 с.– (МОН України. ТНЕУ)
  ISBN: 978-966-654-239-0

  У монографії розкрито етнополітичну концепцію нації, в основі якої обгрунтований автором національний принцип. Спираючись на нього як на закономірність діалектичного поєднання етнічної та політичної самоорганізації соціуму на певному етапі розвитку людства, з’ясовано сутність національного феномена, механізми його зародження й розвитку, процес формування основних форм націй у сучасному світі. В роботі здійснено аналіз етнополітичних процесів в Україні, зроблено висновок про закономірний характер формування етнополітичної моделі модерної української нації. Для політичних діячів, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями націотворення.
 23. Сергійчук В.,  Історія КоДУС-у.– К.:ПП Сергійчук М.І., 2008.– 388 с.
  ISBN: 978-966-2911-18-3

  У книзі простежується історичний процес зародження і діяльності Управи КоДУС-у, утвердження серед української діаспори такої важливої риси нашого народу, як жертовність в ім’я здобуття студентами-емігрантами з рідної землі вищої освіти в різних країнах світу. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією української еміграції, зокрема студентського середовища, а також воліє взяти за приклад жертовність задля розвитку української духовності.

 24. Соловей О.І.,  Промислові електротехнологічні установки:Навчальний посібник.– К.:Кондор, 2009.– 174 с.
  ISBN: 978-966-351-272-3
  У навчальному посібнику подані фізичні основи роботи електротехнологічних установок, які використовуються у промисловості, їх конструктивне виконання, техніко-економічні показники, розглядаються електротехнологічні установки як споживачі електричної енергії. Для студентів, що навчаються за напрямами підготовки “електротехніка та електротехнології, “електромеханіка”, “енергетика”, для магістрів, аспірантів, викладачів енергетичних і технічних спеціальностей, інженерно-технічних працівників різних галузей промисловості.
 25. Шкіцька І.Ю.,  Аналітико-синтетична переробка інформації:Навчально-методичний посібник.– 2-ге вид., доп.– Тернопіль:Новий колір, 2009.– 152 с.– (МОН України. ТНЕУ)
  ISBN: 978-966-2061-12-3

  У посібнику в стислій формі подано теоретичний матеріал навчальної дисципліни “Аналітико-синтетична переробка інформації”. Крім розгорнутих тез, кожна тема містить план, список літератури, основні поняття, питання і завдання для самоконтролю, тестові питання тощо. Для покращення сприйняття та запам’ятовування інформації автор вдається до її представлення у вигляді таблиць і схем. Призначений для викладачів, студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”, фахівців сфери документної комунікації.
 26. Щетинін А.І.,  Гроші та кредит:Підручник для студентів вищих навчальних закладів.– Вид. 4-ге, перероб. та доп.– К.:ЦУЛ, 2010.– 440 с.
  ISBN: 978-611-01-0128-8

  Підручник складено за логікою і змістом новітньої програми “Гроші та кредит” і щодо цього він відповідає вимогам державного стандарту освіти. Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і з’ясуванню їх суті й ролі у функціонуванні ринкової економіки. Особлива увага приділена викладенню суті кількісної теорії грошей. Другу частину підручника присвячено з’ясуванню необхідності, суті і особливостям кредиту в умовах ринкової організації виробництва. Значну увагу приділено викладенню питань, пов’язаних з організацією кредитної системи України. У заключній частині підручника висвітлюється суть валютних відносин, особливості їх організації в сучасних умовах. Розкривається історія становлення міжнародних валютних систем, а також основні напрямки, особливості й перспективи співробітництва нашої держави з міжнародними валютно-кредитними установами.
 27. Янчева М.О.,  Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів:Навчальний посібник/ М.О.Янчева, Л.В.Пешук, О.Б.Дроменко.– К.:ЦУЛ, 2009.– 304 с.
  ISBN: 978-966-364-765-4

  У навчальному посібнику розглянуто фізіологічні функції, будову, склад, фізико-хімічні та біохімічні властивості тканин м’яса. Особливу увагу приділено основним закономірностям процесів та змінам, що відбуваються з м’ясом після забою тварин, під час зберігання та під впливом біологічних і фізико-хімічних факторів. Надано основні фізичні властивості м’яса і м’ясопродуктів. Навчальний посібник рекомендовано для студентів, які навчаються за соціальністю “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”. Він може бути корисним широкому колу фахівців м’ясопереробної галузі.
 28. Ярош Д.,  Українська революція: ХХІ століття.– Кам’янське, 2009.– 60 с. 29. Опір матеріалів. Теорія і практика розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість елементів механізмів та споруд:Навчальний посібник/В.С.Кравчук, П.М.Калініченко, Л.В.Коломієць, О.М.Лимаренко. За ред. О.Ф.Дащенка.– Одеса:ВМВ, 2009.– 316 с.
  ISBN: 978-966-413-119-0

  У навчальному посібнику розглянуто основні теми курсу опору матеріалів, а також рекомендації щодо вивчення теоретичного матеріалу і його практичного застосування в компактній формі у вигляді відповідних алгоритмів. Для кожної із розглянутих тем детально проаналізовані приклади розв’язання задач з необхідними методичними порадами. Наведено запитання для самоконтролю якості засвоєння вивченого матеріалу даного курсу. Призначається для студентів денної та заочної форм навчання механічних, машинобудівних, транспортних і енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, що вивчають відповідні розділи опору матеріалів.
 30. В ім’я майбутнього нації:Документи і матеріали про організацію допомоги студентам-емігрантам українською діаспорою в 1920-2000 роках/Упорядкування: В.Сергійчук, В.Роговий.– К.:Українська Видавнича Спілка, 2005.– 920 с.
  ISBN 966-7060-82-9
  Збірник документів, котрі в своїй абсолютній більшості вперше вводяться до наукового обігу, подає процес утвердження серед української діаспори такої важливої риси нашого народу, як жертовність в ім’я здобуття студентами – емігрантами з рідної землі вищої освіти в різних країнах світу.
  Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією української еміграції, а також воліє взяти за приклад жертовність задля розвитку української духовності.
 31. Метатеорія менеджменту життя (самогубство: причини, наслідки та методи його попередження)/ Б.Андрушків, П.Дудкін, С.Костін, Н.Кирич, Г.Кучер, Т.Мостенська, О.Моховик, О.Погайдак, П.Сорока, В.Толуб’як, С.Шкробот. Заг. ред. Андрушків.– Тернопіль:Терно-граф, 2008.– 816 с.– (ТДТУ імені Івана Пулюя. ТНЕУ. Академія соціального управління)
  ISBN: 978-966-457-025-8

  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. У книзі узагальнено і систематизовано обставини, за яких відбуваються самогубства; зроблено спробу пояснення таємниці насильницької смерті і потойбічного життя. Автори, крім вивчення проблеми, з медико-психологічних позицій пропонують також найбільш загальні організаційні заходи, які могли б застерегти та попередити насильницьку смерть. Книга містить соціально-психологічний зміст суїцидальності. Висловлюємо сподівання, що ця праця допоможе глибше зрозуміти життя, змусить замислитись над перспективами нашого буття. Художньо-публіцистичний розділ книги суттєво доповнює і підтверджує висновки першого розділу, схиляє до роздумів над проблематикою самогубств. Друковане видання буде корисним як фахівцям, так і широкому колу читачів.
 32. Решение задач сопротивления материалов, теоретической и строительной механики в среде MATLAB:Учебное пособие/А.Ф.Дащенко, В.Х.Кириллов, Л.В.Коломиец, В.Ф.Оробей, Н.Г.Сурьянинов.– Одесса:СтандартЪ, 2009.– 552 с.
  ISBN: 978-966-413-090-2

  Пособие посвящено решению распространенных задач вычислительной математики, сопротивления материалов, строительной и теоретической механики с помощью одной из самых мощных пакетов компьютерной математики МАТLАВ. Изложены основы работы в операционной среде МАТLАВ, проведен краткий обзор пакета символьных вычислений Symbolsc Маth и пакета визуального моделирования Simulink. В разделах по сопротивлению материалов и строительной механике подробно изложены алгоритмы краевых задач статики, динамики и устойчивости упругих стержневых систем в методе граничных элементов. В разделах по теоретической механике рассмотрены задачи, требующие применения ЭВМ. Применение компьютерных технологий решения задач посредством системы МАТLАВ иллюстрируется большим количеством упражнений и примеров. Широко представлены соответствующие программы и примеры для самостоятельного изучения среды МАТLАВ, метода граничных элементов (МГЭ) и представленных задач. Предназначена для студентов и аспирантов высших технических учебных заведений, будет полезна специалистам и научным работникам широкого профиля.
 33. Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження:Науковий збірник/За ред А.Колодного, А.Гудими.– К.-Тернопіль:ТДТУ, 2007.– 200 с.
  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. Науковий збірник вміщує матеріали, подані для обговорення на науково-практичній конференції вчених-релігієзнавців, богословів та мирян, яка відбулася 27 квітня 2007 р. на базі Тернопільського державного технічного університету Івана Пулюя.

 34. Створення екологічних кордонів в Україні:Посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об’єктів на підставі досвіду в Карпатах/Деодатус Ф.Д., Проценко Л.(ред.).– К., 2010.– 160 с.
  ISBN: 978-90-79341-06-1
 35. Тернопільський Енциклопедичний Словник.Т.2:К-О/Голова ред. колегії Г.Яворський.– Тернопіль:Збруч, 2005.– 706 с.
  ISBN: 966-528-199-2
  “Тернопільський Енциклопедичний Словник” – перше в історії області видання, що подає про Тернопільщину систематизовану новітню інформацію з різних галузей: історії, географії, економіки, політики, освіти, науки, літератури, мистецтва, спорту тощо; містить відомості про визначних уродженців краю та відомих людей, які тут жили і творили. Видання буде корисним для науковців, педагогів, студентів і школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та сучасним регіону.
 36. Вступ до НАТО – стратегічний вибір України:Науково-методичне видання/За заг. ред. О.І.Соскіна.– К.:Інститут трансформації суспільства, 2008.– 192 с.– (Інститут трансформації суспільства)
  Науково-методичне видання видане у формі колективної монографії, покликано забезпечити науково-методичне та методологічне сприяння підвищенню свідомої підтримки суспільством, насамперед регіональною громадськістю, вступу України до НАТО через інформування громадян з питань євроатлантичної інтеграції, вироблення засад створення і діяльності регіональних центрів євроатлантичної інтеграції в Україні з активним залученням до їх роботи органів місцевої влади, вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій.
 37. Дідух Леонід Дмитрович:Біобібліографічний покажчик/Укладач Ю.Л.Скоренький.– Тернопіль:ТНТУ, 2010.– 60 с.– (Біобібліографія вчених ТНТУ імені Івана Пулюя)
  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. Це видання висвітлює основні етапи життя, наукову, педагогічну та організаційну діяльність професора, доктора фізико-математичних наук Леоніда Дмитровича Дідуха. Бібліографічний покажчик містить інформацію про науковий доробок ученого. Покажчик адресовано науковцям, працівникам бібліотек, студентам. 38. Інавгураційні промови Президентів США.– Харків:Фоліо, 2009.– 335 с.
  ISBN: 978-966-03-4742-7

  20 січня 2009 року відбулася інавгурація сорок четвертого Президента США Барака Обами: З ім’ям першого афроамериканського Президента США американці пов’язують надії на зміни на найкраще не тільки в країні, але й в усьому світі. Тепер українські читачі мають змогу безпосередньо дізнатися про те, що очікує весь світ від нового американського президента. У цю збірку ввійшли інавгураційні промови всіх обраних Президентів США. Відтак українські читачі мають змогу у хронологічному порядку простежити та порівняти інавгураційні промови президентів США, а також відчути та доторкнутись до історичного часу і епохи, під час якої жили та працювали лідери американської держави.
 39. Инженерная механика. Автоматизированные расчеты механизмов и машин в системе Microsoft Excel:Учебник/А.Ф.Дащенко, И.М.Белоконев, Л.В.Коломиец, Ю.Н.Свинарев.– 2-е изд., доп. и перераб.– Одесса:СтандартЪ, 2006.– 320 с.
  ISBN: 966-8145-12-7

  В учебнике введены понятия компьютерной математики – операторы, операторные функции, базовые алгоритмы и др., предоставляющие возможность осуществления формализации алгоритмов кинематических и динамических расчетов механизмов в ходе автоматизированных расчетов и проектирования механизмов и машин. Приведена методика организации проектирования при осуществлении расчетов на персональных компьютерах с использованием библиотеки необходимых стандартных программ. Стандартные программы и примеры программной реализации алгоритмов разработаны в системе Мicrosoft Ехсе1. Библиотека стандартных программ и примеры программной реализации алгоритмов приведены на прилагаемом к книге СD. Библиотека стандартных программ охватывает кинематические и динамические расчеты шарнирных, кулачковых и зубчатых механизмов, а также вопросы динамического расчета машинных агрегатов. Учебник предназначен для инженеров, которые заняты автоматизированным проектированием механизмов, и студентов технических вузов.
 40. Численно-аналитический метод граничных элементов:Монография. В 2-х томах.Т.1/А.Ф.Дащенко, Л.В.Коломиец, В.Ф.Оробей, Н.Г.Сурьянинов.– Одесса:ВМВ, 2010.– 415 с.
  ISBN: 978-966-413-178-7

  В монографии представлено наиболее полное руководство по теории и применению численно-аналитического варианта метода граничных элементов для расчета различных линейных систем одномерных модулей. В качестве технического приложения рассмотрены линейно-упругие стержневые, пластинчатые и оболочечные конструкции, испытывающие статические, динамические и бифуркационные воздействия. Подробнр изложен алгоритм МГЭ, основанный на использовании фундаментальных ортонормированных функций и аппарата обобщенных функций. Приведены новые решения дифференциальных уравнений линейных задач и примеры, иллюстрирующие эффективность разработанного метода. Много внимания уделено решению обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Широко используется среда программирования МАТLAB. Материал монографии разбит на два тома и отражает 25-летний период работы авторов по развитию метода. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших технических учебных заведений, специалистов в области механики деформируемого твердого тела и строительной механики.
 41. Численно-аналитический метод граничных элементов:Монография. В 2-х томах.Т.2/А.Ф.Дащенко, Л.В.Коломиец, В.Ф.Оробей, Н.Г.Сурьянинов.– Одесса:ВМВ, 2010.– 510 с.
  ISBN: 978-966-413-179-4

  В монографии представлено наиболее полное руководство по теории и применению численно-аналитического варианта метода граничных элементов для расчета различных линейных систем одномерных модулей. В качестве технического приложения рассмотрены линейно-упругие стержневые, пластинчатые и оболочечные конструкции, испытывающие статические, динамические и бифуркационные воздействия. Подробно изложен алгоритм МГЭ, основанный на использовании фундаментальных ортонормированных функций и аппарата обобщенных функций. Приведены новые решения дифференциальных уравнений линейных задач и примеры, иллюстрирующие эффективность разработанного метода. Много внимания уделено решению обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Широко используется среда программирования МАТLAB. Материал монографии разбит на два тома и отражает 25-летний период работы авторов по развитию метода. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших технических учебных заведений, специалистов в области механики деформируемого твердого тела и строительной механики.
 42. Організація Українських Націоналістів (бандерівці): фрагменти діяльності та боротьби:З нагоди 70-ліття створення Революційного Проводу ОУН/Святослав Липовецький.– К.:Українська Видавнича Спілка, 2010.– 96 с.
  ISBN: 978-966-410-018-9

  Організація Українських Націоналістів (ОУН), без перебільшення, є найлегендарнішою українською структурою, яка впродовж понад восьми десятиліть провадить ефективну й жертовну боротьбу за здобуття та утвердження Української Державності. Діяльність ОУН поширена в різних країнах , , світу, а на території України вона не припинялася ніколи. Незважаючи на різні окупаційні режими, ‘ члени ОУН діяли в середовищі легальних організацій, в’язницях, підпільних бойових групах, армії чи урядах. Врешті, ОУН самостійно творила військо, уряд, проголошувала незалежність для бездержавної нації. Діяльність ОУН та її членів привертала увагу закордонних політиків, громадськості, І журналістів й не давала забути, що Україна, хоч і поневолена, існує та змагає до незалежності. Жертви, складені для здобуття Української Держави, числилися сотнями тисяч, але це не припиняло боротьби, а лише служило новим поколінням взірцем віри та посвяти.В книзі використано світлини з архіву автора та установ: Центру Дослідження Визвольного руху (ЦДВР) та Центру Національного Відродження (ЦНВ).
 43. Теоретические основы инженерной механики:Учебник/А.Ф.Дащенко, И.М.Белоконев, Л.В.Коломиец, Ю.Н.Свинарев.– Одесса:СтандартЪ, 2005.– 656 с.
  ISBN: 966-8286-62-6

  Рассмотрены основные положения инженерной механики, включающие разделы теоретической механики, сопротивления материалов, теории механизмов и машин, основы конструирования. Отражены современные тенденции в развитии машиностроения. Приведены современные воззрения на механику движения и деформирования механических систем. Рассмотрены наиболее распространенные типы механизмов общего назначения, их расчет и проектирование. Для инженеров-механиков и студентов технических вузов, бакалавров и магистров по инженерной механике.
 44. Зроби сам:Довідник господаря/Укладач В.М.Мосякін.– Харків:Клуб Сімейного Дозвілля, 2007.– 256 с.


 45. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2009 рік/За ред. В.Г.Кирича.– Тернопіль:Головне управління статистики, 2010.– 471 с.– (Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області)
  У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області в 2009р. у порівнянні з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів. 46. Мікропроцесорна техніка:Підручник/Якименко Ю.І.,Терещенко Т.О.,Сокол Є.І.,Жуйков В.Я.,Петергеря Ю.С.За ред. Т.О.Терещенко.– 2-ге вид., перероб. і доп.– К.:Кондор, Політехніка, 2008.– 594 с.
  ISBN: 966-622-135-7

  Розглянуто системи числення і кодування інформації; наведено загальні принципи побудови мікропроцесорів, мікроконтролерів та мікропроцесорних систем; розглянуто особливості архітектури і функціональні можливості 8-, 16-, 32- та 64-розрядних процесорів; способи організації та побудову модулів пам’яті і роботу інтерфейсів пристроїв уведення-виведення. Подано матеріал про архітектуру однокристальних мікроконтролерів з СISC- і RISС-архітектурою, сигнальних процесорів та нейропроцесорів. Наведено приклади складання програм та проектування мікропроцесорних систем. Для студентів бакалаврату “Електроніка”, “Електротехніка” та інших бакалавратів, програмою яких передбачено вивчення дисципліни “Мікропроцесорна техніка”. Може бути корисним для аспірантів і спеціалістів, що працюють у галузі електроніки.
 47. Металознавство:Підручник/О.М.Бялік, В.С.Черненко, В.М.Писаренко, Ю.Н.Москаленко.– 2-ге вид., перероб. і доп.– К.:Політехніка, 2010.– 384 с.
  ISBN: 966-622-090-3

  Зміст підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців II – IV акредитаційних рівнів за напрямком 0901 “Інженерне матеріалознавство” та містить основні питання щодо металів і сплавів: їх атомно-кристалічну будову, кристалізацію, пластичну деформацію та рекристалізацію, структуру і властивості основних груп металевих матеріалів. Особливу увагу приділено діаграмам стану подвійних та потрійних систем, розглянуто також принципи термічної обробки металевих сплавів. Для студентів матеріалознавчих, металургійних та машинобудівних спеціальностей при здобутті кваліфікації бакалавра, спеціаліста і магістра, а також може бути корисним аспірантам, науковцям та інженерно-технічним працівникам різних галузей промисловості.
 48. Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи:Навчальний посібник/О.М.Бергілевич, Касянчук В.В., Салата В.З.,Семанюк В.І., Ковальчук Р.Л., Остапюк М.П. За ред. В.В.Касянчук.– Суми:Університетська книга, 2010.– 320 с.
  ISBN: 978-966-680-511-2

  Узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності. Розглянуто особливості мікробіологічних процесів, наведено основні мікробіологічні показники молочних продуктів згідно з чинними нормативними документами. Для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також спеціалістів-технологів з переробки молока, офіційних лікарів ветеринарної медицини, санітарних лікарів, мікробіологів харчових продуктів.