Нові надходження за квітень 2015 року

 1. Барановський О.М. Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні застосування / Барановський О.М., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. – К.: Наукова думка, 2013. – 287 с. (НАН України. Інститут математики)
  ISBN 978-966-00-1315-5

 2. Бережной Ю.А. Дифракционные ядерные прцессы: Монография / Бережной Ю.А., Михайлюк В.П., Пилипенко В.В. – К.: Наукова думка, 2014. – 258 с. (НАН Украины. Институт ядерных исследований)
  ISBN 978-966-00-1434-3

 3. Куцик А. Автоматизовані системи керування на програмованих логічних контролерах: Навчальний посібник / Куцик А., Місюренко В. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 200 с. (МОН України. Нац. ун-тет ″Львівська політехніка″)
  ISBN 978-617-607-190-7
  Описано загальні принципи побудови сучасних автоматизованих систем керування технологічними процесами, зокрема систем автоматичного регулювання технологічних параметрів. Як основні апаратні засоби реалізації автоматизованих систем керування розглянуто програмовані логічні контролери. Описано їх поширені моделі, разом з програмним забезпеченням, прикладами програм та пропонованим лабораторним практикумом. Призначений для студентів напряму “Електромеханіка” спеціальності “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”.
 4. Подригало М.А. Новое в теории эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов: Монография. – Харьков: Академия ВВ МВД Украины, 2013. – 222 с. (МВД Украины. Нац. акад. ВВ МВД Украины)
  ISBN 978-966-8671-45-6

 5. Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка: Монографія. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К.: ВПЦ ″Київський університет″, 2014. – 224 с. (МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка)
  ISBN 978-966-439-709-1
  Перший розділ книги присвячений лінгвопоетичним аспектам творчості Тараса Шевченка. Він містить розмисли над архетипами художньої мови Тараса Шевченка, аналіз образів-міфологем художньої мови Тараса Шевченка в іманентному, інтрамодельному та міжмодельному вимірах, міфологем автора в їхній знаковій іпостасі; дослідження важливої підсистеми міфопоетичних значень – психологічних асоціативів; аналіз кола прецедентних текстів, до яких апелюють твори письменника, що є спробою відтворити “зовнішні” міфосимволічні кола, які оточують тексти Шевченка; осмислення персоніфікації в поетичній мові Шевченка; студії поетичного синтаксису Шевченка; нарешті, дослідження особливостей сенсорних прототипів у поезії автора. Другий розділ включає аналіз чотирнадцяти віршів Тараса Шевченка в лінгвостилістичному, текстолінгвістично-му, міфопоетичному висвітленні. Для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів України.
 6. Федорчук Є.Н. Програмування систем штучного інтелекту. Експертні системи: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 168 с. (МОН, молоді та спорту України. Нац. ун-тет ″Львівська політехніка″)
  ISBN 978-617-607-257-7
  Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Комп’ютерні науки” та “Програмна інженерія”. Розглядаються основні моделі знань з чіткими та нечіткими даними, алгоритми пошуку розв’язку експертних задач, технології і засоби програмування баз знань та експертних систем. Подано приклади програмування експертних систем мовою Visual Вазіс у середовищі Ехсеl.
 7. Енциклопедія Сучасної України. Т.14: Кол – Кос / Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. – К.: Поліграфкнига, 2014. – 768 с. (НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України)
  ISBN 978-966-02-7304-7
  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. Розрахована на широке коло читачів.
 8. Енциклопедія Сучасної України. Т.15: Кот – Куз / Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. – К.: Поліграфкнига, 2014. – 712 с. (НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України)
  ISBN 978-966-02-7305-4
  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. Розрахована на широке коло читачів.
 9. Збірник праць.Т.9: Сучасні проблеми техніки і технологій / Відп. ред.: М.Андрейчин. Ред. тому: П.Ясній. – Тернопіль: Астон, 2014. – 215 с. (ТО НТШ)
  ISBN 978-966-308-572-2
  Збірник містить 44 наукові статті, в яких наведено важливу інформацію про державні та громадські музеї Тернопільської області. Чільне місце відведено історії їх становлення і розвитку, характеристиці основних фондів та експонатів. Висвітлено діяльність низки меморіальних музеїв, які повернули із забуття імена славетних краян – громадських діячів, подвижників науки та культури. Окреслено перспективи розвою музейної справи та Національного заповідника “Замки Тернопілля”. Адресовано науковцям, працівникам музеїв і всім, хто цікавиться історією України.
 10. Искровой разряд и диффузионные процессы в металлах: Монография / В.Ф. Мазанко, Д.С. Герцрикен, В.М. Миронов, Д.В. Миронов, С.А. Бобырь. – К.: Наукова думка, 2014. – 191 с.
  ISBN 978-966-00-1437-4


 11. Математичні моделі та методи аналізу електронних кіл: Навчальний посібник / Ю.Я. Бобало, Р.І.Желяк, М.Д.Кіселичник та ін. За ред. Ю.Я.Бобала та Б.А.Мандзія. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 320 с. (МОН України. Нац. ун-тет ″Львівська політехніка″)
  ISBN 978-617-607-355-0
  Розглянуто основні поняття теорії та математичні моделі радіоелектронних кіл, математичні моделі зовнішньої дії на електронне коло, лінійні кола з постійними параметрами, нелінійні кола та лінійні кола з розподіленими параметрами. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються на базових напрямах, пов’язаних з обробленням та пересиланням інформації, поданої у вигляді електричних сигналів.
 12. Повний регіональний господарський розрахунок – шлях підвищення ефективності територіальної одиниці, забезпечення її сталого розвитку / За заг. ред. Б.М.Андрушківа. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – 680 с. (ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія економічних наук України. Академія соціального управління. НТШ)
  ISBN 978-966-457-216-0
 13. Тарас Шевченко та Університет св. Володимира. Спогади сучасників: Анотований бібліографічний покажчик / Упорядники: В.Г.Нестеренко, Н.В.Кошлякова Т.О.Холоша та ін. – К.: ВПЦ ″Київський університет″, 2014. – 223 с. (МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка. МК України. Національний музей Тараса Шевченка)
  ISBN 978-966-439-702-2
 14. Теоретические основы информационно-измерительных систем: Учебник / Под ред. В.П. Бабака. – К.: ВЦ ТОВ ″София-А″, 2014. – 832 с.
  ISBN 978-617-7031-26-9
  В учебнике систематически изложены основные понятия, принципы построения и исследования информационно-измерительных систем, базирующиеся на математическом аппарате преобразования измерительных сигналов, технологиях измерения, передачи и обработки сигналов и данных, на помехоустойчивом кодировании, использовании современных информационно-коммуникационных каналов передачи информации, на алгоритмах шифрования и дешифрования передаваемых данных, методах исследования метрологических характеристик и пр. Послекаждой главы размещены основные выводы, вопросы для самоконтроля, а также ключевые слова на русском и английском языках. Для студентов технических специальностей высших учебных заведений, аспирантов, научных и инженерно-технических работников и специалистов в области измерительных технологий.