Надання першої медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях

Перша медична допомога — комплекс негайних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала від дії зовнішніх факторів до її передачі, в разі потреби, під опіку кваліфікованому медичному персоналу.

Не дивлячись на те, що всі люди знають про потенційні небезпеки і всіляко намагаються їх уникнути – нещасні випадки все ж таки трапляються. Причиною може бути власна неуважність, втома, переоцінка власних сил, недостатня підготовка. Також інциденти можуть трапитись із-за факторів, які знаходяться поза межами контролю постраждалого – як то дії інших осіб або природні катаклізми чи техногенні аварії.

Коли трапляється нещасний випадок, час не на вашому боці. Постраждалому треба якнайшвидше надати ефективну допомогу, від якої часто залежить не тільки  тривалість та важкість процесу відновлення його здоров’я, а можливо навіть і життя людини.

 

Перша медична допомога

«Недостатньо бути лікарем, треба ще вміти допомогти.»
Бертольт Брехт

No ISBN_48_10 Пам’ятка працівникам Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя з надання першої медичної допомоги / Укладач А.Л. Надкевич – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 20 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Штаб цивільного захисту університету.
No ISBN_49_10 Пам’ятка працівникам Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя “Це повинен знати кожен” / Укладач А.Л. Надкевич – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 32 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Штаб цивільного захисту університету.
No ISBN_145371 Чаплинський В.В., Долікарська медична допомога при травмах: Поради лікаря / В.В. Чаплинський, В.М. Лопушан. – 2-е вид., перероб. и доп. – К.: Здоров’я, 1983. – 48 с.
No ISBN_131995 Буянов В.М., Первая медицинская помощь: Учебник для учащихся фельдшерско-лаборантских, фармацевтических и зуботехнических отделений медицинских училищ. – Издание четвертое, переработанное и дополненное. – М.: Медицина, 1981. – 192 с.
No ISBN_164789 Массовые радиационные поражения и вопросы организации медицинской помощи / А.К. Гуськова, В.В. Харитонов, А.В. Барабанова. Под ред. А.И. Бурназяна, А.К. Гуськовой. – М.: Медицина, 1987. – 80 с.
No ISBN_148691 Военно-медицинская подготовка: Учебник / Под ред. акад. АМН СССР Ф.И. Комарова. – М.: Медицина, 1984. – 448 с. Учебная литература. Для студентов медицинских институтов.

 

Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях

«Життя — це те, що більш за все цінуємо і менше всього бережемо»
Жан де Лабрюйєр

Халмурадов Б.Д., Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 138 с.
ISBN: 966-364-337-4

Розглядаються питання першої допомоги та питання організаційного забезпечення її надання. Матеріал викладено відповідно до розділу “ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ” програми курсу “Безпека життєдіяльності”. У навчальному посібнику висвітлені питання організаційних заходів і засобів надання першої допомоги, перша допомога при транспортних катастрофах і аваріях, допомога у надзвичайних ситуаціях при отруєнні хімічними сполуками, допомога при отруєннях природного походження. Висвітлені сучасні погляди з надання долікарської реанімації. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, як з курсу “Безпека життєдіяльності”, так й “Основи медичних знань”.

Желібо Є.П., Безпека життєдіяльності: Навч.посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; За ред. д-ра хім. наук, проф. Є.П. Желібо. – 4-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 344 с. – (Вища освіта в Україні)
ISBN: 966-95596-4-2

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв’язків у системі “людина – життєве середовище” різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров’я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі “людина-життєве середовище”, джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

Бедрій Я.І., Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 286 с.
ISBN: 978-966-351-196-2

Загалом курс БЖД ґрунтується на знаннях інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології, цивільної оборони. БЖД має світоглядно-професійний характер. Курс БЖД призначений навчити усвідомлювати, шо в центрі уваги має бути людина як головна цінність держави; ідентифікувати небезпечні і шкідливі чинники та створювати безпечні умови життєдіяльності людей на території держави; проектувати нову техніку і технологічні процеси згідно з сучасними вимогами екології та безпеки їх експлуатації з урахуванням стійкості функціонування об’єктів народного господарства та технічних систем; прогнозувати можливу обстановку і приймати адекватні рішення в умовах НС щодо захисту населення та персоналу об’єктів від можливих наслідків НС.

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304 с.
ISBN: 966-8450-12-4

У посібнику теоретично проаналізовано категорії безпеки як стан захищеності з позицій ризикоорієнтованого підходу. Безпеку життєдіяльності розглянуто у контексті системи “людина-життєве середовище” в перерізі різних сфер життєдіяльності. Ґрунтовно проаналізовані чинники, які впливають на здоров’я і працездатність людини, визначають умови її існування та життєдіяльності. З погляду сучасних теорій особистості досліджено основні аспекти вчинку, які суттєво впливають на життєдіяльність індивіда. Розкрито вплив соціалізації індивіда на його поведінку та роль педагога в цьому процесі, у контексті проблеми безпеки життєдіяльності. Надано значної уваги безпеці життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. Ґрунтовно проілюстровано правила надання першої допомоги потерпілим від різних ушкоджень.

Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: Підручник. – 2-ге вид. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 560 с. – МО і науки України. Український державний університет водного господарства та природокористування.
ISBN: 966-8556-17-8

У підручнику розглядаються аспекти фізіологічних та психологічних властивостей людини, психофізіологія життєдіяльності та шляхи оптимізації життєзабезпечення людини. Викладено характеристики антропогенних змін довкілля, джерел потенційної небезпеки, та наслідки їх впливу на життєдіяльність. Вперше викладено закони, пов’язані з безпекою життєдіяльності. Обгрунтовано актуальність посиленої уваги до особистої, екологічної, виробничої і побутової безпеки. Описано методи та способи захисту від небезпечних впливів та надзвичайних ситуацій, що трапляються у повсякденному житті.

Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльностіх: На допомогу керівникам навчальних закладів / Під заг. ред. проф. Л.С. Сачкова. – К.: Фенікс, 2000. – 896 с.
ISBN: 966-7558-60-6

Книга «Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності» надасть реальну допомогу керівникам вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх закладів та керівникам установ, організацій, підприємств, а також профспілковому активу галузі в їх практичній роботі. До Збірника увійшли законодавчі, нормативно — правові, інструктивні документи загальнодержавного та галузевого характеру з питань безпеки життєдіяльності і деякі коментарі щодо їх використання.

journal_no_6 Перша медична допомога. Методична розробка для проведення тренінгу «Надання само- та взаємодопомоги: екстрена реанімація та перша медична допомога» // Безпека життєдіяльності. – 2012. № 6. – С. 6-10.

Цивільний захист.
Класифікація, облік та реєстрація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Безпека життєдіяльності. – 2012. № 6. – С. 34-39.
journal_no_7 Перша медична допомога. Методична розробка для проведення тренінгу «Надання само- та взаємодопомоги: екстрена реанімація та перша медична допомога»// Безпека життєдіяльності. – 2012. № 7. – С. 9-15.

Цивільний захист.
Роль Міжнародної організації цивільної оборони та Міжнародна діяльність України в забезпеченні безпеки населення в надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності. – 2012. № 7. – С. 32-37.

 

Цивільна оборона

«Оскільки життя є найвищий ризик, покладаєшся

на життя, натомість, коли осягаєш безконечність

іншої небезпеки — покладаєшся вже на смерть»
С. К’єркегор

Депутат О.П., Цивільна оборона: Навчальний посібник / О.П. Депутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик; За ред. В.С. Франчука. – Львів: Афіша, 2000. – 336 с.
ISBN: 966-7760-85-5

У підручнику викладені основні завдання та організація цивільної оборони на промислових об’єктах господарської діяльності, вплив надзвичайних ситуацій на життєдіяльність населення, способи захисту населення. Наведено методики прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій та оцінки стійкості роботи об’єктів, організація навчання і морально-психологічної підготовки. Викладено вимоги міжнародного права з питань Цивільної оборони, особливості її організації у зарубіжних країнах, розкрито вплив шкідливих факторів навколишнього середовища на життєдіяльність населення.

966-96485-0-5 Депутат О.П., Цивільна оборона: Підручник / О.П. Депутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик; За ред. полковника П.І. Кашина. – Вид. 3-є, перероблене та доп. – Львів: ПП “Василькевич К.І.”, 2005. -340 с.
ISBN: 966-96485-0-5

У підручнику викладені основні завдання та організація цивільної оборони на промислових об’єктах господарської діяльності, вплив надзвичайних ситуацій на життєдіяльність населення, способи захисту населення. Наведено методики прогнозування наслідків надзвичайних ситуації та оцінки стійкості роботи об’єктів, організація навчання і морально-психологічної підготовки. Викладено вимоги міжнародного права з питань Цивільної оборони, особливості її організації у зарубіжних країнах, розкрито вплив шкідливих факторів навколишнього середовища на життєдіяльність населення. Для студентів вищих навчальних закладів, також може бути корисним для підготовки керівного, командно-начальницького складу та робітників і службовців об’єктів господарської діяльності.

Шоботов В. М., Цивільна оборона: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. – К.: ЦУЛ, 2006. – 438 с.
ISBN: 966-364-116-5

У навчальному посібнику викладено: основні завдання, принципи організації функціонування Цивільної оборони України на об’єктах господарювання, територіях і України в цілому; вплив надзвичайних ситуацій  (НС) на життєдіяльність населення, способи захисту, методика прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій і оцінка стійкості роботи об’єктів; система ліквідації наслідків НС, забезпечення життєдіяльності населення в період ліквідації наслідків НС, дії населення в умовах НС, а також керівників об’єктів господарювання (ОГ) щодо попередження НС і щодо керівництва ОГ при ліквідації наслідків НС; система підготовки населення з Цивільної оборони; основні положення міжнародного права з Цивільної оборони, особливості її організації в зарубіжних країнах.

Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 487 с.
ISBN: 966-346-156-Х

У підручнику розглядаються основні завдання та організаційна побудова цивільного захисту в Україні відповідно до Законів України “Про Цивільну оборону України”, “Про правові засади цивільного захисту” та ін. Наводяться класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Показується вплив уражаючих факторів на людей, об’єкти народного господарства, сільськогосподарських тварин, рослини, воду, продукти харчування. Висвітлюються організація захисту населення, тварин, продуктів харчування, основи планування заходів цивільного захисту, організації і здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях.

Губський А.І. Цивільна оборона: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Міністерство освіти, 1995. – 216 с.
ISBN: 5-7763-4312-7

Викладено основи структурної організації ЦО України, розглянуто різні види надзвичайних ситуацій, а також принципи організації рятувальних робіт, наведено характеристики основних засобів ураження й захисту населення. Особливу увагу приділено методам надання першої допомоги.