Нові надходження за грудень 2010 року

 1. Базилевич В.Д.,  Макроекономіка:Навчальний посібник/ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик;За ред. В.Д.Базилевича.– 3-є вид., випр.– К.:Знання, 2006.– 623 с.
  ISBN: 966-346-062-8

  У навчальному посібнику з урахуванням вимог нормативних програм економічних дисциплін подається перелік обов’язкових для вивчення питань, розкривається зміст кожної теми з викладом розрахунково-аналітичних моментів, наводяться приклади розв’язку типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці, а також пропонується комплекс задач для розв’язку. Кожна тема містить тести для самоконтролю, що полегшить роботу студентам і викладачам на практичних заняттях, проведенні тренінгів.
 2. Бек В.Л.,  Практикум з теорії статистики/ В.Л.Бек, Г.В.Капленко.– Вид. 2-ге, доп. та випр.– Львів:Новий Світ-2000, 2007.– 320 с.
  ISBN: 966-418-014-9

  Практикум підготовлений у відповідності до програми однойменного розділу курсу “Статистика” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників для вивчення закономірностей соціально-економічних явищ і процесів.


 3. Божкова В.В.,  Реклама та стимулювання збуту:Навчальний посібник / В.В.Божкова, Ю.М.Мельник.– 2-ге вид., стереотип.– К.:ЦУЛ, 2010.– 200 с.– (МОН України. Сумський державний університет)
  ISBN: 978-966-364-870-5

  Актуалізація використання комунікаційних інструментів в Україні закономірна, адже підтверджена досвідом економічно розвинутих країн світу. Але, їх планування і застосування, особливо на вітчизняному ринку, потребує специфічних знань і вмінь.
  Стимулювання збуту стає все більш важливою складовою комплексу маркетингових комунікацій. З огляду на те, що ефективність заходів зі стимулювання збуту значно вища за ефективність від прямої реклами, а витрати на порядок менші, вітчизняні виробники все частіше і з успіхом їх застосовують. Навчальний посібник може бути цікавим рекламістам, маркетологам, викладачам, аспірантам і студентам зі спеціальності «Маркетинг».
 4. Большаков В.П.,  3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks,  Inventor, T-Flex:Учебный курс (+DVD)/ В.П.Большаков, А.Л.Бочков,  А.А.Сергеев.– СПб.:Питер, 2011.– 336 с.
  ISBN: 978-5-49807-774-1

  В книге приведены материалы, позволяющие освоить работу в пяти CAD-системах, наиболее распространенных в сфере образования и практической деятельности. Подобный подход не только позволит читателю быстро овладеть навыками моделирования во всех популярных САПР-оболочках, но и предоставит ему возможность самостоятельно оценить и выбрать конкретный инструмент для решения той или иной задачи, возникающей в работе инженеров-конструкторов. Каждая часть книги посвящена определенной системе: КОМПАС-ЗD Vll, SolidWorks 2008, Autodesk Inventor 2010, Autodesk AutoCAD 2010, T-FLEX CAD 3D. Помимо общих сведений и основ создания моделей деталей в определенной системе, освещены приемы создания твердотельных моделей деталей и чертежей по ЗD-технологии. Рассмотрен процесс визуализации этапов создания твердотельных моделей. На прилагаемом DVD размещены примеры ЗD-моделей, дистрибутивы CAD-систем, а также дополнительные материалы.
 5. Бубела Т.З.,  Фізико-хімічні вимірювання:Навчальний посібник.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 152 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN:
  966-553-458-0

  Розкрито суть фізико-хімічних вимірювань та показано їх вагомість під час оцінювання якості продукції. Викладено основні положення фізико-хімічного аналізу об’єктів: методичні прийоми виконання фізико-хімічних вимірювань; оптичні та електрохімічні методи фізико-хімічного аналізу. Значну увагу приділено опрацюванню результатів фізико-хімічних вимірювань та забезпеченню їх якості.
  Посібник призначений для студентів спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація” та може стати корисним для фахівців, які займаються сертифікаційними випробуваннями продукції.
 6. Буданов С.І.,  Business English. Ділова англійська мова/ С.І.Буданов, А.О.Борисова.– 2-ге вид.– Харків:Торсінг плюс, 2007.– 128 с.
  ISBN:
  978-966-404-596-1

  Навчальний посібник “Ділова англійська мова” складається з двох тематично структурованих частин, які включають необхідний лексичний та граматичний матеріал, а також зразки оригінальних ділових паперів. Для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів, викладачів та усіх, хто вивчає англійську мову.


 7. Винарева Л.А.,  Английские идиомы=English idioms:Учебное пособие/ Л.А.Винарева, В.В.Янсон.– М.:Логос, 2005.– 384 с.– (Вас ждет успех)
  ISBN:
  5-8112-1135-Х

  Учебное пособие включает более 500 английских идиоматических выражений и их русских эквивалентов, сгруппированных по тематическому принципу, дефиниции идиом, а также задания, направленные на развитие навыков употребления идиоматических оборотов речи. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, а также для лиц, работающих над совершенствованием знаний английского языка.

 8. Волочій Б.Ю.,  Передавання сигналів у інформаційних системах:Навчальний посібник.Ч.1.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 196 с.– (МОН Україна. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN:
  966-553-495-5

  Розглянуто процеси перетворення сигналів під час їхнього передавання від джерела інформації до одержувача інформації. Основну увагу звернено на цифрові системи передавання інформації, разом із цим описано процеси передавання сигналів, які властиві й іншим інформаційним системам.
  Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами “Телекомунікації” та “Радіотехніка”. Також посібник може бути корисним для студентів інших напрямів підготовки, спеціальності яких передбачають вивчення радіоелектронних інформаційних систем.
 9. Гетун Г.В.,  Основи проектування промислових будівель:Навчальний посібник.– К.:Кондор, 2009.– 210 с.
  ISBN: 978-966-7982-12-2

  У навчальному посібнику розглядаються питання проектування промислових будівель на основі органічного поюднання виробничо-технологічних, технічних, художньо-естетичних, економічних і екологічних вимог. Викладені основні вимоги та принципи конструювання будівель та їх конструкцій.
  Стислий зміст. І. Загальні відомості про будівлі та споруди. ІІ. Основи і фундаменти будівель та споруд. ІІІ. Зовнішні та внутрішні стіни будівель. ІV. Перекриття та підлоги будівель. V. Покриття будівель та споруд. VI. Промислові будівлі та споруди. VII. Каркаси промислових будівель. VIIІ. Генеральні плани промислових підприємств. ІХ. Архітектурно-будівельне проектування будівель та споруд.
 10. Грищук М.В.,  Основи охорони праці:Підручник.– К.:Кондор, 2008.– 240 с.– (МОН України. НУ “Острозька академія”)
  ISBN:
  966-7982-89-0

  Мета цього підручника – допомогти студентам у підготовці до практичних занять, заліків, екзаменів, при написанні рефератів відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ.
 11. Гурняк Л.І.,  Опір матеріалів:Посібник/ Л.І.Гурняк, Ю.В.Гуцуляк, Т.Б.Юзьків.– Львів:Новий Світ-2000, 2006.– 364 с.– (Вища освіта в Україні)
  ISBN:
  966-7827-78-х

  У посібнику викладені в конспективній формі основні положення, визначення, теореми, правила, розрахункові формули та методи курсу опору матеріалів для студентів (курсантів) механічних та будівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Посібник складається з чотирьох контрольних блоків, кожен з яких включає теоретичний матеріал, запитання модульного контролю та рекомендовані практичні задачі з їх докладним розв’язком. Містить необхідні довідкові матеріали. Призначений для самопідготовки студентів при кредитно-модульній системі навчання. Корисний при розв’язуванні практичних задач та виконанні розрахунково-графічних робіт.
 12. Дорожовець М.,  Опрацювання результатів вимірювань:Навчальний посібник.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.– 624 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-640-6

  У навчальному посібнику висвітлено основні положення теорії оцінювання похибок та непевності результатів вимірювань, наведено велику кількість прикладів оцінювання характеристик непевності результатів практично виконаних вимірювань, що допоможе сформувати у студентів та інших читачів практичні навички опрацювання результатів вимірювальних експериментів.
  Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання, а також аспірантів, інженерно-технічних працівників і науковців та всіх, хто у своїй діяльності займається виконанням вимірювальних експериментів.
 13. Запольський А.К.,  Екологізація харчових виробництв:Підручник/ А.К.Запольський, А.І.Українець.– К.:Вища школа, 2005.– 423 с.
  ISBN:
  966-642-294-8

  Висвітлено актуальні питання екологізації харчових виробництв, схарактеризовано екологічну ситуацію в Україні. Наведено характеристику основних харчових продуктів та принципи раціонального харчування. Значну увагу приділено екологічній безпеці та якості харчових продуктів. Детально розглянуто теоретичні й практичні питання оптимізації та автоматизації технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Значну увагу приділено заощадженню природних ресурсів на всіх стадіях виробництва, економії витрат сировини, палива та енергії, виробництву екологічно безпечної харчової продукції, утилізації відходів виробництва, мінімізації розсіюваних і неутилізовуваних відходів тощо. Ґрунтовно розглянуто питання щодо здійснення екологічного менеджменту на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, фахівцям промислових підприємств харчової промисловості.
 14. Заячук Д.М.,  Нанотехнології і наноструктури:Навчальний посібник.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 580 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN:
  978-966-553-773-1

  Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, квантових точок, фулеренів і вуглецевих нанотрубок, принципи епітаксії і основні режими гетероепітаксійного росту, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок. Розглянуто основні фізичні властивості дво-, одно- і нульвимірних квантових напівпровідникових і вуглецевих структур, питання розмірного квантування і умови спостереження квантово-розмірних явищ, особливості функції густини станів у системах різної вимірності, кінетичні та оптичні характеристики низькорозмірних систем, фізичні явища, які спричиняє зниження вимірності системи – квантовий ефект Холла, квантування провідності балістичних 2D-контактів і вуглецевих нанотрубок, кулонівську блокаду й одноелектронні процеси у резонансо-тунельних структурах, від’ємний диференційний опір надґраток тощо.
  Для студентів технічних та фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути рекомендований аспірантам і науковим працівникам, що займаються фундаментальними і прикладними дослідженнями в галузі фізики, техніки і технології квантово-розмірних структур.
 15. Корецький М.Х.,  Стратегічне управління:Навчальний посібник/ М.Х.Корецький, А.О.Дєгтяр, О.І.Дацій.– К.:ЦУЛ, 2007.– 240 с.– (МОН України. Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління”)
  ISBN:
  978-966-364-437-0

  Розглянуті питання господарської діяльності підприємств у стратегічному аспекті, викладено їх теоретичні, методологічні та практичні аспекти. Наведено весь ланцюжок складових стратегічного управління – від логіки розробки і методів обґрунтування цілей, завдань, стратегій, планів до їх реалізації в умовах ринкової економіки. Для студентів і магістрів економічних спеціальностей, а також менеджерів і підприємців, які займаються формуванням стратегій в корпоративних організаціях, підприємствах та інших економічних структурах.
 16. Крикавський Є.В.,  Логістичні системи:Навчальний посібник/ Є.В.Крикавський, Н.В.Чорнописька.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 264 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN:
  978-966-553-743-4

  Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логістичних систем, ланцюгів поставок, логістичних мереж та глобальних логістичних систем. Матеріал викладено із врахуванням практики провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств.
  Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців, працівників служб логістики та маркетингу.
 17. Кужельний М.В.,  Організація обліку:Підручник/ М.В.Кужельний, С.О.Левицька.– К.:ЦУЛ, 2010.– 352 с.
  ISBN:
  978-611-01-0087-8

  У підручнику розкриваються особливості організації бухгалтерського обліку та фінансового аналізу для суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням: чинного нормативного поля з питань економіко-правової діяльності підприємств, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, податкового законодавства, міжнародної облікової практики.Підручник розраховано на студентів вищих навчальних закладів (спеціаліс-тів, магістрів), які навчаються за фахом «Облік і аудит», керівників підприємств, бухгалтерів-практиків.
 18. Кузьмін М.І.,  Теоретичний практикум з токарної справи:Навчальний посібник/ М.І.Кузьмін, А.В.Матвійчук.– Тернопіль:ТНТУ, 2006.– 290 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра верстатно-інструментальних систем автоматизованого виробництва та технології машинобудування)
  Навчальний посібник видано у відповідності з навчальним планом та з урахуванням методичних розробок інших вузів, а також матеріалів літературних джерел, наведених у посиланнях, Розглянуто і схвалено кафедрами “Верстатно-інструментальних систем автоматизованого виробництва” та “Технології машинобудування” методичною комісією механіко-технологічного факультету.
 19. Кучмінська Х.Й.,  Двовимірні неперервні дроби.– Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики, 2010.– 218 с.– (НАН України. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України)
  ISBN:
  978-966-02-5621-7

  У монографії викладені основи аналітичної теорії двовимірних неперервних дробів – двовимірного узагальнення неперервних дробів, запропонованого автором в кінці 70-х років XX століття. Вивчені елементарні властивості таких дробів, побудовані інтерполяційні формули у вигляді двовимірних неперервних дробів. Застосовуючи принцип відповідності, отримані розвинення формальних подвійних степеневих рядів у відповідні двовимірні неперервні дроби з певними порядками відповідності для їх наближень. Узагальнені класичні теореми збіжності неперервних дробів – ознака Ворпіцького, Слешинського – Прінгсгейма, Ван Флека, параболічні теореми та інші. Запропоновано двовимірні аналоги q-дробів, С-дробів, приєднаних дробів, а також досліджено області елементів і області значень двовимірних неперервних дробів. Для спеціалістів в області теорії функцій, теорії наближень та обчислювальної математики, математиків, фізиків, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів.
 20. Мандзій Б.А.,  Основи теорії сигналів:Підручник/ Б.А.Мандзій, Р.І.Желяк;За ред. Б.А.Мандзія.– Львів:ВД “Ініціатива”, 2008.– 240 с.– (МОН України. НУ “Львіська політехніка”)
  ISBN:
  966-7172-11-6

  Викладено основні положення теорії сигналів, які використовують у телекомунікаційних системах, подано їхні математичні моделі у часовій та частотній площинах, а також інформаційні моделі джерел дискретних повідомлень, описано основні параметри та характеристики сигналів. Особливу увагу звернуто на цифрові сигнали та сучасні види імпульсно-кодової модуляції. Зміст підручника відповідає навчальній програмі однойменної дисципліни, яку вивчають студенти базового напряму “Телекомунікації” стаціонарної та заочної форм навчання, а також слухачі Інституту післядипломної освіти, які навчаються на напрямі “Телекомунікації”. Підручник може бути використаний для вивчення дисципліни “Сигнали та процеси в радіотехніці” студентами базового напряму “Радіотехніка”.
 21. Матвійків М.Д.,  Елементна база електронних апаратів:Підручник/ М.Д.Матвійків, В.М.Когут, О.М.Матвійків.– 2-ге вид.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.– 428 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”. Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління)
  ISBN:
  978-966-553-606-2

  Викладено основні відомості про сучасну і найперспективнішу елементну базу електронних апаратів, зокрема наведено визначення різних видів елементної бази, розглянуто її призначення, класифікацію, умовні зображення і позначення, будову, роботу, властивості, застосування.
  Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Електронні апарати”, та фахівців, які проектують, виготовляють або обслуговують різноманітні електронні апарати, зокрема аудіо- та відеотехніку, електронні обчислювальні машини, мікропроцесори та персональні комп’ютери, медичні апарати, засоби зв’язку, контрольно-вимірювальні прилади, робототехніку, автоматизовані системи проектування та управління тощо.
 22. Ревенко І.І.,  Машини та обладнання для тваринництва:Підручник/ І.І.Ревенко, М.В.Брагінець, В.І.Ребенко.– К.:Кондор, 2009.– 731 с.
  ISBN:
  978-966-351-189-4

  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми однойменного курсу для спеціальностей “Механізація сільського господарства” та “Інженерна механіка” вищих навчальних закладів освіти. Висвітлені питання будови, принципу дії, класифікації та оцінки, а також основи теорії і методики розрахунку машин та обладнання тваринницьких підприємств.


 23. Савельєва В.С.,  Управління діловою кар’єрою:Навчальний посібник/ В.С.Савельєва, О.Л.Єськов.– К.:ЦУЛ, 2007.– 176 с.
  ISBN:
  978-966-364-534-6

  У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар’єри працівника на підприємстві. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі кар’єрного розвитку, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення кар’єри персоналу. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації кар’єрної стратегії розвитку. Посібник призначений для студентів економічних факультетів, слухачів системи післядипломної освіти.
 24. Сажко В.А.,  Електрообладнання автомобілів і тракторів:Підручник.– К.:Каравела, 2009.– 400 с.
  ISBN:
  966-96331-1-7

  Розглянуто принцип дії, будову, роботу та експлуатацію систем і окремих виробів електрообладнання автомобілів і тракторів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам напруги, електронним системам запалювання робочої суміші, електронним системам впорскування пального, електронним антиблокувальним системам гальм (АВ8) електронним системам керування диференціалом коліс (ЕБ8), системам з автоматичною коробкою передач, імобілайзерам, кондиціонерам. Наведено рекомендації щодо експлуатації, виявлення та усунення можливих несправностей системи електрообладнання автомобілів і тракторів. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Колісні та гусеничні транспортні засоби”, “Автомобілі і автомобільне господарство” та ін.
 25. Сазонець І.Л,  Інвестування: міжнародний аспект:Навчальний посібник/ І.ЛСазонець, В.А.Федорова.– К.:ЦУЛ, 2007.– 272 с.– (МОН України)
  ISBN:
  966-364-394-3

  Одне з перших видань для вітчизняного читача, і присвячене розгляду та аналізу міжнародної інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують поширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. Розглянуто засади інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу інвестиційного ринку, інвестори які діють на міжнародному інвестиційному ринку, регулювання інвестиційної діяльності підприємств, установ та банків на інвестиційному ринку. Логіка побудови матеріалу відповідає стандартам, прийнятим у ряді університетів країн Західної Європи. Підручник може бути корисним для всіх, хто цікавиться або займається питаннями інвестування, інвестиційного менеджменту, ринку цінних паперів. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 26. Скібіцька Л.І.,  Діловодство:Навчальний посібник.– К.:ЦУЛ, 2006.– 224 с.
  ISBN:
  966-364-300-5

  Навчальний посібник з дисципліни “Діловодство” передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки. Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та правилами створення й оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з документами, зокрема з тими, які містять комерційну (державну) таємницю. Це видання є практичним посібником з організації сучасного діловодства. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, діловодів (офіс-менеджерів), керівників фірм та їх структурних підрозділів.
 27. Стахів П.Г.,  Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування:Підручник/ П.Г.Стахів, В.І.Коруд, О.Є.Гамола.– Львів:Новий Світ-2000, 2010.– 208 с.
  ISBN:
  966-7827-27-25

  У підручнику подано основні властивості сучасних напівпровідникових елементів, їх принцип роботи та електричні характеристики. Розглянуто роботу функціональних елементів електроніки, подано рекомендації щодо їх практичного використання та основи розрахунку їх основних параметрів. Для студентів неелектротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 28. Сумик М.М.,  Основи теорії радіотехнічних систем:Навчальний посібник.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 240 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN:
  966-553-439-4

  Розглянуто основні положення статистичної теорії радіотехнічних систем, які є основною теоретичною базою для технічної реалізації радіотехнічних систем різного призначення: радіолокаційних, радіонавігаційних, систем передавання інформації та систем радіокерування. Подано єдиний підхід до аналізу та синтезу різних радіотехнічних систем та показано шляхи їх оптимізації на основі методів статистичної радіотехніки.
  Для студентів базового напряму “Радіотехніка” вищих навчальних закладів, а також фахівців, які цікавляться теоретичними основами побудови радіотехнічних систем.
 29. Хоменко І.В.,  Логіка: теорія та практика:Підручник.– К.:ЦУЛ, 2010.– 400 с.– (МОН України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
  ISBN:
  978-966-364-945-0

  Книга складена з восьми розділів, які відповідають програмі курсу логіки для вищих навчальних закладів. Кожний розділ містить основи теорії й численні запитання та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) опанування логічного матеріалу. Крім того, для тих, хто хоче вдосконалити свої знання, кожний розділ завершує рубрика «Творчі завдання». Для полегшення опрацювання навчального матеріалу з логіки підручник містить алгоритми розв’язання завдань з прикладами та відповідями. Для підсумкової перевірки знань читачі можуть скористатися розділами «Тести» та «Логіка в тестах і завданнях». Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.
 30. Чернянский П.М.,  Основы проектирования точных станков. Теория и расчет:Учебное пособие.– М.:КНОРУС, 2010.– 240 с.
  ISBN:
  978-5-406-00381-7

  Дано теоретическое описание силовых смещений и жесткости упругофрикционных систем, методика расчета точности, основы проектирования станков и машин. Впервые учитываются все конструктивные и технологические параметры деталей изделия, влияющих на его технические характеристики. Для студентов вузов, обучающихся по направлению “Конструкторско-технологическое обеспечения машиностроительных производств”.

 31. Чучка І.М.,  Інтерактивний маркетинг:Навчальний посібник/ І.М.Чучка, І.П.Студеняк.– К.:Кондор, 2009.– 122 с.– (МОН України. Мукачівський технологічний інститут)
  ISBN:
  978-966-351-184-9

  Навчальний посібник складений у відповідності до вимог програми із дисципліни “Інтерактивний маркетинг” для вищих навчальних закладів і призначена для студентів – майбутніх інженерів-економістів, що працюватимуть в області міжнародних економічних відносин та маркетингу. 32. Швайка Л.А.,  Планування діяльності підприємства:Навчальний посібник.– Вид. 4-те, стереотип.– Львів:Новий Світ-2000, 2007.– 268 с.
  ISBN:
  966-7827-32-1

  Навчальний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни “Планування діяльності підприємства”. Розкриті теоретичні і практичні аспекти стратегічного, тактичного, оперативного планування на підприємствах. Особлива увага звернена на методику бізнес-планування. У посібнику міститься комплекс навчально-методичного забезпечення до вивчення кожної теми курсу. Посібник призначений для студентів зі спеціальності “Економіка підприємства”, “Менеджмент промислових підприємств”, магістрів, аспірантів, слухачів факультетів перекваліфікації і підвищення кваліфікації, а також фахівців підприємств, які на практиці займаються плануванням діяльності.
 33. Шерон Р.,  Королевская кровь:Роман.– Харьков:Клуб Сімейного Дозвілля, 2010.– 496 с.
  ISBN:
  978-966-14-0806-6

  Самая яркая звезда двора английского короля Генриха VIII – французская принцесса Рене де Валуа, девушка необыкновенной красоты и ума, хотя и небезупречной репутации. Скромному провинциалу, каким является Майкл Деверо, нечего и надеяться привлечь ее внимание. Друзья советуют ему даже не смотреть в ее сторону, поскольку всем известно, что принцессу окружают небезопасные тайны… Но своя страшная тайна есть и у Майкла. Он знает, что сама судьба свела его с французской красавицей, и он не остановится ни перед чем, чтобы завоевать ее…
 34. Мікроекономіка:Навчальний посібник/Укладач Н.Ю.Мариненко.– Тернопіль:ТДТУ, 2009.– 184 с.– МОН України. ТДТУ імені Івана Пулюя. К-ра економічної теорії
  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя.


 35. Педагогіка вищої школи:Навчальний посібник/З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Сеиенова та ін. За ред. З.Н.Курлянд.– 3-тє вид., перероб. і доп.– К.:Знання, 2007.– 495 с.
  ISBN:
  966-346-270-1

  У навчальному посібнику розглядаються предмет і методи педагогіки вищої школи, дидактичні моделі змісту навчання студентів, їх самостійна робота, нові технології і комплексні форми організації навчання. Особлива увага приділяється формуванню педагогічної техніки вчителя, специфіці професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, педагогічному менеджменту та самоменеджменту. Висвітлюються різноманітні аспекти виховної роботи зі студентською молоддю, організація морального, правового, економічного та естетичного виховання. Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, учителів-методистів, усіх, кого цікавить педагогіка вищої школи.
 36. Медична біологія:Підручник/За ред В.П.Пішака, Ю.І.Бажори.– Вид. 2-ге, перероб. і доп.– Вінниця:Нова книга, 2009.– 608 с.– (МОЗ України)
  ISBN:
  978-966-382-149-8

  У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи життєдіяльності людини, клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому. Особливу увагу приділено спадковій патології та паразитарним хворобам людини. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.
 37. Збірник задач для тестування з фізики:Навчальний посібник/І.Є.Лопатинський, А.О.Матковський, І.В.Курило, М.В.Тиханський, В.М.Середа, О.М.Горіна.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.– 268 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN:
  978-966-553-603-1

  Посібник розділено на 30 тем (уроків). До кожної теми (уроку) укладено 10 типових та оригінальних задач: по дві задачі з розв’язками та по вісім задач для самостійного розв’язування. Кожна задача має тестову структуру – розв’язавши задачу, потрібно вибрати одну із п’яти відповідей. Така структура задач дає змогу абітурієнтам краще підготуватись до іспитів-тестувань з фізики.
  Для вчителів середніх шкіл для підготовки до уроків та факультативних занять з фізики, учнів середніх шкіл для підготовки до олімпіад з фізики, абітурієнтів для підготовки до вступних іспитів-тестувань з фізики у вищі навчальні заклади.