Нові надходження за листопад 2010 року

 1. Івченко І.Ю.,  Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій:Навчальний посібник.– К.:ЦУЛ, 2007.– 344 с.
  ISBN: 978-966-364-492-9

  У навчальному посібнику “Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій” викладено сутність, класифікацію і характеристики економічних ризиків. Подано методи оцінки ризиків і способи вибору з наявних альтернатив оптимальних рішень. Розглянуто теорії статистичних і стратегічних ігор та можливості їх застосування для прийняття рішень в умовах невизначеності. Наведено практичні приклади і рекомендації з аналізу, обліку і керування ризиками. Посібник гармонійно об’єднує теоретичний матеріал і практичні економічні завдання. Для набуття практичних навичок у даній предметній галузі в підручнику розглянуто чимало тематичних прикладів та задач. Крім того, у підручнику передбачена можливість закріплення отриманих знань за допомогою тестових питань. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, керівників підприємств (організацій), менеджерів, фахівців страхових і кредитних організацій.
 2. Бєлоус І.О.,  Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка”:Монографія/ І.О.Бєлоус, О.В.Шишка, Д.О.Тарасов;За ред. А.Г.Загороднього.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 196 с.– (МОН України. НУ “Львіська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-757-1
  Нарис історії науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка” розповідає про її розвиток, наукову і видавничу роботу, структуру, кадровий склад упродовж 1844–2008 рр.
  Для працівників вищих навчальних закладів і бібліотек, краєзнавців, студентів, істориків освіти і науки.
 3. Виноградський М.Д.,  Організація праці менеджера:Навчальний посібник/ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.– К.:Кондор, 2010.– 414 с.– (Київський економічний інститут менеджменту)
  ISBN: 966-8251-00-8

  У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняттю і реалізації управлінських рішень, особливостям роботи з підлеглими. З урахуванням сучасного досвіду розглядаються принципи управління і планування ділової кар’єри. Посібник може бути використаний спеціалістами комерційних організацій, підприємствами і бізнесменами. Навчальний посібник “Організація праці менеджера” розрахований на студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування “Менеджмент”.
 4. Гоголюк П.Ф.,  Теорія автоматичного керування:Навчальний посібник/ П.Ф.Гоголюк, Т.М.Гречин.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 280 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-725-0
  Викладено основні поняття й означення класичної теорії автоматичного керування, принципи будови автоматичних систем керування технічними об’єктами й інженерні методи аналізу лінійних і нелінійних неперервних й дискретних автоматичних систем керування. Виклад матеріалу супроводжується прикладами в царині електроенергетики із застосуванням програмних середовищ МаtLаЬ 7.0.1/Simulink®6 і Маthcad 14. Для студентів базового напряму “Електротехніка та електротехнології” всіх форм навчання вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців відповідного спрямування.
 5. Грехов А.М.,  Електронний бізнес (Е-комерція):Навчальний посібник.– К.:Кондор, 2008.– 302 с.– (Національний авіаційний університет. І-тут післядипломного навчання. Бізнес-школа НАУ)
  ISBN: 978-966-351-078-1

  Книга присвячена ключовим питанням організації бізнесу в інтернет – платіжним системам, маркетингу, рекламі, безпеці інформації. Докладно розглянуто принципи побудови глобальної мережі, принципи шифрування інформації, пошук інформації в ній, правові аспекти Е-комерції в Україні, інтернет-магазини, бізнес-портали, торговельні майданчики, інтернет-логістика, туристичні бюро, дистанційне навчання та інші інтернет-послуги.
 6. Григурко І.О.,  Технологія машинобудування (дипломне проектування):Навчальний посібник/ І.О.Григурко, М.Ф.Брендуля, С.М.Доценко.– Львів:Новий Світ-2000, 2008.– 770 с.
  ISBN: 966-418-044-0

  Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування дипломних проектів у машинобудівних навчальних закладах приближених до виробництва з дисциплін “Технологія обробки типових деталей”, “Проектування технологічних процесів”, “Економіка, організація та планування виробництва, які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.
 7. Дорожовець М.М.,  Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем:Навчальний посібник/ М.М.Дорожовець, О.В.Івахів, В.О.Мокрицький.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 304 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-834-9

  Формування гнучких за структурою та функціями систем, здешевлення та прискорення їхнього проектування та виготовлення забезпечує сучасна ідеологія побудови систем, що грунтується на використанні завершених стандартизованих блоків, з яких, як з “цеглинок”, збирають системи різноманітного призначення, зокрема й вимірювальні та мехатронні. Отримання інформації від об’єкта дослідження, її аналізування та підготовка відповідного рішення покладені на підсистему інформаційного забезпечення. Основою цієї підсистеми є перетворювачі з уніфікованим аналоговим вихідним сигналом, багатоканальні карти збирання вимірювальної інформації (разом із аналого-цифровим перетворювачем) та пристрої спряження вимірювальної підсистеми інформаційного забезпечення з обчислювальними засобами. Розглянуто принципи побудови елементів підсистеми інформаційного забезпечення, приклади їхньої практичної реалізації провідними світовими фірмами, засади їхнього проектування.
 8. Збожна О.М.,  Основи технології:Навчальний посібник.– 3-ге вид., змінене і доп.– К.:Кондор, 2010.– 486 с.– (МОН України. ТАНГ).– 50 назв
  ISBN: 978-966-351-323-2

  Викладено основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та системи, способи отримання, підготовлення та перероблення сировини з метою виготовлення продукції, яка задовольняє вимоги споживача, про охорону праці та довкілля. Висвітлено основи матеріалознавства та технології отримання металів і сплавів, зв’язувальних будівельних речовин, виготовлення керамічних виробів, перероблення кам’яного вугілля та нафти, отримання цукру, паперу, інтегральних мікросхем тощо. У третє видання внесено зміни й доповнення, які відображають нові досягнення науки, техніки і технології. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх форм навчання (денної, заочної, заочно-дистанційної), слухачів системи закладів післядипломної освіти. Він може бути корисним для тих, хто хоче знати основи технології.
 9. Кігель В.Р.,  Математичні методи ринкової економіки:Навчальний посібник.– К.:Кондор, 2008.– 158 с.
  ISBN: 966-8251-17-2

  Навчальний посібник з вибіркової навчальної дисципліни “Математичні методи ринкової економіки” містить розділи про значимість математичних методів прийняття економічних рішень в умовах ринкової економіки; зміст і класифікацію задач прийняття економічних рішень; огляд основних методів математичного програмування та дослідження операцій розв’язування оптимізаційних задач ринкової економіки; методи визначення та відбиття системи переважань ОПР; методику багатокритеріальної оптимізашї економічних рішень; методи прийняття економічних рішень за умов ризику та/або невизначеності; концепцію очікуваної корисності у прийнятті економічних рішень за умов ризику; прикладні аспекти використання математичних методів прийняття економічних рішень за “детермінованих умов; теоретико-ігрові методи прийняття рішень в умовах активної ринкової конкуренції. Курс побудовано з урахуванням сучасних вимог до методів підтримки прийняття економічних управлінських рішень. Призначений аспірантам і студентам вищих навчальних закладів з професійних спрямувань “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”.
 10. Кігель В.Р.,  Як зміцнювати валютний резерв засобами математики, з урахуванням індивідуальних переважань:Посібник.– К.:Кондор, 2005.– 54 с.
  ISBN: 966-8251-85-7

  Посібник присвячено завданням підтримки прийняття рішень з питань оптимального управління валютним резервом у сучасних умовах ринкової економіки. Наведено економіко-математичні моделі, методи та методики розв’язування задач з .обов’язковим урахуванням переважань особи, яка приймає рішення. Теоретичні положення супроводжуються конкретними розрахунками, які ілюструють зміст та доцільність використання відповідних методик оптимального формування й переформовування мультивалютного резерву. Розрахований на фінансових менеджерів, економістів, науковців. Буде корисним також для аспірантів і студентів виших навчальних закладів з професійних спрямувань “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”, які навчаються за спеціальностями “Економічна кібернетика”, “Фінанси”, “Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності”, “Менеджмент організацій” тощо.
 11. Кір’ян Т.М.,  Мотивація людського капіталу до продуктивної праці.– К.:НДІ праці і зайнятості населення, 2008.– 416 с.
  ISBN: 978-966-457-043-2

  Досліджені теоретичні, методологічні та науково- практичні проблеми мотивації людського капіталу до продуктивної праці. Розглянуто розвиток економічної думки в напрямку “людської праці” та мотивації складової у формуванні людського капіталу. Особливу увагу приділено професійній орієнтації та профорієнтації працівників до підвищення професійного рівня персоналу, визначено фактори, що впливають на розвиток професійного навчання персоналу. Досліджено основні теоретико-методичні проблеми мотивації до праці незайнятого населення та вплив реалізації політики ресурсозбереження на підвищення питомої ваги витрат на оплату праці в окремих видах економічної діяльності. Запропоновано напрями удосконалення системи мотивації людського капіталу у соціальній та економічній політиці. Для фахівців з питань праці та соціальної політики, працівників центральних та регіональних органів виконавчої влади, підприємств, вчених-економістів, викладачів та студентів економічних вузів.
 12. Кодра Ю.В.,  Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин:Навчальний посібник/ Ю.В.Кодра, З.А.Стоцько;За ред. З.А.Стоцька.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008.– 312 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-803-5

  У посібнику коротко викладено метрологічні основи контролю лінійних розмірів, розглянуто елементи і структуру засобів вимірювань, контрольно-вимірювальні пристрої, що грунтуються на різних фізичних явищах і застосовуються як в автоматизованому технологічному обладнанні, так і у спеціальних контрольно-сортувальних автоматах. Розглянуто пристрої автоматичного активного і післяопераційного контролю, а також типові схеми контрольно-сортувальних автоматів. Навчальний посібник може бути використаний під час вивчення дисциплін, що стосуються проектування технологічного обладнання із засобами автоматичного контролю, під час виконання курсових та дипломних проектів студентами машинобудівних спеціальностей, а також може бути корисний інженерно-технічним працівникам підприємств, що працюють у галузі автоматичного контролю.
 13. Кондрашихін А.Б.,  Теорія та практика підприємницького ризику:Навчальний посібник/ А.Б.Кондрашихін, Т.В.Пепа.– К.:ЦУЛ, 2009.– 224 с.
  ISBN: 978-966-364-962-7

  Розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження, обліку та оцінки ризиків підприємницької діяльності в господарському комплексі України. Визначено джерела ризиків і причини виникнення, методи зниження їх негативного впливу на господарські результати суб’єктів та економіку в цілому. Особливий акцент зроблено на спеціальні методи обліку складових ризику, методологію виділення цих складових і оцінку в економічних одиницях. Матеріал ґрунтується на сучасних прийомах економічного дослідження – системно-структурному аналізі, регіонально-комплексному підході. Виділені нові види ризиків, які властиві етапу економічних трансформацій національного господарства. Систематизовано типові ситуації, які вирішують підприємці в сучасних господарських умовах. Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», аспірантам і здобувачам наукового ступеня, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям-практикам сучасних господарських комплексів, працівникам державних органів.
 14. Кравчук О.М.,  Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва:Навчальний посібник/ О.М.Кравчук, В.П.Лещук.– К.:ЦУЛ, 2010.– 504 с.
  У посібнику розглянуті актуальні питання розвитку фінансової діяльності суб’єктів підприємництва в Україні, організація фінансової діяльності суб’єктів підприємництва, фінансування, управління власним і позичковим капіталом, фінансовими інвестиціями, оцінка вартості підприємства, фінансовий контролінг. Значна увага приділяється методам оцінки грошового потоку, доцільності вкладення фінансових інвестицій, залучення власного чи позичкового капіталу у підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання. Для наукових працівників, спеціалістів у сфері управління, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.
 15. Крушельницька О.В.,  Управління персоналом:Навчальний посібник/ О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук; Вид.2-ге, перероб. й доп.– К.:Кондор, 2006.– 308 с.
  ISBN: 966-8251-02-4

  Навчальний посібник максимально адаптований до вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, питання набору, розвитку, адаптації, атестації та мотивації персоналу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Висвітлені питання управління поведінкою, дисципліною та умовами праці персоналу. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей і фахівців, які цікавляться питаннями управління персоналом.
 16. Ланець О.С.,  Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (теоретичні основи та практика створення):Монографія.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008.– 324 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-728-1

  Викладено теорію синфазних коливань, за якою запропоновано аналітичні залежності розрахунку інерційних параметрів мас та значення жорсткостей пружних систем, які дають змогу синтезувати механічні коливальні системи (МКС) з мінімально можливим повітряним проміжком в електромагнітних віброзбудниках та значно вищим коефіцієнтом динамічного підсилення амплітуд коливань порівняно з існуючими конструкціями. Обгрунтовано наявність високої ефективності у запропонованих міжрезонансних МКС, вказуються їх кількісні переваги за технічними показниками порівняно з традиційними системами. Викладено методики розрахунку пружних систем вібраційних машин з простим та складним рухом робочого органа. Експериментально підтверджено викладені наукові положення. Запропоновано низку нових структурних схем та наведено відповідні їм експериментальні та промислові зразки вібраційних машин. Монографія призначена для наукових та інженерних працівників, що займаються проблемами створення вібраційного технологічного обладнання; може бути корисною для студентів ВНЗ, які вивчають суміжні курси, та аспірантів, що працюють у цій галузі наукових досліджень.
 17. Лисогор В.М.,  Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону:Навчальний посібник/ В.М.Лисогор, О.М.Мороз, О.В.Пітик.– К.:Кондор, 2010.– 208 с.
  ISBN: 966-351-112-5

  Метою навчального посібника є набуття студентами, магістрантами, аспірантами, та тими, хто займається підприємницькою діяльністю, теоретичних знань та практичних навичок у моделюванні маркетингової діяльності в АПК. Посібник містить теоретичний та практичний матеріал як зі сфери чинного законодавства України, так і сучасного досвіду господарювання в країнах з розвиненою ринковою економікою. Автори сподіваються, що навчальний посібник допоможе читачам розібратися в побудові моделей маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств. В навчальному посібнику наведена методика реалізації бізнес-планів в конкретному спеціалізованому господарстві регіону.
 18. Македон В.В.,  Бізнес-планування:Навчальний посібник.– К.:ЦУЛ, 2009.– 236 с.– (Дніпропетровський університет економіки та права)
  ISBN: 978-966-364-775-3

  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання формування, обгрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Розкрито методику розробки бізнес-плану, питання організації фінансово-господарської діяльності підприємства, показано принципову схему внутрішньофірмового планування. Посібник дає можливість професійно підготувати бізнес-план та організувати фінансово-господарську діяльність підприємства. Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також студентів інших спеціальностей. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, менеджерам підприємств різних форм власності та спеціалістам, які займаються бізнес-плануванням на підприємстві.
 19. Осовська Г.В.,  Комунікації в менеджменті:Навчальний посібник.Курс лекцій.– К.:Кондор, 2010.– 218 с.– (МОН України)
  ISBN: 966-8251-05-9

  В курсі лекцій розглядаються питання організм і усного спілкування писемної комунікації, теорії та практики комунікації, її види та структура. Представлені вимоги протоколу та етикету при організації ділових переговорів (підготовка, не обхідна атрибутика, завершення); розкриті особливості техніки проведення спілкування на переговорах з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Книга допоможе бажаючим добитися успіху у взаємовідносинах між людьми, поставити їх на службу своєму успіху. Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів, аспірантів, керівників всіх рівнів та ділових людей.
 20. Рябенький В.М.,  Основи моделювання систем і процесів в електротехніці (Використання пакета прикладних програм MATLAB/Simulink):Навчальний посібник/ В.М.Рябенький, С.В.Драган, Л.В.Солобуто.– Львів:Новий Світ-2000, 2008.– 385 с.– (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 966-418-060-0

  У навчальному посібнику наведено детальний опис використання програми моделювання динамічних систем Simulink, що входить до пакета прикладних програм MATLAB, для проведення лабораторних і практичних робіт з електротехніки та дослідження джерел живлення для електродугового зварювання. У восьми розділах посібника розглядаються кола постійного струму, однофазного та трифазного змінного струму, основи теорії чотириполюсників (у т. ч. довгі лінії), кола з нелінійними елементами (у т. ч. з діодами й рами), перехідні процеси. Дев’ятий розділ присвячено основам моделювання джерел живлення для зварювання. Навчальний посібник призначений для студентів електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів і може бути використаний студентами електротехнічних спеціальностей. Посібник буде корисним для тих, хто вперше знайомиться з потужною системою інженерних та наукових розрахунків МATLAB та її додатком Simulink. Велика кількість прикладів розв’язання задач дозволяє рекомендувати посібник для самостійного вивчення основних розділів електротехніки студентам заочної форми навчання. Для перевірки якості засвоєного матеріалу в кінці кожного розділу наведено запитання та задачі.
 21. Садовий А.І.,  Основи фізики з задачами і прикладами їх розв’язування:Навчальний посібник/ А.І.Садовий, Ю.Г.Лега.– Вид. 2-ге, перероб. і доп.– К.:Кондор, 2008.– 384 с.
  ISBN: 966-00-0807-4

  Навчальний посібник призначений допомогти учням старших класів шкіл, ліцеїв, гімназій, майбутнім абітурієнтам та студентам вузів при вивченні основ фізики. У ньому подано основи теоретичного матеріалу; наведено приклади розв’язування задач до розділів; уміщено 544 задачі середньої та більшої складності для самостійної роботи як українською, так і російською мовами; після кожної задачі наведено відповіді. Для студентів вузів, коледжів, учителів та учнів середніх шкіл.
 22. Сосновська О.О.,  Техніко-економічне обгрунтування господарських рішень в рослинництві:Навчальний посібник/ О.О.Сосновська, П.П.Ярошенко, М.В.Іванюта.– К.:ЦУЛ, 2006.– 384 с.– (МОН України. Полтавська державна аграрна академія)
  В навчальному посібнику розглядається технологія прийняття господарських рішень в рослинницькій галузі. Подаються практичні задачі та методичні рекомендації по їх виконанню. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації та спеціалісті і керівників сільськогосподарських господарюючих суб’єктів.

 23. Ткачук В.,  Електромеханотроніка:Підручник.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006.– 440 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 966-553-543-9

  Розглянуто новий напрямок розвитку електротехніки, який пов’язаний зі створенням електромеханічних перетворювачів, що конструктивно й функціонально суміщені з електронними компонентами керування, діагностики та захисту, і призначені для використання в системах електропривода, генерування електроенергії та інших технічних установках. Розглянуто системи порівняно малої потужності (до десятків кіловат), які містять первинні джерела, перетворювачі електричної енергії, комутаційно-захисну апаратуру, давачі зворотного зв’язку; викладено математичні моделі вентильних двигунів.
  Підручник призначено для студентів старших курсів та маґістрантів електромеханічного та електротехнічного профілів вищих навчальних закладів; може бути корисним для інженерно-технічних працівників, котрі займаються створенням й застосуванням електричних машин, суміщених з електронікою.
 24. Біологічна хімія:Підручник/Н.Г.Марінцова, Л.Р.Журахівська, І.І.Губицька, Л.Д.Болібрух, М.С.Курка, В.П.Новіков.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 324 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-837-0
  Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову і властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів та гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин: обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енергетичний обмін і вплив різних речовин, зокрема і фармацевтичних препаратів, на енергетику клітини. Висвітлено гормональну регуляцію обміну речовин і функцій. Третя частина містить опис біохімії окремих органів і систем: міжклітинного матріксу, печінки, крові і м’язевої тканини. У четвертій частині наведено метаболізм лікарських засобів в умовах живого організму в поєднанні з нормальним обміном речовин.
  Новітнє інформативне видання, в усіх розділах якого наведено приклади, що ілюструють практичне значення досягнень біохімії для вирішення завдань фармації.
 25. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки:Навчальний посібник/К.І.Шмат, Г.Ю.Диневич, В.В.Карманов, Г.І.Іванов.– Херсон:Олді-плюс, 2009.– 204 с.– (МОН України. Херсонський державний технічний університет)
  ISBN: 966-7914-97-6

  Викладена суттєвість системи технічного обслуговування і ремонту машин, шляхи підвищення технічної готовності і використання машинно-тракторного парку.Значна увага приділена діагностуванню і обслуговуванню машин, технологічним процесам розбирання, збирання і регулювання типових спряжень, прогресивним способом відновлення зношених деталей.
 26. Випробування і сертифікація техніки АПК:Навчальний посібник/Шмат К.І., Бондарев Є.І., Мігальов О.В. та ін.– Херсон:Олді-плюс, 2009.– 268 с.– (МОН України. Херсонський державний технічний університет)
  ISBN: 966-8447-12-3

  В посібнику розглянуті методи випробування сільськогосподарських машин, основані на принципах експерементального дослідження, математичного моделювання і статистичного аналізу показників ефективності. Приведені приклади вирішення задач технологічної, технічної і експлуатаційної оцінки машин, оптимізації і прогнозування параметрів машинних агрегатів.
 27. Електропривод:Підручник/Ю.М.Лавріненко, О.С.Марченко, П.І.Савченко, О.Ю.Синявський, Д.Г.Войтюк, В.П.Лисенко. За ред. Ю.М.Лавріненка.– Вид. 2-ге, доп. і перероб.– К.:Ліра-К, 2009.– 504 с.
  ISBN: 978-966-96938-8-4

  Викладені основи електроприводу та питання керування автоматизованими електроприводами. Розглянуті механічні та електромеханічні властивості електродвигунів постійного і змінного струму, регулювання координат електропривода, динаміку, перехідні процеси і енергетику при перехідних процесах, розрахунок потужності електродвигунів, апарати керування і захисту, системи керування електроприводами, вибір електроприводів в цілому.
 28. Технологія машинобудування:Навчальний посібник/Горбатюк Є.О., Мазур М.П., Зенкін А.С., Каразей В.Д.– Львів:Новий Світ-2000, 2009.– 358 с.
  ISBN: 978-966-418-094-5

  Навчальний посібник підготовлено на основі робочої програми з курсу “Технологічні основи машинобудування” професійного напряму “Інженерна механіка”, для студентів, які навчаються за спеціальностями приладобудування, легкої і харчової промисловості, та студентів, які не вивчають предмети, що забезпечують вивчення курсу “Технологія машинобудування”. У навчальному посібнику надані основні відомості з основ технології машинобудування, способів механічної обробки деталей машин на металорізальних верстатах, конструкції і матеріалів інструментів та розробки типових технологічних процесів складання складальних одиниць машин і механізмів.
 29. Робочі процеси і розрахунок сільськогосподарських машин:Навчальний посібник/К.І.Шмат, П.В.Сисолін, В.В.Карманов, Г.І.Іванов.– Херсон:Олді-плюс, 2009.– 308 с.– (МОН України. Херсонський держ. тех. у-т)
  ISBN: 966-8447-14-Х

  Викладені питання комплексної механізації землеробської механіки і рослинництва, систем організації і ведення виробничих процесів, при яких усі операції виконуються машинами і механізмами у певній послідовності і з заданою якістю. Робочі процеси машин розглянуті з урахуванням природно-кліматичних зон країни, екологічним середовищем, технологічних і агротехнічних особливостей рослин, ґрунтового покриву, кліматичних умов і строків робіт. Для студентів спеціальності 7.09.0215 “Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва”, викладачів, інженерно-технічних працівників.