Нові надходження за грудень 2017 року

 1. 978-966-418-122-5Бобик О.І. Рівняння математичної фізики (практикум): Навчальний посібник / Бобик О.І., Бобик І.О., Литвин В.В. – Львів: Новий Світ-2000,2012. – 256 с. – МОН України.
  ISBN: 978-966-418-122-5
  У навчальному посібнику викладені основні поняття математичної фізики і методи розв’язування типових задач: метод характеристик, метод Фур’є, а також методи функції точкового джерела, потенціалів та інтегральних перетворень. Названі методи розв’язування ілюструються на прикладах, які у переважній більшості мають конкретний практичний зміст. Після кожного параграфу наведено завдання для самостійної роботи студентів. Пропонований навчальний посібник рекомендується студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за програмами, які передбачають поглиблене вивчення вищої математики, де дисципліна “Рівняння математичної фізики” вивчається окремим курсом або входить в інші її розділи.
 2. 978-911-01-0007-6Бочелюк В.Й. Юридична психологія: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2017. – 336 с.
  ISBN: 978-911-01-0007-6
  Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки, охарактеризована система юридичної психології та розглянута історія її розвитку. Також вказується на методи та методологію юридичної психології, розглянуті психологічні особливості злочинних дій, особливості психічних станів засуджених до позбавлення волі. Розкриваються проблеми, які пов’язані з особистістю неповнолітнього злочинця, та соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх. Значна увага приділяється соціально-психологічним особливостям кримінально-виконавчої психології. Розглянуто психологічні проблеми груп та колективу засуджених, злочинних угруповань, рецидивістів та конфлікту серед засуджених до позбавлення волі. Визначено соціально-психологічні особливості виправлення ув’язнених. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, юристів, адвокатів, слідчих, юридичних психологів.
 3. 978-966-553-986-5Гарасимчук О.І. Захист засобів і каналів телефонного зв’язку: Навчальний посібник / Гарасимчук О.І., Дудикевич В.Б., Ромака В.А. – Львів: Львівська політехніка, 2010. – 212 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-553-986-5

 4. 978-966-439-688-9Горкавенко В.М. Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність розпаду та переріз розсіяння частинок: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 261 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-688-9
  Детально розглянуто формалізм діаграмної техніки Фейнмана для опису процесів квантової електродинаміки та стандартної моделі. Наведено історичні засади створення діаграмної техніки Фейнмана (операторний формалізм), безпосереднє викладення діаграмної техніки Фейнмана для обчислення амплітуд матриці розсіяння, а також приклади розрахунків фізичних характеристик процесів за участі елементарних частинок (перерізи розсіяння та ймовірності розпаду) у скелетному наближенні. Необхідні теоретичні відомості з теорії поля, наведені в додатках, робить посібник самодостатнім. Для студентів фізико-математичних спеціальностей із поглибленим вивченням квантової теорії поля.
 5. No ISBNГуляницький Л.Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації: Навчальний посібник / Гуляницький Л.Ф., Мулеса О.Ю .- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 142 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Розглянуто результати сучасних досліджень із розробки й упровадження прикладних методів комбінаторної оптимізації, питання формалізації, класифікації та оцінювання обчислювальної складності задач комбінаторної оптимізації, сучасні підходи до розв’язування зазначених задач. Основну увагу приділено метаевристичним методам. Для студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також фахівців, що займаються дослідженням і розв’язуванням прикладних задач комбінаторної оптимізації.
 6. 978-966-222-914-1Долинська Л.В. Психологія конфлікту: Навчальний посібник / Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П. – 3-є вид. – К.: Каравела, 2016. – 304 с.
  ISBN: 978-966-222-914-1 7. 978-966-941-022-1Дронюк І.М. Технології захисту інформації на матеріальних носіях: Монографія. – Львів: Львівська політехніка, 2017. – 200 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-941-022-1
  Монографія присвячена розвитку цифрових методів та засобів захисту інформації на матеріальних носіях. Розвинуто теоретичні основи інформаційних технологій захисту. Застосовано методи теорії диференціальних рівнянь для побудови математичних моделей. Розроблено Ateb перетворення як узагальнення поняття тригонометричних перетворень. Реалізовано комп’ютерні застосування для задач захисту інформації на матеріальних носіях. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів, студентів та дослідників у сфері розроблення інформаційних технологій захисту.
 8. No ISBNКириленко Т.С. Психологія самопізнання: Навчальний посібник / Кириленко Т.С., Льошенко О.А. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 191 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Психологію самопізнання розглянуто як у класичному традиційному аспекті висвітлення різних підходів до визначення поняття, його зв’язку з іншими психологічними категоріями так і в аспекті розкриття шляхів самопізнання, пошуку людиною себе, свого призначення у світі. Основну увагу приділено поняттям самопізнання, саморозуміння, само-ставлення, їхньому зв’язку з іншими психологічними категоріями – самооцінка, саморозвиток, самоприиняття, проявам у різних життєвих ситуаціях, травмуючих, зокрема, а також шляхам самопізнання як пошуку гармонії, через втрату та самотворення емоційних переживань, регуляції емоційних психічних станів. Для студентів-психологів.
 9. 978-966-607-147-1Лучко Й.Й. Методи прикладної математики в інженерній практиці: Навчальний посібник / Лучко Й.Й., Іваник Є.Г. За ред. Й.Й. Лучка. – Львів: Каменяр, 2011. – 430 с.
  ISBN: 978-966-607-147-1
  У навчальному посібнику викладено основні ідеї та метод” тих напрямів сучасної математики, які найтісніше пов’язані з прикладними галузями. В кожному з одинадцяти розділів дано математичне формулювання фізико-технічних проблем і конструктивні методи їх вирішення, Для студентів, інженерно-технічних фахівців, дослідників, які стикаються з проблемами, що вирішуються сучасними прикладними методами математики.


 10. 978-996-2229-91-2Мартинюк І.А. Патопсихологія. Практикум: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2017. – 184 с. – МОН України. Національний аграрний ун-тет.
  ISBN: 978-996-2229-91-2
  У навчальному посібнику подано основні розділи патопсихології, які охоплюють загальні її аспекти (поняття норми і патології психіки, історія розвитку поглядів на психічні розлади та їх лікування, принципи патопсихологічних досліджень, зв’язок патопсихології з іншими науками, її значення), види розладів психіки (розлади психічних процесів, розлади особистості, розлади свідомості, девіантна поведінка), вікову патопсихологію, психологічну допомогу при розладах психічного розвитку. Наведено методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, завдання та запитання для самоперевірки та самопідготовки. Навчальний посібник відповідає курсу з цієї дисципліни. Рекомендується студентам спеціальності “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, “Психологія”. Ним можуть користуватися викладачі, а також усі, хто цікавиться проблемами патопсихології, для самостійного її вивчення.
 11. 978-966-308-386-5Марущак Л.І. Управлінський облік у схемах і таблицях: Навчальний посібник / Марущак Л.І., Марущак П.О. – Тернопіль: Астон, 2010. – 192 с.
  ISBN: 978-966-308-386-5
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Навчальний посібник “Управлінський облік у схемах і таблицях” складено відповідно до програми з дисципліни “Управлінський облік” з метою допомоги засвоєння студентами одержаних теоретичних знань. Навчальний посібник “Управлінський облік у схемах і таблицях” призначений для студентів усіх форм навчання.