Нові надходження за березень 2012 року

 1. Андрейків О.Є, Експериментальна механіка матеріалів: Навчальний посібник. Ч. 1: Силові фактори. Ізотропні матеріали (Лабораторний практикум) / О.Є Андрейків, С.Т. Штаюра. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 272 с. – (МОН України. ЛНУ ім. І. Франка)
  У навчальному посібнику викладено методики проведення лабораторних робіт з визначення характеристик міцності та руйнування матеріалів за різними силовими схемами навантажень у рамках силового, деформаційного та енергетичного підходів. Подано методи проведення вимірювань та оцінку точності фізичних величин. У кожній роботі подано короткі теоретичні відомості, перелік засобів вимірювань та обладнання, зазначено мету і послідовність виконання роботи та форму звіту з урахуванням точності проведених вимірювань і розрахунків. Для студентів, які вивчають спецкурс міцності руйнування матеріалів і конструкцій, та викладачів.
 2. Ваньє Ж.,  Прийняти дар убогих. – Львів: Свічадо, 2002. – 80 с.
  ISBN: 966-561-269-7
 3. Ванье Ж.,  Спільнота – місце радості та прощення. – Львів: Свічадо, 2001. – 332 с. – (Видання “Віри і світла”)
  ISBN: 966-561-246-8
 4. Василенко І.І.,  Конструкційні та електротехнічні матеріали: Навчальний посібник / І.І. Василенко, В.В. Широков, Ю.І. Василенко. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 242 с.
  ISBN: 966-2025-02-2
 5. Гандзюк М.П., Основи охорони праці: Підручник / М.П.Гандзюк, Є.П.Желібо, М.О.Халімовський; За ред. д-ра техн. наук, проф.М.П. Гандзюка. – 5-е вид. – К.: Каравела, 2011. – 384 с. – (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 966-8019-01-6

  Підручник складено відповідно до типової програми нормативної дисципліни “Основи охорони праці”. Розділ “Правові та організаційні питання охорони праці” подається адаптованим до нової редакції Закону України “Про охорону праці” (2002 р.). Крім загальнообов’язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ “Фізіологія та психологія праці”, відомості про охорону праці користувачів персональних комп’ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях. Розрахований на вивчення цієї дисципліни студентами загально-інженерних, економічних, педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. Також може бути корисним для широкого загалу інженерно-технічних працівників різних галузей промисловості. Автори вважають, що деякі розділи підручника можуть бути використані для фахової підготовки та спеціалізації з охорони праці випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр”.
 6. Гудінг Д., Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності. Т.2 / Д. Гудінг, Дж. Леннокс; Під заг. ред. М.А. Жукалюка. – К.: УБТ, 2006. – 376 с.
  ISBN: 966-412-019-7
 7. Жигуц Ю.Ю., Збірник лабораторних робіт з “Технології машинобудування” для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.090202 “Інженерна механіка”: Навчальний посібник / Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар. – Ужгород: Говерла, 2011. – 288 с. – (МОН України. Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”. Мукачівський державний університет)
  ISBN: 978-966-2095-56-2

  Навчальний посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Технологічні основи машинобудування”, “Теоретичні основи машинобудування” та “Технологія обробки типових деталей та складання машин” для студентів напряму підготовки 6.090202 “Інженерна механіка”. Мета збірника лабораторних робіт – допомогти студентам глибше засвоїти згадані курси. В ньому викладається основна теоретична інформація, методика проведення робіт, опис необхідного обладнання, інструменту, пристосувань, інформація до складання звіту, а також питання до самостійної підготовки, рекомендована література та деякі довідкові дані.
 8. Жолобов В.М., Звезда по имени судьба. Земные откровения космонавта: Биографическая повесть. – Харьков: Творческая мастерская “Переплет и реставрация”, 2011. – 320 с.
  ISBN: 978-966-97184-0-2
 9. Жук О., Головна будівля Львівської політехніки. – Вид. 2-ге, зі зм. і доп. – Львів: Львівська політехніка, 2008.– 75 с. – (МОН України. НУ “Львівська політехніка)
  ISBN: 978-966-553-806-6
 10. Згуровский М.З., Системный анализ. Проблемы, методология, приложения / М.З.Згуровский, Н.Д.Панкратова. – 2-е изд., пераб. и доп. – К.: Наукова думка, 2011. – 726 с. – (МОН Украины. НАН Украины. Институт прикладного системного анализа)
  ISBN: 978-966-00-1124-3

  В монографии излагаются основы системного анализа как прикладной научной методологии, предназначенной для исследования сложных, междисциплинарных проблем различной природы. С позиции системного анализа даются базовые определения, методологические и теоретические основы формализации и решения междисциплинарных задач, относящихся к различным предметным областям. Предлагаются методы формализации системных задач, приведения их к разрешимой форме в реальных условиях, характеризующихся наличием множества противоречивых целей, различных видов неопределенностей и рисков. Приводятся вычислительные алгоритмы и процедуры решения практических задач междисциплинарного характера для ряда приложений, относящихся к научно-технической и социально-экономической сферам человеческой деятельности. Для научных работников, аспирантов и студентов, специализирующихся в области теории и приложений системного анализа, принятия решений, стратегического планирования, проектирования, производства и эксплуатации сложных взаимосвязанных систем различного назначения, функционирующих в условиях неопределенностей, множества конфликтующих целей и рисков.
 11. Коноваленко І.В., Системне програмування у Windows з прикладами на Delphi: Навчальний посібник / І.В. Коноваленко, П.С. Федорів. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 320 с.
  ISBN: 978-966-305-040-9

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя.

 12. Лепкий Б., Вибрані твори: У 2- х томах. Т. 2 / Упорядкування Н. Білик, Н. Гавдиди. – К.: Смолоскип, 2011. – 616 с. – (Розстріляне Відродження)
  ISBN: 978-966-2164-25-1

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. До другого тому “Вибраних творів” видатного українського письменника, вченого, культурно-просвітнього та громадсько-політичного діяча Богдана Сильвестровича Лепкого (1872-1941) ввійшли його публіцистичні статті, промови, наукові розвідки та дослідження, більшість з яких опубліковано в Україні вперше.


 13. Липчук В.В., Маркетингові дослідження / В.В. Липчук, Л.В. Погребняк. – Львів: Магнолія 2006, 2012. – 352 с. – (МОН України)
  ISBN: 978-617-574-037-8 14. Магдиш І.,  Три шляхи Закарпаттям: Путівник. – К.: Грані-Т, 2010. – 60 с.
  ISBN: 978-966-465-061-5
  Подорожувати Закарпаттям можна різними шляхами. Автор путівника запропонувала три можливих варіанти, проілюстровані картами та сучасними фотографіями.

 15. Марченко Б.Г., Математичні моделі й обробка сигналів в офтальмології: Наукова монографія / Б.Г. Марченко, О.В. Мацюк, М.Є. Фриз. – Тернопіль: ТДТУ, 2005. – 183 с.
  ISBN: 966-305-019-5

  Розглянуто питання побудови математичних моделей електрофізіологічних сигналів (електроенцефалограма, електроретинограма) в офтальмології, методи обробки сигналів, статистичні методиприйняття рішень. Як моделі сигналів використовуються лінійні випадкові процеси. Особливу увагу звернено на побудову інформаційно-вимірювальної системи для проведення діагностики та метрологічне забезпечення такої системи. Монографія містить низку орігінальких результатів і може бути корисною для наукових співробітників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів. Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя.
 16. Ніколаєнко С.М.,  Наукові дослідження в університетах – визначальний чинник зростання якості освіти.– К.: Прок-Бізнес, 2007.– 176 с.
 17. Николишин Ю.І.,  Перлини Львова: Ілюстрована розповідь про найвизначніші пам’ятки древнього Львова. Фотоальбом.– Львів: Апріорі, 2008.– 112 с.
  ISBN: 978-966-8256-82-0
 18. Опєкунов В.В., Конструкційно – теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів: Монографія. – К.: Академперіодика, 2001. – 216 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень)
  ISBN: 966-8002-02-4

  В монографії розроблені теоретичні та технологічні основи виробництва виробів із конструкційно-теплоізоляційних (теплоефективних) композиційних будівельних матеріалів з використанням активованих електрогідравлічним (ЕГ) й механічним способами сировинних компонентів та комплектів мобільних технологічних засобів у вигляді змішувально-формувального, розрізального і ЕГ обладнання модульно-блокового виконання. Для наукових працівників та технологів, які займаються питаннями оптимізації фізико-хімічних властивостей сировини, яку застосовують для виробництва композиційних будівельних матеріалів та виробів.
 19. Рудавський Д.В., Залишковий ресурс металевих елементів конструкцій у водневмісних середовищах: Монографія. – К.: Наукова думка, 2011. – 207 с. – (НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка)
  ISBN: 978-966-00-1126-7

  Монографія присвячена проблемі прогнозування залишкової довговічності наводнюваних металевих матеріалів на стадіях розвитку утомних тріщин. Розглянуто фізичні аспекти явища водневої деградації та утомного розтріскування металів, вплив водневмісного середовища на зародження й поширення утомних тріщин, основи застосування методів неруйнівного контролю (зокрема акустичної емісії) для оцінки пошкодженості конструкційних матеріалів. Запропоновано низку розрахункових моделей для оцінки періодів зародження й докритичного росту утомних макротріщин у наводнених, неоднорідних за механічними властивостями металевих матеріалах. Для наукових, інженерно-технічних працівників, а також аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузі прогнозування і забезпечення надійності та міцності елементів конструкцій.
 20. Сало В.А., Краевые задачи статики оболочек с отверстиями: Монография. – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2003. – 216 с. – (МОН Украины. НТУ “ХПИ”)
  ISBN: 966-593-301-9

  В монографии предложен и численно реализован эффективный метод решения краевых задач статически нагруженных нетонких ортотропных оболочек (в частности, пластин) с отверстиями произвольных размеров и форм. Разработанный метод основан на применении общих уравнений теории упругости, вариационного принципа Рейсснера, метода И.Н.Векуа и теории R-функций. Впервые сформулирован и доказан достаточный признак сходимости метода Ритца при поиске стационарной точки неэкстремального функционала Рейсснера, предложен метод апостериорной двусторонней оценки точности приближенных решений смешанных вариационных задач. Для научных работников, аспирантов, студентов, интересующихся вопросами механики деформируемого твердого тела.
 21. Сердега Б.К., Модуляційна поляриметрія. – К.: Наукова думка, 2011. – 238 с. – (НАН України. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова)
  ISBN: 978-966-00-1110-6

  Поєднання поляриметрії з технологією модуляції поляризації створює засади для формування та розвитку новітнього напряму експериментальної фізики – модуляційної поляриметрії. її плідність продемонстровано на дослідженні ефектів дихроїзму (фотоплеохроїзму) та двопроменезаломлення в кристалах зі штучною та природною анізотропією діелектричних властивостей. Для науковців-експериментаторів, які працюють у галузях фізики, хімії, матеріалознавства, біології й медицини, дослідників та інженерів-виробничників, що спеціалізуються на розробці та використанні різноманітних технологічних процесів, а також викладачів фізико-технічних кафедр вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.
 22. Симоновський В.І.,  Динаміка роторних машин: Конспект лекцій.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 119 с.– (МОН України. Сумський державний університет)
 23. Скальський В.Р., Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій. Методологічні аспекти відбору та обробки інформації / В.Р. Скальський, П.М. Коваль. – Львів: Сполом, 2005. – 396 с. – (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України. Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна)
  ISBN: 966-665-278-1

  Розглянуто основні фізичні принципи поширення пружних хвиль у твердих тілах, особливості таких процесів на межі їх поділу, а також у системі “тверде тіло – рідина”. З позицій механіки руйнування і на основі явища акустичної емісії (АЕ) описано теоретико-експериментальні засади створення методик неруйнівного контролю для оцінки зародження і розвитку руйнування в різних конструкційних матеріалах: сталях, чавунах, алюмінієвих сплавах, бетоні та залізобетоні. Розглянуто принципи побудови та практичного застосування основних вузлів і блоків засобів відбору, обробки та зберігання АЕ-інформації. Викладено методологічні засади низки методик АЕ-обстежень і технічного діагностування виробів і конструкцій у реальних умовах експлуатації. Показано специфіку застосування АЕ для обстеження великогабаритних об’єктів довготривалої експлуатації.
 24. Сотник О.М.,  Українська нація і Українська Церква.– Вид. 2-ге, випр. і доп.– Черкаси: Відлуння-Плюс, 2006.– 80 с.
  ISBN: 966-693-149-4
 25. Стрижак П.Є., Детермінований хаос в хімії: Монографія. – К.: Академперіодика, 2002. – 286 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень)
  ISBN: 966-8002-20-2

  В монографії висвітлено основні положення теорії детермінованого хаосу у доступній для широкого кола читачів формі, а також наведено досягнення, які були отримані на протязі останніх 15 років у дослідженнях детермінованого хаосу в хімічних системах. У перших трьох главах монографії розглянуто основні положення хімічної кінетики, теорії динамічних систем та детермінованого хаосу. У наступних чотирьох главах застосування таких положень проілюстровано на прикладі автоколивальної хімічної реакції Бєлоусова-Жаботинського. Зокрема, представлено результати досліджень детермінованого хаосу у відкритих системах та перехідного хаосу у закритих системах. Також наведено результати використання детермінованого хаосу в аналітичній хімії. Виведено та проаналізовано загальну трьохрозмірну модель, яка визначає основні риси детерміновано хаотичних режимів в хімічних системах. Монографія буде корисною студентам, аспірантам, викладачам та науковим співробітникам.
 26. Сухарев Э.А.,  Эргономика землеройных машин: Учебное пособие.– Ровно: НУВХП, 2011.– 103 с.– (МОН Украины. НУВХП. Механико-энергетический факультет)
 27. Третяк В.І., Форми релятивістичної лагранжевої динаміки: Монографія. – К.: Наукова думка, 2011. – 279 с. – (НАН України. Інститут фізики конденсованих систем)
  ISBN: 978-966-00-1132-8

  У монографії подано послідовний виклад результатів досліджень з релятивістичної теорії прямих взаємодій між: частинками, виконаних у Львівській школі з релятивістичної механіки, заснованій Романом Ґайдою (1928-1998). Розглянуто геометричне поняття форми релятивістичної механіки, заданої шаруванням простору Мінковського просторовоподібними або ізотропними гіперповерхнями. Сформульовано умови пуанкаре-інваріантності лагранжевого опису системи точкових частинок та наведено широкі класи їх точних розв’язків, пов’язаних із інтегралами дії типу Фоккера. Досліджено взаємозв’язок між різними формами динаміки, побудовано ітераційну схему переходу до гамільтонового формалізму. Описано цікавий клас ізотропних форм динаміки, що допускають існування нетривіальних лагранжіанів взаємодії, які залежать від фізичних координат та швидкостей частинок. Розглянуто застосування розвинутого формалізму до проблем рівноважної статистичної фізики та механіки суцільного середовища. Для фахівців з релятивістичної фізики, студентів фізичних спеціальностей та всіх, хто цікавиться теоретичною фізикою.
 28. Цвєткова Л.Б., Неорганічна хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник. – 3-є вид., випр. і доп. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 412 с. – (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 966-8340-50-7 29. Цвєткова Л.Б., Колоїдна хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 292 с. – (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 978-966-2025-55-2
 30. Шара Є.Ю., Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях: Навчальний посібник / Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидеєва.– К.: ЦУЛ, 2011.– 440 с.– (Національний університет державної податкової служби України)
  ISBN: 978-611-01-0257-5
 31. Вища математика: Конспект лекцій.Ч.3/Укладачі: О.І.Оглобліна, Л.І.Брацихіна.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 208 с.– (МОН України. Сумський державний університет)
 32. Математичні основи криптографії: Конспект лекцій/Укладачі: В.А.Фільштінський, А.В.Бережний.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 138 с.– (МОН України. Сумський державний університет)
 33. Трибофатика = Tribo-fatigue: Труды VI Международного симпозиума по триботехнике МСТФ 2010. В двух частях. Ч.1 / Редкол.: М.А. Журавков (пред.) и др. – Минск: БГУ, 2010. – 839 с.
  ISBN: 978-985-518-413-4

  Представлены труды VI Международного симпозиума по трибофатике, проводимого на базе Белорусского государственного университета. Приводятся оригинальные, обзорные и обобщающие результаты исследований по трибофатике и смежным научным дисциплинам: механике усталостного разрушения, трибологии, механике деформируемого тела, динамике и прочности, надежности механических систем, механике сплошной среды и др. Обсуждаются проблемы взаимодействия технических и гуманитарных наук; продемонстрированы результаты новых исследований в области философии, социологии, синергетики. Для ученых, аспирантов, инженеров, магистрантов и студентов старших курсов университетов (физико-математических, технических и гуманитарных специальностей).
 34. Страсті за Бандерою: Статті та есеї / Упорядники: Т.С. Амар, І. Балинський, Я. Грицак. – 2-ге вид. без змін. – К.: Грані-Т, 2011. – 400 с. – (De profundis)
  ISBN: 978-966-465-321-0

  Жодна фігура в українській історії так глибоко й так безкомпромісно не розділяє сучасну Україну, як Степан Бандера. Ба більше: жодна українська історична постать не викликає такої бурі почуттів у найближчих сусідів України – Польщі, Росії та, меншою мірою, Ізраїлю й Німеччини; а також у тих країнах, де є чисельна українська діаспора, – у Канаді й США. У цій книжці зібрані матеріали трьох фахових дискусій про феномен Бандери, які в останні роки провадили українські та іноземні історики й есеїсти. Важливо те, що упорядники не надавали тут переваги жодному з численних поглядів на місце й роль провідника ОУН в українській та європейській історії, а всі матеріали дискусій подали максимально повно. Тож яка позиція кому буде ближча – вирішувати самому читачеві.
 35. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2009. – 1024 с. – (НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка)
  ISBN: 978-966-02-5275-2

  Збірник містить вибрані праці з таких напрямків механіки руйнування матеріалів і елементів конструкцій: фундаментальні проблеми механіки крихкого та в’язкого руйнування матеріалів; фізичні концепції і розрахункові моделі зародження та поширення тріщин у деформівних тілах з урахуванням малих і розвинутих зон пластичності біля фронту тріщини; методи розв’язування задач механіки деформівних тіл з тріщинами під дією заданих навантажень і температурних полів для реальних елементів конструкцій; оцінювання руйнування та міцності неоднорідних і композиційних тіл з дефектами; вплив водню на процеси руйнування та міцність матеріалів і елементів конструкцій; корозійне розтріскування та корозійна втома матеріалів; методи оцінювання технічного стану та продовження ресурсу пошкоджених елементів відповідальних конструкцій тривалої експлуатації. Збірник розрахований на спеціалістів з проблем механіки та фізики міцності матеріалів і конструкцій, інженерно-технічних працівників, що забезпечують експлуатацію машин і споруд енергетики, транспорту, авіаційної та космічної техніки, нафто-, газо- та парогонів тощо. Він корисний також для викладачів вузів, аспірантів, студентів, які спеціалізуються за напрямками матеріалознавство, механіка деформів-ного твердого тіла, будівництво інженерних споруд і машин.
 36. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Збірник наукових праць. Вип. 5 / За заг. ред. О.Є. Андрейківа, Й.Й. Лучка, В.В. Божидарника. – Львів: Каменяр, 2002. – 585 с. – (НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка)
  ISBN: 5-7745-0926-5

  У збірнику наведені праці, які присвячені наступним проблемам: аналітичні та числові методи в механіці і фізиці руйнування будівельних матеріалів та конструкцій,” експериментальні методи дослідження і діагностика роботи будівельних матеріалів та конструкцій; прикладні питання механіки руйнування будівельних матеріалів, конструкцій та споруд; інженерні будівельні комунікації нафто- газопроводи, мости і споруди.
 37. Конструювання обладнання харчових виробницв: Конспект лекцій/Укладач: Стечишин М.С.– Хмельницький: ХНУ, 2005.– 115 с.– (ХНУ)
 38. Курсове і дипломне проектування транспортуючих машин: Навчальний посібник / Баришев О.І., Закалов О.В., Стеблянко В.Г., Хомічук В.А. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 485 с. – (МОН України. ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського)
  ISBN: 978-966-385-240-9
 39. Феномен релігії у творах античних і середньовічних мислителів: Колективна монографія/За ред. В.О.Балуха.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.– 304 с.– (МОН України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
  ISBN: 978-966-423-206-4
 40. Українське товариство з механіки руйнування матеріалів (2003-2007). – Львів: Сполом, 2008. – 773 с. – (Українське товариство з механіки руйнування матеріалів. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України)
  ISBN: 966-665-550-2

  Збірник науково-інформаційних матеріалів до 10-річчя з часу створення Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (УТМРМ) віддзеркалює динаміку розвитку цієї громадської організації українських науковців та інженерів, що розв’язують проблеми руйнування матеріалів і міцності конструкцій, а також історію заходів щодо інтеграції українських механіків-матеріалознавців у світову наукову спільноту. Книга розрахована на науковців, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузі механіки і матеріалознавства, а також дослідників історії розвитку природничих наук в Україні та за її межами.
 41. Двадцять дев’ять зупинок від Хмільника до Хмельницького: Путівник / Автор тексту: Д.Малаков. – К.: Грані-Т, 2009. – 120 с.
  ISBN: 978-966-465-249-7
  У цьому путівнику ми, разом із бувалим мандрівником, відомим істориком Дмитром Малаковим, вирушаємо в захопливу подорож Поділлям.
 42. Сім мандрівок Полтавщиною: Путівник / Автор тексту: Д. Антонюк. – К.: Грані-Т, 2009. – 88 с.
  ISBN: 978-966-465-247-3
  Полтавщина – один із найбільш цікавих та загадкових куточків України. Саме тут можна сповна відчути національний колорит нашої країни. За допомогою цього путівника Ви розвідаєте місця, які, на жаль, рідко впадають в око пересічного туриста.
 43. Г.С. Писаренко. Избранные труды / Отв. ред. В.Т. Трощенко. – К.: Наукова думка, 2010. – 728 с.
  ISBN: 978-966-00-0934-8