Нові надходження за березень 2014 року

 1. Александров О.Г., Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання: Навчальний посібник / О.Г. Александров, Д.А. Антонюк. – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 312 с. – (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 978-966-418-168-3
  Навчальний посібник “Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання” містить у собі матеріали для вивчення принципів роботи устаткування для дугового зварювання, особливостей його конструкції на прикладі моделей минулих, сучасних українських і закордонних виробників. Посібник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів зварювальних спеціальностей, а також він може бути корисним для фахівців промислових підприємств і наукових установ, які працюють у галузі зварювання й наплавлення, в процесі своєї роботи використовують зварювальне обладнання чи залучені до його виробництва та модернізації.
 2. Загурський О.М., Фінансовий аналіз: кредитно – модульний курс: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 472 с.
  ISBN: 978-617-673-131-3
  Цей посібник – перша спроба викласти курс фінансового аналізу відповідно до вимог Болонської конвенції. Розкрито програмний матеріал з позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності й аудиту, розглянуто методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансового стану фірми. Поданий матеріал супроводжується прикладами аналітичних розрахунків з відповідними висновками й узагальненнями, що створює передумови для самостійного мислення і творчих дискусій. Кожний змістовний модуль містить ключові поняття, плани занять, контрольні питання, задачі й фінансові ситуації, список літератури, тести та вправи, що сприятиме підвищенню ефективності самостійної роботи над матеріалом. Призначений для студентів економічних спеціальностей. аспірантів, викладачів та всіх, хто опановує питання фінансового аналізу.
 3. Клименко М.О., Навчальні польові практики: Навчальний посібник / М.О. Клименко, Д.В. Лико. – К.: Кондор, 2004. – 204 с. – (МОН України. Рівненський державний гуманітарний університет)
  ISBN: 966-7982-82-3
  У навчальному посібнику викладено методи польових досліджень гідроморфних та інтразональних грунтів. Особливу увагу приділено опису ґрунтових розрізів, вивченню морфологічних ознак генетичних горизонтів, водно-фізичних властивостей грунту, визначенню типів ґрунтів, складанню й оформленню ґрунтово-меліоративних карт. Розглянуто також питання основ і систем обробітку ґрунту, контролю якості польових робіт, сівозмін, забур’яненості та засобів боротьби з нею. Посібник призначено для студентів спеціальностей екологія і охорона навколишнього середовища, біологія, землевпорядкування, гідромеліорація при проходженні навчальних польових практик.
 4. Маркіна І.А., Менеджмент організації: Навчальний посібник / І.А. Маркіна, Р.І. Біловол, В.А. Власенко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 248 с. – (МОН України. Вищий навчальний заклад укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”)
  ISBN: 978-617-673-112-2
  У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни “Менеджмент організації'”. Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновані методичні рекомендації, ситуації та тестові завдання для перевірки рівня знань студентів з кожної теми курсу та визначено критерії оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки “Менеджмент” галузі знань “Менеджмент і адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” та “спеціаліст” та студентів спеціальності “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.
 5. Патологічна фізіологія: Підручник / За ред. М.С. Регеди, А.І. Березнякової. – Вид. 2-ге, доп. та переробл. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 490 с. – (МОЗ України. Львівський нац. мед. у-т імені Данила Галицького)
  ISBN: 978-966-2025-95-8
  У другому виданні підручника (перше вийшло у 2003 р.) викладено інформацію з основних тем патологічної фізіології згідно з програмою для фармацевтичних ВНЗ. Розглянуто питання етіології та патогенезу основних захворювань людини. Наприкінці кожного розділу подано контрольні питання, тести. Для студентів фармацевтичних навчальних закладів та факультетів.
 6. Поперечний А.М., Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: Підручник / А.М. Поперечний, В.О. Потапов, В.Г. Корнійчук. – К.: ЦУЛ, 2012. – 312 с. – (МОН України. Донецький національний ун-тет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського Харківський державний ун-тет харчування і торгівлі)
  ISBN: 978-611-01-0336-7
 7. Практикум із машиновикористання в рослинництві: Навчальний посібник / С.А. Лімонт, І.І. Мельник, А.С. Малиновський та ін. За ред. І.І. Мельника. – К.: Кондор, 2009. – 284 с.
  ISBN: 966-7982-38-6
  Викладено методику та організацію проведення лабораторних і практичних робіт з питань комплектування машинних агрегатів, обгрунтування режимів їх використання. Значну увагу приділено технології та організації виконання основних механізованих робіт при вирощуванні та збиранні сільськогосподарських культур. Посібник призначений для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності “Механізація сільського господарства”.
 8. No ISBN_243289Сивий М.Я., Основи інженерної геології: Посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 306 с.
  В посібнику розглянуто основні положення геології, гідрогеології, інженерної геології та механіки грунтів. Подано загальні відомості про Землю як планету, охарактеризовано речовинний склад земної кори, природні геологічні та інженерно-геологічні процеси, основи гідрогеології та методику гідрогеологічних досліджень, основи ґрунтознавства та механіки грунтів, основні види та склад інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні промислових і цивільних об’єктів різного призначення. Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.


 9. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.Д. Косової, І.В. Сіменко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 440 с. – (МОН, молоді та спорту України. Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського)
  ISBN: 978-617-673-121-4
  У навчальному посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків підприємства. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників.
 10. Фролова Л.В., Формирование бизнес-модели предприятия: Учебник / Л.В. Фролова, Е.С. Кравченко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 384 с. – (МОН, молодежи и спорта Украины. Донецкий национальный ун-тет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского)
  ISBN: 978-611-01-0401-2
  В учебнике предложены различные подходы к формированию действенной бизнес-модели, обеспечивающей эффективный механизм работы предприятия. Представленный в учебнике материал позволяет соединить теоретические основы формирования бизнес-модели с практикой хозяйственной деятельности отечественных предприятий. На многочисленных примерах и практических ситуациях авторами показаны особенности формирования различных видов бизнес-моделей, детально рассмотрены методические подходы к оценке их качества на основе использования современных инструментов.
 11. Хом’як А.Я., Інженерні вишукування у транспортному будівництві: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 348 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 966-346-247-7
  У навчальному посібнику комплексно розглядаються основні види інженерних вишукувань у транспортному будівництві: економічні, технічні (зокрема геодезичні, геологічні, гідрометричні, екологічні, аеровишукування). Описано передбудівні вишукування, вишукування при реконструкції, експлуатаційні та містобудівні вишукування. Наводиться методика проведення транспортних вишукувань як складової економічних вишукувань. Значна увага приділяється вишукуванням автомобільних доріг, мостових переходів і транспортних вузлів. В основу посібника покладено курс лекцій, що читається автором протягом останніх років у Національному транспортному університеті. Для студентів технічних навчальних закладів будівельних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, фахівцям-практикам проектно-вишукувальних організацій.
 12. Чернега В., Безпровідні локальні комп’ютерні мережі: Навчальний посібник / В. Чернега, Б. Платтнер. – К.: Кондор, 2013. – 238 с.
  ISBN: 978-966-2781-31-1
  Навчальний посібник призначений для студентів технічних університетів, що навчаються за напрямами “Телекомунікаційні системи”, “Комп’ютерна інженерія” та “Комп’ютерні науки”. У ньому викладено основні теоретичні положення архітектури і технології сучасних безпровідних локальних комп’ютерних мереж стандарту ІЕЕЕ 802.11, а також способи забезпечення їх захисту від несанкціонованого доступу.

 13. Швецова-Водка Г.М., Загальна теорія документа і книги: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2014. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 978-966-346-642-2
  У посібнику розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства – від визначення поняття “документ” до класифікації друкованих видань. Виклад навчального матеріалу відображає авторську концепцію, що ґрунтується на власних наукових дослідженнях і узгоджена з працями відомих вчених – фахівців у галузі документознавства і книгознавства. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни “Документознавство”. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” та “Документознавство та інформаційна діяльність”, а також аспірантів, викладачів, практичних працівників, діяльність яких пов’язана з бібліотечною, архівною або видавничою справою.