Нові надходження за березень 2018 року

 1. 978-966-553-982-7Возняк О.Т. Планування експерименту та оптимізація вирішень у вентиляційній техніці: Монографія. – Львів: Львівська політехніка, 2010. – 220 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-553-982-7
  Описано застосування методів постановки наукового експерименту. його планування, оброблення результатів та оптимізації вирішень під час розгляду струминних течій у галузі аеродинаміки вентиляції. Проаналізовано графічні та аналітичні методи подання результатів науково-дослідних робіт і аеродинаміки вентиляції. Наведено основи моделювання об’єктів досліджень та методи оптимізації явищ і процесів. Показано способи розв’язання різноманітних задач у галузі аеродинаміки вентиляції за допомогою вищої математики. Призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю “Теплогазопостачання і вентиляція”, фахівців з вентилювання приміщень І може бути використано як довідковий посібник під час розрахунку вентиляційних систем. Розраховано на широке коло інженерів-будівельників за фахом “Теплогазопостачання і вентиляція”, які займаються розрахунками струминних течій та аеродинаміки вентиляції, студентів, зокрема магістрів вищих навчальних закладів будівельного профілю, а також аспірантів та наукових працівників різних категорій.
 2. 978-966-553-909-4Дружинін А.О. Ниткоподібні кристали кремнію, германію та їхніх твердих розчинів у сенсорній електроніці: Монографія / Дружинін А.О., Островський І.П., Когут Ю.Р. – Львів: Львівська політехніка, 2010. – 200 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-553-909-4
  Проведено аналіз сучасних методів вирощування мікро- та нанорозмірних ниткоподібних кристалів Sі, Gе та їхніх твердих розчинів. Наведено результати комплексного дослідження електропровідності, магнетоопору, п’єзоопору, коефіцієнта Зеєбека ниткоподібних кристалів Sі, Gе та Sі 1.x Gех у широкому інтервалі температур за впливу сильних магнетних полів і деформацій, що було використано для створення сенсорів механічних і теплових величин на їх основі. Подано конструктивні особливості та методи покращання вимірювальних характеристик сенсорів механічних і теплових величин на основі ниткоподібних кристалів кремнію, германію та твердих розчинів Sі1-х Gеx Призначено для наукових та інженерно-технічних працівників і студентів, які навчаються за напрямом “Мікро- та наноелектроніка”, а також широкого загалу спеціалістів у галузі сенсорної електроніки та мікроелектроніки.
 3. 978-966-607-279-0Лучко Й.Й. Будівельна механіка стержневих систем: Підручник / Лучко Й.Й., Распопов О.С. За ред. Й.Й. Лучка .- Львів: Каменяр, 2014. – 388 с. – МОН України. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
  ISBN: 978-966-607-279-0
  У виданні висвітлюються основні питання першої частини фундаментального курсу “Будівельна механіка” для університетів технічного (інженерного) спрямування, пов’язаної із методами розрахунку статично визначуваних та статично невизначуваних стержневих систем і методом скінченних елементів, який дає можливість числовими методами розраховувати практично довільні типи конструкцій. Розраховане на студентів та викладачів вищих навчальних закладів, наукових, інженерно-технічних працівників і проектувальників будівельних спеціальностей.
 4. No ISBNНоса М. Високий храм незалежності: Публіцистика. Есе. – Ужгород: КАУ, 2017. – 96 с. – Закарпатське обласне товариство борців за незалежність України в ХХ ст. Карпатський університет ім. Августина Волошина.
  “Високий храм незалежності” – шоста книжка Михайла Носи. До неї увійшли публіцистика, мемуаристика, есеїстика, створена протягом періоду з кінця 80-х років XX ст. до літа 2016 року. Червоною ниткою через усі твори проходить ідея незалежності, свободи, побудови своєї держави, навіть коли для цього доводиться переборювати неабиякі труднощі і долати штучні й об’єктивні перешкоди. Рутинний, здавалось би, матеріал автор викладає цікаво, з несподіваними переходами і паралелями, з відчутною дозою індивідуально-неповторного відображення, з ілюстраціями і прикладами з народного життя.
 5. 978-966-316-347-5Поліщук В.П. Транспортне планування міст: Підручник / Поліщук В.П., Красильнікова О.В., Дзюба О.П. За заг. ред. В.П. Поліщука. – К.: Знання України, 2014. – 371 с.
  ISBN: 978-966-316-347-5
  У підручнику розглянуто понятійний апарат транспортного планування міст, принципи та методи рішення транспортних проблем на вулично-дорожніх мережах міст. Визначено класифікацію міст, планувальні структури ВДМ міст, містобудівного проектування генерального плану та комплексної схеми транспорту, принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків і ВДМ, аналізу існуючих умов руху та аварійності, проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху, їх соціально-економічної оцінки. Підручник призначений для студентів ВНЗ і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму “Транспортні технології”.
 6. 978-966-20-25-03-0Топольник В.Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю:Навчальний посібник / Топольник В.Г., Котляр М.А. – Львів: Магнолія 2006,2017. – 216 с. – МОН України. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
  ISBN: 978-966-20-25-03-0
  Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, система сертифікація продукції УкрСЕПРО. порядок проведення робіт з сертифікації продукції, в тому числі іноземного виробництва, атестації виробництва. Проаналізовано розвиток систем управління якістю продукції і діяльності фірм і підприємств в Україні і за кордоном та сучасні тенденції в управлінні якістю. Наведено контрольні питання та тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу. Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей майбутньої виробничої діяльності фахівців у сфері ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв. Навчальний посібник рекомендується для студентів, що навчаються за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” спеціальності “Технологія харчування”.
 7. 978-966-654-267-3Фурман А.В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ: Монографія / Фурман А.В., Гірняк Г.С., Гірняк А.Н. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 328 с.
  ISBN: 978-966-654-267-3
  Автори дослідження, відштовхуючись від теорії і методології модуль-но-розвивального підручника як інструмента полідіалогічної і полісмислової освітньої взаємодії, не лише психодидактично обґрунтовують інноваційний навчально-книжковий комплекс у взаємодоповненні названого підручника, навчального посібника, дисциплінарного тезауруса та освітньої програми самореалізації особистості студента, а й пропонують інтегральну модель поетапного створення навчальних книг нового покоління для сучасного ВНЗ. Причому вказаний комплекс є об’єктом як спрямованого пізнання, так і наукового проектування та новаторського конструювання, підлягає комплексній експертизі якості та експериментальному вивченню на предмет ефективності застосування кожного компонента і системи навчальних засобів у цілому. Крім засадових і похідних принципів, вичерпного переліку нормативних вимог, чинників та умов ефективного проектування НКК, висвітлюється миследіяльнісна технологія психологічно доцільної побудови його змісту і структури як сукупності складових, параметрів, показників та індикаторів, що повновагомо враховують вікові закономірності та індивідуальні особливості психодуховного розвитку та особистісно-про-фесійного зростання кожного студента. Для науковців, управлінців освітньої сфери, педагогів-практиків, психологів, методистів, а також авторів і видавців підручників та посібників, аспірантів і студентів-дипломників педагогічних університетів та училищ.
 8. 978-966-2025-40-8Цветкова Л.Б. Фізична хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2006,2017. – 425 с.
  ISBN: 978-966-2025-40-8
  Навчальний посібник охоплює увесь курс фізичної хімії. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, який містить відомості, необхідні для розв’язування задач, основні розрахункові формули. Значне місце відведено розв’язуванню типових задач. Містить також достатньо великий набір задач для самостійного розв’язування студентами. Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації як нехімічних, так і хімічних спеціальностей.
 9. 978-966-2781-91-5Моделювання електромеханічних систем: Навчальний посібник / В.П. Щокін, Б.Т. Федосов, С.Г. Чорний, О.В. Івановська, А.О. Жиленков. – К.: Кондор, 2014. – 204 с.
  ISBN: 978-966-2781-91-5
  Призначений для студентів морських і технічних спеціальностей, Які вивчають курси “Моделювання електромеханічних систем”, “Спеціальні методи розрахунків електромеханічних пристроїв на ЕОМ”, “Спеціальні методи дослідження електромеханічних систем”, “Математичні задачі електроенергетики на ЕОМ”. У посібнику викладені основні технології комп’ютерного моделювання, методи аналізу моделей, розкриті головні ідеї і алгоритми функціонування програм математичного моделювання електромеханічних систем. Наведені приклади моделювання систем з використанням комп’ютерних программ.
 10. 978-966-2120-05-9Національний університет водного господарства та природокористування: Ювілейне видання / Автори-упорядники: М. Серб, Я. Білейчук. – К.: ВЦ “Логос Україна”, 2007. – 200 с.
  ISBN: 978-966-2120-05-9
  Презентаційне видання присвячене одному із найстаріших технічних вищих навчальних закладів України – Національному університетові “Львівська політехніка”, який ось уже понад 160 літ творить, зберігає і примножує багаті наукові й освітні традиції, неперервно і невтомно готує нові покоління кваліфікованих кадрів, збагачуючи їх інтелектуально і духовно, гартує сили і характер, виховує еліту молодої незалежної української держави. Львівська політехніка дала Україні та світові тисячі видатних особистостей – науковців, державних і суспільно-громадських діячів, сотні тисяч висококваліфікованих інженерів, спеціалістів різних галузей народного господарства, які не тільки успішно працюють на підприємствах України та за її межами, а й обіймають високі керівні посади на виробництві, у вітчизняних університетах, академічних інститутах, у державних органах та органах місцевого самоврядування. Книга проведе читача сторінками неповторної історії Львівської політехніки, розповість про її народження і становлення в різні періоди суспільно-політичного життя, наукові відкриття і навчальні будні, структурні перебудови і освітні реформи, про провідних науковців, педагогів і випускників.
 11. 978-966-316-299-7Організація та регулювання дорожнього руху: Підручник / За заг. ред. В.П. Поліщука. – К.: Знання України, 2016. – 467 с.
  ISBN: 978-966-316-299-7
  У підручнику розглянуто понятійний апарат організації дорожнього руху, транспортного планування міст, технічних засобів організації дорожнього руху, екології й економіки організації дорожнього руху, методи розв’язання транспортних проблем. Підручник призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями напрямку 1004 “Транспортні технології” у вищих навчальних закладах ІІ-Ш освітніх рівнів.