Нові надходження за червень 2017 року

 1. 996-8251-86-5Шірінян А.С. Англійська мова для студентів технічних спеціальностей (English for technical students): Навчальний посібник / Шірінян А.С., Корнієнко С.В. – К.: Кондор, 2005. – 208 с.
  ISBN: 966-8251-86-5
  У посібнику подано стислий виклад тематичного матеріалу з курсів фізики, астрономії, математики та техніки. Посібник складається з матеріалу, необхідного для активного оволодіння студентами англійської мови, ознайомлення та перекладу науково-технічної літератури зі спеціальності, формування термінологічної лексики, поповнення словникового багатства студентів у процесі вивчення технічних курсів мовою оригіналу. Для учнів шкіл, ліцеїв, студентів, магістрантів та аспірантів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 2. 978-617-7173-13-6Шугай О. Фундація імені Івана Багряного. Хроніка доброчинної діяльності в Україні та за її межами: Репортажі, інтерв’ю, рефлексії, нотатки, рецензії, відгуки, повідомлення. – К.: Смолоскип, 2015. – 704 с.
  ISBN: 978-617-7173-13-6
  В Україні та за її межами широко відома доброчинна діяльність Фундації ім. Івана Багряного (США). Ця книга є спробою на основі документів бодай стисло розповісти про засновників, жертводавців і той нелегкий, але славний шлях, пройдений Фундацією за сорок років існування. Ювілейне видання доповнює двокнижжя “Іван Багряний: нове й маловідоме…” (“Смолоскип”, 2013 р.) і розраховане на широке коло читачів.
 3. 978-966-680-514-3Англійська мова: Practice Abroad: Навчальний посібник / Ляшенко І.В., Литвинко О.А., Моденцова Т.М. та ін. – Суми: Університетська книга, 2010. – 400 с.
  ISBN: 978-966-680-514-3
  Навчальний посібник розрахований як основне або додаткове джерело методичного забезпечення для викладачів і студентів. Аудиторна робота спрямована на розвиток граматичних і лексичних навичок, вивчення граматичного і лексичного матеріалу, на усний та письмовий розвиток мовлення. Самостійна робота орієнтована на закріплення і використання лексичних та граматичних навичок. Для студентів поглибленого та інтенсивного вивчення іноземних мов, аспірантів і фахівців, які проходять стажування за кордоном або є учасниками міжнародних фахових програм.
 4. 978-617-696-542-8Вступ до фаху. Механічна інженерія: Підручник / Пелевін Л.Є., Горбатюк Є.В., Міщук Д.О., Свідерський А.Т., Аржаєв Г.О. – К.: Інтерсервіс, 2017. – 250 с. – МОН України. КНУ будівництва і архітектури.
  ISBN: 978-617-696-542-8
  В підручнику викладені поняття та форми організації навчання студента у вищому навчальному закладі, розглянуті основні показники та характеристики машин і обладнання, що використовуються у будівництві. Представлено конструкції основних машин і обладнання та подано основні правила і вимоги зі створення будівельної техніки.


 5. 978-966-2781-01-4Основи електротехніки та електропостачання: Навчальний посібник / Денисюк С.П., Радиш І.П. Кабацій В.М., Дерев’янко Д.Г. – К.: Кондор, 2012. – 216 с. – МОН України. Мукачівський державний ун-т. Нац. техн. ун-т України “Київський політехнічний інститут”.
  ISBN: 978-966-2781-01-4
  У навчальному посібнику наведено вихідні поняття та закони теоретичної електротехніки, загальні відомості про системи електропостачання та приймачі електричної енергії, а також класифікація та сфера застосування електричних мереж напругою до 1000 В. Розглянуті особливості побудови та інтерпретації графіків навантажень, а також методи визначення розрахункових навантажень, основні задачі та методи регулювання режимів електропостачання. Приділено увагу питанню якості електроенергії та основним проблемам, що впливають на показники якості електроенергії з урахуванням нових вимог діючих нормативних документів. Висвітлено основні засади модернізації систем електропостачання на основі концепції Smart Grid. Розкрито проблеми втрат електроенергії та електромагнітної сумісності в системах електропостачання, а також основні принципи та засади енергетичного менеджменту. Для студентів вищих технічних навчальних закладів.
 6. 978-966-2164-02-2Поети Празької школи: Срібні сурми: Антологія / Упоряд. М. Ільницький. – К.: Смолоскип, 2009.  – 916с.
  ISBN: 978-966-2164-02-2
  В антології зібрано твори поетів української еміграції 1920-30-х років XX століття з угруповування, яке в літературознавстві здобуло назву – Празька школа. Учасники визвольних змагань українського народу та представники покоління, що сформувалося “під чужим небом”, вони несли в поезії “срібні сурми” недавніх походів, історіософські роздуми про майбутнє рідної землі, а також розвивали традицію вільної української поезії, обірвану комуністичним режимом. Це одна з перших спроб розкрити творчість еміграційних поетів міжвоєнного періоду в повноті їхньої творчої індивідуальності. Видання також має теоретичну частину, до якої увійшли літературно-критичні статті, спогади, рецепції, листування та інтерв’ю. Книга для всіх, хто має Україну в серці, незалежно від того, де живе.
 7. 966-8499-38-7Пороги: Літературно-мистецький і громадсько-політичний самовидавний журнал. Вибране. Числа 1-9 / Упоряд.: Р. Лиша, Ю. Вівташ, О. Сокульська. – К.: Смолоскип, 2009. – 624 с.
  ISBN: 966-8499-38-7
  Громадсько-політичний і літературно-мистецький журнал “Пороги”, який виходив в Дніпропетровську – Січеславі впродовж 1988-90 рр. зусиллями групи нонконформістів – дисидентів, мистців і літераторів, вибрані матеріяли з дев’яти чисел якого увійшли до цього видання, був і є прикметним культурним феноменом й документом оріентованоїопозиційної думки, зокрема Сходу України, Наддніпрянщини та авангардних творчих пошуків в період переходу від “пізньосовєтської” андеґраундної творчости до дискурсів вже часів незалежности, спробою вислову і пошуків в період граничного “зламу часів” й епох. В його матеріялах кризі й розладу тоталітарної свідомости протистоїть національно-демократична політологічна парадигма й перспектива. Національні християнсько-консервативні вартості органічно знаходять нову відповідну часові форму вислову в авангардних за виразом пронизливо-ліричних поетичних експериментах й пошуках, в формах графіки, фотографій, колажів. “Інше” бачення світу, “інші” альтернативи колоніяльній і постколоніяльній заскорузлості визначають концепцію прикметного й яскравого для тих часів і актуального й нині за змістом і духом видання.
 8. No ISBNСумський державний університет. Історія і сучасність: 65 років на освітянській та науковій ниві / Голов. ред. А.В. Васильєв. – 2-ге вид., перероб. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 152 с.
  У книзі розглянуто етапи становлення , розвитку та сьогодення Сумського державного університету. Аналізуються процеси розбудови та діяльності всіх структурних підрозділів закладу. Видання розраховане на викладачів та студентську молодь, широке коло читачів. 9. 978-617-7501-03-8Технічна діагностика матеріалів і конструкцій:Довідниковий посібник у 8-ми томах. Т.1: Експлуатаційна деградація конструкційних матеріалів / Є.І. Крижанівський, О.П. Осташ, Г.М. Никифорчин, О.З. Студент, П.В. Ясній. За ред. Є.І. Крижанівського. – Львів: Простір-М, 2016. – 360 с. – НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка.
  ISBN: 978-617-7501-03-8
  Розглянуто явище деградації конструкційних матеріалів, яке полягає у зміні їх структурно-фазового стану і накопиченні мікропошкодженості за тривалої дії температурно-силових експлуатаційних чинників та впливу робочого (технологічного) середовища, що зумовлює падіння їх фізико-механічних характеристик. Проаналізовано закономірності деградації алюмінієвих сплавів і сталей та їх зварних з’єднань різного призначення, механізми і стадійність цього процесу, його експериментальне моделювання в лабораторних умовах. Запропоновано методи оцінювання деградації матеріалів у різних елементах конструкцій руйнівними методами та її моніторингу неруйнівними методами за зміною структурно-чутливих фізичних характеристик матеріалів. Сформульовано умови переходу від стадії деградації матеріалів до стадії деградації елементів конструкцій та обгрунтовано необхідність урахування деградації матеріалів під час прогнозування роботоздатності елементів конструкцій за довготривалої експлуатації. Для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі проектування і експлуатації авіаційного транспорту, нафто- і газогонів, теплової і атомної енергетики та інших галузей промисловості, а також для викладачів вищих навчальних закладів і аспірантів відповідних спеціальностей.
 10. 978-966-2362-51-2Технологічні основи виготовлення напівкруглих канавок елементів з’єднань: Монографія / Гевко Б.М., Дзюра В.О., Гурик О.Я., Крук В.В. – Тернопіль: Тайп, 2011. – 173 с.
  ISBN: 978-966-2362-51-2
  У монографії розглянуто принципово нові питання теорії та практики конструкцій інструментів та технологічного оснащення і технологій виготовлення напівкруглих канавок, до яких відносяться шліцьові, осьові, гвинтові, різеві та інші канавки. Оброблення цих поверхонь є складним завданням, що зумовлено важкими умовами протікання процесів, меншою жорсткістю різальних інструментів і державок, а також обмеженим доступом до оброблюваних поверхонь. При обробленні цих поверхонь необхідно забезпечити високі вимоги точності профілю та якості поверхні. Розроблено технологічні основи та математичні моделі процесів проточування та дорнування напівкруглих канавок розробленими інструментами з метою підвищення продуктивності праці та забезпечення високих вимог по точності профілів та якості поверхнонь. Представлені прогресивні конструкції різальних та формувальних інструментів, технологічного оснащення та контрольних пристроїв для забезпечення операцій технологічних процесів виготовлення напівкруглих канавок. Дані практичні рекомендації щодо проектування і вибору конструктивних параметрів інструментів для виготовлення різних типів напівкруглих канавок, а також контрольних пристроїв для їх заміру. Технічна новизна розроблень захищена десятками патентів України на корисні моделі, частина яких впроваджена у виробництво. Монографія призначена для інженерно-технічних працівників, науковців, аспірантів і студентів.
 11. 978-966-2380-94-1Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015. – 446 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-94-1
  Розкрито найбільш проблемні аспекти удосконалення управління державними фінансами – бюджетними видатками, державними інвестиціями, державним боргом, підприємствами державного сектору економіки. Запропоновано напрями забезпечення стабілізації державних фінансів в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. Сформульовано теоретичні принципи управління податковими реформами та особливості їх реалізації в Україні. Обґрунтовано шляхи подальшого реформування податкової системи України. Для спеціалістів у галузі управління державними фінансами, науковців, працівників фінансової системи, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців.
 12. No ISBNУправління інноваційною діяльністю: Навчально-методичне видання, Книга 1 / Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я., Вовк І.П., За заг. ред. Андрушківа Б.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 334 с.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. У книзі подано найбільш загальні характеристики навчального процесу для тих, хто хоче самостійно чи стаціонарно навчатись за спеціальностями “Управління інноваційною діяльністю, “Менеджмент інноваційної діяльності”. У глосаріях, тлумачених та коментарях подано основні поняття та визначення за навчальними курсами. Розроблено методичні рекомендації з їх освоєння. Запропоновано інноваційні підходи до організації навчальних процесів. Книга призначена не лише для студентів-магістрів, а й наукових та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються у сфері управління інноваційною діяльністю, гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів та ін.