Нові надходження за січень 2012 року

 1. Іванова Т.В., Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Навчальний посібник / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 360 с.
  ISBN: 978-966-364-474-5

  З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються побудова служб документаційного забезпечення управління, організація документообігу установи, документування діяльності колегіальних органів управління. Значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням документування діяльності роботи з кадрами, зокрема організації кадрової роботи з державними службовцями. Подані матеріали щодо історичних аспектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з організації діловодства установ, керівників підприємств та організацій, широкого кола читачів.
 2. Артемова Л.В., Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. – К.: Кондор, 2012. – 272 с.
  ISBN: 978-966-351-110-8

  У навчальному посібнику висвітлено питання сучасних теоретичних і нормативних підходів до формування змісту й розробки методів викладання фахових дисциплін у процесі ступеневої підготовки фахівців у ВНЗ. В основі теоретичних і методичних матеріалів посібника – демократизація та гуманізація навчального процесу, організованого на засадах особистісно-орієнтованого підходу і до дитини, і до студента як майбутнього вчителя, вихователя підростаючого покоління. Особистісно-орієнтований підхід до вихованця, учня, студента реалізовано в інтерактивних технологіях співпраці педагога з дитиною, викладача зі студентом, що є важливою засадою розвитку вищої освіти в Україні у контексті Болонського процесу.
 3. Афанасьєв М.В., Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства: Навчальний посібник / М.В. Афанасьєв, І.В. Гонтарева, Д.О. Тишенко. – К.: ВД “ІНЖЕК”, 2010. – 328 с. – (МОН України. ХНЕУ)
  ISBN: 978-966-392-291-1

  Навчальний посібник висвітлює специфіку проведення комплексних тренінгів для студентів вищих навчальних закладів у процесі підготовки компетентного спеціаліста зі спеціальності “Економіка підприємства”. Він містить методичні рекомендації з планування та організації тренінгу, практичні розробки комплексного тренінгу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і магістр (компетенційна база, програма та сценарій тренінгу). Запропоновано також презентації тренерів та студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності “Економіка підприємства” та інших економічних спеціальностей усіх форм навчання.
 4. Гончарук П.С., Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2009. – 528 с.
  ISBN: 978-966-364-770-8

  Навчальний посібник об’єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до XX століття. Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та вищих навчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних матеріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем. У посібнику передбачені обов’язкові елементи вузівської лекції. Кожна тема розповідає про джерела, які покладені в основу її розкриття, стан висвітлення проблеми в наукових працях. Видання буде корисним для викладачів вузів всіх рівнів акредитації, ліцеїв, гімназій, середніх шкіл, студентів та учнів.
 5. Дорда С.В., English for Business Communication (Англійська мова для ділового спілкування): Навчальний посібник / С.В. Дорда, Р.В. Миленкова, Л.І. Клочко. – Суми: Університетська книга, 2011. – 152 с.
  ISBN: 978-966-680-578-5

  Видання спрямоване на формування в студентів навичок спілкування діловою англійською мовою, умінь вирішення професійних ситуацій в англомовному оточенні, готовності до інтеркультурної взаємодії. Видання покликане допомогти студентам оволодіти необхідною мовною базою, забезпечити конкурентоспроможність фахівців в англомовному середовищі. Для студентів, які вивчають ділову англійську мову у вищих навчальних закладах, а також для тих, хто опановує мову самостійно.
 6. Желєзна А.О., Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: Навчальний посібник / А.О. Желєзна, В.А. Кирилович. – К.: Кондор, 2009. – 796 с. – (МОН України. ЖДТУ)
  ISBN: 966-7982-94-7

  У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу згідно з типовою навчальною програмою. Лекційний матеріал дає напрямок для опрацювання навчально-методичної літератури та нормативно-технічної документації. Кожна із лекційних тем містить питання для самостійного вивчення та контролю знань. Методичний матеріал та приклади практичних задач є основою для виконання контрольних та курсових робіт. Для типових задач наведені приклади розв’язання з посиланням на відповідні навчально-нормативні літературні джерела. Лабораторні роботи орієнтовані на використання наявних метрологічних баз. Посібник розрахований на студентів технічних вузів і може бути корисним викладачам технічних ліцеїв, а також інженерно-технічним працівникам приладо- та машинобудівних виробництв.
 7. Кісіль З.Р., Адміністративне право: Навчальний посібник / З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль. – 3-є вид. – К.: Алерта, 2011. – 696 с.
  ISBN: 978-617-566-071-3

  Навчальний посібник підготовлений відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. У ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині поєднані нормативний матеріал і теоретичні положення, розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-правовий статус його суб’єктів, зміст адміністративного процесу. В особливій частині розглядається питання виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади в адміністративно-політичній і економічній сферах, соціально-культурного будівництва, а також забезпечення законності в державному управлінні. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.
 8. Кравченко Ю.Я., Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – 2-ге вид., змінене та доп. – К.: Дакор, КНТ, 2009. – 672 с. – (МОН України)
  ISBN: 978-966-8379-34-5

  У книзі дається характеристика різних видів цінних паперів, що використовуються на фондовому ринку України та інших країн світу. Розглядаються питання емісії і обігу цінних паперів, принципи організації і функціонування фондової біржі, робота фінансових посередників та інших учасників на ринку цінних паперів. Особлива увага приділяється випуску і обігу похідних цінних паперів (деривативів) і векселів, як перспективних фінансових інструментів. У книзі описані основні методи визначення вартості та доходності цінних паперів, наведені основні визначення фундаментального і технічного аналізу цінних паперів. Навчальний посібник призначений для студентів економічних вузів і побудований відповідно до програми підготовки спеціалістів фондового ринку. Також книга може бути корисна усім, хто цікавиться питаннями функціонування і розвитку фондового ринку.
 9. Мережко Н.В., Управління якістю: Підручник / Н.В. Мережко, В.В. Осієвська, Н.С. Ясинська. – К.: КНТЕУ, 2010. – 216 с. – (МОН України. КНТЕУ)
  ISBN: 978-966-629-469-5

  У підручнику розглянуто основні поняття та категорії управління якістю, визначено напрями управління якістю в Україні, висвітлено зміст та особливості міжнародних стандартів IS0 серії 9000, вимоги яких покладено в основу систем управління якістю. Приділено велику увагу питанням, що тісно пов’язані з потребами подальшого розвитку концепції і методології у галузі управління якістю. Видання містить питання для перевірки та контролю знань з дисципліни. Рекомендовано студентам усіх форм навчання рівня підготовки “магістр”.
 10. Пістун І.П., Охорона праці в галузі машинобудування: Навчальний посібник / І.П. Пістун, Р.Є. Стець, І.О. Трунова. – Суми: Університетська книга, 2012. – 557 с.
  ISBN: 978-966-680-577-8

  Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я і працездатності людей, які працюють в галузі машинобудування, а також з питань пожежної безпеки. Для студентів вищих технічних закладів освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам машинобудівного виробництва.


 11. Палеха Ю.І., Організаційна техніка: Навчально – практичний посібник. – К.: Ліра – К, 2008. – 193 с. – (Бібліотечка документознавця)
  ISBN: 978-966-96938-1-5

  Розглянуто питання застосування організаційної техніки починаючи від засобів малої оргтехніки та засобів петрографії до оперативної поліграфії, від телефонного й телеграфного до факсимільного зв’язку та електронної пошти; надано характеристику засобам обробки, збереження, пошуку і транспортування документів, а також спеціальним та допоміжним засобам подання інформації. Посібник призначений для вивчення документознавчих дисциплін “Організаційна техніка”, “Організація праці документознавця”, “Теорія та практика референтської діяльності”, “Інформаційна культура”. Розрахований на спеціалістів і керівників організацій та установ, працівників департаментів документального забезпечення, кадрових служб, служб діловодства, адміністративно-господарських структур, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, бізнесменів-початківців та всіх ділових людей, хто хоче успішно займатись сучасною підприємницькою діяльністю.
 12. Пентилюк М.І., Ділове спілкування та культура мовлення: Навчальний посібник / М.І.Пентилюк, І.І.Марунич, І.В.Гайдаєнко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 224 с.
  ISBN: 978-611-01-0182-0

  У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення. У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців. Посібник розрахований на студентів не філологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.
 13. Сур’як А.В.,  Основи економічної культури: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 256 с.
  ISBN: 966-8251-28-8

  У навчальному посібнику аналізуються основні проблеми теорії і практики економічної культури в умовах ринкової трансформації, розкриваються нові теоретико-методологічні засади сутності економічної культури та обґрунтовуються прикладні рекомендації зміни – зростання економічної культури ринкового типу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти. 14. Туленков М.В., Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні: Монографія. – К.: Кондор, 2009. – 512 с.
  ISBN: 978-966-8019-89-0

  Крізь призму соціологічного аналізу розглядаються теоретико-методологічні засади організаційної взаємодії в соціальному управлінні: аналізуються концептуальна еволюція та організаційна сутність соціального управління, закономірності, принципи й механізми формування та відтворення організаційної взаємодії в системах соціального управління різних типів. Обґрунтовуються критерії й визначаються методики вимірювання і технології оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні на сучасному етапі суспільних перетворень. Для науковців, політиків, державних службовців, керівників (менеджерів) підприємств, установ і організацій, викладачів і студентів, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями теорії та практики соціального управління та організаційно-управлінської діяльності.
 15. Шевченко О.О., Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 288 с.
  ISBN: 978-611-01-0258-2

  Навчальний посібник має системний характер і відповідає програмі курсу “Історія економіки та економічної думки”, що викладається студентам економічних спеціальностей. Матеріал посібника буде корисним при вивченні також безпосередньо курсу “Сучасні економічні теорії”. Важлива перевага посібника – лаконічність подання матеріалу, що дозволяє формалізувати підхід до оцінки знань в процесі поточного та підсумкового контролю. Рекомендується для самостійної роботи студентам у процесі підготовки до виконання завдань за модулями і викладачам з метою підготовки до занять та розробки вправ для індивідуального контролю знань студентів.
 16. Автоматизація виробничих процесів: Навчальний посібник / Я.І. Проць, В.Б. Савків, О.К. Шкодзінський, О.Л. Лящук. За ред. І.Я. Проця. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 344 с.
  ISBN: 978-966-305-038-6

  В умовах автоматизованого виробництва актуальним завданням є комплекс заходів по розробці нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин. Автоматизація повсюдно рахується головним, найбільш перспективним напрямком в розвитку промислового виробництва. Завдяки звільненню людини від безпосередньої участі у виробничих процесах, а також високій концентрації основних операцій значно поліпшуються умови праці і економічні показники виробництва. Автоматизація промислових виробництв неоднакова. Вона дає найбільший ефект в виробництвах з масовим випуском продукції і порівняно працемісткими технологічними процесами. Важливим завданням автоматизації є отримання та опрацювання інформації про стан усіх ланок виробничого процесу, систем керування процесами виробництва, обліку продукції та оперативного планування її випуску, яка на даному етапі вирішується за допомогою ЕОМ. На основі аналізу та синтезу технологічних процесів автоматизованого виробництва, тобто знань технологічних основ автоматизації, проектування автоматичних машин і гнучких комплексів, необхідні знання й уміння щодо вибору автоматизованого техпроцесу за критеріями високої продуктивності та якості. Теоретичною основою автоматизації виробничих процесів є теорія продуктивності, яка формує основні закони побудови автоматизованого виробництва, дозволяє вирішувати конкретні завдання сьогодення. Автоматизація виробничих процесів висвітлює результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у виробництво автоматичного обладнання різноманітного призначення , а саме технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції, обладнання викінчувального виробництва та зміцнення виробів, автоматичних ліній, систем автоматичного керування. В автоматичних системах керування виробничими процесами важливу роль відіграють системи автоматичного регулювання (САР). Вивчення систем автоматизації проводиться з урахуванням суті й закономірностей технологічних процесів як об’єктів керування, а також розроблення науково обгрунтованих методів автоматизації виробництва. Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя.
 17. Управління інвестиціями та інноваціями: Навчальний посібник / Жаворонкова Г.В.. Скібіцька Л.І., Сівашенко Т.В., Туз О.І. – К.: Кондор, 2011. – 184 с.
  ISBN: 978-966-351-324-9

  Розкрито сутність і значення інвестиційного та інноваційного менеджменту в антикризовому управлінні підприємствами, економічну сутність інвестицій, фактори та джерела формування інвестиційного потенціалу підприємств, методику оцінки ефективності виробничих інвестицій, бізнес-планування підприємств, правове регулювання інноваційної діяльності. Текст лекцій призначений для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”.