Нові надходження за листопад 2011 року

 1. Базилевич В.Д., Макроекономіка. Практикум: Навчальний посібник/ В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича.– 2-ге вид., переробл. і доп.– К.: Знання, 2010.– 623 с.
  ISBN: 966-346-753-5

  Практикум поглиблює та доповнює підручник з макроекономіки, створений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Його завдання – розширити і закріпити знання студентів з курсу макроекономіки. За структурою посібник складається з двох розділів. У першому висвітлено теоретичні основи кожної теми, подано контрольні запитання, тести, завдання і графічні вправи до базового курсу з макроекономіки. У другому розділі наведено відповіді до тестів, розв’язання і вказівки до завдань і графічних вправ. У творчих завданнях подано питання, що стосуються реальних економічних ситуацій, пошуки відповідей на які допоможуть студентам краще зрозуміти теоретичні положення, сформувати навички вирішення проблем, що виникають на практиці. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також державним службовцям, економістам-практикам, керівникам підприємств.
 2. Волков В.П., Теорія руху автомобіля: Підручник/ В.П.Волков, Г.Б.Вільський.– Суми: Університетська книга, 2010.– 320 с.– (МОН України. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Миколаївський політехнічний інститут)
  ISBN: 978-966-680-541-9

  У підручнику відповідно до програми дисципліни “Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля” викладено її основи, які ґрунтуються на досягненнях сучасної технічної науки. Для студентів вищих технічних навчальних закладів України, що навчаються за спеціальностями “Автомобілі й автомобільне господарство”, “Колісні і гусеничні транспортні засоби”, а також фахівців, які працюють у галузі конструювання, випробування й експлуатації автомобілів.
 3. Дікань Л.В., Державний аудит: Навчальний посібник/ Л.В.Дікань, Ю.О.Голуб, Н.В.Синюгіна.– К.: Знання, 2011.– 503 с.
  ISBN: 978-966-346-755-9

  У посібнику розкрито теоретичні та організаційні засади державного аудиту. Розглянуто особливості методики державного аудиту, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба України та Рахункова палата України. Посібник устаткований необхідними рисунками, таблицями, контрольними запитаннями та завданнями, а також практичними завданнями, побудованими з урахуванням умінь, що повинні бути сформовані у студентів для успішної професійної діяльності в майбутньому. За формою подання матеріалу посібник побудовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним також слухачам системи підвищення кваліфікації, фахівцям-практикам у галузі державного фінансового контролю.
 4. Зайченко Н.Ф., Практичний курс української мови для іноземців: усне мовлення/ Н.Ф.Зайченко, С.А.Воробйова.– К.: Знання України, 2011.– 324 с.
  ISBN: 966-7999-88-2

  Пропоноване видання адресується іншомовним студентам, які оволоділи базовою практичною граматикою української мови і лексичним мінімумом у межах 1500-2000 одиниць і бажають активізувати свій лексичний запас та вдосконалити навички усного (діалогічного та монологічного) мовлення в актуальних ситуаціях повсякденного спілкування. Навчальний посібник призначено для роботи в аудиторії з викладачем, він може також вибірково використовуватися для самостійної роботи.
 5. Караванський С., Практичний словник синонімів української мови.– Львів: БаК, 2008.– 512 с.
  ISBN: 966-7065-76-6

  Практичний словник синонімів української мови – це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльносте, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом. Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів
 6. Кузьмінський А.І., Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник.– 2-ге вид., стереотип.– К.: Знання, 2011.– 486 с.– (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 978-966-346-862-4

  У роботі розглядаються загальні засади педагогіки вищої школи; особливості її розвитку в історичному аспекті; філософія освіти і виховання XXI століття; закономірності, принципи, форми, засоби, методи організації навчально-виховного процесу у вищій школі; система науково-дослідної і виховної роботи зі студентами. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до викладача вищого навчального закладу. Кожна тема устаткована списком рекомендованої літератури, завданнями для самостійної роботи, завданнями і запитаннями для самоконтролю засвоєння теоретичного матеріалу. Для викладачів вищих навчальних закладів, слухачів магістратури, аспірантів. Книга буде корисною всім, кого цікавлять проблеми організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах.
 7. Мельник А.Ф., Державне управління: Підручник/ А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна; За ред. А.Ф.Мельник.– К.: Знання, 2009.– 582 с.– (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 978-966-346-676-7

  Підручник “Державне управління” зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів у галузі знань “Державне управління”. У підручнику розглядаються основи теорії державного управління, система органів державної влади в Україні, їх функції та повноваження, напрями реформування організаційних структур державного управління в умовах адміністративної реформи в Україні, основи внутрішньої організації та менеджменту органу державної влади. Підручник устаткований навчальним тренінгом, до складу якого входять запитання і завдання для самоконтролю, тести і практичні завдання. Крім того, наведено словник і список рекомендованої літератури. Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науков- цям, державним службовцям, фахівцям органів державної влади та органів місцевого самоуправління.
 8. Михалічко Б.М., Курс загальної хімії. Теоретичні основи: Навчальний посібник.– К.: Знання, 2009.– 548 с.– (МОН України. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)
  ISBN: 978-966-346-712-2

  У навчальному посібнику з урахуванням досягнень сучасної науки та залученням фактологічного матеріалу неорганічної, елементоорганічної, органічної хімії і кристалохімії вичерпно викладено основні питання загальної хімії: атомно-молекулярне вчення та хімічна стехіометрія, питання будови атомів і молекул, хімічних зв’язків, кристалічного стану речовин, координаційних сполук, закономірності перебігу хімічних реакцій, особливості взаємодії речовин у розчинах, окисно-відновні процеси та основи електрохімії. Призначено для студентів університетів, а також може бути корисним аспірантам, науковим працівникам та всім, хто бажає поповнити знання з основ хімії.
 9. Тугай А.М., Водопостачання: Підручник/ А.М.Тугай, В.О.Орлов.– К.: Знання, 2009.– 735 с.
  ISBN: 978-966-346-487-9

  У підручнику розглянуто основні схеми водопостачання населених пунктів і промислових підприємств. Висвітлено конструктивні особливості й основні принципи розрахунку та конструювання водозабірних споруд, станцій підготовки води, насосних станцій, резервуарів та водонапірних башт, водопровідних мереж і водоводів. Розкрито також питання поліпшення якості води, запасних та регулювальних споруд, джерел водопостачання тощо. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Водопостачання та водовідведення”, “Споруди і обладнання водопостачання і водовідведення”.
 10. Шваб’юк В.І., Опір матеріалів: Навчальний посібник.– К.: Знання, 2009.– 380 с.
  ISBN: 978-966-346-679-8

  У навчальному посібнику викладено основи курсу “Опір матеріалів”. Описано основні положення та методики сучасної механіки деформівного твердого тіла, класичні задачі визначення зусиль та переміщень у елементах конструкцій, а також методи їх розрахунків. Наведено приклади розрахунку конструкцій із композитних матеріалів. Для студентів матеріалознавчих та механічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для студентів немеханічних спеціальностей, які вивчають курси опору матеріалів, технічної та прикладної механіки, механічні властивості та конструкційну міцність матеріалів за скороченими програмами.
 11. Література про Тернопільську область за 2000-2004 роки: Бібліографічний показчик. Вип. 22/Укладач: А.О.Ленчишин.– Тернопіль: Підручники і посібники, 2011.– 848 с.– (Управління культури. ТОДА. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека)
  ISBN: 978-966-07-2000-8

  Ретроспективний бібліографічний покажчик “Література про Тернопільську область за 2000-2004 роки” уперше пропонує користувачам у такому обсязі кращі краєзнавчі документи про історію, природу, культуру, звичаї та традиції Тернопільщини. Видання розраховано на наукових працівників, краєзнавців, студентів, бібліотекарів та всіх тих, хто цікавиться регіональним краєзнавством.
 12. Довідник нормативних документів у сфері охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці та соціального страхування від нещасних випадків.– К., 2009.– 244 с.– (Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)


 13. В.І.Моссаковський – вчений, ректор, особистість: До 90-річчя з дня народження академіка НАН України, Почесного громадянина м.Дніпропетровська, доктора фізико-математичних наук, професора В.І.Моссаковського/Під ред. М.В.Полякова, В.С.Гудрамович, А.П.Дзюби.– Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2009.– 664 с.
  ISBN: 978-966-551-284-4

  У книзі подані вибрані наукові праці академіка НАН України, проф, В.І. Моссаковського (1919-2006), опубліковані, починаючи з 1951 року, в різних виданнях як одноосібно, так і у співавторстві. Вони належать до таких розділів механіки, як теорія пружності, зокрема, плоска і просторова контактна задачі, теорія тріщин і механіка руйнування, теорія пластин і оболонок, стійкість деформівних систем, динаміка конструкцій, оптимальне проектування, експериментальні методи. Окреслено широту наукових інтересів В.І. Моссаковського, і, певною мірою, відображено епоху в розвитку механіки того періоду. Матеріал книги розкриває мистецтво ставити як теоретичні, так і зумовлені інтересами практики задачі та методи їх розв’язування. Наведено список друкованих праць В.І. Моссаковського. Подані спогади відомих вчених, колег, учнів та фотоекспозиція “Від солдата до академіка”. Для наукових співробітників, аспірантів та студентів, які спеціалізуються в галузі механіки деформівного твердого тіла, будівельної механіки, математичного моделювання та прикладної математики.
 14. Регіон Балтійського моря. Культура, політика, суспільство/Редактори укр. вид.: М.Мальський, Н.Антонюк.– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.– 360 с.
  ISBN: 91-970017-9-1 15. Книга пам’яті ветеранів ядерних випробувань Тернопільщини/ Упорядники: Б.В.Газилишин, В.А.Липницький.– Тернопіль: Воля, 2011.– 336 с. 16. Жінка в Україні: Міжвідомчий науковий збірник.Т.30/За ред. А.І.Комарової, В.В.Тітова, І.Є.Голубєвої, Л.Ф.Кириченко, О.А.Устенко, С.В.Ківалова, З.І.Тимошенко.– К., 2004.– 520 с.– (НДІ “Проблеми людини”. Київська міська державна адміністрація. Національна Рада жінок України)
  ISBN: 966-7176-18-5

  Збірник містить наукові праці вчених, фахівців-практиків з різних аспектів проблеми статусу жінки в Україні.


 17. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник/За ред. О.А.Кириченка.– 2-ге вид., перероб. і доп.– К.: Знання, 2008.– 518 с.
  ISBN: 987-966-346-368-1

  У підручнику послідовно розкриваються методологічні, організаційні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності, особливості менеджменту ЗЕД в умовах глобалізації, інструментарій менеджменту в цій галузі, стратегічний, міжнародний, фінансовий та інноваційний менеджмент, система міжнародних розрахунків та фінансування зовнішньої торгівлі, особливості стратегічного планування та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, стратегія та особливості діяльності України у сфері міжнародних відносин і в галузі охорони навколишнього середовища. За змістом книга відповідає програмі навчальної дисципліни “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” і може бути базовим підручником для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Підручник буде корисним також для працівників компаній, фірм, установ та організацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
 18. Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів: Навчальний посібник/За заг. ред. Г.М.Лисюк.– Суми: Університетська книга, 2009.– 464 с.
  ISBN: 978-966-680-437-5

  Навчальний посібник містить інформацію про сировину для виробництва кондитерських і хлібобулочних виробів, харчові і дієтичні добавки, різноманітні композитні суміші. Викладено вимоги до зберігання сировини і підготовки її до виробництва. Розглянуто наукові основи тістоутворення, технології різних видів тіста, випічних і оздоблювальних напівфабрикатів, процеси й способи художнього оздоблення тортів, тістечок і печива. Викладено технології продукції спеціального призначення, національних кондитерських виробів. Подано відомості щодо розрахунку рецептур цієї продукції, контролю та управління якістю, санітарних вимог до виробництва. Для студентів спеціальностей “Технологія харчування”, “Готельно-ресторанна справа”, “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів”, а також споріднених спеціальностей, аспірантів, інженерно-технічних працівників, які зайняті в галузі виробництва борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів.
 19. Фізіологія харчування: Підручник/Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.– Суми: Університетська книга, 2011.– 473 с.
  ISBN: 978-966-680-535-8

  У підручнику наведено відомості про анатомію і фізіологію основних систем організму, значення різних компонентів їжі для людини відповідно до її віку, професії, умов життя й праці, особливості харчування різних верств населення. Складається з чотирьох розділів, до кожного з яких додано перелік запитань для самостійної підготовки студентів до семінарських занять за відповідною темою; лабораторного практикуму і додатків. Для студентів інженерно-технологічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 “Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування”.
 20. Фізіологія харчування. Практикум: Навчальний посібник/Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.– Суми: Університетська книга, 2011.– 152 с.
  ISBN: 978-966-680-550-1

  Практикум містить детальний опис 4 лабораторних робіт та 8 лабо-раторно-практичних занять. Виконання лабораторних робіт передбачає експериментальні дослідження будови та механізму функціонування основних систем організму, зокрема травної системи, системи кровообігу, дихання, виділення тощо). Метою практичних робіт є опанування методиками складання раціонів харчування різних груп населення залежно від віку, характеру діяльності, наявності різних захворювань. Для студентів інженерно-технологічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 “Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування”.
 21. Біологічна хімія: Підручник/Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.– Суми: Університетська книга, 2011.– 510 с.
  ISBN: 978-966-680-533-4

  Підручник містить відомості про хімічну природу речовин, з яких побудований організм людини, про закономірності їх перетворень та роль хімічних речовин, що регулюють ці процеси, і лабораторний практикум. Кожний розділ супроводжується переліком питань до семінарських занять, які мають бути опрацьовані студентами самостійно. Для студентів інженерно-технічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 “Професійна освіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування”.
 22. Біологічна хімія. Практикум: Навчальний посібник/Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Левітін Є.Я. та ін.– Суми: Університетська книга, 2011.– 63 с.
  ISBN: 978-966-680-551-8

  Пропонований практикум відповідає робочій програмі курсу “Біологічна хімія”. Містить детальний опис 16 лабораторних робіт за 11 темами курсу. Виконання лабораторних робіт передбачає проведення експериментальних досліджень компонентів харчових продуктів, вивчення їх властивостей та процесів метаболізму. Для студентів інженерно-технічних та інженерно-педагогічних спеціальностей 6.01010420 “Професійнаосвіта. Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування”.
 23. Крути: урок нащадкам: Каталог виставки до 90-ої річниці бою під Крутами/Укладач: О.Дишлюк.– Тернопіль: Рада, 2008.– 76 с.– (Корінь і крона.Вип.46)
  29 січня 1918 року відбулася надзвичайно трагічна подія в українській історії – бій під Крутами. Уряд УНР, опинившись без війська, кинув на протистояння з російською армією, що йшла на Київ, кілька сотень погано озброєних українських студентів та гімназистів. Майже всі вони полягли у нерівному бою. Цей бій отримав величезне символічне значення – і саме його намагалися розкрити упорядники цієї книги. До збірки “Крути”, виданої “Смолоскипом” до 90-річчя бою, увійшли найрізноманітніші матеріали. Це й історичні матеріали та статті, в яких розкривається хід та причини трагедії, і художні твори, але насамперед – публіцистика різних часів. Найцінніша частина книги – спогади нечисленних учасників бою, яким вдалося вижити. Багато матеріалів, узятих із важкодоступних діаспорних видань, публікуються в Україні вперше. Книга розрахована на широке коло читачів, зокрема молодь.
 24. Жнива скорботи: Каталог виставки до 75-ої річниці жертв голодомору 1932-1933 років/Укладач: О.Коваль.– Тернопіль: Джура, 2008.– 67 с.– (Корінь і крона.Вип.48)
 25. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум/ Козик В.В., Панкова Л.А., Григор’єв О.Ю., Босак А.О.– 2-ге вид., переробл. і доп.– К.: Вікар, 2006.– 589 с.
  ISBN: 966-7131-85-8

  У посібнику на основі чіткої логічної схеми розглядаються найважливіші практичні питання функціонування міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин з використанням СSМ (саse-study method – метод аналізу ситуації), матеріалів для цілеспрямованих дискусій, задач, підібраних до конкретної теми. Наведені тести, кросворди та інші форми контролю допоможуть студентам, спеціалістам-практикам самостійно оцінити набуті теоретичні знання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, усіх, кого цікавлять питання міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.
 26. 10 lat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej 2001-2011/Redaktor: prof. ATH dr hab. Jaroslaw Janicki.– Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistyczne, 2011.– 262 c.
  ISBN: 978-83-62292-65-3


 27. 10 lat Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Nowym Saczu 1998-2008/Przewodniczacy: Michal Zaclona.– Nowy Sacz: Wydawnictwo NOVA SANDES s.c., 2008.– 161 c.
  ISBN: 978-83-60822-48-7 28. Корномаи вахдат. Летопись единения. Chronicle unity/Авторы и составители: Курбон Восеъ, Махмуджон Муродов.– Душанбе: Сарпараст, 2007.– 409 с. 29. Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд.– К., 1999.– 40 с.– (Державний Комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. НДІБВ)
 30. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд ДБН В.3.1-1-2002: Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання будівель і споруд та систем життєзабезпечення.– К., 2003.– 82 с.– (Державні будівельні норми України)
 31. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд.– К., 2010.– 145 с.– (Державний комітет України з будівництва та архітектури. Державний комітет України з нагляду за охороною праці)