Нові надходження за жовтень 2012 року

 1. Trokhimchuck P., Foundations of Relaxed Optics: Монографія.– Луцьк: Вежа, 2011.– 627 с.
  ISBN: 978-966-600-548-2

  Перша монографія з нового розділу сучасної фізики – релаксаційної оптики. Аналізуються основні експериментальні результати та теоретичні підходи, необхідні для їхнього опису. Матеріал викладено у чотирнадцяти розділах. Для спеціалістів, викладачів та студентів фізичних та інженерно-фізичних спеціальностей. 2. Гевко Р.Б., Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: Монографія/ Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, А.І. Пік.– Тернопіль: Астон, 2012.– 204 с.
  ISBN: 978-966-308-438-1

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. У монографії наведено основні способи транспортування сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах в замкнутих еластичних кожухах. Проведено теоретичне обґрунтування конструктивних, кінематичних та динамічних параметрів запропонованих схем робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів. Розроблено принципово нові конструкції робочих органів, які захищені патентами України на винаходи та корисні моделі. Запропоновано методику проектування гвинтових конвеєрів із визначенням їх оптимальних параметрів. Монографія розрахована для інженерно-технічних працівників, викладачів, науковців, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.
 3. Донецький національний технічний університет: ДонНТУ – 90. Історичне видання/ Голова ред. колегії: О.А. Мінаєв.– К.: Логос Україна, 2011.– 503 с.
  ISBN: 978-966-1581-00-4

  Презентаційне видання присвячене Донецькому національному технічному університету. Вже протягом 90 років він є одним із найкращих технічних вишів України, що готує висококласних фахівців для промисловості нашої держави: від гірничих майстрів, інженерів, економістів до керівників шахт і великих промислових підприємств. Серед випускників ДонНТУ – також відомі політичні та громадські діячі. У всі роки університет зосереджував освітню діяльність навколо наукових досліджень і готував інтелектуальну й технічну еліту нації. Історичний шлях університету – це не лише свідчення розвитку славетного навчального закладу, а передусім своєрідний літопис життя поколінь випускників вузу і його професорсько-викладацького складу. Книга розкриває перед читачами основні події та етапи становлення Донецького національного технічного університету, містить спогади та цікаві студентські історії, а також інформацію про високі досягнення його випускників та очолюваних ними підприємств і компаній.
 4. Енергетично – ресурсна складова розвитку України.– К.: Ніка-Центр, 2010.– 264 с.– (НАН України. І – тут телекомунікацій і глобального інформаційного простору)
  ISBN: 978-966-521-557-8

  У роботі розглядається стан енергетичних природних ресурсів України. Енергетичні проблеми країни пропонується вирішувати через зменшення її енергетичної залежності за рахунок реструктуризації сировинної експортно – орієнтованої частини економіки, зміщення структури енергоспоживання в бік ядерної і поновлюваних видів енергії, збільшення і розвиток високотехнологічних сфер та поступову зміну акцентів у використанні природних ресурсів з мінерально – сировинних на земельні.
 5. Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах: Довідниковий посібник/ Є.І.Крижанівський, В.О.Онищенко, М.Є.Скиба, Є.М.Суліма. За ред. Є.М.Суліми.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012.– 404 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-966-694-155-1

  Довідниковий посібник “Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах” розроблено як методичне забезпечення реалізації програми енергозбереження в будівлях освітньої галузі. Видання містить 15 розділів, у яких розглянуто принципи енергозбереження, котрі можуть бути впроваджені в будівлях і спорудах вищих навчальних закладів України; показано зв’язок між рівнем споживання енергоносіїв і станом довкілля; викладені рекомендації з організації енергоменеджменту і енергоаудиту; дані рекомендації з організації поточного ремонту, технічного обслуговування, капітального ремонту і санації будівель. У посібнику розглянуті основні методи організації інформаційної кампанії з енергозбереження, проведення якої у ВНЗ сприятиме формуванню енергоефективного мислення та зміні звичок ресурсо- й енергоспоживання. Посібник написано за результатами семінарів-нарад з питань енергозбереження, які були проведені у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка. Призначено для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників адміністративно-господарських відділів й адміністрації ВНЗ.
 6. Енциклопедія Сучасної України. Т.11: Зор – Как/ Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін.– К.: Поліграфкнига, 2011.– 711 с.
  ISBN: 978-966-02-6092-4

  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У сьомому томі подано 2645 гасел, 2073 чорно-білих та 449 кольорових ілюстрацій, 14 карт та 9 таблиць. Розрахована на широке коло читачів.
 7. Жигуц Ю.Ю., Інженерна екологія: Навчальний посібник/ Ю.Ю. Жигуц, В.Ф. Лазар.– Вид. 2-ге, випр. і доп.– К.: Кондор, 2012.– 170 с.– (МОН України. Ужгородський національний університет. Мукачівський державний університет)
  Посібник присвячений методичним і методологічним питанням інженерної екології, встановленню впливу промислових підприємств на навколишнє середовище, визначенню екологічного ефекту та оцінці природоохоронних заходів. Посібник рекомендований для підготовки студентами курсу “Інженерна екологія”, для бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів технічних спеціальностей і може бути корисним для керівників дипломних та магістерських робіт. У посібнику вміщено екологічний словник, який дає можливість краще ознайомитись із основними екологічними термінами.
 8. Запорізький національний університет: історія і сучасність (1930-2010): Ювілейна книга/ Голова ред. колегії: С.М. Тимченко.– Запоріжжя: Дике Поле, 2010.– 320 с.
  ISBN: 978-966-2994-56-8

  У книзі висвітлюється історія створення, основні етапи становлення та діяльності вищого навчального закладу від Запорізького інституту народної освіти до Запорізького національного університету – одного з провідних класичних університетів України. У центрі уваги – минуле і сучасне колективу, його яскраві особистості, особливості розвитку і стан навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, питання кадрового забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, міжнародного співробітництва.
 9. Ильченко А.Я., Основы теории цветности органических красителей: Монография.– К.: Наукова думка, 2012.– 263 с.– (НАН Украины. Институт органической химии)
  ISBN: 978-966-00-1144-1

  В монографии обобщены и систематизированы основные закономерности теории цветности органических красителей, устанавливающие зависимость их спектрально-люминесцентных свойств от строения молекул. Показано, что сравнительно простые квантово-химические методы в приближении Паризера-Парра-Попла могут быть полезным и надежным инструментом для объяснения и предсказания спектров поглощения красителей разнообразного строения. Для изучения спектров поглощения несимметричных красителей широко использована количественная зависимость между девиациями и электронодонорностями концевых групп, гетероциклических остатков, предложена шкала электронодонорностей. Основы теории цветности органических красителей позволяют осуществлять дизайн новых красителей с практически полезными свойствами. Для научных сотрудников и инженеров, занимающихся исследованием и применением органических красителей, студентов, аспирантов, преподавателей вузов химического и физического профиля.
 10. Клименко Б.В., Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комунікації, керування та захисту: Навчальний посібник.– Харків: Точка, 2012.– 340 с.
  ISBN: 978-617-669-015-3

  Розглянуто питання, пов’язані з функціями електричних апаратів, та їх частин, тенденціями ринку, класифікацією, захисними властивостями та захищеністю електричної апаратів, вимогами до них, нормальними та ненормальними умовами їх роботи, а також з їх позначенням та маркуванням з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Розглянуто сучасні електромеханічні апарати й комплектні пристрої низької, середньої та високої напруги, а також суміжне обладнання щодо їх призначення, будови, принципів дії, основних характеристик та особливостей застосування.
 11. Копп В.Я., Моделирование автоматизированных производственных систем: Монография.– Севастополь: СевНТУ, 2012.– 700 с.– (МОН Украины. Севастопольский национальный технический университет)
  ISBN: 978-617-612-044-5

  В монографии представлен комплекс созданных математических методов и моделей, построенных на основе итерационного подхода с использованием марковских и полумарковских процессов с дискретным и общим фазовым пространством, описывающих функционирование широкого круга автоматизированных производственных систем различных структур, включая автоматизированные линии. Монография предназначена для научных работников и специалистов в области автоматизации технологических процессов и производств. Может быть полезной для аспирантов и студентов технических вузов.
 12. Методи прогнозування в системах підтримки прийняття рішень/ Довгий С.О., Бідюк П.І., Трофимчук О.М., Савенков О.І.– К.: Азимут – Украина, 2011.– 608 с.– (НАН України. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору)
  ISBN: 978-966-1541-25-1

  Пропонується докладне висвітлення сучасних методів математичного моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів, представлених часовими рядами. Розглянуто теорію стаціонарних і нестаціонарних процесів, методику моделювання процесів довільної структури, представлених рядами статистичних даних, а також методи знаходження повних розв’язків рівнянь авторегресії з ковзним середнім. Наведено методику застосування розв’язків дискретних рівнянь до асимптотичного аналізу поведінки процесів та обчислення оцінок коротко- і середньострокових прогнозів динаміки їх розвитку. Приділено чималу увагу аналізу нестаціонарних процесів із трендами та змінною в часі дисперсією (гетероскедастичні процеси). Рекомендується як навчальний посібник для студентів, аспірантів і викладачів, а також інженерів, які спеціалізуються в галузі розв’язання задач математичного моделювання та прогнозування динаміки фінансово-економічних та іншої природи процесів, представлених часовими рядами даних.
 13. Науковці України – еліта держави/ Автор – упорядник: Я.Білейчук. – К.: Логос Україна, 2010. – 239 с.
  ISBN: 978-966-2457-00-1

  “Науковці України – еліта держави” – книга про титанів науки, її вічних ентузіастів, натхненних експериментаторів, нестримних дослідників. Це унікальна праця, у якій зібрані імена найталановитіших та найшановніших людей України – учених, які творять історію суспільства та держави. Видання дає змогу оцінити сучасний стан науки на теренах нашої Батьківщини. Біографічні дані, пред’явлені в книзі, вражають: численні винаходи та розробки наших фахівців використовуються в усьому світі, розроблені ними технології запозичуються, купуються патенти, вони викладають у найпрестижніших вузах світу і відзначені почесними нагородами різних країн. Демонструючи, що попри історичні катаклізми українська наука XXI століття існує та позначена широкою інтеграцією, орієнтацією на людину і її проблеми у сучасному світі. Наука – це особливий світ, жителі якого зостаються йому вірними назавжди. Книга є прекрасним ілюстративним матеріалом і незаперечним доказом існування і розвитку науки в Україні.
 14. Науковці України – еліта держави: Наукові школи. Т. II / Автор – упорядник: Я. Білейчук.– К.: Логос Україна, 2012.– 299 с.
  ISBN: 978-966-2457-03-2

  “Науковці України – еліта держави” – друге видання “Видавництва Логос Україна” про титанів науки, переконливе свідчення того, що в України є і велике наукове минуле, і велике наукове майбутнє. У другому томі популярної серії, присвяченій науці України, робиться наголос на висвітленні всесвітньо від< наукових шкіл – феномену української науки. Унікальність книги важко переоцінити, адже це перше такого роду видання, де системно зібрано та досліджено історію становлення, функціонування, винаходи та здобутки українських наукових шкіл. Книга має зручну структуру: біографії вчених вражають індивідуальним підходом та оригінальним осмисленням, науково-популярний виклад дозволяє кожному читачеві заглибитися та пізнати цікавий та багатогранний світ науки, а серця небайдужих до вітчизняної науки наповнити гордістю за наше національне надбання.
 15. Полумієнко С.К., IT-проекція технологічного розвитку України/ С.К.Полумієнко, Л.О.Рибаков, Т.О.Грінченко; За ред. Довгого С.О.– К.: Азимут – Украина, 2011.– 184 с.– (НАН України. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору)
  ISBN: 978-966-1541-24-4

  Розглядаються ключові складові розвитку інформаційного суспільства, вплив інформаційних технологій на інші сфери життєдіяльності людини. Проводиться аналіз основ формування інформаційного суспільства, їх відображення за українських умов. Пропонується система індикаторів інформаційно-технологічного розвитку України, що відображає його соціальні, технологічні та оборонні аспекти. Наводиться узагальнена теоретико-ігрова модель розвитку суспільства на його “інформаційній” стадії, що дозволяє створити основи для розробки та відпрацювання стратегій перспективного розвитку країни. Для керівників, фахівців у ІТ-сфері, дослідників різноманітних галузей сучасного суспільного розвитку.
 16. Пустовалов В.В., Пластическая деформация кристаллов при низких температурах/ В.В.Пустовалов, В.С.Фоменко.– К.: Наукова думка, 2012.– 357 с.– (НАН Украины. Физико – технический институт низких температур им. Б.И.Веркина)
  ISBN: 978-966-00-1153-3

  В монографии рассмотрены аномалии предела текучести при понижении температуры до 0,5 К для металлических материалов с ГЦК-, ГПУ- и ОЦК-решетками. Проанализированы температурные зависимости скоростной чувствительности деформирующего напряжения, коэффициентов упрочнения, выполнен термоактивационный анализ. Рассмотрено влияние сверхпроводящего перехода на особенности пластической деформации скольжением и двойникованием. Проанализирована природа скачкообразной деформации при низких температурах. Обсужден широкий круг гипотез, позволяющих объяснить наблюдаемые эффекты, а также прикладные аспекты криогенного материаловедения с точки зрения повышения надежности использования материалов при низких температурах. Для специалистов в области материаловедения, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
 17. Редько Юліан (Ю.Р. Крук – Мазепинець)., Дурні діти (Хроніка наших днів): Статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.). – Львів: Друкарські куншти, 2012.– 224 с.
 18. Стецюк В.М., Страхування довжиною в життя.– Тернопіль: Вектор, 2012.– 424 с.
  В цій книзі в автобіографічному варіанті показано зростання людини, особистості одночасно з розвитком страхової системи нашої держави, прославлено людей, які посвятили своє життя страхуванню. Націлено увагу читачів та шанувальників страхової справи на історичний шлях зародження страхування за часів незалежності України. Людей – страховиків висвітлено як людей висококваліфікованих, всесторонньо розвинених та науково обдарованих, таких, що займаються не тільки розвитком страхування, а й творчих особистостей, що сприяють розвитку страхової науки та якісній підготовці майбутніх професіоналів страхової справи.

 19. Черкаський державний технологічний університет: 50 років/ Автор – упорядник: Лазуренко В.М.– Іміджеве ювілейне видання.– Черкаси: ЧДТУ, 2010.– 292 с.
  ISBN: 978-966-402-082-1