Нові надходження за жовтень 2011 року

  1. Аніскевич Л.В. Обгрунтування параметрів польової інформаційної машини для моніторингу стану сільськогосподарських угідь: Монографія/ Л.В.Аніскевич, О.О.Броварець.– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011.– 230 с.– (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
   ISBN: 978-966-2213-69-0
   У монографії розглянуто питання підвищення ефективності моніторингу стану сільськогосподарських угідь для технологій точного землеробства шляхом використання системи технічного зору, встановленої на рухомому транспортному засобі. Встановлено, що належну ефективність моніторингу за допомогою такої системи можна отримати при забезпеченні вимог до параметрів механічних коливань у місці її розміщення. Розроблено рекомендації щодо створення ПІМ, які включають методику розрахунків основних механіко-конструктивних параметрів та режимів функціонування. Призначена для інженерів та наукових співробітників, а також: науковців, викладачів, аспірантів, студентів, спеціалістів та керівників аграрної сфери, що вивчають питання підвищення ефективності моніторингу стану сільськогосподарських угідь.
  2. Андриевская Е.Р. Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов.– К.: Наукова думка, 2010.– 472 с.– (Проект “Наукова книга”)
   ISBN: 978-966-00-0989-5

   Рассмотрено современное состояние исследований в области фазовых равновесий тугоплавких оксидных систем, образованных оксидами гафния, циркония, иттрия и редкоземельных элементов. Обобщены закономерности строения диаграмм состояния в рядах тройных систем HfO2(ZгО:2)-Y203-Ln203. Проанализировано строение диаграмм состояния ограничивающих двойных систем, которые в существенной мере предопределяют характер фазовых равновесий в тройных системах, поскольку взаимодействие указанных оксидов не приводит к образованию тройных промежуточных фаз. Изложены результаты исследований автора. Для специалистов, которые изучают, разрабатывают и применяют новые тугоплавкие оксидные материалы, а также для студентов высших учебных заведений соответствующего профиля.
  3. Безродный М.К. Гидродинамика и контактный тепломассообмен в некоторых газожидкостных системах: Монография/ М.К.Безродный, П.А.Барабаш, Н.Н.Голияд.– К.: НТУУ “КПІ”, 2011.– 408 с.– (МОН Украины. НТУУ “КПИ”)
   ISBN: 978-966-622-425-8

   Изложены основные особенности и закономерности процессов гидродинамики и тепломассообмена в канонических газо- и парожидкостных системах с непрерывной жидкостной фазой (непроточный барботажный слой, противоток пленки жидкостей и газа, однонаправленное течение потока газа и атенки жидкости, проточный барботажный слой). Приведенный материал систематизирован с целью доступного понимания происходящих процессов, расчетного определения их основных характеристик, выбора рациональных режимов работы той или иной газожидкостной системы при разработке соответствующих тепломасообменных устройств. Для специалистов в области изучения процессов переноса в контактных двухфазных системах, разработки и применения тепломасообменных и теплоугилизационых устройств, а также студентов, аспирантов и преподавателей теплоэнергетических и технологических специальностей высших учебных заведений.
  4. Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції: Монографія/ А.Ю.Берко, В.А.Висоцька, В.В.Пасічник.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 612 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
   ISBN: 978-966-553-797-7

   Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделювання та проектування систем електронної контент-комерції. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема запропоновано класифікацію систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, розроблено формальні моделі систем електронної контент-комерції, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування систем електронної контент-комерції. Книга призначена для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження систем електронної контент-комерції, науковців у галузі глобальних інформаційних систем, Іпternetу та WWW, фахівців з електронної комерції та Internet-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.
  5. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія.– Одеса: Атлант, 2010.– 234 с.– (Одеський державний економічний університет)
   ISBN: 978-966-2361-10-0

   Ця монографія – перше комплексне дослідження міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку України. Автором проведено узагальнення теоретичних засад розвитку міжбюджетних відносин та упорядкування методів та інструментів їхньої організації, аналіз діючого розподілу повноважень між: рівнями влади, сучасного стану фінансового забезпечення власними й закріпленими доходами та методу міжбюджетних трансфертів. Запропоновано шляхи вдосконалення організації розмежування видаткових повноважень між: органами влади в Україні, вдосконалення структури доходної бази місцевих бюджетів системи міжбюджетних трансфертів. Розраховано на студентів, аспірантів, слухачів магістратури, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансової системи та органів місцевого самоврядування.
  6. Гетун Г.В.  Архітектура будівель та споруд: Підручник. Кн.1: Основи проектування.– К.: Кондор, 2011.– 378 с.
   ISBN: 978-966-351-333-1

   У підручнику викладені загальні відомості про будівлі та інженерні споруди, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування: конструктивні рішення сучасних будівель, нормативні положення з питань збору навантажень і впливів на будівлі, правила виконання архітектурно-будівельних креслень та техніко-економічної оцінки проектних рішень. Розглянуті питання архітектурної кліматології, кліматичного районування території України, санітарно-гігієнічних вимог приміщень будівель, теплової ізоляції будівель і теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій, будівельної світлотехніки, основ світлотехнічного розрахунку приміщень будівель та інсоляції житла, архітектурно-будівельної акустики та шумозахисту в містах і будівлях. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-ІV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.06.101 “Будівництво”.
  7. Горбань И.И. Теория гиперслучайных явлений: физические и математические основы: Монография.– К.: Наукова думка, 2011.– 317 с.– (НАН Украины. Институт проблем математических машин и систем)
   ISBN: 978-966-00-1093-2

   Монография посвящена физико-математической теории гиперслучайных явлений, описывающей физические события, величины, процессы и поля в условиях нарушения статистической устойчивости. Для читателей с разным уровнем математической полготовки: тех, кто лишь поверхностно знаком с теорией вероятностей и хотел бы познакомиться с методами учета нарушений статистической устойчивости реальных физических явлений, а также для инженеров, широко использующих статистические методы, математиков, специализирующихся в области теории вероятностей, и физиков, стремящихся постичь основы мироздания.
  8. Дзензерский В.А., Ветроустановки малой мощности/ В.А.Дзензерский, С.В.Тарасов, И.Ю.Костюков.– К.: Наукова думка, 2011.– 591 с.– (НАН Украины. Институт транспортных систем и технологий “Трансмаг”. Международная научно-промышленная корпорация “Веста”)
   ISBN: 978-966-00-1002-8

   В книге изложены сведения о системах автономного электроснабжения с применением ветроэлектрических установок. Рассмотрены состояние и перспективы мирового рынка малых ветроустановок. Проведен анализ технических решений и характеристик более 500 ветроагрегатов малой мощности различных аэродинамических и компоновочных схем и определены основные тенденции их развития. Для научных и инженерно-технических работников, а также преподавателей, аспирантов и студентов высшей школы по специальностям, связанным с ветроэнергетикой.
  9. Єнін П.М., Теплопостачання: Навчальний посібник.Ч.1: Теплові мережі та споруди/ П.М.Єнін, Н.А.Швачко.– К.: Кондор, 2007.– 244 с.– (МОН України. Інститут післядипломної освіти КНУ будівництва і архітектури)
   ISBN: 978-966-351-177-1

   Розглянуто питання проектування теплових мереж централізованих систем теплопостачання, наведено методи розрахунку систем теплопостачання, теплових мереж та теплових пунктів. Особлива увага надана безканальному прокладанню попередньоізольованих трубопроводів теплових мереж. Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”, а також може бути корисним для спеціалістів підприємств і організацій України з теплопостачання незалежно від їх відомчої підпорядкованості.
  10. Заїка Л.А., Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості лікувального препарату Ізатізон: Монографія/ Л.А.Заїка, О.І.Болсунова, А.І.Потопальський.– К.: Колобіг, 2010.– 212 с.– (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Інститут оздоровлення і відродження народів України)
   ISBN: 978-966-8610-48-6

   Монографія присвячена унікальному вітчизняному комплексному противірусному, протипухлинному препарату “Ізатізон”, який має імуномодулюючу властивість. Наявність специфічного розчинника у складі ізатізону переводить молекулу з енергетично найвигіднішої конформації у високоенергетичну біологічно активну. Експериментально доведено, що препарат впливає як на віруси, так і на клітинні механізми імунної системи. На модельних системах вірусу герпеса та аденовірусу виявлено здатність ізатізону справляти стимулюючий ефект на активність репаративного синтезу ДНК. Виявлена властивість ізатізону інгібувати тимідинкіназну активність вірусу герпеса і аденовірусу, в результаті чого відбувається пригнічення вірусів на ранніх стадіях інфекційного процесу. Виявлено лікувальну дію ізатізону при герпесвірусній та аденовірусній інфекціях і перспективність застосування препарату при СНІДі. Наведені дані переконують читача в значущості такого препарату, особливо в наш час, коли на всіх континентах Землі спостерігається різке збільшення кількості вірусних та імуноагресивних захворювань, що вже вважалися зниклими, а також з’явилися нові, серед яких значне місце посідають хвороби, викликані вірусами. Кожна глава цієї книги конкретно і поступово розкриває нові дані про ізатізон – препарат нового покоління, який поєднує у собі противірусну активність та імунотропну дію, а також має протипухлинні властивості. Книга буде корисною для науковців-вірусологів, біологів, лікарів, а також усіх, хто цікавиться новими досягненнями у боротьбі з важкими захворюваннями.
  11. Зачек І.Р., Фізика & будівництво: Збірник задач/ І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук.– 2-ге вид.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011.– 88 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
   ISBN: 978-617-607-056-6

   У збірнику подано задачі з фізики для розв’язання на практичних заняттях і для самостійної роботи. Загалом запропоновано 480 задач, які поділено на 24 теми. З кожної теми наведено основні формули курсу фізики. Буде корисним для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

  1. Константінов С.М., Збірник задач з технічної термодинаміки та теплообміну: Навчальний посібник/ С.М.Константінов, Р.В.Луцик.– К.: Освіта України, 2009.– 544 с.– (МОН України. НТУ “КПІ”)
   ISBN: 978-966-188-055-8

   Розглянуто основні закони і формули, необхідні для розв’язання задач, наведено приклади розв’язання типових задач, подано задачі для самостійного розв’язання та для контрольних робіт. Для студентів вищих технічних навчальних закладів.


  1. Кравченко В.С., Водопостачання та каналізація: Підручник.– К.: Кондор, 2011.– 288 с.
   ISBN: 966-8251-15-6

   У підручнику наведені системи та схеми водопостачання і каналізації міст, населених пунктів, житлових та промислових об’єктів. Розглянуті питання проектування, будівництва і експлуатації зовнішніх і внутрішніх мереж водопостачання та каналізації. Описані принципи роботи, основи розрахунку, конструкції споруд і мереж для очищення та транспортування природних і стічних вод. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”.

 

  1. Лебеденко Ю.Ф., Короткий російсько-український словник інструментальника: Посібник. 5000 термінів.– Вид. друге, стереотипне.– К.: Кондор, 2008.– 156 с.– (МОН України. Харківський механічний технікум ім. О.О.Морозова)
   ISBN: 978-966-351-073-6
   Словник містить 5000 термінів та термінологічних словосполучень, усталених в науково-технічній і навчальній літературі щодо різального, слюсарного та вимірювального інструменту, із відповідних розділів теорії різання матеріалів, а також деякі терміни суміжних наук. Для студентів, які навчаються по машинобудівним спеціальностям за напрямом підготовки 0902 “Інженерна механіка”, а також для викладачів циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Словник може бути корисним учням профтехосвіти, фахівцям машинобудівних і металообробних підприємств та установ.
  2. Лучко Й.Й., Системний аналіз процедури оброблення експериментальних даних випробувань машинобудівних та будівельних матеріалів і конструкцій: Навчально-довідниковий посібник/ Й.Й.Лучко, Є.Г.Іваник; За ред. Й.Й.Лучка.– Львів: Каменяр, 2010.– 265 с.– (МОН України. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В.Лазаряна)
   ISBN: 978-966-607-114-2

   У навчально-довідниковому посібнику викладено методи теорії ймовірностей і математичної статистики, які є основою системного аналізу. На великій кількості прикладів проілюстровано використання у будівельній інженерії математичних моделей, заснованих на статистичних гіпотезах, основних параметричних критеріях та екстремальних розподілах. Показано потребу математичного планування експерименту, яка дає можливість раціонально планувати експериментальні дослідження. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів.
  3. Лучко Й.Й., Будова та експлуатація штучних споруд: Підручник/ Й.Й.Лучко, О.С.Распопов; За ред. Й.Й.Лучка.– Львів: Каменяр, 2011.– 879 с.– (МОН України. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна)
   ISBN: 978-966-607-121-0
   Викладено основні відомості про мости, тунелі, труби та їх конструкції. При цьому зроблено аналіз і синтез проблем та завдань щодо забезпечення надійності мостів в Україні. Розглядаються різні типи мостових опор, опорних частин та конструкції прогонових будов з різних матеріалів: залізобетонні, металеві і сталезалізобетонні. Ремонт та реконструкція залізобетонних і металевих мостів, тунелів і труб, розрахунок аркових, рамних, розвідних мостів та штучних споруд. Розглянуто основні методи та способи зведення мостів, тунелів і труб. Книга буде корисною для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів будівельних і механічних спеціальностей технічних університетів. А також для науковців, інженерно-технічних працівників, проектувальників та експлуатаційників.
  4. Мазуренко Л.И. Асинхронные генераторы с вентильным и вентильно-емкостным возбуждением для автономных энергоустановок: Монография/ Л.И.Мазуренко, А.И.Лищенко.– К.: Наукова думка, 2011.– 272 с.– (НАН Украины. Институт электродинамики)
   ISBN: 978-966-00-1079-6

   В монографии рассмотрена теория асинхронных генераторов с вентильным и вентильно-емкостным возбуждением с одной и двумя обмотками на статоре для автономных энергоустановок. Изложены общие принципы разработки моделей и алгоритмов, а также предложены математические модели для расчета режимов таких генераторов. Развит метод эквивалентных схем замещения асинхронных машин по отношению к генераторам с вентильным возбуждением, на основе которых разработана эффективная методика расчета их рабочих характеристик. Проведен анализ электромагнитных процессов в квазиустановившихся и переходных режимах. Разработаны схемотехнические решения трехфазных и однофазных асинхронных генераторов с вентильным и вентильно-емкостным возбуждением, в том числе для транспортных энергоустановок (стартер-генераторы) и многопостовых сварочных комплексов. Рассмотрены особенности проектирования генераторов этого типа. Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой, исследованием и эксплуатацией автономных источников энергии переменного и постоянного тока, а также аспирантов и студентов электротехнического профиля.
  5. Марунчак Д.Є., Надійність розгалужених систем: Навчальний посібник/ Д.Є.Марунчак, А.Р.Сидор.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.– 124 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
   ISBN: 978-966-553-666-6

   Посібник присвячено актуальним для умов сучасної ринкової економіки задачам оцінювання надійності ієрархічних розгалужених систем. Деякі комп’ютерні системи мають розгалужену ієрархічну структуру, причому на вихідному рівні таких систем знаходяться пристрої, які зношуються (принтери, клавіатури, дисководи). Іншим прикладом ієрархічних розгалужених систем зі старіючими вихідними елементами є інформаційно-вимірювальні системи, вихідними елементами яких є датчики, що піддаються зношуванню. Описано, як на основі твірних функцій будуються вирази для розрахунку ймовірнісних, часових та експлуатаційних характеристик надійності ієрархічних систем. Наведено приклади розрахунків. Впровадження у навчальний процес цієї розробки дозволить підвищити рівень знань і практичних навичок студентів щодо оцінки надійності складних розгалужених систем. Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів та інженерно-технічних працівників.
  6. Панфілов В. М., Дозволити собі неможливе.– Канів: Склянка Часу, 2011.– 140 с.
   ISBN: 978-966-2306-22-4  1. Пелещишин А.М., Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування Perl: Навчальний посібник/ А.М.Пелещишин, П.І.Жежнич, О.В.Марковець.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007.– 164 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
   ISBN: 978-966-553-623-9

   Розглянуто можливості Регl-технологій для програмування веб-додатків. Наведено основні конструктивні засоби мови Регі: стилі програмування, елементи керування, механізми програмування під Веб тощо. Проілюстровано схеми взаємодії Веб-сервера з додатками мовою Регl через інтерфейс СGL за допомою відповідної програмної бібліотеки. Для створення комплексних Веб-додатків наведено механізми роботи з базами даних за допомогою програмної бібліотеки DВІ. Окремо проілюстровано створення програмних агентів для Веб мовою Регl за допомогою програмної бібліотеки LWP Матеріал містить приклади програм, що можуть бути корисними під час самостійного розроблення студентами власних програм у межах різних навчальних дисциплін. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають сучасні технології створення програмного забезпечення та розроблення Веб-сайтів, а також такі дисципліни, як “Комп’ютерні мережі”, “Проектування Веб-систем”.
  2. Різник О.Я., Логічне програмування: Навчальний посібник.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008.– 332 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
   ISBN: 978-966-553-736-6

   Висвітлено основні питання логічного програмування за програмою підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів. Виклад матеріалу розпочинається зі вступу та короткого історичного нарису про Пролог – мову, що належить до мов логічного програмування і використовується для створення експертних систем. Розглянуто деякі зразки програм мовою Пролог, уніфікацію з поверненням, повторення і рекурсію, списки, внутрішні бази даних, трасування та відлагодження програм, арифметику і порівняння та ін. Висвітлено особливості обробки рядків та використання баз даних, а також графічний інтерфейс фірми Вогland. Буде корисним для студентів комп’ютерного факультету вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців та працівників комп’ютерної промисловості.
  3. Сегеда А.С., Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс: Навчальний посібник.– Вид. 3-є, доп., змінене.– К.: Кондор, 2008.– 308 с.
   ISBN: 978-966-351-159-7

   Навчальний посібник “Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс” написаний державною мовою, використовує терміни, визначення та позначення, які рекомендовані IUРАС і Українською національною комісією з хімічної термінології і номенклатури (УНКоХіТерН), має широкий профіль використання. Він рекомендується студентам біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Але його можуть використовувати студенти всіх вищих навчальних закладів, які вивчають курс неорганічної хімії. Рекомендований посібник може бути корисним і викладачам неорганічної хімії у вищих навчальних закладах, а також вчителям і учням шкіл і ліцеїв.
  4. Стоцький Я.В., Фонтан рефлексій: Поезії.– Тернопіль: ПРАТ “ТВПК “Збруч”, 2011.– 77 с.
   ISBN: 978-966-528-341-6

   Цю книжку знаного тернопільського науковця та літератора склали вже відомі його поезії з попередньої збірки “Білоскірки спалена сльоза”, а також нові твори. Автор, базуючись на міцній основі християнської моралі й народних традицій, роздумує над сенсом життя, своїм місцем у динамічних напружених буднях сьогодення, зізнається у любові до родинного села і друзів, освідчується коханій. Збірка буде цікавою для широкого кола читачів.


 1. Трощенко В.Т., Усталость металлов при неоднородном напряженном состоянии.– К.: Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, 2011.– 129 с.– (НАН Украины. Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко)
  ISBN: 978-966-02-6000-9

  В книге рассмотрены основные закономерности усталостного разрушения металлов при неоднородном напряженном состоянии, проанализированы теории, объясняющие отличие пределов выносливости при однородном и неоднородном напряженных состояниях и предложен новый подход к объяснению этого отличия, базирующийся на учете особенностей неупругого деформирования поверхностных слоев металла при неоднородном напряженном состоянии.
 2. Харченко Д.О., Процессы упорядочения сложных систем: Монография/ Д.О.Харченко, В.О.Харченко, А.В.Дворниченко.– К.: Наукова думка, 2011.– 264 с.– (НАН Украины. Институт прикладной физики)
  ISBN: 978-966-00-1072-7

  Монография посвящена проблемам самоорганизации нелинейных динамических систем, находящихся при интенсивном внешнем воздействии детерминированного и флуктуационного характера. Исследованы процессы формирования временных диссипативных структур, переход к хаосу в многокомпонентных системах и его контроль, проведен фрактальный анализ странного аттрактора. Отдельное место занимает исследование процессов структурообразования и неравновесных фазовых переходов в распределенных стохастических системах. Приведены методы описания и анализа временных диссипативных структур и хаотического режима, а также методы исследования стохастических систем. Рассмотренные задачи решены аналитически и численно. Для студентов, аспирантов и научных работников, специализирующихся в области нелинейной динамики и статистической физики.
 3. Шаховська Н.Б., Сховища та простори даних: Монографія/ Н.Б.Шаховська, В.В.Пасічник.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009.– 244 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-796-0

  Розглянуто основні принципи побудови та функціонування сховищ даних. Показано коло задач, для яких необхідно використовувати сховища даних. Уведено формальну модель простору даних як нову абстракцію керування даними. Монографія рекомендована для аспірантів, студентів, що навчаються в магістратурі за спеціальністю 8.080405 “Інтелектуальні системи прийняття рішень” і вивчають курси “Технології сховищ даних”, “Інформаційні технології відкритих систем”. Зміст монографії відповідає окремим розділам програм цих курсів.
 4. Шевченко А.Ф., Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах: Монография/ А.Ф.Шевченко, В.И.Большаков, А.М.Башмаков.– К.: Наукова думка, 2011.– 208 с.– (НАН Украины. Институт черной металлургии им. З.И.Некрасова)
  ISBN: 978-966-00-1070-3

  В монографии изложены научные разработки по развитию и созданию принципиально новых решений по инжекционному рафинированию чугуна магнием без разубоживающих добавок в современных условиях металлургического производства. Приведены трактовки и научные обоснования новых процессов и условий рафинирования чугуна диспергированным магнием. Практический выход этих разработок позволяет металлургам расширить возможности внепечной подготовки жидкого чугуна к сталеплавильному переделу. Для специалистов и работников научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, металлургических предприятий, а также преподавателей и студентов высших учебных заведений соответствующих специальностей.
 5. Юрчишин В.В., Валютні кризи: Монографія.– К.: УАДУ при Президенті України, 2000.– 204 с.– (Українська Академія державного управління при Президенті України)
  ISBN: 966-7353-99-0

  У монографії розглядаються питання становлення та розвитку валютної політики у країнах світу в 1990-2000 рр., проводиться порівняльний аналіз режимів валютних курсів, зокрема у країнах Європейського Союзу, Центральної та Східної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки та Україні. Розглядаються макроекономічні моделі впливу валютної політики на економічний розвиток. Особлива увага приділяється проблематиці валютних криз, чинникам їх розвитку та інструментам приборкання. Книга буде корисною для дослідження стабілізаційних програм та валютної політики – науковцям, аспірантам, державним службовцям, економістам-практикам.
 6. Яловец А.Л., Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования. Проблемы и решения: Монография.– К.: Наукова думка, 2011.– 360 с.– (НАН Украины. Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова)
  ISBN: 978-966-00-1094-9

  Монография посвящена исследованию проблемы представления и обработки знаний в интеллектуальных системах. На основе всестороннего анализа известных моделей представления знаний и методов обработки знаний показано, что решение исследуемой проблемы должно основываться на применении методологии математического моделирования. Исходя из этого, выполнен анализ естественных свойств декларативных и процедурных знаний, на основании которого обоснованы свойства новой модели представления знаний – логико-вычислительной семантической сети (ЛВС-сети). Для ЛВС-сети предложена совокупность методов обработки знаний, в том числе: метод прямого вывода, метод построения начального состояния процесса прямого вывода, методы статической верификации и метод генерации множества тестовых случаев. На основе полученных теоретических результатов разработана программно-инструментальная среда представления и обработки знаний (СЛМ-технология), представляющая собой, с одной стороны, инструментальное средство построения систем, основанных на знаниях, с другой – интегрированную среду моделирования. Приведены содержательные примеры применения СЛМ-технологии для представления и обработки знаний о различных предметных областях. Для научных работников и специалистов, занимающихся исследованиями и разработками в области интеллектуальных систем и математического моделирования, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
 7. Організація будівництва: Підручник/За ред. С.А.Ушацького.– К.: Кондор, 2007.– 521 с.
  ISBN: 978-966-351-079-8

  У підручнику наведені види будівельних організацій за існуючими формами власності, переваги та недоліки різних структур управління будівельним підприємством; організація проектування і вишукувань у будівництві та склад проектно-кошторисної документації; дані основні етапи підготовки будівельного виробництва. Викладено теоретичні питання розроблення організаційно-технологічних моделей будівництва, у тому числі потокової організації зведення різних будівель і споруд. Розкрито склад і методичні основи розробки планів будівництва (стратегічних, річних, оперативних), особливості будівництва в умовах реконструкції. Велику увагу приділено проектуванню будівельних генеральних планів і тимчасових об’єктів на будівельному майданчику. Наведені принципи матеріально-технічного забезпечення будівництва будівельними машинами і транспортом. Розкриті питання управління якістю і наведено основи науково-технічного прогресу, винахідництва і раціоналізації у будівництві.
 8. Об’єктно-орієнтоване програмування в середовищі С++: Навчальний посібник/Укладач: О.Петрик.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 152 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-305-036-2
  На основі міждисциплінарного підходу систематизовано принципи практичної реалізації сучасних технологій програмування об’єктно-орієнтованої програми в середовищі С++. Книга побудована на основі науково-методичного забезпечення та багаторічного авторського досвіду викладання дисциплін “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Основи програмування”. Методологія викладу матеріалу побудована за принципом практикуму, метою якого є оволодівання засобами та методами використання системи С++ для практичного розв’язання різних задач інформаційно-інженерного характеру й розроблення елементів інформаційних систем. Практикум методологічно охоплює лабораторні роботи, наповнені стислими теоретичними відомостями, систематичними завданнями, перевіреними прикладами програмної реалізації та наборами контрольних запитань. Особливістю цього видання є велика кількість індивідуальних завдань, та завдань для самостійної роботи, наявність додаткових тематичних задач, реалізація яких сприяє формуванню логічного мислення, алгоритмічної ерудиції, своєрідного програмістського чуття, практичних навиків алгоритмізації та культури програмування, формує творчий стиль програміста й закладає наукові основи оволодіння сучасними технологіями програмування.
  Навчальний посібник відповідає вимогам ОПП і ОКХ і діючій робочій програмі щодо підготовки бакалаврів напряму 6.050103 “Програмна інженерія”. Посібник водночас можна використати в навчальному процесі суміжних і близьких напрямів підготовки, зокрема 6.050101 “Комп’ютерні науки”, 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”, “Прикладна математика” та ін. Він може бути корисним для аспірантів, інженерів, наукових працівників, що працюють у галузі моделювання, комп’ютерних технологій в наукових дослідженнях, проектуванні програмно-інформаційних систем.