Нові надходження за лютий 2011 року

 1. Азаров О.Д.,  Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю:Монографія.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 232 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-354-6
  У монографії розглянуто основи теорії порозрядного аналого-цифрового перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю. Описано принцип комплексного вирішення проблеми підвищення як швидкодії, так і точності аналого-цифрових перетворювачів, побудованих на низькоточній елементній базі. Книгу розраховано на науковців, аспірантів, студентів та фахівців, які займаються проектуванням і розробкою багаторозрядних високоточних АЦП прискореної швидкодії, а також інформаційно-вимірювальних систем, систем цифрового реєстрування й обробляння аналогових сигналів.
 2. Бураковский И.В.,  Мировая экономика: глобальный финансовый кризис/ И.В.Бураковский, А.В.Плотников.– Харьков:Фолио, 2010.– 415 с.
  ISBN: 978-966-03-5210-0

  В книге рассматриваются причины, механизмы развертывания и основные характеристики современного глобального финансового кризиса. Анализируются последствия кризиса и обусловленные им изменения основных представлений о функционировании современной экономики в эпоху глобализации. На основе анализа влияния глобального финансового кризиса на Украину определены основные проблемные точки украинской экономики и представлено видение возможных направлений противодействия кризисным явлениям. Для специалистов в экономической теории и политике, государственных служащих, широкого круга читателей.
 3. Гончар М.С.,  Математичні основи інформаційної економіки:Монографія.– К.: Інститут теоретичної фізики, 2007.– 464 с.– (НАН України. Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова)
  ISBN: 978-966-02-4399-6

  В монографії вперше систематично викладено побудовану автором нову концепцію опису економіки, в якій вибір споживачів та прийняття рішень фірмами визначаються інформацією, наявною в економічних агентів, та є взаємозалежними між собою. Сформульовано аксіоми вибору споживачів та прийняття рішень фірмами, які визначають випадкові поля вибору споживачів та прийняття рішень фірмами. Побудовано теорію відсутності арбітражу в таких економічних системах. Закладено основи керування економічними системами та створено математичну теорію розподілу створеного продукту в економічних системах. Запропоновано теорію економічних трансформацій, грунтовану на принципі відкритості економічних систем. Знайдено умови стабільності економічних систем щодо можливих зовнішньо-економічних впливів.
 4. Грабко В.В.,  Технічне діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода: Монографія/ В.В.Грабко, С.М.Бабій.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 108 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-349-2

  В монографії здійснено огляд та аналіз існуючих підходів та засобів діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода. Описані розроблені авторами нові математичні моделі діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода в стаціонарних та перехідних режимах роботи. Описані синтезовані авторами структури пристроїв діагностування. Книга розрахована на інженерно-технічних працівників електротехнічної промисловості та енергетики, що займаються експлуатацією електричних приводів, а також може бути корисною студентам та аспірантам ВНЗ.
 5. Грицай І.Є.,  Системи технологій: Навчальний посібник.– Львів:Сполом, 2010.– 258 с.
  ISBN: 978-966-665-559-5

  У посібнику розкрито суть та пріоритетні напрямки науково-технічного розвитку на нинішньому етапі; наведено засади організації та функціонування сучасного виробництва, зміст систем техніки і технології. Детально проаналізовано структуру автоматизованого обладнання та виробничих систем, суть і тенденції високих технологій, проблеми випуску якісної і конкурентноздатної продукції, описано засади нормування технологічних операцій механічної обробки різанням. Висвітлено методику розрахунків і обгрунтування напрямків і рівня технічного переозброєння, підвищення ефективності виробництва на основі впровадження автоматизованих систем техніки і технології за найменших капітальних витрат і собівартості продукції в умовах ринкової економіки. Зміст посібника апробовано в лекційних курсах протягом 2003-2010 р.р.
 6. Даниленко Л.,  Менеджмент інновацій в освіті.– К.: Шкільний світ, 2007.– 119 с.– (Б-ка “Шкільного світу”)
  ISBN: 978-966-451-000-1

  У книжці висвітлюються проблеми управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ в умовах розвитку ринкових відносин, здійснено обгрунтування та класифікацію освітніх інновацій, а також розроблено систему формування готовності керівників шкіл до управління інноваційною діяльністю. Для шкільної адміністрації, управлінців освітньої галузі усіх рівнів, педагогів.

 7. Іщенко В.А.,  Високочутливі засоби контролю малих концентрацій газів: Монографія/ В.А.Іщенко, В.Г.Петрук.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 152 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-365-2

  Монографію присвячено зниженню порогу чутливості та збільшенню точності вимірювань і підвищенню вірогідності контролю малих концентрацій газів на основі методу інтегрувальної сфери та розробці відповідного високочутливого засобу контролю. У роботі проаналізовані існуючі методи та засоби контролю концентрації газів. Запропонована вдосконалена модель переносу випромінювання через газове середовище для проведення вимірювань в інфрачервоній ділянці спектру. Проаналізовані спектри поглинання інфрачервоного випромінювання основними забруднювальними та атмосферними газами.
 8. Кашканов А.А.,  Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних: Монографія/ А.А.Кашканов, В.М.Ребедайло, В.А.Кашканов.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 148 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-364-5

  Розглянуті експлуатаційні гальмові властивості автомобілів в дорожніх умовах при проведенні автотехнічних експертиз ДТП, моделі оцінки коефіцієнта зчеплення автомобіля з дорогою та оцінки траєкторії руху автомобіля при гальмуванні. Розроблено експертно-моделюючу систему “Автоексперт” для автоматизації найбільш трудомістких процедур прогнозування поведінки автомобіля при гальмуванні, в умовах неточності вихідних даних. Монографія розрахована на науковців, спеціалістів з автотехнічної експертизи ДТП, викладачів, аспірантів та студентів транспортних спеціальностей.
 9. Ковалюк Д.О.,  Моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами: Монографія/ Д.О.Ковалюк, С.М.Москвіна.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 182 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-337-9

  В монографії розглядається сучасні методи моделювання теплових об’єктів з розподіленими параметрами та можливі шляхи підвищення їх ефективності за рахунок спільного використання чисельних методів та інтелектуальних технологій. Запропоновано комбіновані моделі управління такими об’єктами та метод визначення оптимальних параметрів їх функціонування Наведені приклади практичного використання таких моделей та методів. Робота розрахована на науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються розробкою систем підтримки прийняття рішень для управління складними теплотехнологічними об’єктами.
 10. Лазоренко Т.Г.,  Мораль і етика в минулому й сучасному суспільстві: Навчально-методичний посібник.– К.: Видавець Карпенко В.М., 2010.– 60 с.
  ISBN: 966-1516-08-2

 11. Лазоренко Т.Г.,  Духовність і прогрес: Короткий нарис історії духовності.– 2-ге вид.– К.: Видавець Карпенко В.М., 2010.– 208 с.
  ISBN: 978-966-1516-45-7

  У книзі простежуються головні етапи розвитку феномену духовності як найважливішого чинника формування вільної людської особистості і можливостей її розвитку в громадському суспільстві. 12. Лазоренко Т.Г.,  Основи моралі й етики, їх значення в житті народів: Посібник/ Т.Г.Лазоренко, В.С.Рибалко.– К.: Преса України, 2009.– 128 с.
  ISBN: 978-966-472-060-8

  Питання моралі й етики в сучасному українському суспільстві мають надзвичайно велике значення у вихованні сучасної молоді. У пропонованому посібнику розглядаються проблеми мор&іі й етики на всіх етапах розвитку людства. Посібник складається з восьми розділів, у кінці кожного є контрольні запитання. Проблеми, порушені в даному посібнику, зацікавлять вчителів, учнів старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, учнів середніх спеціальних навчальних закладів, а також усіх, хто переймається вихованням молоді.
 13. Леонтьєв В.О.,  Симетрування неповнофазних режимів в розподільних електричних мережах: Монографія.– Вінниця:ВНТУ, 2009.– 164 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-327-0

  В монографії розглянуті актуальні проблеми підвищення надійності розподільних електричних мереж при виникненні неповнофазних режимів. Запропоновані схеми симетрування неповнофазних режимів різного типу і розроблені методи, які дозволяють проводити розрахунки, аналіз і оптимізацію симетрувальних пристроїв в широкому діапазоні зміни навантажень, а також визначені області їх практичного використання. Монографія розрахована на спеціалістів у галузі електротехніки і студентів, які вивчають відповідні дисципліни.
 14. Мороз О.В.,  Теорія конфліктів в контексті побудови загальної моделі ефективності сучасного підприємства: Монографія/ О.В.Мороз, О.А.Сметанюк, О.В.Лазарчук.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 256 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-346-1

  Монографія присвячена розробці теоретичних і методологічних положень, прикладних рекомендацій щодо моделювання ефективності управління підприємствами на основі оцінювання та управління потенціалом корпоративного конфлікту як стратегієутворюючого фактору розвитку. Обгрунтовано роль і значення потенціалу корпоративного конфлікту як чинника підвищення ефективності функціонування сучасного вітчизняного підприємства на основі системного вдосконалення управлінського процесу, на цій основі розроблено методологічні і методичні підходи до оцінювання та моделювання ефективності такого управління, а також відповідні моделі розвитку підприємств.
 15. Назаревич Б.І.,  Різальний інструмент та інструментальне  забезпечення автоматизованого виробництва: Конспект лекцій/ Б.І.Назаревич, О.Б.Назаревич.–Тернопіль:ТНТУ, 2010.–413 с.– МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра конструювання верстатів, інструментів і машин

 16. Пєтух А.М.,  Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів: Монографія/ А.М.Пєтух, В.О.Денисюк, Д.Т.Обідник.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 148 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-343-0

  Розглянуто методи та засоби побудови швидкодійних цифрових функціональних генераторів графічних примітивів для пристроїв відображення інформації. Запропоновано метод відтворення кривих, що дозволяє підвищити швидкодію відтворення та зменшити апаратні витрати. Визначено похибку існуючих і запропонованих структур, що реалізують лінійні графічні примітиви. Запропоновано метод згладжування нерівномірнісних характеристик цифрових інтеграторів послідовного переносу, який поліпшує вигляд і зменшує похибку відтворення кривих. Проведено логічне і схемотехнічне моделювання запропонованих структур для лінійної та кругової інтерполяції.
 17. Поліщук Л.К.,  Вмонтовані гідравлічні приводи конвеєрів з гнучким тяговим органом, чутливі до зміни навантаження: Монографія/ Л.К.Поліщук, О.О.Адлер.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 184 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-367-6

  В монографії розглянуто сучасний стан розвитку та дослідження приводів конвеєрів з гнучким тяговим органом. Визначено основні напрямки вдосконалення вмонтованих приводів та пристроїв гідроавтоматики приводів технологічних машин із змінним навантаженням. Наведено теоретичні та експериментальні дослідження вмонтованого привода і пристрою керування, а також методику проектного розрахунку вмонтованих гідравлічних приводів конвеєрів та подано аналіз їх перспективних конструкцій. Для науковців, фахівців, інженерно-технічних працівників вузів та науково-дослідних установ, аспірантів і студентів.
 18. Ратушняк О.Г.,  Управління змістом інноваційних проектів термомодернізації будівель: Монографія.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 128 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-355-3

  Проаналізовано стан і перспективи управління і реалізації інноваційних проектів термомодернізації будівель. Наведені результати експертно-аналітнчної оцінки управлінських рішень в проектах термомодернізації будівель та експериментальні дослідження фактичних тепловтрат через огороджуючі конструкції будівель Розроблено математичну модель інтелектуальної підтримки прийняття управлінських рішень менеджером проекту щодо вибору теплоізоляційного матеріалу. Запропоновано методи-кл управління проектом термомодернізації будівель, яка реалізується за допомогою комп’ютерних програмних засобів та структурно-логічну модель управління вартістю інвестиційних енергозберігаючих проектів.
 19. Сідлецька Т.І.,  Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів: Монографія.– Вінниця:ВНТУ, 2009.– 184 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-314-0

  В монографії досліджується становлення і розвиток українського оркестру народних інструментів як явища музичної культури України. У роботі розкрито культурно-історичні передумови виникнення оркестру, визначено головні чинники, які вплинули на формування українського оркестру народних інструментів. На основі аналізу творчої діяльності професійних українських оркестрів народних інструментів виявлено особливості професіоналізації й узагальнено провідні тенденції розвитку українського народного оркестру на сучасному етапі. Для мистецтвознавців, культурологів, фольклористів, діячів культури та мистецтв, викладачів, студентів і загалом широкого кола читачів, які цікавляться проблемами художньої творчості та українського народного мистецтва.
 20. Синчак В.П.,  Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика: Монографія.– Хмельницький:Вид-во ХУУП, 2008.– 476 с.
  ISBN: 978-966-8823-17-6

  Монографія є однією з перших наукових праць, в якій різнобічно досліджуються теоретико-методологічні засади системи оподаткування у сільському господарстві України, обґрунтовується її сутність і зміст як соціально-економічне поняття з точки зору системного підходу, систематизуються основні податкові принципи та наводиться їх авторська класифікація. У монографії розглянуто особливості формування наукової думки в оподаткуванні у різних економічних школах, здійснено ретроспективний аналіз становлення системи оподаткування у сільському господарстві України, проведено її оцінку у контексті чинних податків і зборів, окреслено основні напрями її удосконалення, обгрунтовано доцільність застосування альтернативних систем оподаткування у сільському господарстві. Книга розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів економічних спеціальностей, службових осіб державних податкових адміністрацій та інспекцій і широкий читацький загал.
 21. Табачник Д.В.,  Западные избирательные системы: мифы, геополитика и права человека/ Д.В.Табачник, О.И.Верник.– Харьков:Фолио, 2009.– 271 с.
  ISBN: 978-966-03-4979-7

  Монография содержит правовой анализ избирательных систем ряда стран Западной и Восточной Европы, исследование их транспарентности и практического применения на выборах, а также соответствия провозглашаемых целей демократическим стандартам и правам человека. Серьезное внимание в работе уделяется исследованию системных нарушений прав человека и дискриминации “неграждан” в избирательных системах ряда прибалтийских государств. Это связано, прежде всего, с тем, что их политические реалии характеризуются высокой степенью вмешательства институтов государства в избирательный процесс (т.н. фактор административного ресурса), нарушением принципа равенства в доступе к средствам информации, а также слабым обеспечением надлежащих гарантий соблюдения гражданских избирательных прав. Авторы показывают, что только скоординированная работа западноевропейских и восточноевропейских мониторинговых институций (включая и институции государств-участниц СНГ) в состоянии эффективно защищать общедемократические избирательные стандарты на европейском континенте.
 22. Філинюк М.А.,  Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників: Монографія/ М.А.Філинюк, К.В.Огородник, Л.Б.Ліщинська.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 176 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-342-3

  В монографії проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювання стандартних та нестандартних систем імітансних та хвилевих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників. Звернено увагу також на метрологічне забезпечення розглянутих методів вимірювання.

 23. Федотов В.О.,  Газові підвіси шпиндельних вузлів: Монографія/ В.О.Федотов, І.В.Федотова.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 244 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-362-1

  В роботі описано дослідження та оптимізацію конструктивних параметрів за запропонованими критеріями осьових, радіальних та конічних газових підвісів шпиндельних вузлів. Розглянуто шляхи поліпшення характеристик підвісів різного типу, методики визначення характеристик шпиндельних вузлів з одним та двома радіальними (конічними) підвісами. Проведено оптимізацію конструктивних параметрів шпиндельних вузлів. Для інженерно-технічних і наукових працівників, а також викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.
 24. Перколяційно-фрактальні матеріали: властивості, технології, застосування: Монографія/ І.Г.Грабар, О.І.Грабар, О.А.Гутніченко, Ю.О.Кубрак.– Житомир:ЖДТУ, 2007.– 354 с.– (МОН України. ЖДТУ)
  ISBN: 978-966-683-135-7

  У монографії наведено теоретичні і прикладні аспекти і задачі електропровідних графітокерамік, електропровідних деформованих перколяційно-фрактальних систем, пористих біосумісних керамік, обгрунтовано шляхи вдосконалення методів розрахунку мікро-характеристик перколяційно-фрактальних систем. Показано шляхи розвитку технологій виготовлення та використання перколяційно-фрактальних систем. Монографія може бути корисна студентам ВНЗ III-ІV рівнів акредитації, а також усім, хто цікавиться проблемами синергетики, хаотичних явищ, їх використанням в техніці та медицині.
 25. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України: Монографія/С.М.Злепко, Л.Г.Коваль, В.В.Петренко, Р.С.Белзецький.– Вінниця:ВНТУ, 2010.– 204 с.– (МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-344-7

  У монографії розроблені нові методи і науково обгрунтовані основні теоретичні засади і практичні аспекти застосування психофізіологічного, соціально-психологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройних Силах України. Розроблено програмно-технічні засоби та математичне підґрунтя відбору кандидатів, які дозволяють здійснити відбір кандидатів для виконання професійних обов’язків. Монографія розрахована на науковців та фахівців в галузі психофізіологічного тестування і відбору персоналу. Може бути корисна для студентів, аспірантів та докторантів відповідного освітнього і наукового напрямку.
 26. Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції: Монографія.– Вінниця:ВНТУ, 2009.– 134 с.– (МВС України. Департамент кадрового забезпечення. Державний науково-дослідний інститут МВС України. МОН України. ВНТУ)
  ISBN: 978-966-641-324-9

  В монографії розглядається актуальна проблема боротьби з корупцією в правоохоронних органах, аналізуються причини виникнення та існування корупції, Я форма і вплив на різні категорії суспільства. Запропоновано методи виявлення, оцінювання і своєрідної “діагностики” корупції серед працівників правоохоронних органів, державного апарату та ін. Розглянуто особливості корупційного механізму, що зумовлені специфікою розвитку інших країн світу, методи і засоби боротьби, які вони використовують.
 27. Гнатюк Володимир Михайлович – відомий фольклорист, етнограф, літературознавець: Бібліографічний покажчик/Укладачі: О.Б.Конончук, О.Я.Кульчицька, Т.Р.Матвієшин.– Тернопіль:ТНПУ, 2007.– 67 с.– (МОН України. ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Наукова бібліотека)
  Бібліографічний покажчик висвітлює життя та діяльність українського фольклориста, етнографа, літературознавця, академіка АН України. Він адресований науковцях, аспірантам, педагогічним працівникам, студентам та всім хто цікавиться народознавством та етнографією

 28. Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя:Бібліографічний покажчик (до 70-річчя заснування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка)/Укладачі: О.Я.Кульчицька. Т.Р.Матвієшин.– Тернопіль:РВВ ТНПУ, 2010.– 67 с.– (МОН України. ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Наукова бібліотека)
  Бібліографічний покажчик висвітлює історію утворення та сьогодення одного з найстаріших вищих навчальних закладів України. За допомогою даного покажчика ви більше дізнаєтесь про особливості становлення та розвитку ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

 29. Multiple Choice. Higher Education in Austria.– Vienna:OeAD, 2009.– 143 с.– (Higher Education in Austria)


 30. Промови, що змінили світ/Упорядник: А.Ю.Хорошевський.– Харків:Фоліо, 2009.– 347 с.
  ISBN: 978-966-03-4988-9

  У книзі представлено промови найвидатніших персон – Мойсея, Ісуса, Мухаммеда, Єлизавети І, Джорджа Вашингтона, Авраама Лінкольна, Михайла Грушевського, Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна, Вінстона Черчілля, Махатми Ґанді, Джона Кеннеді, Мартіна Лютера Кінґа, Рональда Рейґана, Михайла Горбачова, Володимира Путіна, Барака Обами та інших. Ці промови – не тільки шедеври ораторської майстерності, це віхи в історії людства, які є відправними точками подій, що змінили світ.
 31. Українки в історії/За ред. В.Борисенко.– Вид. 2-ге, стереотип.– К.:Либідь, 2006.– 328 с.
  ISBN: 966-06-0418-1

  У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок – жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Багато імен високих достойниць висвітлюються вперше. Для широкого читацького загалу.
 32. Речи, которые изменили мир/Составитель: А.Ю.Хорошевский.–Харьков:Фолио, 2010.– 362 с.
  ISBN: 978-966-03-5045-8

  У книзі представлено промови найвидатніших персон – Мойсея, Ісуса, Мухаммеда, Єлизавети І, Джорджа Вашингтона, Авраама Лінкольна, Михайла Грушевського, Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна, Вінстона Черчілля, Махатми Ґанді, Джона Кеннеді, Мартіна Лютера Кінґа, Рональда Рейґана, Михайла Горбачова, Володимира Путіна, Барака Обами та інших. Ці промови – не тільки шедеври ораторської майстерності, це віхи в історії людства, які є відправними точками подій, що змінили світ.
 33. Na skrzyzowaniu dziejow i kultur: Ekspozycja stala. Muzeum Slaska Cieszynskiego/ Marian Dembiniok.– Cieszyn:Muzeum Slaska Cieszynskiego, 2006.– 159 с.
  ISBN: 83-922005-2-7

 34. Статистичний щорічник України за 2009 рік/За ред. О.Г.Осауленка.– К.:ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2010.– 566 с.– (Державний комітет статистики України)
  ISBN: 978-617-571-025-8

  У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2009 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу. Розрахований на широке коло читачів.