Нові надходження за грудень 2018 року

 1. 978-617-397-180-2Башнянин Г.І. Економічні ринкові системи: методологічні проблеми метрологічного аналізу. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 404 с.
  ISBN: 978-617-397-180-2
  Досліджуються економічні ринкові системи. Аналізуються економічні товарні системи і визначаються шляхи становлення ринкових структур, розкривається функціональна структура економічних ринкових систем і здійснюється їх типологізація. Аналізуються ринкові і цінові системи в економіках перехідного типу. Призначена для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників, усіх, хто цікавиться найфундаментальнішими теоретичними проблемами розвитку економічної науки.
 2. 978-617-397-177-5Башнянин Г.І. Економічні системи: методологічні проблеми метрологічного аналізу ефективності капіталізації, лібералізації, соціалізації і дерегулювання. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 830 с.
  ISBN: 978-617-397-177-5
  Досліджуються економічні системи трансформаційного типу з позицій впливу на їх функціонування та розвиток таких соціально-економічних процесів, як капіталізація, лібералізація, соціалізація і дерегулювання. Висвітлюються методологічні підходи до метрологічного визначення економічної ефективності перелічених процесів. Для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників, усіх, хто цікавиться фундаментальними теоретичними проблемами розвитку економічної науки.
 3. 978-966-305-085-0Коноваленко І.В. Програмування мовою С# 7.0: Навчальний посібник / Коноваленко І.В., Марущак П.О., Савків В.Б. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 300 с.
  ISBN: 978-966-305-085-0
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. Загальне поширення мікропроцесорних засобів у різноманітні сфери виробництва і побуту формує необхідність розроблення відповідного програмного забезпечення, накладає нові вимоги щодо його якості та ефективності. Створення таких програм неможливе без належного знання принципів функціонування операційної системи. Безпосередня взаємодія прикладного програмного забезпечення з системними компонентами часто дозволяє виконувати поставлені завдання швидше, надійніше та ефективніше, ніж при використанні високорівневих засобів програмування. До кола питань, які при розробленні програмних продуктів часто потребують особливої уваги, належать операції вводу-виводу, взаємодія між окремими процесами, їх синхронізація, ощадне використання пам’яті тощо. Існуючі високорівневі середовища програмування дозволяють виконувати подібні завдання швидко, але часто неефективно. У таких випадках доцільним є використання системних засобів, які дають змогу вирішувати ці завдання за допомогою безпосередньої взаємодії з операційною системою, У посібнику розглянуто питання розроблення програм із використанням інтерфейсу прикладного програмування операційних систем Microsoft Windows Основна увага зосереджена на базових системних компонентах, таких, як процеси та потоки, файловий ввід/ вивід, взаємодія між процесами, віртуальна пам’ять, синхронізація, служби, захист об’єктів тощо. Матеріал супроводжується значною кількістю програмних прикладів мовою Delphi що суттєво спрощує його розуміння. Навчальний посібник розроблено у відповідності з навчальною програмою курсу “Основи системного програмування” і рекомендовано для студентів відповідних спеціальностей У навчальному посібнику розглянуто принципи об’єктно-орієнтованого програмування мовою С# у середовищі Місrosoft Visual Studiо. Описано внутрішній устрій і функціонування загального виконуючого середовища та бібліотеку базових класів платформи Місгоsoft . NЕТ Framewогк. Матеріал супроводжується великою кількістю прикладів. Навчальний посібник розроблено у відповідності до навчальної програми курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” і рекомендовано для студентів відповідних спеціальностей.
 4. 978-617-7061-47-1Криворучко С.В. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів: Монографія. – К.: ЛАТ& К, 2018. – 464 с.
  ISBN: 978-617-7061-47-1
 5. No ISBNТмєнова Н.П. Комп’ютерна графіка: Навчально-методичний посібник / Тмєнова Н.П. К.: ВПЦ ″Київський університет″, 2017. – 111 с. (МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка)
  Висвітлено основні поняття, історію розвитку і сфери застосування комп’ютерної графіки. Розглянуто види комп’ютерної графіки й основні типи колірних моделей. Викладено математичні основи двовимірної та тривимірної графіки. Наведено паралельне, центральнепроектування та їхні види, базові растрові алгоритми, алгоритми зафарбування та алгоритм Коена – Сазерленда. Особлива увага приділяється форматам графічних файлів та алгоритмам стиснення. Для студентів університету, які вивчають дисципліну ″Комп’ютернаграфіка″.

 6. 978-966-439-925-5Чугаєв О.А. Глобальні виміри економічної сили країни: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 495 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-925-5
  Розглянуто методи оцінки економічної потужності, стан та тенденції розподілу силового потенціалу між країнами світу. Акцентовано увагу на факторах національного економічного бренда. Досліджено ефекти впливу величини економіки на міжнародні торговельні, фінансові, міграційні зв’язки та їхнє регулювання. Охарактеризовано механізм і практику використання економічної сили для досягнення економічних та політичних цілей. Для науковців, державних службовців, економістів-практиків, викладачів, які цікавляться міжнародними економічними та міждисциплінарними дослідженнями.
 7. 978-966-439-909-5Шульга М.А. Геополітика: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – 239 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-909-5
  Концепція посібника базується на положенні про те, що геополітика є самостійною науковою дисципліною, а прикладна геополітика (геостратегія) будується з огляду на певні концептуальні засади, з’ясування яких становить неодмінну умову побудови автентичної до світових реалій стратегії поведінки держави на міжнародній арені. Тому вивчення геополітики, зокрема усвідомлення того, що геополітичне знання – це не “релікт”, а важлива і невід’ємна умова розроблення стратегії розвитку держави, є обов’язковою складовою належної професійної підготовки державних службовців. Перелік тем і завдань для самостійної роботи складено таким чином, щоб якомога повніше ознайомити студентів із понятійно-термінологічним апаратом геополітики. У кінці кожної теми наведено перелік запитань для контролю, а наприкінці посібника запропоновано типові завдання для підсумкової контрольної роботи, завдання для самостійної роботи, орієнтовні сценарії, теми-проблеми ділових ігор, словник основних геополітичних термінів, а також список рекомендованої навчальної літератури. Для студентів, аспірантів, науковців, а також для всіх, хто цікавиться геополітикою.
 8. 978-966-322-484-8Інформаційні та лазерні технології відбору потоків даних та їх когнітивна інтерпретація в автоматизованих системах управління: Монографія / Дурняк Б.В., Сікора Л.С., Лиса Н.К., Ткачук Р.Л., Яворський Б.І. – Львів: Українська академія друкарства, 2017. – 648 с. – Українська академія друкарства. НУ “Львівська політехніка”. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-322-484-8
 9. 978-966-305-092-8Оцінка довговічності засобів транспорту в АПК з урахуванням впливу агресивних середовищ: Монографія / Попович П.В., Марущак П.О., Дзюра В.О., Шевчук О.С. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 280 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-092-8
  Розроблено та обгрунтовано нові методи оцінювання ресурсу несучих систем засобів транспортування для агропромислового комплексу з урахуванням впливу експлуатаційних факторів та агресивних середовищ. Розвинуто теорію розрахунків несучих металоконструкцій, обгрунтовано нові розрахункові моделі корозійно-втомного руйнування. Вдосконалено математичні методи розрахунку гримких конструкцій транспортних засобів, що використовуються у АПК. Для наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються оцінкою довговічності та залишкового ресурсу транспортного та сільськогосподарського обладнання, буде корисною викладачам, аспірантам та студентам, які спеціалізуються в галузі механіки руйнування конструкційних матеріалів, технічного діагностування. Монографія складається зі вступу, шести розділів, загальних висновків та списку використаних літературних джерел. Автори висловлюють глибоку подяку член-кор. НАН України П.В. Яснію, проф. Т.I. Рибаку, член-кор. НАН України О.Є. Андрейківу за активну участь в обговоренні поданих у монографії результатів та різноманітних аспектів проблеми оцінки і підвищення ресурсу несучих систем транспортних засобів з урахуванням впливу агресивно-експлуатаційних факторів, а також співробітникам кафедри транспортних технологій та механіки ТНТУ ім. І. Пулюя за конструктивні зауваження та численні корисні поради.
 10. 978-617-7501-18-2Українське товариство з механіки руйнування матеріалів (1992-2017). – Львів: Простір-М, 2017. – 192 с. – Українське товариство з механіки руйнування матеріалів. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України.
  ISBN: 978-617-7501-18-2
  Збірник науково-інформаційних матеріалів підготовлено до 25-річчя з часу створення Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (УТМРМ). У ньому є звіт Правління Товариства за період 1992-2017 роки, тобто за роки його діяльності, а також подано основні публікації та організаційні заходи, що віддзеркалюють його науково-організаційну діяльність щодо виконання статутних завдань. Збірник у значній мірі характеризує функціонування цієї громадської організації українських науковців та інженерів у галузі проблем руйнування матеріалів і міцності конструкцій, а також історію інтеграції українських механіків і матеріалознавців у світову наукову спільноту. Книга буде корисною для науковців і викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузі проблем механіки матеріалів і матеріалознавства.