Нові надходження за жовтень 2014 року

 1. Байцар А.Л. Фізична географія України: Навчально-методичний посібник / А.Л. Байцар. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 354 с. – (МОН молоді та спорту України. ЛНУ ім. І. Франка)
  У навчально-методичному посібнику викладено анотований зміст курсу “Фізична географія України”. Згідно з розробленою автором навчальною програмою практичні роботи структу-ризовано у дев’ять тем, що послідовно розкривають об’єкт-предметну сутність наукової дисципліни; розкрито значення основних фізико-географічних термінів і понять, розглянуто найважливіші географічні об’єкти. У другій частині посібника подано лекційний матеріал , де висвітлено основні теми з даного курсу. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів вузів, а також учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.
 2. Бойко М.П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізаціїї ( в контексті ідей Кирило-Мифодіївського товариства, Д. Донцова, М. Драгоманова): Монографія. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. – 260 с. – (МОН України. ДДТУ)
  ISBN: 978-966-8551-57-4
 3. Вінклер Й. Вивезена: Нєточка Ілляшенко розповідає про своє українське дитинство. – К.: Критика, 2012. – 190 с.
  ISBN: 978-966-8978-61-6
  Роман Йозефа Вінклера “Вивезена” присвячено долі українки, яку гітлерівці 1943 року вивезли на примусову роботу до Каринтії. Завдяки австрійському письменникові Нєточка Василівна розповідає про сталінську колективізацію та Голодомор, жертвою яких стала її українська родина, про життя в совєтському колгоспі й виживання в бідному австрійському селі. І, попри тяжкість оповіданої історії, вона заворожує читача радістю від життя, навіть якщо від своїх ран їй доводиться ховатися в химерно сплетених закапелках власної пам’яті.
 4. Віт Д. Системно-динамічні моделі: основні етапи побудови моделей системної динаміки з використанням програмного пакета iThink 10: Практичний посібник з системної динаміки для роботи в комп’ютерному класі /  Д. Віт, Я.В. Стельмашенко, О.І. Фарина. – К.: НаУКМА, 2013. – 56 с. – (НУ “Києво-Могилянська академія”)
  ISBN: 978-966-2410-49-5
 5. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 185 с. – (КНУ імені Тараса Шевченка)
  ISBN: 966-594-760-5
  У монографії досліджуються юридична природа земельної реформи, її правове забезпечення, генеза правового регулювання проведення земельних реформи на території України в різці історичні періоди, правовідносини у сфері земельної реформи. В результаті представлено нові наукові положення: правове забезпечення земельної реформи як перманентного процесу у житті суспільства і держави у їх взаємодії із природою, юридичні ознаки земельної реформи та її зміст, загальна мета та завдання земельної реформи. Обґрунтовується існування комплексного і універсального право’вого інституту – правового забезпечення земельної реформи як одного з центральних інститутів земельного права і законодавства. У роботі містяться пропозиції щодо суттєвого вдосконалення законодавства України у сфері земельної реформи. Книга буде цікавою для наукових та науково-педагогічних працівників, студентів юридичних вузів та факультетів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також для читачів, які не байдужі до проблем відновлення ефективного використання земельних ресурсів України.
 6. Коссак В.М. Правовий захист економічної конкуренції: Навчальний посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 314 с. – (МОН молоді та спорту України. ЛНУ ім. І. Франка)
  ISBN: 978-617-10-0002-5
  Навчальний посібник підготовлено на основі чинного законодавства України відповідно до програми спецкурсу “Правовий захист економічної конкуренції”. У посібнику докладно проаналізовано діючі нормативно-правові акти та судову практику, пов’язану з вирішенням спорів у сфері економічної конкуренції. Нормативний матеріал подано станом на 1 січня 2013 р. Для студентів, аспірантів, викладачів, а також суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів, а також усіх, хто цікавиться питаннями застосування антимонопольно-конкурентного законодавства України.
 7. Нічик В. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії. – К.: ВД “КМ Академія”, 2002. – 51 с.
  ISBN: 966-518-009-6
  Наукова розвідка доктора філософських наук Валерії Нічик присвячена перекладацькій, професорській, проповідницькій та місіонерській діяльності Симона Тодорського (1700-1754), вихованця Києво-Могилянської академії, а згодом вчителя і наставника Г. Сковороди. Автор зокрема зупиняється на розгляді культурної й освітньої спадщини академії як репрезентанта культури бароко в Україні. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією освіти й духовної культури України.
 8. Огородников В.А. Механіка процесів холодного формозмінювання з однотипними схемами механізму деформації: Монографія / В.А. Огородников, В.І. Музичук, О.В. Нахайчук. – Вишгород: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 179 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-217-4
  Монографія присвячена дослідженню і удосконаленню технологічних процесів: закочування поршня із шатуном аксіально-роторного поршневого насоса, висадження сферичної головки шатуна, формування внутрішніх шліцьових профілів у трубних заготовках методом обтиснення на профільних оправках (метод “охоплюючого” протягування), які поєднують однотипні схеми механізму деформації (деформації стиску і деформація розтягу), а також спосіб формоутворення – холодне пластичне деформування. Для інженерно-технічних і наукових працівників, що займаються обробкою металів тиском, викладачів, аспірантів і студентів.
 9. Панченко В. Небо Левка Мацієвича: Нарис. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2009. – 52 с.
  ISBN: 978-966-2171-58-7 10. Пєтух А.М. Інтерполяція в задачах контурного формоутворення: Монографія / А.М. Пєтух, Д.Т. Обідник, О.Н. Романюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 103 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-223-5
  У монографії розглядаються методи та засоби інтерполяції для задач контурного формоутворення. Запропоновано нові підходи, які забезпечують суттєве покращання як окремих параметрів (швидкодія, точність, апаратні витрати), так і їх сукупності. Розглянуто конкретні співвідношення, структури та алгоритми інтерполяції, що дає змогу здійснити вибір методу та реалізацію інтерполятора з потрібними технічними характеристиками. Монографія розрахована на спеціалістів у галузях комп’ютерної графіки, систем числового програмного керування, робототехнічних систем і студентів, які вивчають відповідні дисципліни.
 11. Поджаренко В.О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів: Монографія / В.О. Поджаренко, В.Ю. Кучерук, О.П. Войтович. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 156 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-215-0
  Монографія містить елементи теорії побудови інформаційно-вимірювальних систем діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин. Монографія розрахована на спеціалістів в галузі вимірювальної техніки, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.
 12. Романюк Р. Українська державність в європейській політичній думці початку ХХ ст.: Монографія. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 214 с.
  ISBN: 966-613-226-5
  У монографії розглядається європейська політична думка в прикладному аспекті проблеми відродження української державності. Дослідження спирається на оригінальні джерела європейської політичної думки початку XX ст. 13. Савченко О. Баланс незалежності: Хроніка економічних реформ, 1985-2005. – К.: Критика, 2006. – 256 с.
  ISBN: 966-7679-60-8
  До книжки знаного економіста Олександра Савченка зібрано його газетні та журнальні публікації, найраніші з яких з’явилися в пресі ще за часів УРСР, коли економічна та політична незалежність України потребувала теоретичного обґрунтування, а не практичного захисту і підтвердження, чим автор зайнятий нині – на посаді заступника Голови Національного банку України і в численних статтях та інтерв’ю, по які впродовж останніх 15 років до нього як визнаного фахівця у банківській справі (в різні роки – виконавчого директора Європейського банку реконструкції та розвитку, голови правління австрійського банку “Сгесdіt.апsпhtalt Ukгаіпе”, голови правління Міжнародного комерційного банку) охоче зверталися засоби масової інформації.
 14. Скиба В.Й. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки: Навчальний посібник / В.Й. Скиба, В.П. Горбатенко, В.В. Туренко. За заг. ред В.Й. Скиби. – К.: Основи, 1998. – 718 с.
  ISBN: 966-500-060-8

 15. Слободянюк С.А. Взаимодействие предварительно напряженной арматуры с бетоном и расчет однослойных стеновых панелей с учетом ползучести поризованного бетона: Монография / С.А. Слободянюк, Е.А. Яценко. Под общ. ред. Е.А. Яценко. – Днепропетровск: Пороги, 2007. – 278 с. – (МОН Украины. Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры)
  ISBN: 978-966-323-052-5
  В монографии изложена теория расчёта предварительно напряженных однослойных стеновых панелей на усилия предварительного напряжения арматуры, вертикальную и горизонтальную эксплуатационные нагрузки с учётом реальных условий опирания и армирования панелей, усадки и ползучести поризованного бетона. Особое внимание уделяется расчётам напряжений и деформаций взаимодействия предварительно напряжённой арматуры и бетона. При этом конструкция рассматривалась в целом и применены методы теории упругости, ползучести и строительной механики. Представлены числовые примеры и анализ, а также сопоставления с экспериментальными данными. Для научных работников, инженеров и аспирантов.
 16. Швець В.В. Вібротермосилова технологія залізобетонних виробів і конструкцій: Монографія / В.В. Швець, І.Н. Дудар. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 87 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-230-3
  В монографії висвітлені питання вдосконалення термосилової технології дрібнорозмірних бетонних виробів шляхом сполучення і взаємопогодження впливів тиску та температури із попереднім та повторним вібруванням. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються вдосконаленням технології дрібнорозмірних високоміцних бетонних виробів.
 17. Шевеля В.В. Фреттинг-усталость металлов: Монография / В.В. Шевеля, Г.С. Калда. – Хмельницький: Поділля, 1998. – 299 с.
  ISBN: 966-7158-24-1
  В монографии систематизированы результаты зкспериментальных и теоретических исследований разрушения контактирующих поверхностей под действием фреттинга. Рассмотрены вопросы фреттинг-усталости различных материалов. Описано влияние механических и коррозионных факторов на закономерности развития фреттинг-усталостного разрушения контактирующих материалов. Изложены методы исследования усталостных процессов в результате фреттинга. Приведена классификация конструктивных и технологических методов зашиты деталей машин от фреттинг-усталостннх повреждений, а также результаты исследования их зффективности. Монография предназначена для научних и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами контактной прочности деталей машин, а также может быть полезна для аспирантов и студентов старших курсов машиностроительных вузов.
 18. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. – К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2011. – 242 с.
  ISBN: 978-966-518-580-2
  Ця книга Йозефа А. Шумпетера належить до найвидатніших праць з економічної теорії й за своїм значенням стоїть поруч з основними працями Адама Сміта, Карла Маркса, Леона Валь-раса, Альфреда Маршала, Джона Кейнса. Переклад українською мовою зроблений уперше, хоча книга була видана 100 років тому й написана переважно в період викладацької діяльності Йозефа А. Шумпетера в Чернівецькому університеті. Фундаментальні методологічні відкриття, зроблені в ній, набули особливої актуальності сьогодні, коли всі розвинуті країни фактично вибудовують свою стратегію економічного розвитку за шумпетерівськими рецептами. Без ознайомлення з цією класичною працею важко адекватно зрозуміти сутність і механізми інноваційної моделі економічного зростання, цілі, зміст та інструменти політики формування знаннєвої економіки. Багато в чому ця книга дає ключі до розуміння глибинної природи сучасної фінансово-економічної кризи.
 19. Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в 1944 – 1947 рр.: Документи і матеріали. Т.1 / Упорядники: М. Іваник, М. Бохно. – Торонто-Львів: Львівська політехніка, 2012. – 628 с. – (Архів Закерзоння)
  ISBN: 978-617-607-212-6
  У цьому томі “Архіву Закерзоння” надруковано документи і матеріяли для вивчення історії українського збройного і підпільного руху в Ярославш Любачівщині і Томашівщині, що на Закерзонні. Серед надрукованих документів 31 становлять документи УПА, а 18 – документи цивільної адміністрації ОУН.ІІе оперативні звіти командира 27-го Відтинку УПА “Лемеша” (“Залізняка”), накази, звіти, список командного складу куреня “Месники”, місячні звіти цивільної адміністрації. Доповнюють том допоміжні матеріяли: організаційні схеми й мапи. У книзі вміщено також список з понад 2000 імен вояків УПА і підпільників з території Посяння, а також обширну розвідку про УПА на цьому терені, автором якої є Мирослав Іваник. Ця книга – найповніше на сьогодні зібрання в одному томі всебічної інформації про національно-оборонну боротьбу українців Посяння в 1944-1947 рр.
 20. Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії: Монографія / А.М. Пєтух, Є.В. Кузьмін, В.В. Войтко та ін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 162 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-229-7
  У монографії сформульовано і вирішено ряд науково-технічних завдань, які пов’язані з проектуванням локальних людино-машинних систем колективної взаємодії., Розроблено принципи та моделі апаратно-програмного забезпеченая таких систем, проведено їх дослідження та визначено основні напрямки розвитку з метою підвищення ефективності комп’ютерної техніки. Для науковців, інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями проектування людино-машинних систем, аспірантів, студентів’ вузів ІІІ-IV рівня акредитації.
 21. Науковці України – еліта держави: Наукові школи. Т.IIІ / Автор-упорядник: Я. Білейчук. – К.: Логос Україна, 2014. – 300 с.
  ISBN: 978-966-2457-11-7
  Наука як підґрунтя інноваційного прогресу посідає у розвитку держави одне з провідних місць. Новітні розробки. що здобули світове визнання, унікальні наукові напрями – Україна має чим пишатися і що розповісти сучасникам. Підтвердженням цьому є третій том видання “Науковці України – еліта держави”. Книга акцентує увагу на процесі впровадження останніх наукових досягнень у виробництво, який визначає рівень потужностей держави, її економічний розвиток. Представлено когорту видатних науковців, чия щоденна праця формує інтелектуальну міць держави. Відкриваючи славетні імена української науки, видання не тільки інформує про сучасний стан розробок у державі, а й спонукає молоде покоління реалізувати свій потенціал на благо України.
 22. Повернення із забуття: Невідомі імена видатних фізиків і математиків, вихідців із Тернопільщини – дійсних членів НТШ. Присвячується 150-й річниці від дня народження видатного українського вченого Івана Пулюя / Р.І. Августин, Ю.В. Буган, Ю.Г. Бачинський, Г.М. Возняк. – Тернопіль: Лілея, 1995. – 78 с. – (Тернопільський обл. і-т удосконал. вчителів. Тернопільський пед. і-т)
 23. Право на правду: Практичний порадник із доступу до архівів / В.М. В’ятрович, І.М. Кулик, В.В. Лошак, А.В. Шпак. – Львів: Часопис, 2012. – 152 с. – (Центр досліджень визвольного руху)
  ISBN: 978-966-2720-00-6
  Де знайти відомості про родичів, засуджених у часи СССР? З чого почати пошук і як правильно написати запит в архів? Якими є право і практика доступу до архівів комуністичних спецслужб в Україні та за кордоном? Які саме українські архіви зберігають відомості про політичні репресії та визвольний рух? Ця книга допоможе вам у пошуках правди про минуле і підкаже способи, як захистити ваше право на доступ до інформації.
 24. Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під час Другої світової війни: причини і наслідки: Матеріали Міжнар. наук. конф. ( 5-6 листопада 2011 р. м.Київ) / Ред.: Р. Кришталовська, О. Пазюк. – К.: НаУКМА, 2012. – 333 с.
  ISBN: 978-617-646-064-0
  У збірнику вміщено доповіді учасників Міжнародної наукової конференції “Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під час Другої світової війни: причини і наслідки”, що відбувалася 5-7 листопада 2011 року. Видання адресоване фахівцям з історії і всім зацікавленим.

 25. Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи: Монографія / С.В. Павлов, В.П. Кожем’яко, В.Г. Петрук та ін. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 254 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-211-2