Нові надходження за вересень 2010 року

 1. Агабекян И.П.,  Английский язык для менеджеров=English for Managers:Учебное пособие.– М.:Проспект, 2010.– 352 с.
  ISBN: 978-5-392-01207-7

  Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту и требованиям программы по иностранным языкам для неязыковых вузов. Пособие рассчитано на 280-320 часов аудиторной работы (в зависимости от уровня подготовки учащихся) и содержит неадаптированные тексты, взятые из современных английских и американских источников по данной специальности, и краткий грамматический справочник с упражнениями. Для учащихся старших курсов вузов, изучающих менеджмент, бизнес, экономику, маркетинг.
 2. Агабекян И.П.,  Английский для экономистов:Учебное пособие/ И.П.Агабекян, П.И.Коваленко.– Издание 11-е, стереотипное.– Ростов-на Дону:Феникс, 2010.– 413 с.– (Высшее образование)
  ISBN: 978-5-222-16446-4

  Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту и требованиям программы по английскому языку для неязыковых вузов. Оно рассчитано на 4-6 семестров работы. Может также частично использоваться в средних специальных учебных заведениях (содержит повторительный курс грамматики). В пособии рассматриваются основные экономические системы, макро- и микроэкономические теории, действие экономических законов в реальной жизни. Для студентов высших учебных заведений с экономической направленностью, подготовительных курсов и факультетов, а также для самостоятельного обучения.
 3. Берченко М.М.,  Багатоядерні процесори: мікроархітектура та особливості застосування:Посібник/ М.М.Берченко, І.Б.Березовська.– Львів:Ліга-Прес, 2009.– 176 с.– (НУ “Львівська Політехніка”. ТДТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-397-118-6

  У посібнику розглянуто основні принципи побудови багатоядерних процесорів для паралельних обчислень. Подано загальну інформацію про мікроархітектуру процесорів, методи організації паралельних обчислень, архітектуру сучасних багатоядерних процесорів різного призначення.

 4. Бессонова І.В.,  Англійська мова (за професійним спрямуванням):Навчальний посібник для дистанційного навчання.Ч.2.– К.:Університет “Україна”, 2005.– 263 с.– (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”)
  ISBN: 966-7979-97-0

  Посібник розрахований на студентів дистанційної форми навчання не-мовних спеціальностей – “Фінанси”, “Банківська справа”, “Бухгалтерський облік”, “Правознавство”. Навчальний посібник створено з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо підготовки таких видань та власного досвіду автора з викладання цього навчального курсу в Університеті “Україна”. Може використовуватись студентами різних форм навчання, а також усіма, хто бажає поглибити свої знання з ділової англійської мови.
 5. Борщовецька В.Д.,  Англійська мова:Навчальний посібник.– К.:ЦУЛ, 2008.– 154 с.
  ISBN: 978-966-364-731-9

  Матеріал посібника містить зразки автентичних англомовних наукових статей для перекладу, україномовних статей для реферування англійською мовою, приклади тестів з граматики, лексики, читання, а також приклад резюме англійською мовою з питань наукового дослідження і фаху. До посібника включені додатки, що містять перелік навчального матеріалу, передбаченого програмою, титульний аркуш реферату, приклади оформлення бібліографічного опису, алгоритми реферування прочитаного, кліше для реферування текстів наукового характеру англійською мовою, зразок екзаменаційних запитань та відібраний лексичний мінімум з латини, що зустрічається в науковій англомовній літературі. Посібник містить також мовленнєвий матеріал для розвитку усного та писемного мовлення в ситуаціях наукового спілкування. Призначається для студентів ВНЗ, викладачів, аспірантів, здобувачів та наукових співробітників, які мають складати кандидатський іспит з англійської мови.
 6. Васюкова А.Т.,  Переработка рыбы и морепродуктов:Учебное пособие.– М.:Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2010.– 104 с.
  ISBN: 978-5-394-00345-5

  В предлагаемом учебном пособии рассматриваются вопросы переработки различных видов рыб и нерыбных морепродуктов. Приведены традиционные и современные технологии холодильного хранения, посола, вяления, сушки, копчения и консервирования прудовой и океанической рыбы. Предложены технологические приемы приготовления рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Даны современные направления производства рыбных фаршевых изделий и использования пищевых отходов. Обоснованы рецептуры, приведены основные параметры технологических процессов, даны качественная оценка готовой продукции, условия и сроки хранения. Приведены дефекты готовой рыбной продукции. Показаны направления и закономерности изменения качества исходного сырья и его влияния на технологический процесс производства полуфабрикатов, фаршей и готовых кулинарных изделий при использовании различных технологий: традиционных и современных модифицированных. Для специалистов пищевой промышленности, общественного питания и студентов вузов.
 7. Вереітіна І.А.,  Англійська мова:Навчальний посібник.– К.:Вища школа, 2008.– 328 с.
  ISBN: 978-966-642-409-2
  Побудовано на граматичному і лексичному матеріалі, що охоплює базовий нормативний курс з граматики та термінологію таких галузей обчислювальної техніки, як персональні комп’ютери, системи управління базами даних, операційні системи та ін. Для студентів вищих навчальних закладів. Посібник стане в пригоді інженерам-програмістам, які вивчають англійську мову самостійно. Може бути використаний на курсах іноземних мов, що готують фахівців-консультантів з питань інформатизації, обслуговування баз даних.

 8. Гірченко Т.Д.,  Маркетинг:Навчальний посібник/ Т.Д.Гірченко, О.В.Дубовик.– К.:ІНКОС, ЦУЛ, 2007.– 255 с.– (МОН України. НБ України. Львівський банківський інститут)
  ISBN: 966-8347-46-3

  Навчальний посібник дозволяє читачам опанувати основи соціально-етичного маркетингу, зрозуміти його функції та інструментарій впливу на споживачів, виробити ефективні стратегії позиціонування та конкурентоспроможності, ознайомлює із процесом розробляння доцільного комплексу маркетингу на основі результатів дослідження, яка охоплює товари, цінову, збутову та комунікаційну політики. Книга рекомендована студентам вищих навчальних закладів різних форм навчання економічного спрямування, спеціалістам у галузі маркетингу, підприємництва, керівникам фірм та фахівцям, чия діяльність передбачає застосування принципів маркетингу.
 9. Ганін В.І.,  Теоретичні основи бухгалтерського обліку:Навчальний посібник/ В.І.Ганін, Т.В.Синиця.– К.:ЦУЛ, 2008.– 336 с.– (МОН України. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)
  ISBN: 978-966-364-701-2

  У підручнику на основі чинного законодавства України та бухгалтерської практики висвітлено поняття еволюції бухгалтерського обліку, предмет, об’єкти та методи бухгалтерського обліку, вплив господарських операцій на статті балансу, рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис, організація і техніка ведення обліку. Підручник видається разом з питаннями до самоконтролю знань, наскрізною задачею, тестовими завданнями до -модульного контролю вивченого матеріалу. Для студентів вищих навчальних закладів, професорсько-викладацького складу, аудиторів, молодих бухгалтерів, аспірантів, керівників підприємств та широкого кола фахівців.
 10. Глинський Я.М.,  Паскаль. Turbo Pascal і Delphi:Навчальний посібник/ Я.М.Глинський, В.Є.Анохін, В.А.Ряжська.– 7-ме вид.– Львів:СПД Глинський, 2006.– 192 с.
  ISBN: 966-2934-01-4

  Посібник призначений для вивчення розділу алгоритмізації та програмування мовою Паскаль у середовищах Тurbo Pascal 7.0 для MS-DOS чи Вогland Раsсаl і Delphі для ОС Windows, який читається для студентів різних напрямків підготовки в рамках базового курсу інформатики, а також є частиною шкільного курсу. Наведено опис мови Паскаль, теоретичні відомості про проектування в Delphі з елементами об’єктно-орієнтованого програмування та збірник задач. Значна кількість прикладів, зразків розв’язування типових завдань та створення проектів стануть у нагоді під час підготовки до практичних занять, зроблять навчання цікавим і доступним.
 11. Довгань А.О.,  Соціологія:Експрес-довідник для студентів заочної та дистанційної форм навчання/ А.О.Довгань, О.А.Довгань.– Тернопіль:Інфотехцентр, 2006.– 221 с.
  ISBN: 5-319-00559

  Зміст довідкового матеріалу підібрано так, щоб полегшити студентам і всім, хто цікавиться соціологією, вивчення і ознайомлення з тими питаннями, відповіді на які досить рідке зустрічаються в навчально-методичній літературі з соціологічної проблематики. В довіднику враховані пропозиції Міністерства освіти України, викладені в проекті навчальної програми з соціології, який обговорювався на Всеукраїнській нараді завідуючих кафедрами соціально-гуманітарних наук 1998 року у м.Києві.
 12. Дорохіна М.О.,  Технологія продукції харчування у таблицях і схемах:Навчальний посібник/ М.О.Дорохіна, Т.В.Капліна.– К.:Кондор, 2010.– 280 с.
  ISBN: 978-966-357-148-1

  Авторами пропонуються нові підходи до викладення технології продукції харчування. Матеріали представлено у вигляді таблиць схем. Для студентів вищих навчальних закладів. 13. Зубков М.,  Сучасний англо-український та українсько-англійський словник:100000 слів та словосполучень/ М.Зубков, В.Мюллер.– Вид. 2-ге, випр. та доп.– Харків:ВД “Школа”, 2009.– 752 с.
  ISBN: 966-8114-98-1
  Пропонований сучасний англо-український та українсько-англійський словник містить близько 100 000 загальновживаних слів та словосполучень. Лексика, орфографія та транскрипція подані відповідно до сучасних норм. Словник може бути використаний для читання текстів різного рівня складності за будь-якою тематикою, за винятком вузькоспеціалізованих. Для широкого кола користувачів.
 14. Ковальчук Т.І.,  Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні:Тлумачний термінологічний словник.– К.:ЦУЛ, 2008.– 208 с.– (МОН України. Полтавський університет споживчої кооперації України)
  ISBN: 978-966-364-593-3
 15. Корж В.М.,  Газотермічна обробка матеріалів:Навчальний посібник.– К.:Екотехнологія, 2005.– 195 с.
  ISBN: 966-8409-07-8

  Викладено матеріали за навчальною програмою дисципліни “Газотермічна обробка матеріалів” нормативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму “Зварювання” проекту ГСВО України. Наведено відомості про гази, які використовуються при газотермічній обробці матеріалів; апаратура та обладнання, що застосовуються для газопостачання дільниць газотермічної обробки матеріалів; устаткування для газового зварювання і паяння, газотермічного різання матеріалів та інших процесів газотермічної обробки. Розглянуто суть технологічних процесів газотермічної обробки матеріалів: газового зварювання та паяння, газотермічного різання металів, газотермічного нанесення покриттів та обробки поверхонь з урахуванням сучасних досягнень у галузі газотермічної обробки різних матеріалів і виробництва обладнання. Навчальний посібник призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, зокрема бакалаврів напряму 0923 “Зварювання” і може бути корисний для інженерно-технічних працівників, які працюють в галузі газотермічної обробки матеріалів.
 16. Левченко О.Г.,  Охорона праці у зварювальному виробництві:Навчальний посібник.– К.:Основа, 2010.– 240 с.– (НАН України. Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона)
  ISBN: 978-966-699-520-2

  Викладено особливості охорони праці у зварювальному виробництві. Посібник відповідає програмі курсу “Охорона праці у галузі” для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів з підготовкою фахівців зі зварювання і споріднених технологій. Розраховано на інженерно-технічних працівників зварювального виробництва, спеціалістів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, гігієни та екології.

 17. Маєвський О.В.,  Будова та експлуатація ПК:Конспект лекцій.Ч.2/ О.В.Маєвський, О.В.Мацюк, І.З.Смакула.– Вид. 2-ге, доп.– Тернопіль:ПМП “РОМС-К”, 2007.– 367 с.
  ISBN: 966-567-167-7

  Курс лекцій призначений для учнів, студентів, які вивчають будову ПК у навчальних закладах професійно-технічної освіти, студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації. 18. Медведєв Е.Н.,  Основи охорони праці:Навчальний посібник/ Е.Н.Медведєв, Г.Ф.Сорокін.– К.:ВД “Професіонал”, 2008.– 208 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-966-370-090-8

  У навчальному посібнику розкривається широке коло проблем охорони праці як системи соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів створення безпечних, нешкідливих і сприятливих умов роботи. На основі сучасної законодавчо-нормативної бази викладені питання керування й організації в охороні праці, приводяться основні вхідні в неї поняття і визначення, розглянуті заходи забезпечення високого рівня техніки безпеки і виробничої санітарії. Навчальний посібник містить також основні положення пожежної безпеки.
 19. Молдован В.В.,  Правознавство:Навчальний посібник за рейтингово-модульною системою навчання/ В.В.Молдован, Л.І.Чулінда.– К.:ЦУЛ, 2006.– 184 с.– (МОН України. Міжгалузевий інститут управління)
  ISBN: 966-364-336-6

  Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ теорії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне. Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями застосування законодавства України.
 20. Мочерний С.В.,  Основи економічної теорії:Навчальний посібник/ С.В.Мочерний, О.А.Устенко.– Вид. 3-тє, стереотипне.– К.:Академія, 2008.– 504 с.– (Альма-матер)
  ISBN: 966-580-275-4

  У третьому виданні посібника висвітлено загальні основи економічного розвитку; теоретичні проблеми мікро- і макроеко-номіки; основні закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства та особливості залучення до цього процесу народного господарства України. Значну увагу приділено розкриттю сутності й еволюції основних економічних категорій, законів, закономірностей і тенденцій, чинників впливу на розвиток різних економічних систем, тенденцій розвитку перехідних економік. Аргументують теоретичний матеріал факти зі світової та вітчизняної економічної політики і практики. Для студентів вищих навчальних закладів.
 21. Нікіфоров Ю.М.,  Фізика:Конспект вибраних лекцій для студ. заочної форми навчання.– Тернопіль:ТДТУ, 2008.– 146 с.– Кафедра фізики
  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя.

 22. Примуш М.В.,  Політичні партії: історія та теорія:Навчальний посібник.– К.:ВД “Професіонал”, 2008.– 416 с.– (МОН України. Донецький національний університет)
  ISBN: 978-966-370-095-3

  У навчальному посібнику на підставі різноманітного і різнобічного наукового матеріалу дано цільне й узагальнююче бачення проблематики, пов’язаної з історичним аспектом виникнення й еволюції політичних партій у суспільстві, з теоретичним аналізом партійних проблем, із дослідженням особливостей будівництва і функціонування політичних партій та їхніх типологій. Розглядається політико-правове регулювання всього комплексу відносин, пов’язаних із набуттям і втратою політичними партіями легального статусу, аналізуються етапи й форми інституціоналізації, взаємодія з інститутами політичної системи. Висвітлюються політико-правова регламентація участі партій у виборчому процесі, фінансові джерела, ідеологічні та організаційні основи. Для науковців, викладачів, студентів.
 23. Романов Д.А.,  Сучасний англо-український українсько-англійський словник:57000 слів + граматика/ Д.А.Романов, О.В.Зав’язкін.– Донецк:ТОВ ВКФ “БАО”, 2009.– 448 с.
  ISBN: 978-966-548-411-0

  Якщо ваша мета – вивчити англійську мову, то вам не обійтися без якісного перекладного словника. Цей словник уміщує як загальну, так і спеціальну лексику з різних галузей знання. Автори словника врахували потреби читача – від перекладу спеціальних текстів до укладання текстів різного ступеня складності англійською мовою. Двомовний словник уміщує близько 57 000 слів, найбільш уживаних у побутовому, діловому, культурному спілкуванні. Призначений для учнів шкіл усіх типів, середніх і вищих навчальних закладів.
 24. Романова М.І.,  Основи банківської справи:Навчальний посібник/ М.І.Романова, Ж.В.Устюгова.– К.:ЦУЛ, 2007.– 168 с.– (МОН України. Академія муніципального управління)
  ISBN: 966-364-373-0

  Рекомендовано до друку Вченою радою Академії муніципального управління як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Навчальний посібник складено у вигляді курсу лекцій за окремими темами, а також рекомендацій щодо підготовки до семінарських занять та самостійного освоєння дисципліни. У ньому викладено основні аспекти діяльності комерційного банку у формуванні та розміщенні банківських ресурсів, роль банківських установ у обслуговуванні платіжного обігу країни. Приділяється значна увага менеджменту та маркетингу комерційного банку. Як інформативну базу для написання навчального посібника використано законодавчі та нормативні акти, що регулюють банківську діяльність в Україні станом на кінець 2005 року. Для студентів ВНЗ, економічних коледжів, банківських шкіл, слухачів системи післядипломної освіти, працівників банків, широкого кола ділових людей.
 25. Романчиков В.І.,  Основи наукових досліджень:Навчальний посібник.– К.:ЦУЛ, 2007.– 254 с.– (Українська академія бізнесу та підприємництва)
  ISBN: 966-364-399-4

  Навчально-методичний комплекс містить в собі програму дисципліни, навчально-тематичні плани, навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання, лекційні матеріали у конспектно-схематичному вигляді, тлумачний словник термінів, перелік питань та тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, перелік рекомендованої літератури. Розглядається сутність поняття про науку, її виникнення та еволюція. Розкриваються основні методи наукових досліджень, особливості вузівської науки в умовах ринкових відносин, форми науково-дослідної роботи студентів та її організації. Значна увага приділена раціональній організації праці науковців, пошуку науково-технічної інформації, визначенню ефективності науково-дослідних робіт. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів III, IV рівня акредитації, які навчаються за економічним напрямком.
 26. Серединська В.М.,  Економічний аналіз:Навчальний посібник/ В.М.Серединська, О.М.Загородна, Р.В.Федорович;За ред. Р.В.Федоровича.– Тернопіль:Астон, 2010.– 592 с.
  ISBN: 978-966-308-223-3

  Друге видання даного навчального посібника перероблене та логічно доповнене матеріалом підручника “Теорія економічного аналізу”, перше видання якого побачило світ у 2002 і другим виданням, переробленим та доповненим, що опубліковано в 2006 р. (Лист № 14/18.2-1145 від 19.07.2001 р.). У посібнику викладено суть і роль економічного аналізу в системі управління, особливості та сферу застосування його методичного інструментарію, методику аналізу основних показників діяльності господарюючих суб’єктів сфери матеріального виробництва. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також спеїдалістів-аналітиків.
 27. Титаренко Л.Д.,  Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів:Навчальний посібник/ Л.Д.Титаренко, В.А.Павлова, В.Д.Малигіна.– К.:ЦУЛ, 2006.– 192 с.– (МОН України. Дніпропетровський університет економіки та права)
  ISBN: 966-364-188-9

  У навчальному посібнику висвітлено питання ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів; наводяться детальні характеристики способів та методів їх проведення. Особливу увагу приділено засобам і методам виявлення фальсифікації зерно-борошняних, кондитерських, смакових товарів, плодів і овочів, харчових жирів, молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясних товарів, риби та рибопродуктів. Призначено для студентів за напрямом “Торгівля”, слухачів системи післядипломного навчання. Посібник може бути корисним всім практичним працівникам, чия діяльність пов’язана з товарознавством та експертизою товарів.
 28. Механіка руйнування та міцність матеріалів:Довідниковий посібник.Т.9:Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів конструкцій/Редактори: О.П.Осташ, В.М.Федірко.– Львів:Сполом, 2007.– 1068 с.
  ISBN: 978-966-665-498-7

  Розглянуто проблеми забезпечення довговічності авіаційних конструкцій за принципом їх безпечної пошкоджуваності. Подано дані про фізико-механічні характеристики авіаційних матеріалів і методи їх підвищення з врахуванням впливу експлуатаційного середовища; методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів і елементів конструкцій; методи розрахунків їх міцності і довговічності з позицій механіки руйнування; підходи до оцінки залишкового ресурсу авіаційної техніки з урахуванням деградації матеріалів під час тривалої експлуатації. Для наукових працівників та інженерів, що працюють у галузі проектування, діагностики та експлуатації авіаційної техніки, а також аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.
 29. Трибологія:Підручник/М.В.Кіндрачук, В.Ф.Лабунець, М.І.Пашечко, Є.В.Корбут.– К.:НАУ-друк, 2009.– 392 с.
  ISBN: 978-966-598-609-6

  У підручнику викладено сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку науки про тертя, змащування та зношування, основні поняття про будову і властивості поверхневих шарів, а також явища, що виникають у процесі тертя і зношування, методи і приклади визначення основних характеристик трибосистеми. З єдиних фундаментальних позицій розглянуто механізми тертя в умовах типових для сучасного машинобудування високих і низьких температур, великих швидкостей і навантажень, різних середовищ. Особливу увагу приділено методам поверхневого зміцнення та відновлення деталей вузлів тертя новітніми технологічними процесами. Описано сучасні фрикційні, антифрикційні, ущільнювальні та мастильні матеріали. Подано методи дослідження та методології розрахунку напружено-деформованого стану матеріалу, навантаженого силами тертя та довговічності і зношування циліндричних трибосистем ковзання. Для студентів і аспірантів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисний для спеціалістів, які працюють у напрямі створення фрикційних та антифрикційних матеріалів, конструювання вузлів тертя, експлуатації та ремонту машин і механізмів, прогнозування їх довговічності.
 30. Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції:Підручник/Під ред. Шаповаленка О.Ш , Сафонової О.М.– Харків:Еспада, 2008.– 544 с.
  ISBN: 978-966-456-023-5

  У підручнику підготовленому досвідченими фахівцями, висвітлені питання переробки продукції продовольчого призначення. Подана структурована інформація про властивості сировини та основні технологічні стадії її переробки: про особливості зберігання сировини та готової продукції: про використання побічних продуктів та відходів виробництва. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями, що пов’язані з переробкою та зберіганням сільськогосподарської продукції, спеціалістів агропромисловою комплексу.
 31. Мікробіологія та фізіологія харчування:Навчальний посібник/В.Д.Малигіна, О.А.Ракша-Слюсарева, В.П.Ракова, Л.І.Оконєчнікова, Т.Р.Багуліна.– К.:Кондор, 2009.– 242 с.
  ISBN: 978-966-351-265-5

  В навчальному посібнику наведені морфологічні та фізіологічні особливості мікроорганізмів, їх роль у переробці продуктів харчування. Визначено основні принципи фізіології харчування. 32. Логіка:Курс лекцій/Гнасевич Н.В., Пеляк І.М., Сілаєва Т.О., Шумка М.Л. За ред. Сілавої Т.О.– Тернопіль:ПП Процюк, 2005.– 180 с.– (ТДЕУ)
  Навчальний посібник включає в себе нормативні знання і практичні завдання з курсу формальної логіки. Автори посібника мали за мету сформувати у студентів навички аналізу і побудови міркувань, захисту своєї точки зору і критики опонентів в процесі дискусій. Значне місце посібнику приділено теорії аргументації та спростування. Даний посібник призначений для студентів вузів.
 33. Вища математика:Збірник задач.Навч.посібник/За ред. В.П.Дубовика, І.І.Юрика.– К.:А.С.К., 2005.– 480 с.– (Університетська бібліотека)
 34. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики=+ Practice Disc (Інтерактивна комп’ютерна програма – 1000 питань у 100 вправах з ключами)/Під заг. ред. Л.І.Євтушенко.– 2-ге вид., допов.– К.:ІНКОС, 2009.– 392 с.
  ISBN: 978-966-8347-85-6

  Цей словник створено як навчальний лексикографічний посібник. Перевага його полягає насамперед в тому, що тематичний принцип побудови робить його зручним інструментом навчання ділової англійської мови, зокрема термінології. Загалом словник містить більше 6000 термінів і термінологічних словосполучень. Більш ніж ЗО тем (аудит, банківська справа, лідерство, людські ресурси, реклама та багато інших) складають зміст чотирьох розділів: бухгалтерський облік і фінанси, бізнес і економіка, менеджмент, маркетинг. Три алфавітні індекси надають можливість користуватися словником традиційно – для перекладу. Всі словникові статті пронумеровані і в індексах наведені саме ці номери. У додатках надаються правила читання цифр та чисел і зразки вживання термінів у схемах та графіках. Словник призначений для представників ділових кіл, студентів, викладачів англійської мови (особливо ділової англійської), науковців, перекладачів, а також для тих, хто вивчає англійську самостійно. Друге видання словника доповнене трьома додатками: списком термінів, що не увійшли до першого видання або з’явились у фаховій літературі за останні два роки, списком скорочень, які вживаються у словнику і Інкотермс. Додатком до другого видання словника є також Ргасtісе Disc розроблений на його основі. 100 різноманітних вправ дають можливість працювати інтерактивно і вивчати лексику самостійно, а також використовувати його у навчальному процесі для домашніх і контрольних завдань.
 35. Філософія:Навчальний посібник/Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П. та ін.; За ред.Надольного І.Ф.– 7-ме вид., стереотип.– К.:Вікар, 2008.– 534 с.
  ISBN: 978-966-7131-97-5
  Пропонований посібник створено на основі навчального посібника “Філософія” (за ред. І.Ф. Надольного. – Київ: Вікар, 2001-2006), що протягом останніх років практично є базовим підручником для студентів вищих закладів освіти України. У цьому виданні збережено найважливіші переваги посібника: курс філософії висвітлюється доступно, толерантно, на системній основі, у тісному зв’язку з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної філософської думки. Це робить посібник зручним у користуванні і доступним для кожного студента. Розраховано на студентів і аспірантів вищих закладів освіти України, широке коло читачів.
 36. Англійська мова для економістів=English for Economists:Навчальний посібник/Автори: Ю.А.Прибатень, Г.О.Довгопол, І.Я.Бурлака та ін.– К.:КНТ, 2008.– 360 с.
  ISBN: 978-966-373-362-3

  Мета посібника – забезпечення розвитку навичок читання, володіння професійною лексикою, перекладу літератури з економічних питань, а також аналізу та обговорення прочитаного. Посібник складається з 14 розділів, які охоплюють основи економічної теорії та ознайомлення з основними економічними напрямками, він містить граматичний довідник українською мовою, тексти для самостійного читання з економічної тематики, а також матеріали для самостійної роботи студентів. Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, спеціалістів-практиків, і всіх, хто бажає підвищити свій рівень володіння англійською мовою.
 37. Деловой английский для студентов-экономистов=Business English for students of economics:Учебное пособие/Под общей ред. М.Н.Макеевой.– М.:Форум, 2008.– 184 с.
  ISBN: 978-5-91134-245-6

  Данное учебное пособие включает теоретические и практические материалы для проведения занятий по курсу “Деловой иностранный язык”. Оно рассчитано на студентов экономических специальностей, изучающих английский язык, и представляет особый интерес для тех, кто обучается на курсах подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Цель пособия – актуализировать знания студентов о нормах, стереотипах и правилах речевого поведения, принятого у представителей международного экономического сообщества, а также сформировать умения оперировать этими правилами в условиях реального делового общения.
 38. Новий німецько-український і українсько-німецький словник:60 000 слів/Укладачі: В.Ф.Малишев, В.А.Кібенко.– Харків:ПП “Див”, 2006.– 576 с.
  ISBN: 966-8504-06-2

  Даний німецько-український та українсько-німецький словники включають біля 60000 слів і фразеологічних зворотів. Словник призначений для тих, хто вивчає німецьку мову, зокрема для потреби учнів середніх шкіл, ліцеїв та студентів вищих навчальних закладів. Словник також може використовуватися для перекладу українського тексту на німецьку мову, а німецького – на українську. До словника подано основи граматики німецької мови, як додаток, що повністю звільняє від придбання окремого підручника з граматики німецької мови.
 39. Технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд:Навчальний посібник/Малишев О.М., Віроцький В.Д., Нілов О.О. та ін. За ред. О.М.Малишева.– К.:Відлуння, 2007.– 708 с.– (Державне підприємство “Головний навчально-методичний центр”)
  ISBN: 966-553-509-9

  У навчальному посібнику розглядаються питання організації технічної експлуатації будівель та інженерних споруд. Наведена методика оцінки технічного стану будівельних конструкцій з урахуванням фізичного і морального зношення. Розглянуто вплив різних природних та технологічних факторів на технічний стан будівель і споруд. Нормативні матеріали наведено за станом на 1 січня 2007 року. Для технічних експертів та інспекторів в галузі будівництва Держгірпромнагляду України, викладачів і студентів університетів будівельних спеціальностей, робітників служб нагляду за безпечною експлуатацією будівель і споруд.
 40. Загальна педагогіка: лекції:Навчально-методичний посібник/Автори-упорядники: Е.І.Федорчук, В.В.Федорчук.– Кам’янець-Подільський:Видавець ПП Зволейко, 2007.– 284 с.– (МОН України. Кам’янець-Подільський державний університет)
  ISBN: 978-966-96706-7-0
  У навчально-методичному посібнику стисло і систематизовано викладено основний зміст загальної педагогіки згідно з чинною навчальною програмою з педагогіки та з врахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. Посібник може бути корисним для викладачів педагогічних дисциплін, студентів та широкої педагогічної громадськості.
 41. Польсько-український та українсько-польський словник:Близько 60 тисяч слів та словосполучень/Укладачі: Д.В.Бачинський, А.В.Задніпряна, М.М.Хотинська.– Вид. 3-тє, випр. та доп.– К.:Чумацький шлях, 2008.– 540 с.
  ISBN: 966-8272-09-9

  Словник містить близько 60 тисяч слів та словосполучень в обох частинах. Розрахований на широке коло осіб, які вивчають польську чи українську мови, а також на туристів.


 42. Уроки по проектированию AutoCAD 2002-2005/И.В.Григорьев, Т.Н.Засецкая, М.И.Иванов, Е.П.Петрова.– М.:СОЛОН-Пресс, 2005.– 248 с.– (Библиотека студента)
  ISBN: 5-98003-214-2

  Эта книга посвящена современным информационным технологиям. Настоящее пособие предназначено для студентов, изучающих автоматизированную систему подготовки технической документации в рамках дисциплин “Информационные системы”, “Компьютерная графика”, “Применение ЭВМ в машиностроении” и в других дисциплинах, связанных с графикой. В пособии на примерах конкретных изображений деталей, схем, сборочных узлов с использованием дидактического приема “делай как я” излагаюся приемы черчения двумерных объектов, их редактирования, создание базы данных элементов электронных схем, построение изометрических изображений, создание слайдов и сценариев. В связи с наметившейся в последние годы тенденцией перехода от 2D- к 3D-проектирова-нию большое внимание уделено рассмотрению методов построения трехмерных объектов, их редактированию и визуализации. В пособии также рассматриваются примеры написания программ на языке АutоLISP; для создания новых команд АutоСАD. Материал книги подобран так, чтобы систематизировать разрозненные знания, полученные из различных учебников и обучающих курсов, чтобы подойти к проектированию в различных областях техники, владея современными автоматизированными средствами. На компакт-диске приведен один из современных пакетов АutоСАD, различные методические примеры для тех, кто хочет проверить свои знания в графике. У книги три отличительных особенности: Первая – в сжатой форме приведены практические сведения по самым различным командам рисования, редактирования, образмеривания и многим другим. Описаны принципы задания размеров элементов чертежа. Вторая – книга снабжена методическим материалом, прошедшим успешную апробацию в различных учебных заведениях, в том числе в Московской государственной академии водного транспорта. Третья особенность заключается в оригинальной последовательности изучения материала, которая позволяет довольно быстро перейти от работы с примитивами к сложным объектам, требующим владения аппаратом автоматизированного проектирования. Учебное пособие подготовлено в виде занятий-уроков, связанных с изучением системы автоматического проектирования АutоСАD2002,05.
 43. Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя/Ред.колегія: П.В.Ясній, І.В.Луців, О.М.Герман, Г.М.Крамар, П.Д.Кривий, Б.Т.Новосядлий.– Тернопіль:Джура, 2010.– 376 с.
  ISBN: 978-966-185-046-9

  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. Це історико-пізнавальне та інформаційно-біографічне видання присвячене 50-літтю заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, де розгорнуто хроніку подій, пов’язаних із процесом зародження, становлення й утвердження вищого навчального закладу, який впродовж півстоліття творить, зберігає і примножує багаті освітні й наукові традиції краю, вливається в європейський освітній простір, формує молоду Генерацію української технічної інтелігенції. Тут представлено галерею постатей, які були серед фундаторів університету чи внесли вагому лепту у навчальний, науковий та виховний напрямки роботи ТНТУ, показано динаміку структурних змін та розкрито перспективні плани на майбутнє. Завершується видання фотокалейдоскопом унікальних світлин, на яких відображені найрізноманітніші епізоди п’ятдесяти літ університетського життя. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
 44. Науковці Тернопільського національного технічного університету/Упорядники: М.Медюх, В.Лазарюк.– Тернопіль:Джура, 2010.– 204 с.
  ISBN: 978-966-185-047-6

  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя. Книга містить короткі біографічні дані та відомості про найважливіші наукові досягнення вчених ТНТУ ім. І. Пулюя, які здобули наукові ступені та вчені звання і працювали в університеті (до 1991 року – філіалі Львівського політехнічного інституту, а до 1997 року – приладобудівному інституті) у період з 1960 по 2010 роки. Це видання прислужиться наукознавцям та історикам науки, а також стане в нагоді широкому загалові зацікавлених читачів.