Нові надходження за листопад 2015 року

 1. Аніщенко Н.В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів: Монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 184 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-40-5


 2. Бельская Н.А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности: Пособие. – К.: Институт одаренного ребенка, 2014. – 94 с. – НАПН України. Институт одаренного ребенка.
  ISBN: 978-966-2633-34-4


 3. Бубліченко С.В. Математичні моделі керування електромеханічними перетворювачами спеціального призначення: Монографія. – К.: ТОВ “Конус-Ю”, 2014. – 245 с.
  ISBN: 978-966-2250-25-1 4. Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії. Теорія спектроскопії: Навчальний посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 319 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-672-8
  Розглянуто становлення оптики як науки та фундаментальні поняття фізичної оптики в метрології і фотометрії, а також принципи будови та застосування сучасних спектральних приладів і лазерів широкого використання. Послідовно викладено систематику атомних і молекулярних спектрів, наведено їх визначення. Призначено для фізичних, радіофізичних, хімічних, біологічних факультетів університетів, а також для фахівців багатьох інших галузей науки і техніки, які досліджують об’єкти методами оптичної спектроскопії та проводять прецизійні вимірювання.
 5. Дзюблюк О.В. Банки у системі організації валютних відносин: Монографія / О.В. Дзюблюк, О.М. Владимир. – Тернопіль: Астон, 2014. – 264 с.
  ISBN: 978-966-308-555-5 6. Козерод О.В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії: Монографія. – К.: Радуга, 2014. – 192 с.
  ISBN: 978-966-281-016-5
  Пропонована наукова праця містить аналіз актуальних історіографічних проблем єврейської історії і філософії. Основну увагу автор приділяє питанню історіографії єврейської історії України в період 20-х років XX ст. та сучасного періоду, а також розвитку світової історіографії проблем єврейської ідентичності, філософії, історії і культури. У підсумку зроблені висновки щодо сучасного стану історіографії єврейської історії і філософії в Україні та світі. Книга розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей та всіх, хто цікавиться проблемами української іудаїки.
 7. Кунгурцева Л.В. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату: Монографія / Л.В. Кунгурцева, В.С. Бажанюк, В.В. Камишин. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 242 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-41-2


 8. Лучинкіна А.І. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі: Монографія / А.І. Лучинкіна, К.Г. Мілютіна, Т.А. Яншина. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 252 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-48-1


 9. Мітлощ А.В. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги: Монографія / А.В. Мітлощ, В.О. Маляко, В.С. Бажанюк. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 290 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-42-9


 10. Тарадайник В.М. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдаованої дитини: Посібник. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 68 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-36-8
  У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу ″Я″ з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики., лінгвокультурології та когнітології. Представлено аналіз інформаційно-соціального середовища для розвитку обдарованих дітей та розглянуто фактори, які істотно впливають на формування та соціалізацію особистості. Посібник буде корисним для керівників, психологів, педагогічних працівників для використання у роботі з обдарованими дітьми.
 11. Шаповалов Б.Б. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми: Монографія / Б.Б. Шаповалов, В.С. Бажанюк, В.В. Камишин. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 230 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-47-4


 12. Шидловский А.К. Электрические цепи с вентильными коммутаторами: Монография / А.К. Шидловский, В.С. Федий. – К.: НАН Украины. И-тут электродинамики, 2010. – 269 с. – НАН Украины. И-тут электодинамики.
  ISBN: 978-966-02-5744-3
  Монография посвящена дальнейшему развитию теории электромагнитных процессов в одно- и многофазных электрических цепях, содержащих последовательный КЬС-контур и вентильный коммутатор в цепи одного из линейных реактивных сопротивлений – емкости или индуктивности, с произвольной частотой переключающий это сопротивление на опережающие (отстающие) фазы источника питания. Получены аналитические выражения (в замкнутом виде), позволяющие определить необходимые электрические величины в зависимости от параметровконтура (резонансная частота и добротность) и коммутатора (частота и фаза импульсов управления, а также порядок их следования). Даны примеры использования полученных результатов для построения источников реактивной мощности, активных фильтров гармоник тока нелинейных нагрузок и др. Для специалистов в области теоретической электротехники и преобразовательной техники, занимающихся вопросами качества электроэнергии, аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
 13. Математичне моделювання масопереносу в середовищах частинок нанопористої структури: Монографія / І.В. Сергієнко, М.Р. Петрик, О.М. Хіміч та ін. – К.: НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2014. – 206 с.
  ISBN: 978-966-02-7480-8
  В монографії запропонована методологія моделювання систем масопереносу та ідентифікації параметрів в середовищах частинок нанопористої структури (дифузія адсорбція, компетитивна дифузія газів, фільтраційна консолідація), описаних некласичними крайовими задачами з урахуванням взаємовпливів потоків мікро- і макропереносу, різнопористості, структури мікропористих частинок, багатокомпонентності, компетитивності, умов рівноваги, зміни градієнтів параметрів переносу на масообмінних межах, та інших визначальних кінетичних чинників. Розвинуті чисельні та аналітичні методи (схеми Кранка-Ніколсона та операційний метод Гевісайда) побудови розв’язків прямих і спряжених задач з отриманням виразів градієнтів функціоналів нев’язки. Одержані теоретичні результати підкріплені значним обсягом числових експериментів . Для наукових працівників, фахівців у галузі прикладної математики, математичного моделювання, програмної інженерії, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, інженерів та студентів, що цікавляться.
 14. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах (адсорбція, компетитивна дифузія) / В.С. Дейнека, М.Р. Петрик, Д. Кане та ін. – К.: НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова, 2014. – 178 с.
  ISBN: 978-966-02-7098-5
  Виходячи з проблем моделювання та дослідження масопереносу в неоднорідних і нанопористих середовищах, розроблено новий підхід до моделювання та ідентифікації таких систем, описаних некласичними моделями з найзагальнішими структурами крайових і многоінтерфейсних умов з урахуванням швидкостей зміни градієнтів параметрів переносу на масообмінних кордонах шляхом розвитку і узагальнення методів інтегральних перетворень Фур’є, Лапласа, операційного методу Гевісайда, Лапласа з використанням методів теорії оптимального управління станом складних багатокомпонентних систем. Розроблено методологію моделювання та ідентифікації параметрів класів крайових задач адсорбції та дифузії в багатокомпонентних середовищах тонких нанопристих пластин, завдач дворівневого масопереносу і компетитивної дифузії в неоднорідних середовищах частинок нанопористої структури з урахуванням взаємовпливу ″мікропори частинок і міжчасткових простір″.
 15. Математичний вісник НТШ. Т.10 / Гол ред. А. Самойленко. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 2013. – 245 с. – НТШ. Математична комісія.
  ISSN: 1812-6774 16. Математичний вісник НТШ. Т.11 / Гол ред. А. Самойленко. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 2014. – 167 с. – НТШ. Математична комісія.
  ISSN: 1812-6774 17. Особливості адаптації вітчизняного законодавства до умов та вимог функціонування європейських суб’єктів господарювання (Інноваційно-правові колізії розвитку національної економіки) / Б.М. Андрушків, О.Б. Бойко, О.М. Владимир та ін. За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: Терно-граф, 2015. – 344 с.
  ISBN: 978-966-457-243-6
  У книзі розкрито особливості організації адаптаційно-трасформаційних процесів вітчизняного законодавства у сфері господарської діяльності до умов та вимог функціонування європейських промислових підприємств. Уточнено окремі поняття, еволюцію та особливості впровадження законодавчих новацій в промислових підприємствах, корпораціях та інших суб’єктів господарювання. Розкрито організаційно-правові проблеми державного управління в умовах перед’європейської адаптації законодавства України. Запропоновано шляхи усунення законодавчих та нормативних протиріч у сфері державного управління малим бізнесом. Підкреслено роль освіти і науки у вирішенні проблем адаптивно-трансформаційних процесів українського законодавства. Запропоновано методику забезпечення нормативно-законодавчої бази в галузі наукової та науково-технічної діяльності та організаційно-правові засади ресурсокористування. На прикладі конкретних підприємств аналізується досвід впровадження правових нововведень, у т. ч. на мікро-, макро- та мезорівнях.
 18. Повний регіональний господарський розрахунок – шлях підвищення ефективності територіальної одиниці, забезпечення її сталого розвитку / За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – 680 с. – ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія економічних наук України. Академія соціального управління. НТШ.
  ISBN: 978-966-457-216-0

 19. Праці Наукового товариства імені Шевченка. Т.ХХХVII: Фізичний збірник. Т.9. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 2014. – 400с. – НТШ. Фізична комісія.
  ISSN: 1563-3950 20. Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення: Посібник / За ред. О.Є. Стрижака. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 144 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-43-6


 21. Прочность материалов и конструкций: Монография. Т.5 : Прогнозирование высокотемпературной ползучести и длительной прочности металлов / В.В. Кривенюк. Под. ред. В.А. Стрижало. – К.: Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, 2012. – 752 с.
  ISBN: 978-966-02-6401-4
  В монографии рассмотрены общие закономерности усталостного разрушения металлов и сплавов, выполнено обобщение литературных данных и результатов оригинальных исследований закономерностей и критериев рассеянного и локализованного усталостного повреждения, изложены результаты исследования влияния на сопротивление усталости металлов и сплавов и конструкционных элементов состояния поверхности и контактного взаимодействия, в первую очередь, фреттинга. Монография будет полезна специалистам, занимающимся вопросами обеспечения прочности, долговечности и надежности машин и сооружений, а также аспирантам и студентам технических университетов, специализирующимся в области динамики и прочности машин. Издание посвящается 100-летию со дня рождения известного украинского ученого в области механики и прочности в машиностроении, акад. НАН Украины, основателя Института проблем прочности НАН Украины Георгия Степановича Писаренко (1910-2001).
 22. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи: Посібник / За заг. ред. Н.В. Лук’янчук і Н.А. Климової. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 184 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-39-9


 23. Синергетика і освіта: Монографія / За ред. В.Г. Кременя. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 348 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-33-7 24. Синергетика і творчість: Монографія / За ред. В.Г. Кременя. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 314 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-31-3
  У монографії проаналізовано творчий процес як відкриту, динамічну, когерентну систему, що має здатність до саморозвитку. Творчість можна подати не лише як цілісну, а й складну (комплексну) систему, що здатна переходити від хаосу множини ідей до впорядкованості творчого здійснення. Саме в контексті наповнення новим змістом поняття хаосу, як деякої надскладної впорядкованості, що існує неявно, потенційно і може реалізуватися у багатоманітті впорядкованих структур, виявляється методологічна значущість синергетики. Монографія орієнтована на фахівців у галузі філософії, педагогіки, психології, всіх, хто цікавиться проблемами синергетичного мислення як умовою творчості в парадигмі людиноцентризму.