Нові надходження за вересень 2018 року

 1. 978-966-346-558-6Івахненков С.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / Івахненков С.В., Мелих О.В. – К.: Знання, 2009. – 319 с.
  ISBN: 978-966-346-558-6
  Розглянуто ряд теоретичних та практичних питань, пов’язаних з процесом прийняття управлінських рішень у діяльності підприємств при застосуванні контролінгу. Детально досліджено історичний аспект розвитку контролінгу, уточнено понятійний апарат, висвітлено методику фінансового контролінгу, основні підходи до його автоматизації в діяльності підприємств. Проаналізовано загальнонаукові та загальноекономічні методи фінансового контролінгу. Запропоновано методи прийняття управлінських рішень за допомогою фінансового контролінгу. Значна увага приділена застосуванню моделювання, зокрема економіко-матема-тичних моделей фінансового контролінгу та моделей прийняття інвестиційних рішень. Описано завдання та функції, які виконує відділ контролінгу на підприємстві, охарактеризовано кваліфікаційні вимоги до працівників такої служби. Представлено комп’ютерні інформаційні системи підприємства, які використовують контролінг і з якими працюють фахівці розвинутих країн. Серед таких систем проаналізовано управлінські системи “Галактика” та SАР/R-3. Розраховано на економістів-практиків, науковців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.
 2. 978-617-7331-59-8Малюта Л.Я. Парадигма забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах інституціййних трансформацій суспільства: Монографія / Заг. ред. та наук. консультування: Андрушків Б.М. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 525 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління.
  ISBN: 978-617-7331-59-8
  У монографії розглядаються шляхи вирішення проблеми формування нової парадигми забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах трасформаційної економіки. Здійснено класифікацію прямих і непрямих загроз економічній безпеці. Виділено невідкладні проблемні питання забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств, які на сучасному етапі розвитку національної економіки потребують інноваційних рішень. Характеризуються особливості організації цих процесів на прикладі згаданих підприємств, аналізується досвід використання нових організаційних форм управління економічною безпекою в контексті економічних реформ. На основі локальних та комплексних інноваційних показників розроблені механізми підвищення рівня економічної безпеки підприємств машинобудування та ефективності управління чинниками, що за рахунок окремих підсистем забезпечують ефективність функціонування загальної системи економічної безпеки окремого суб’єкта господарювання та збалансований економічний розвиток машинобудівної галузі загалом.
 3. 978-617-7424-07-8Інноваційний контролінг в діяльності промислових підприємств: Навчальний посібник / Філиппова С.В., Юдін М.А., Мелих О.В., Селіванова Н.М. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2016. – 134 с. – МОН України. НУ “Києво-Могилянська академія”. Одеський національний політехнічний університет.
  ISBN: 978-617-7424-07-8
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни “Контролінг”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Менеджмент”. Даний посібник відповідає всім вимогам вищої школи, а опанування його змісту в межах кожної теми дозволить кожному студенту сформувати якісні знання та набути відповідні практичні навички у процесі самостійної роботи. Зміст теоретичних положень зорієнтовано на ключові моменти – базові положення дисципліни, а опрацювання термінологічної бази дозволить студентові успішно підготуватися до усіх видів поточного, підсумкового та відстроченого контролю, перевірити рівень набуття професійних компетенцій.
 4. 966-00-0153-3Металлургия дуговой сварки. Взаимодействие металла с газами: Монография / Походня И.К., Явдощин И.Р., Пальцевич А.П., Швачко В.И., Котельчук А.С. – К.: Наукова думка, 2004. – 441 с. – НАН Украины. Институт электросварки им. Е.О.Патона.
  ISBN: 966-00-0153-3
  В монографии обобщены результаты исследований процессов взаимодействия металла с газами при дуговой сварке. Рассмотрены термодинамика и кинетика процессов абсорбции газов, растворимость газов в железоуглеродистых сплавах в зависимости от температуры и состава, особенности взаимодействия низкотемпературной плазмы, содержащей водород и азот. Приведены данные о влиянии металлургических и технологических факторов, условий кристаллизации сварочной ванны на содержание газа в металле сварных швов. Представлены результаты математического моделирования процессов поглощения газов. Оценена роль газов в образовании пористости швов при сварке покрытыми электродами и порошковыми проволоками. Предложены методы управления абсорбцией и десорбцией газов и предупреждения пористости. Проанализирован механизм образования индуцированных водородом холодных трещин в сварных соединениях конструкционных сталей, в том числе высокопрочных низколегированных. Даны рекомендации для предупреждения образования холодных трещин. Рассмотрены характеристики новых сварочных материалов. Для научных и научно-технических работников, интересующихся проблемами металлургии сварки и сварочных материалов, а также студентов, магистрантов вузов и аспирантов.
 5. 978-966-02-7249-1Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: Зб. наукових праць 5-ї Міжнародної конференції. 24-27 червня 2014 р., Львів / Під заг. ред. В.В.Панасюка. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2014. – 880 с. – НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка.
  ISBN: 978-966-02-7249-1
  Збірник містить вибрані праці з таких напрямків механіки руйнування матеріалів і елементів конструкцій: фундаментальні проблеми механіки крихкого та в’язкого руйнування матеріалів; фізичні концепції і розрахункові моделі зародження та поширення тріщин у деформівних тілах з урахуванням малих і розвинутих зон пластичності біля фронту тріщини; методи розв’язування задач механіки деформівних тіл з тріщинами під дією заданих навантажень і температурних полів для реальних елементів конструкцій; оцінювання руйнування та міцності неоднорідних і композиційних тіл з дефектами; вплив водню на процеси руйнування та міцність матеріалів і елементів конструкцій; корозійне розтріскування та корозійна втома матеріалів; методи оцінювання технічного стану та продовження ресурсу пошкоджених елементів відповідальних конструкцій тривалої експлуатації. Збірник розрахований на спеціалістів з проблем механіки та фізики міцності матеріалів і конструкцій, інженерно-технічних працівників, що забезпечують експлуатацію машин і споруд енергетики, транспорту, авіаційної та космічної техніки, нафто-, газо- та парогонів тощо. Він корисний також для викладачів вузів, аспірантів, студентів, які спеціалізуються за напрямками матеріалознавство, механіка деформів-ного твердого тіла, будівництво інженерних споруд і машин.
 6. 978-617-607-195-2Охорона праці: Навчальний посібник / Андрейчук Н.І., Кіт Ю.В., Шибанов С.В., Шерстньова О.В. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 276 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-195-2
  Українською та англійською мовою висвітлені основні відомості із законодавчих, правових та організаційних питань охорони праці, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров’я людей та працездатності працівників, відомості з питань техніки безпеки (електробезпека) та пожежної безпеки. Додано українсько-англійський тлумачний словник термінів з охорони праці. Для студентів вищих навчальних закладів.

 7. 978-966-02-4738-3Прочность материалов и конструкций: Монография. Т.1: Прочность материалов при криогенных температурах с учетом воздействия электромагнитных полей / Под. ред. В.Т. Трощенко. – К.: Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, 2008. – 504 с.
  ISBN: 978-966-02-4738-3
  В монографии рассмотрены общие закономерности усталостного разрушения металлов и сплавов, выполнено обобщение литературных данных и результатов оригинальных исследований закономерностей и критериев рассеянного и локализованного усталостного повреждения, изложены результаты исследования влияния на сопротивление усталости металлов и сплавов и конструкционных элементов состояния поверхности и контактного взаимодействия, в первую очередь, фреттинга. Монография будет полезна специалистам, занимающимся вопросами обеспечения прочности, долговечности и надежности машин и сооружений, а также аспирантам и студентам технических университетов, специализирующимся в области динамики и прочности машин. Издание посвящается 100-летию со дня рождения известного украинского ученого в области механики и прочности в машиностроении, акад. НАН Украины, основателя Института проблем прочности НАН Украины Георгия Степановича Писаренко (1910-2001). В монографии представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований прочности, пластичности, трещиностойкости, сопротивления деформированию и разрушению металлов и конструкционных сплавов при криогенных температурах в условиях статического и циклического нагружения. Впервые в систематизированном виде представлены закономерности низкотемпературной прерывистой текучести металлических материалов, особенности их поведения при электромагнитных воздействиях, обоснованы методы оценки предельного состояния материалов и выбора допускаемых напряжений с учетом низкотемпературного упрочнения и разупрочняющего эффекта электромагнитных воздействий. Монография предназначена для специалистов в области прочности материалов и конструкций, участвующих в создании новых видов техники, основанных на использовании криогенного охлаждения, а также для аспирантов и студентов старших курсов технических университетов, специализирующихся в области криогеники и машиностроения. Издание посвящается 100-летию со дня рождения известного украинского ученого в области механики и прочности в машиностроении, акад. НАН Украины, основателя Института проблем прочности НАН Украины Георгия Степановича Писаренко (1910-2001).
 8. 978-5-7996-1352-5Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии: Монография / Акоев М.А., Маркусова В.А., Москалева О.В., Писляков В.В. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 250 с.
  ISBN: 978-5-7996-1352-5
  Данное руководство систематизирует знания о наукометрии для читателей, поставивших перед собой цель разобраться в предмете. Материал, изложенный в книге, должен послужить основой для практического применения методов наукометрии. Подчеркивается необходимость грамотной и аккуратной трактовки наукометрических индикаторов при принятии административных решений, распределении грантов, осуществлении кадровой политики. Руководство предназначено для научных работников, руководителей, сотрудников информационных центров и студентов соответствующих специальностей, а также для всех, кто интересуется вопросами измерения и оценки развития науки и технологии.
 9. 978-966-360-236-3Физико-технические проблемы современного материаловедения: В 2-х т.. Т.1 / Ред. кол.: И.К. Походня и др. – К.: Академпериодика, 2013. – 583 с. – НАН Украины.
  ISBN: 978-966-360-236-3
  Двухтомное издание посвящено актуальным проблемам современного материаловедения – созданию материалов с наперед заданными свойствами, методов их соединения и обработки для применения в металлургии, машино- и приборостроении, авиационной и космической технике, инструментах и электронике. Рассмотрены состояние научных исследований по указанным проблемам, его изменение за последние 5 лет, перспективы дальнейшего развития. В издание вошли обзорные статьи, подготовленные известными учеными-материаловедами. В первый том включены три раздела: сварочные процессы и технологии, металлургические процессы и технологии и конструкционные материалы. Для специалистов, занятых в различных областях материаловедения, а также для преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
 10. 978-966-360-237-0Физико-технические проблемы современного материаловедения: В 2-х т.. Т.2 / Ред. кол.: И.К. Походня и др. – К.: Академпериодика, 2013. – 617 с. – НАН Украины.
  ISBN: 978-966-360-237-0
  Двухтомное издание посвящено актуальным проблемам современного материаловедения – созданию материалов с наперед заданными свойствами, методов их соединения и обработки для применения в металлургии, машино- и приборостроении, авиационной и космической технике, инструментах и электронике. Рассмотрены состояние научных исследований по указанным проблемам, его изменение за последние 5 лет, перспективы дальнейшего развития. В издание вошли обзорные статьи, подготовленные известными учеными-материаловедами. Во второй том включены два раздела: функциональные и композиционные материалы, физико-химическая механика и прочность материалов. Для специалистов, занятых в различных областях материаловедения, а также для преподавателей, аспирантов и студентов вузов.