Нові надходження за березень 2015 року

 1. Афтанділянц Є.Г. Матеріалознавство: Підручник / Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Лопатько К.Г. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 612 с.
  ISBN: 978-966-2393-67-5


 2. Бобало Ю.Я. Якість, надійність радіоелектронної апаратури. Елементи теорії і методи забезпечення: Монографія / Бобало Ю.Я., Недоступ Л.А., Кіселичник М.Д. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 196 с. (МОН України. НУ ″Львівська поллітехніка″)
  ISBN: 978-617-607-481-6

 3. Буров Є.В. Концептуальне моделювання інтелектуальних програмних систем: Монографія. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 432 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-617-607-189-1
  Розлянуто проблематику концептуального моделювання інтелектуальних програмних систем, основні терміни та історію розвитку концептуального моделювання. Детально проаналізовано теоретичні основи концептуального моделювання, методи моделювання як статичної, так і динамічної структури предметної області. Особливу увагу звернуто на активні та виконувальні концептуальні моделі, специфікації їхньої взаємодії. Відображено застосування виконувальних моделей для розв’язання задач у різних проблемних областях. Розглянуто інструментальні засоби для виконання концептуального моделювання. Монографія призначена для студентів, аспірантів та наукових працівників галузі інформаційних технологій.
 4. Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань: Навчальний посібник / Васілевський О.М., Кучерук В.Ю. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 224 с. (МОН, молоді та спорту України. Вінницький нац. тех. у-т)
  ISBN: 978-966-641-454-3
  У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірювань. Навчальний посібник містить послідовний виклад основ теорії невизначеності вимірювань, алгоритмів оцінювання невизначеностей, порядку додавання та форм подання невизначеностей вимірювань. Посібник відповідає вимогам державних стандартів України та навчальним програмам дисциплін “Основи теорії невизначеності вимірювань” та “Опрацювання результатів вимірювань, контролю та діагностика на основі теорії невизначеності вимірювань” і призначений для студентів напряму підготовки “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології”, здобувачів та аспірантів спеціальностей 05.11.08, 05.11.13, 05.13.05, 05.01.02.
 5. Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування: Навчальний посібник / Мальований М.С., Леськів Г.З. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 316 с. (МОН України. Львівський держ. у-т внутрішніх справ. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-966-289-004-4
  Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів України та світу. У ньому висвітлені основи питання із теоретичних основ екології, еколого-економічних проблем навколишнього середовища та економічні особливості окремих територій. Висвітлюється співвідношення двох наук екології та регіональної економіки.
 6. Марущак С.М. Оцінка та управління підприємницькими ризиками: Навчальний посібник / Марущак С.М., Єфімова Г.В., Пащенко О.В. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 296 с. (МОН України. Нац. у-т кораблебуд. ім. акад. Макарова)
  ISBN: 978-966-289-036-5
  В навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного аналізу і обліку ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Викладені основні методи зниження ризику, а також правила ухвалення оптимальних управлінських рішень з врахуванням чинників неповної визначеності і ризику. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, які ілюструють теоретичні положення. Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і економістів підприємств і установ різних галузей, форм власності і господарювання.
 7. Орел С.М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини: Навчальний посібник / Орел С.М., Мальований М.С., Орел Д.С. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 232 с. (НУ″Львівська політехніка″. МОН України. Академія сухопутних військ ім. гетьмана П.Сагайдачного. МО України.)
  ISBN: 978-966-289-037-2
 8. Екологічна безпека: Підручник / Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С. та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 366 с. (МОН, молоді та спорту України. Кременчуцький нац. у-т імені Михайла Остроградського)
  ISBN: 978-966-2393-75-0
  Підручник побудовано за принципом ″аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпекою″, у підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т. ч. на регіональному рівні, основ екологічного рюику. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.
 9. Економетрика: Навчальний посібник / О.Є.Лугінін, В.М.Фомішина, О.М.Дудченко та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 320 с.
  ISBN: 978-966-289-038-9
  Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни “Економетрика” студентам економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуті підходи класичної економетрики до побудови економетричних моделей парної та множинної регресії на основі методу найменших квадратів (МНК). Описані випадки порушення умов використання МНК із застосуванням спеціальних методів оцінювання параметрів економетричних моделей. Надано загальний опис інших моделей: оптимізаційних, сіткових, балансових і ризикових, які знаходять широке застосування при прийнятті господарських рішень в сучасній ринковій економіці і дають комплексне уявлення про економіко-математичне моделювання. Розглянута велика кількість типових задач, багаточисельних вправ, тестів. Результати розв’язання задач з реалізації економетричних і оптимізаційних моделей ілюструються використанням персонального комп’ютера. Посібник буде корисним для викладачів вищих навчальних закладів і фахівців з розглянутої тематики.
 10. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних електротехнічних та програмних систем: Монографія / Ю.Я. Бобало, Б.Ю.Волочій, О.Ю.Лозинський та ін. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 300 с. (МОН України. Нац. ун-тет ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-617-607-468-7
  Висвітлено питання, які стосуються оцінки показників надійності складних радіоелектронних та електротехнічних систем, а також надійності програмного забезпечення, що є складовою сучасних програмно-апаратних систем. Основну увагу звернуто на початковий етап життєвого циклу технічних систем, на якому розробник визначає концепцію забезпечення їх надійності. Монографія становить інтерес для розробників відповідних технічних систем, наукових працівників, аспірантів, які займаються питаннями забезпечення та прогнозування надійності, а також для студентів, які готуються до майбутньої професійної діяльності у сфері надійнісного проектування.
 11. Моніторинг довкілля: Підручник / За ред. В.М.Боголюбова і Т.А.Сафранова. – Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2013. – 530 с. (МОН України)
  ISBN: 978-966-2660-04-3


 12. Нейроподібні методи, алгоритми та структури обробки сигналів і зображень у реальному часі: Монографія / Ю.М.Рашкевич, Р.О.Ткаченко, І.Г.Цмоць, Д.Д.Пелешко. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – 256 с. (МОН України. НУ ″Львівська поллітехніка″)
  ISBN: 978-617-607-603-2
  На основі концепції геометричних перетворень розвинуто теорію синтезу нейронних мереж на НВІС-структурах для обробки сигналів і зображень у рельному часі. Ця теорія грунтується на нейромережевих методах і методах попередньої обробки сигналів і зображень,методах, алгоритмах і паралельних структурах опрацювання даних у реальному часі. Нейроподібні мережі на НВІС-структурах з високою ефективністю використання обладнання синтезуються за інтегрованим підходом, який охоплює нейромережеві методи та методи попередньої обробки сигналів і зображень, методи та алгоритми паралельних обчислень, НВІС-технологію, архітектури і методи синтезу неиронних мереж реального часу та враховує особливості конкретних застосувань. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів, що займаються розробленням систем штучного інтелекту.
 13. Основи метрології та електричних вимірювань: Підручник / В.В.Кухарчук, В.Ю.Кучерук, Є.Г.Володарський, В.В.Грабко. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 538 с. (МОН, молоді та спорту України. Вінницький нац. тех. у-т)
  ISBN: 978-966-2393-88-0

 14. Основи стандартизації та сертифікації: Підручник / За заг. ред. О.М.Величка. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 364 с. (МОН, молоді та спорту України. Вінницький нац. тех. у-т)
  ISBN: 978-966-2393-82-8
  Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації, методологічних основ стандартизації, її теоретичної бази, стандартизації та сертифікації на міжнародному, регіональному та національному рівні. Подані питання організації робіт зі стандартизації, стандартизації як елементу забезпечення якості продукції, сертифікації продукції, оцінки відповідності та акредитації, систем управління якістю. У підручнику викладений базовий навчальний матеріал з використанням сучасних міжнародних документів з питань стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності, національну законодавчу, нормативно-правову і нормативну бази. Призначений для студентів, які навчаються за напрямами із галузі знань 0510 ″Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології″, а також для студентів, аспірантів та фахівців, зацікавлених в опануванні основ метрологічного забезпечення.
 15. Практикум з матеріалознавства: Навчальний посібник / О.О.Котречко, О.В.Зазимко, К.Г.Лопатько та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 500 с.
  ISBN: 978-966-289-016-7
  Навчальний посібник ″Практикум з матеріалознавства″ написаний у відповідності до програми курсу ″Матеріалознавство″ для студентів інженерних, технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІ-ІV рівнів акредитації. Навчальний посібник може бути корисним аспірантам та інженерно-технічним працівникам різних галузей господарства України.

 16. Прийняття проектних рішень: Навчальний посібник / За ред. Р.В.Фещука. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 220 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-617-607-454-0
  Викладено методичні основи обгрунтування проектних рішень та оцінювання ризиків. Описано методи обґрунтування проектних рішень, а також особливості прийняття рішень в умовах конфліктності, невизначеності та багатокритеріального вибору. Значна увага приділена сутності проектних ризиків, їх оцінюванню та управлінню ризиками. Містить контрольні питання, тестові завдання та вправи до розділів. Відповідає вимогам навчальної програми ″Прийняття проектних рішень″ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки ″Магістр″ спеціальності ″Управління проектами″. Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а також для фахівців у сферах проектної та бізнесової діяльності.
 17. Техноекологія: Підручник / За ред. М.С.Мальованого. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 616 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″. Нац. у-т біоресурсів і природокористування України)
  ISBN: 978-966-289-043-3
  У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки фахівців напряму ″Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування″. Підручник містить характеристику основних галузей виробничої діяльності та необхідних для цієї діяльності природних ресурсів, інформацію щодо негативного впливу антропогенної діяльності на довкілля та заходи зі зниження рівня цього впливу чи його попередження, приводиться інформація щодо перспективності впровадження альтернативних екологобезпечних технологій. Видання дасть можливість студентам ширше та глибше опанувати технологічно-виробничу інформацію для вивчення таких дисциплін екологічного спрямування, як ″Моніторинг довкілля″, ″Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище″, ″Екологічна безпека″, ″Моделювання та прогнозування стану довкілля″, ″Організація та управління в природоохоронній діяльності″ та ін. Підручник може бути корисним також студентам інших спеціальностей.