Нові надходження за лютий 2018 року

  1. 978-966-673-293-7Волотовська Н. Іван Горбачевський: Спроба життєпису в прозі та віршах. – 3-є вид., доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – 64 с.
    ISBN: 978-966-673-293-7
    Серед видатних постатей, які прославили наш край – хімік, біохімік, гігієніст, епідеміолог, громадсько-політичний і освітній діяч, академік Всеукраїнської академії наук Іван Якович Горбачевський. Його ім’я є символом справжнього вченого, а також вірного сина своєї землі, який усе життя поклав на вівтар науки та служінню народові. Іван Горбачевський ніколи не забував свого українського коріння, і, мабуть, сила бажання довести світові значимість української нації привела нашого краянина до неймовірних вершин – він став доктором медичних наук, деканом медичного факультету Карлового університету в Празі, а згодом – і його ректором, був членом санітарної Ради Чеського королівства, членом Найвищої Ради здоров’я Австро-Угорщини у Відні та першим міністром здоров’я Австро-Угорщини. Його наукова спадщина – це вагомий внесок у розвиток української, чеської та світової науки.
  2. 978-966-439-791-6Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії. Експериментальна спектроскопія: Навчальний посібник / Григорук В.І., Коротков П.А.-К.:ВПЦ “Київський університет”,2015 .-239 с.-МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
    ISBN: 978-966-439-791-6
    Розглянуто становлення оптики як науки та фундаментальні поняття фізичної оптики в метрології і фотометрії, а також принципи будови та застосування сучасних спектральних приладів і лазерів широкого використання. Послідовно викладено систематику атомних і молекулярних спектрів, наведено їх визначення. Призначено для фізичних, радіофізичних, хімічних, біологічних факультетів університетів, а також для фахівців багатьох інших галузей науки і техніки, які дослщжують об’єкти методами оптичної спектроскопії та проводять прецизійні вимірювання.
  3. 978-966-622-749-5Грінько І.М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування: Монографія. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – 240 с. – МОН України. НТУУ “КПІ”.
    ISBN: 978-966-622-749-5
    Досліджено сутність економічної категорії “мотивація”, систематизовано методи мотивації праці та диференційовано мотиваційні механізми. Уточнено класифікацію інструментів мотивації праці. Удосконалено наукові підходи щодо оцінки рівня мотивації праці персоналу. Проаналізовано стан матеріального стимулювання працівників на підприємствах. Обгрунтовано взаємозв’язок між мотивацією праці персоналу машинобудівних підприємств та станом соціально-трудових відносин. Оцінено мотивацію праці персоналу машинобудівних підприємств. Розроблено матрицю вибору стратегії регулювання рівня мотивації праці на підприємствах машинобудування. Визначено вплив ефективності використання методів мотивації праці персоналу на показники економічної діяльності машинобудівного підприємства. Для науковців, аспірантів, магістрів, студентів та керівників і фахівців підприємств машинобудування.
  4. 978-966-439-850-0Донченко В.С. Теорія ймовірностей та матемаична статистика для соціальних наук: Навчальний посібник / Донченко В.С., Сидоров М.В.С. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 400 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
    ISBN: 978-966-439-850-0
    Викладено основні поняття і методи теорії ймовірностей та математичної статистики. Для студентів вищих навчальних закладів. Стане у пригоді студентам соціологічних, психологічних, політичних, економічних та інших нематематичних спеціальностей і викладачам.


  5. 978-966-8924-77-4Жигуц Ю.Ю. Методика викладання інженерних дисциплін: Навчальний посібник / Жигуц Ю.Ю., Лазар В.Ф. – Ужгород: Інвазор, 2016. – 240 с.
    ISBN:978-966-8924-77-4
    Розвиток і реформування професійної підготовки фахівців у сучасних умовах повинно ґрунтуватися на відродженні українським суспільством національної ідеї, відкритості зарубіжному досвіду, утіленню перспективних технологій розвитку навчання та викладання у вищому навчальному закладі. У цьому процесі особливої актуальності та визначального значення набувають методика, методи, технології та техніки викладання дисциплін у вищій школі. Дисципліна “Методика викладання інженерних дисциплін” знайомить студентів із структурою вищої освіти в Україні, Болонським освітнім процесом, основними нормативами діяльності вищих навчальних закладів, типовою структурою та нормативами матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного і кадрового забезпечення навчального процесу; структурою і змістом навчальних планів. До того ж дисципліна “Методика викладання інженерних дисциплін” забезпечує набуття майбутніми викладачами первинних знань і вмінь щодо підготовки й проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи студентів.
  6. 978-966-439-841-8Ковтун Н.В. Статистичне оцінювання тіньового сектора економіки в контексті національного рахівництва. Проблеми методології і практики: Монографія / Ковтун Н.В., Огреба С.В. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 223 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
    ISBN: 978-966-439-841-8
    Здійснено статистичне оцінювання прихованого виробництва та виробництва в неформальному секторі, нелегальної виробничої та розподільної діяльності в Україні з використанням свгтового досвіду. Основний акцент зроблено на вивченні методології та організації статистичного спостереження за тіньовою економікою та методах оцінювання обсягів тіньової економічної діяльності у світі та в Україні. Особливу увагу приділено статистичному аналізу масштабів втечі капіталу з України, проблемам відображення статистичних оцінок тіньового сектора економіки в складі основних рахунків СНР України, а також розроблено методологічні та організаційні засади сателіт-ного рахунка’Тіньовий сектор економіки”. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей.
  7. 978-966-439-742-8Митропольський О.Ю. Морська геологія: Підручник / Митропольський О.Ю., Іванік О.М. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 478 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
    ISBN: 978-966-439-742-8
    Викладено основні дані щодо геології й тектоніки дна океанів і морів. Розглянуто фізико-геологічні процеси у Світовому океані, подано детальну характеристику і класифікацію морських відкладів. Розкрито основні принципи фаціального районування океану, а також принципи і методи фаціального аналізу океанічних відкладів. Показано закономірності поширення корисних копалин в океанах і морях. Проаналізовано проблеми охорони морського середовища. Викладено деякі регіональні аспекти морських геологічних досліджень, зокрема в межах Чорноморської западини та приантарктичних морів Південного океану. Рекомендовано для студентів геологічних спеціальностей.
  8. 978-966-439-732-9Михайлов В.А. Базові терміни і поняття економічної геології: Навчальний посібник / Михайлов В.А., Курило М.М .- К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 527 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
    ISBN: 978-966-439-732-9
    Викладено основні терміни і поняття економічної геології. Розглянуто загальногеологічні терміни і поняття, основні породоутворювальні та рудні мінерали, терміни і поняття, які стосуються геологорозвідувальних робіт, металічних, неметалічних і горючих корисних копалин, питань екології, гідрогеології та інженерної геології, геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, основні економічні терміни. Розраховано на студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  9. 978-966-439-814-2Петренко О.В. Моніторинг довкілля: Навчальний посібник / Петренко О.В., Павленко В.О. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 303 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
    ISBN: 978-966-439-814-2
    Висвітлено загальні уявлення про методичні основи організації спостережень і проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих вод, ґрунтового покриву й геологічного середовища. Викладено теоретичні та практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля. Для студентів спеціалізації “Хімічна екологія”, “Аналіз об’єктів довкілля”, а також широкого кола читачів.

  10. 978-966-486-185-1Інформаційно-технологічні платформи е-науки та е-туризму: системні та соціокомунікаційні особливості: До 20-річчя заснування Буковинського університету / За наук. ред. В.В. Пасічника. – Чернівці: Тріада Плюс, 2015. – 116 с. – Приватний вищий навчальний заклад “Буковинський університет”. НУ “Львівська політехніка”.
    ISBN: 978-966-486-185-1
    Подано аналіз результатів досліджень та окреслено ряд актуальних задач із формування сошокомунікаційного середовища для проведення досліджень на платформі е-науки. Проаналізовано методологічні засади е-8сіепсе, сформовано систему базових концептів та термінологічне означення феномену е-8сіепсе (“електронна наука”), описано особливості та переваги інформаційного забезпечення електронної науки. Проведено аналіз результатів досліджень та окреслено ряд актуальних задач у сфері інформаційних технологій зорієнтованих на галузь туризму, які потребують вирішення. Проаналізовано розроблення інформаційних технологій підтримки прийняття рішень та аналізу даних в галузі туризму. Прокласифіковано технології прийняття рішень зорієнтованих на різні групи учасників туристичного ринку. Специфіковано тенденції та напрями їх розвитку. Обгрунтовано доцільність розроблення інформаційно-технологічних засобів персоналізації, оптимізації та супроводу туриста на всіх етапах подорожі з використанням сучасних технологій аналізу даних в поєднанні з функціональними можливостями геоінформаційних систем. Обгрунтовано доцільність поєднання інтелектуальних технологій аналізу даних з функціональними можливостями геоінформаційних систем для розв’язання задач підтримки прийняття рішень та персоналізації туристичних застосунків на всіх етапах підготовки та здійснення подорожі. Сформовано класифікацію інформаційних технологій для різних ланок туристичної галузі. Проведено аналіз досліджень та розробок в галузі інформаційних технологій для галузі туризму та моделювання процесів розвитку урбаністичної інфраструктури. Проаналізовано ряд сучасних мобільних інформаційних технологій в галузі туризму. Опрацьовано значний масив інформаційних джерел з метою визначення основних напрямків розвитку та вдосконалення туристичних мобільних інформаційних технологій. Подано характеристику доступних мобільних програмних засобів для планування та інформаційного супроводу туристичної подорожі. Сформовано множину функціональних характеристик “Мобільного інформаційного асистента туриста”, як інтегрованої інформаційної системи, що формується на основі мобільних застосунків. Базовим матеріалом при підготовці до видання цієї монографії слугували англомовні статті та тези доповідей авторів, що в 2015 році були опубліковані у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Іпdех Сорегnicus, і раніше не подавались в україномовному викладі.
  11. No ISBNКартини зі світу науки: Виставка Товариства ім. Макса Планка. – Munchen: Max-Plank-Gesellschaft, 2014.