Нові надходження за травень 2017 року

 1. 5-8459-0231-2Роббинс С. Менеджмент. – 6-е изд. / Роббинс С., Коултер М. – М.: Вильямс, 2002. – 880 с.
  ISBN: 5-8459-0231-2
  Данное издание очень популярного во многих бизнес-школах учебника по менеджменту поможет вам получить всеобъемлющее представление о менеджменте как о науке управления и о предпринимательской функции. Студенты, изучающие менеджмент, должны не только усвоить теорию менеджмента, но и научиться решать управленческие задачи. Чтобы продемонстрировать постоянно возрастающее значение навыков управления, авторы разработали специальные модули для их формирования, которые составили отдельный раздел в конце этой книги. Благодаря тщательно продуманной структуре текста, большому количеству примеров из реальной практики и простоте стиля изложения эта книга окажется полезной очень широкому кругу читателей: преподавателям менеджмента, студентам, практикующим менеджерам различного уровня, и всем читателям, которых интересуют вопросы развития этой важнейшей области знаний и бизнеса.
 2. No ISBNСивий М.Я. Інженерна геологія і основи механіки грунтів: Навчально-методичний комплекс. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 276 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  В посібнику розглянуто основні положення геології, гідрогеології, інженерної геології та механіки грунтів. Подано загальні відомості про Землю як планету, охарактеризовано речовинний склад земної кори, природні геологічні та інженерно-геологічні процеси, основи гідрогеології та методику гідрогеологічних досліджень, основи ґрунтознавства та механіки грунтів, основні види та склад інженерно-геологічних вишукувань при проектуванні промислових і цивільних об’єктів різного призначення. Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 3. 978-966-305-074-4Стадник І.Я. Науково-технічні основи дискретної дії на компоненти при перемішувані: Монографія. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 240 с. – ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-074-4
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. В монографії розглянуто основи теорії тісто утворення, розпочаті професором О.Т. Лісовенком, які спрямовані на інтенсифікацію процесу взаємодії компонентів. Викладено сучасні уявлення про безлопатеве дискретне замішування тіста. Проаналізовано основні конструктивні, технологічні та фізико-хімічиі аспекти і принципи інтенсивного замішування. Розглянуто вплив конструкції місильного органу, робочої камери на динамічні характеристики регулювання процесів приготування тіста. Запропоновано розроблення нового покоління тістомісильних машин, функціональні можливості яких дозволяють суттєво розширити область їх застевування і створити нові методи регулювання їхньої структури та властивостей. Показано, що створення дискретних тістомісильних машин забезпечує високий ступінь конструктивно-технологічного забезпечення процесів в умовах впливу різних зовнішніх факторів. Обгрунтовано енергетичні аспекти, які впливають на зниження енергоємності за допомогою величини деформації зрушення і питомої роботи. Наведено основні технічні характеристики, конструктивні особливості й режими роботи дискретної безлопатевої тістомісильної машини. Подано практичні рекомендації стосовно шляхів розрахунку нових місильних органів, багатогранних робочих камер. Запропоновано методи та обгрунтування отриманих результатів з результатами експериментальних досліджень. Розроблено принцип проектування й моделювання інженерного розрахунку даного класу машин для перемішування. Призначено для науковців, інженерно-технічних працівників, які займаються створенням, модернізацією й експлуатацією тістомісильних машин у хлібопекарській, кондитерській та інших галузях промисловості. Може бути корисною для аспірантів, магістрів та студентів відповідних спеціальностей.
 4. 978-966-97470-0-6Стадник М.М. Термопружний стан та міцність тіл з тонкими включеннями довільної жорсткості. – Львів: Нац. лісотехн. ун-тет Укр.; ДВЦ НТШ, 2015. – 316 с. – МОН України. Нац. лісотехнічний ун-тет України.
  ISBN: 978-966-97470-0-6
  У монографії розроблено наближений метод для визначення концентрації напружень біля тонких включень довільної жорсткості та напружень у них. Метод базується на запропонованій математичній моделі деформування тонкого включення та співвідношень для розподілу напружень біля нього. З використанням апарату гармонічних функцій та інтегральних перетворень задачу для визначення термопружного стану та теплопровідності тіл зведено до розв’язку систем двовимірних сингулярних інтегро-диференціальних рівнянь. Запропоновано деформаційні критерії локального руйнування та розрахункову модель визначення втомної довговічності тіла зі сплющеними дефектами. Теоретично обгрунтовано про вплив зовнішніх зусиль, що діють паралельно до площини серединної області дефекту на локальне руйнування як за силового, так і деформаційного критеріїв. Розв’язано задачі про пружну та граничну рівновагу, міцність та довговічність тіл з дефектами за дії силових і температурних навантажень. Виписані аналітичні співвідношення для обчислення відповідних величин. Для наукових та інженерно-технічних працівників, а також викладачів, аспірантів і студентів, що спеціалізуються в області механіки і фізики твердого тіла.
 5. 978-966-2660-22-7Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: Навчальний посібник / Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 420 с.
  ISBN: 978-966-2660-22-7
  У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з сертифікацією товарів та послуг.
 6. 978-966-308-659-0Історично-культурна спадщина малих міст Західної України як об’єкт наукового аналізу: Монографія / За наук. ред. д.ф.н. проф. Довганя А.О. – Тернопіль: Астон, 2016. – 248 с. – ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-308-659-0
  Праця науковця ТНТУ імені І. Пулюя. У монографії здійснена спроба продемонструвати гуманістичний аспект національного патріотизму українського народу. Розкривається сутність гуманістичного потенціалу патріотизму українців-жителів малих міст західноукраїнських областей. Звертається увага на історично-культурну гуманістичну спадщину цих міст як ресурс формування світогляду сучасних поколінь молодих людей на засадах європейського гуманізму. Утверджується толерантність народу як домінуючої сутнісної сили національної культури України.
 7. 978-966-680-403-0Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2008. – 615 с.
  ISBN: 978-966-680-403-0
  У монографії досліджено методологічні та теоретико-методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок. Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності. Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 8. 978-966-1635-52-4Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком : теорія та реалізація: Колективна монографія / Л.М. Акімова, Н.М. Білоус, О.В. Гістюк ( та ін.): відп.ред. д.е.н., проф. В.І. Павлов. – Рівне: НУВГП, 2015. – 195 с. – Спілка економістів України. Академія економічних наук України.
  ISBN: 978-966-1635-52-4
  В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти модернізації системи управління просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрито сутність державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення, досліджено процеси вдосконалення корпоративних та земельних відносин, механізмів податково-фінансового регулювання регіонального розвитку, а також визначено галузеві особливості раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в нашій країні. Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування,, науковим працівникам, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.
 9. 978-966-457-265-8Наш завтрашній день. Пошук шляхів управління розвитком області / Андрушків Б.М., Бойко О.Б., Кирич Н.Б. та ін., За заг. ред. Андрушківа Б.М. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2015. – 195 с.
  ISBN: 978-966-457-265-8
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. У книзі розглядаються актуальні проблеми управління розвитком області в умовах підготовки України до вступу асоційованим членом ЄС. Запропоновано формування інноваційних засад концепції Комплексної науково-технічної програми “Нова економіка Тернопільської області” в контексті підвищення науково-технічного рівня виробництва. Характеризуються деякі проблеми поєднання територіальних і галузевих принципів управління. На прикладі окремих регіонів України аналізується досвід використання нових організаційних форм управління з урахуванням місцевих особливостей. На основі комплексно-інноваційних показників розроблені пропозиції з формування стратегії інноваційного розвитку Тернопільської області. Для працівників органів державного управління, місцевого самоврядування, керівників підприємств установ і організацій, що планують інноваційні розробки та впровадження в умовах територіальних громад, викладачів і студентів вузів.
 10. 978-966-8826-41-2Новий англо-український, українсько-англійський словник: 60 000 слів / Укладачі: В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський. – Харків: Промінь, 2016. – 576 с.
  ISBN: 978-966-8826-41-2
  Новий англо-український та українсько-англійський словник містить у собі близько 60 000 слів і фразеологічних зворотів. Він розрахований на вивчаючих англійську мову, зокрема для потреби учнів середніх шкіл, ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та наукових працівників. У словнику вміщено найуживанішу лексику сучасної української та англійської- мов загальнолітературного і розмовного характеру. Видання доповнене словником усталених словосполучень англійської мови.


 11. 978-966-439-838-8Практикум із військової психології: Навчальний посібник / С.П. Балашова, С.П. Васильєв, Г.Р. Дубровинський, В.Л. Кирик. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 271 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-838-8
  Підготовлено для посилення практичної спрямованості підготовки фахівців виховної та соціально-психологічної роботи. Матеріал відповідає програмі навчальної дисципліни “Військова психологія”, яка викладається курсантам та студентам спеціальностей “Психологія” та “Політологія”. Враховано результати аналізу відгуків на випускників минулих років та військового стажування курсантів. Для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів, а також для практичного використання офіцерами-психологами в частинах та підрозділах Збройних сил України.
 12. 978-966-443-074-3Профессора Одесского национального медицинского университета (1900-2015): Биографический словарь / Сост.: В.Н. Запорожан, В.И. Кресюн, Г.И. Хандрикова. – Одесса: ОНМедУ, 2016. – 320 с.
  ISBN: 978-966-443-074-3
  В книге, содержащей около 400 биографий профессоров Одесского национального медицинского университета, рассказывается об основных вехах исторического пути одного из старейших вузов Украины за 115 лет его существования (1900-2015) и о личном вкладе каждого ученого, работавшего в нем в разные исторические периоды, в отечественную и мировую медицинскую науку. Для широкого круга читателей.