Нові надходження за січень 2014 року

 1. Войтенко С.П., Інженерна геодезія: Підручник. – 2-ге вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2012. – 574 с.
  ISBN: 978-966-346-895-2
  Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд. Розкрито принципи організації геодезичних робіт при створенні карт і планів, особливості виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи розв’язання інженерних задач на картах і планах, методи виконання лінійних і кутових вимірювань, вимірювань перевищень, топографічних знімальних робіт та камерального оброблення матеріалів польових вимірювань. Розглянуто особливості використання сучасних електронних, лазерних та супутникових приладів і технологій виконання інженерно-геодезичних робіт. Для студентів, які вивчають курс інженерної геодезії, геодезії чи топографії, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, інженерам-геодезистам та землевпорядникам, які виконують інженерно-геодезичні роботи.
 2. Гриньова В.М., Організація виробництва: Підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
  ISBN: 978-966-346-508-1
  У підручнику розкриваються теоретичні та методичні основи організації виробництва на підприємстві (на прикладі галузі машинобудування). Особливу увагу приділено питанням організації виробничих і трудових процесів у первинних ланках підприємств, організації непотокового, потокового та автоматизованого виробництв, комплексній підготовці виробництва до випуску нової продукції. До кожної теми додаються контрольні запитання та завдання. У додатку наводяться рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання і список рекомендованої літератури. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне вдосконалювати свої знання в галузі організації виробництва.
 3. Дикань Н.В., Менеджмент: Навчальний посібник / Н.В. Дикань, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 978-966-346-434-3
  У посібнику розкриваються найважливіші особливості сучасного менеджменту, знання яких необхідне для фахівців у галузі економіки і підприємництва. Крім теоретичного матеріалу відповідно до програми з навчальної дисципліни “Менеджмент” у посібнику наводяться плани семінарських занять для поглибленішого засвоєння матеріалу студентами. Особливістю посібника є його висока практична спрямованість. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять афоризми, терміни і поняття, тести, твердження, ситуаційні задачі для аудиторної роботи, структурно-логічні схеми, кросворди. У кінці посібника наводиться список рекомендованої літератури. Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів.
 4. Дудар Т.Г., Основи логістики: Навчальний посібник / Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – К.: ЦУЛ, 2012. – 176 с.
  ISBN: 978-611-01-0331-2
  У навчальному посібнику узагальнено та викладено основні аспекти теорії логістики: предмет, завдання та концепції логістики. Охарактеризовано особливості основних галузей логістики. Теоретичний матеріал супроводжується завданнями для самоконтролю і тестовими завданнями. Основні визначення логістики подані у вигляді короткого термінологічного словника. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, менеджерів-логістів, підприємців, керівників різних рівнів і сфер діяльності, а також для всіх, хто цікавиться логістикою.
 5. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах: Підручник / Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Капустенко П.О. та ін. – К.: ЦУЛ, 2011. – 832 с. – (МОН України. НТУ “ХПІ”)
  ISBN: 978-611-01-0208-7
  Викладено основи загальної технології харчової промисловості, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчастих теплообмінників у харчовій промисловості, представлено метод енергозбереження – пінч-аналіз. Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв’язання прикладів і контрольних задач. Призначено для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників.
 6. Коруд В.І., Електротехніка: Підручник / В.І. Коруд, О.Є. Гамола, С.М. Малинівський; За заг. ред. В.І. Коруда. – 3-є вид., переробл. і доп. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 447 с.
  ISBN: 966-8340-40-X
  У підручнику, написаному відповідно до програм підготовки спеціалістів, бакалаврів і магістрів, подано основні поняття електротехніки. Розглянуто основні теорії електричних і магнітних кіл, а також перехідні процеси та нелінійні кола. Описано будову та роботу електричних машин змінного та постійного струму, наведено поняття електроприводу, електропостачання та електробезпеки. Підручник містить приклад розв’язку задач, запитання для самоперевірки, задачі для самоопрацювання. Призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.
 7. Матвієнко М.П., Дискретна математика: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2013. – 348 с. – (МОН України)
  ISBN: 978-966-2609-32-5
  У навчальному посібнику в логічний послідовності викладено основні поняття дискретної математики згідно галузевого стандарту вищої освіти України по комп’ютерним і другим наукам. Теоретичний матеріал книги проілюстровано значною кількістю вправ і задач для набуття читачем практичного досвіду. За змістом та обсягом навчальний посібник відповідає навчалним планам дисципліни “Дискретна математика” для студентів різних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дану дисціпліну, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні математичні і комп’ютерні методи, а також окремі розділи навчального посібника можуть бути використані відповідними технічними навчальними закладами і коледжами.
 8. Михайленко В.Є., Інженерна та комп’ютерна графіка: Підручник / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов; За ред. В.Є. Михайленка. – 6-е вид. – К.: Каравела, 2012. – 368 с. – (МОН України)
  ISBN: 978-966-8019-19-9

 9. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний посібник / За ред. О.В. Сметанко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 456 с. – (МОН України. Кримський економічний інститут)
  ISBN: 978-617-673-219-8
  Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог освітньо-професійних програм та стандартів з підготовки фахівців з обліку і аудиту, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Навчальний посібник складається з тринадцяти розділів. У даних розділах міститься курс лекційних та практичних матеріалів, який включає посилання на сучасні нормативно-правові акти України, джерела інформації для прийняття управлінських рішень, погляди видатних науковців та провідних економістів, приклади із практичної діяльності організацій, ключові терміни і поняття, практичні завдання для індивідуальної та самостійної роботи з відповідями та ходом рішення, питання для самоконтролю, тести, що дозволяє перевірити отримані знання, набуті шляхом вивчення дисципліни за наданим посібником. Навчальний посібник призначено для студентів ВНЗ України економічного спрямування, керівників підприємств, фахівців з питань внутрішнього аудиту, економістів, менеджерів, аналітиків, бухгалтерів та слухачів курсів підвищення кваліфікації та інших зацікавлених осіб, щодо питань, пов’язаних з моделюванням, прогнозуванням та прийняттям управлінських рішень за результатами господарських подій.
 10. Титаренко М.В., Електротехніка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2013. – 240 с.
  ISBN: 966-7982-32-7
  Посібник містить курс лекцій, задачі для практичних занять, методичні вказівки до лабораторних робіт, завдання для розрахунково-графічних (контрольних) робіт, перелік рекомендованої літератури. Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

 11. Хомик Н.І., Машини та обладнання для тваринництва: Курс лекцій. Ч.2 / Н.І. Хомик, А. Довбуш. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 224 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра технічної механіки, с/г машин і транспортних технологій)
  Пропонований курс лекцій розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни для студентів спеціальності “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” напряму підготовки “Машинобудування”, Рекомендовано й для широкого кола читачів. 12. Шканова О.М., Маркетинг послуг: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 304 с.
  ISBN: 966-7982-23-8
  У навчальному посібнику розглядаються основні поняття маркетингу послуг та його специфіка, складові маркетингу-мікс (послуга, місце, просування, ціна). Наводяться основні методи аналізу ринку послуг і прогнозування попиту, методичні підходи до вибор1.’ підприємством маркетингових стратегій. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, а також на менеджерів і маркетологів, які працюють на підприємствах сфери послуг.