Нові надходження за лютий 2015 року

 1. Божидарнік Т.В. Креативний менеджмент: Навчальний посібник / Божидарнік Т.В., Василик Н.М. Херсон: Олді-плюс, 2014. – 498 с.
  ISBN: 978-966-289-022-8
  У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом. Видання призначене для студентів спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”, а також для науковців, викладачів, аспірантів, менеджерів та фахівців-практиків з даної сфери діяльності.
 2. Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології: Навчальний посібник / Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. – К.: ЦУЛ, 2008. – 360 с. (МОН України. Класичний приватний університет)
  ISBN: 978-966-364-721-0
  У навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне визначення науки, сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління. Представлено методологічні основи наукового дослідження в галузі психології. Висвітлено питання організації та проведення наукового дослідження і його інформаційного забезпечення. Розглянуто особливості творчої праці в дослідницькій діяльності, етичні норми і цінності науки. Навчально-методичний посібник розкриває особливості організації та проведення психологічних наукових досліджень, написання та оформлення наукових робіт, правову сутність інтелектуальної власності. Посібник призначено для викладачів, студентів, магістрів та аспірантів.
 3. Дадашев Б.А. Регіональна економіка: структурно-логічний навчальний посібник: Навчальний посібник / Дадашев Б.А., Гордієнко В.П., Обливанцов В.В. – К.: ЦУЛ, 2014. – 202 с. (МОН України)
  ISBN: 978-617-673-288-4
  Видання підготовлене відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» з врахуванням вимог Болонської декларації. У навчальному посібнику в структурно-логічній формі викладено курс лекцій з дисципліни «Регіональна економіка», наведено питання для самоконтролю, тематику рефератів та тестові завдання до кожної теми, додатки, бібліографічний список. Призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації. Може бути використаний аспірантами, фахівцями підприємств та організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.
 4. Іванілов О.С. Економіка підприємства: Підручник. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 728 с.
  ISBN: 978-611-01-0217-9
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки. Особлива увага приділена висвітленню питань організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістерських програм з економіки і менеджменту, а також аспірантів, викладачів, наукових співробітників, економістів підприємств.
 5. Кузьменко Т.М. Соціологія: Навчальний посібник / Кузьменко Т.М. – К.: ЦУЛ, 2010. – 320 с. (МОН України. Київський національний університет ім. Т.Шевченка)
  ISBN: 978-611-01-0037-3
  У навчальному посібнику висвітлюються основні теми нормативного курсу соціології, які викладаються студентам вищих навчальних закладів. У посібнику містяться матеріали з історії соціологічної думки, щодо організації та проведення емпіричного соціологічного дослідження, розглядається суспільство як соціальна система, соціальна структура суспільства та її елементи. Навчальний посібник включає перелік рекомендованої літератури, програму курсу, тести та завдання для перевірки знань.
 6. Кузьміна Т.О. Міжнародна система стандартизації та сертифікації: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 344 с.
  ISBN: 978-966-289-025-9
  У навчальному посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців за напрямами підготовки 0918 – Легка промисловість та 1801 – Специфічні категорії у всіх навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації. Навчальний посібник може бути використаний для студентів та співробітників наукових і навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем оцінювання якості продукції, процесів та послуг, формуванням систематичних знань про структуру й функції органів служби стандартизації, особливості проведення процедур сертифікації в іноземних країнах, становлення та сучасну діяльність світових і європейських організацій зі стандартизації, а також участь у них України.
 7. Матвієнко М.П. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник / Матвієнко М.П., Розен В.П. – К.: Ліра-К, 2015. – 192 с. (МОН, молоді та спорту України)
  ISBN: 978-966-2609-14-1
  У навчальному посібнику викладено основні поняття комп’ютерної схемотехніки і методи побудови різноманітних комп’ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які застосовують відповідні комп’ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки та автоматики, а також окремі розділи посібника можуть бути використані студентами технічних навчальних закладів та коледжів.
 8. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с. (МО і науки України. Таврійський національний ун-т)
  ISBN: 978-966-364-690-9
  У навчальному посібнику “Фінансові системи зарубіжних країн” автором узагальнено та систематизовано накоплений у розвинутих зарубіжних країнах досвід теорії і практики побудови фінансових систем, взаємодії бюджетної та податкової політики, організації міжбюджетних відносин. Детально розглянуті фінансові системи США, Японії, Великої Британії, ФРН, Франції, Скандинавських країн, ЦСЄ. Значних змін у 2-му виданні набули теми “Фінансова система Європейського Союзу”, “Фінансові системи країн ЦСЄ” в зв’язку з інтеграційними процесам у сучасній Європі. Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців усіх профілів, яких цікавлять питання фінансових відносин.
 9. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси: Навчальний посібник / Ніколаєва О.М., Маглаперідзе А.С. – К.: ЦУЛ, 2013. – 354 с. (МОН, молоді та спорту України. Макіївський економіко-гуманітарний інститут)
  ISBN: 978-617-673-179-5
  У навчальному посібнику висвітлено сутність місцевих фінансів, їх роль в економічному і соціальному розвитку держави та регіонів. Розкрито концептуальні засади та нормативно-правове забезпечення місцевих фінансів, історичні аспекти їх розвитку. Значна увага приділена місцевим фінансовим інститутам, механізму їх дії. Матеріал систематизовано за модулями, що відповідає вимогам кредитно-модульної системи. До кожного модулю додаються тестові завдання. Рекомендується для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів місцевого самоврядування, фінансових органів, державного казначейства.
 10. Остапчук М.В. Система технологій: Підручник / Остапчук М.В., Сердюк Л.В., Овсянникова Л.К. – К.: ЦУЛ, 2007. – 368 с.
  ISBN: 978-966-364-498-1
  Викладено технологію як складову економіки та суспільства, закономірності технологічного розвитку у відповідності з розвитком суспільства. Визначено принципи виготовлення виробів та вибір технологічних систем із урахуванням нормативних показників якості готових виробів, можливостей їх збуту, економічних вимог, екологічних умов з мстою .забезпечення населення продуктами споживання. Вперше викладено закономірності та перспективи пріоритетного розвитку технології, принципи керування технологічними процесами. економічні методи оцінки якості та рівня розвитку технології, принципи та приклади визначення затрат сировини, палива, енергії, води та інших складових на виробництво харчових продуктів. Для студентів, що навчаються за спеціальностями харчових технологій економічного напряму, всіх фахівців, що мають відношення до харчової технології.
 11. Пєтухова О.М. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2014. – 336 с. (МОН України. Нац. ун-тет харчових технологій)
  ISBN: 978-617-673-300-3
  Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, завдання для самостійної роботи, тести, практичні завдання, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Інвестування» для підготовки студентів напряму «Фінанси і кредит». Для викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також тих, хто прагне самостійно оволодіти новітніми досягненнями теорії і практики інвестиційної діяльності.
 12. Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: Навчальний посібник / Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 328 с. (МОН, молоді та спорту України. Херсонський нац. тех. у-т)
  ISBN: 978-966-2393-74-3
  У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифікації товарів та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі сертифікації продукції всіх навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Посібник може бути корисним для студентів і працівників наукових та навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана з сертифікацією товарів та послуг.
 13. Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг: Навчальний посібник / Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 226 с.
  ISBN: 978-966-2393-76-7
  У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічн: організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Посібник представляє практичний інтерес для студентів, аспірантів, науковців та викладачів ВУЗів, які працюють над різними аспектами проблеми якості продукції та послуг, а також для інженерно-технічних працівників промисловості, діяльність яких пов’язана зі стандартизацією товарів та послуг.
 14. Екологічна хімія: Підручник / За ред. Федишина Б.М. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 516 с.
  ISBN: 978-966-289-015-0
  У підручнику наведеш сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. Показані чинники, що негативно впливають на склад і параметри довкілля. Представлені дані впливу антропогенних забруднювачів на живі організми. Також описані фізичні та хімічні методи очищення відходів життєдіяльності з метою запобігання забруднення довкілля. Дана характеристика методів аналітичного контролю за санітарно-гігієнічними характеристиками оточуючого середовища. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямком ″Екологія″. Підручник буде корисний для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів спеціалізованих ліцеїв та коледжів.
 15. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навчальний посібник / Авт. кол.: В.Л.Ортинський, І.С.Керницький, З.Б.Живко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с. (МОН України)
  ISBN: 978-966-2183-12-2
  Викладено основи, систему, завдання, структуру економічної служби безпеки підприємств, організацій та установ. Висвітлено питання недобросовісної конкуренції, захисту комерційної таємниці, ділової (корпоративної) розвідки, інформаційної безпеки тощо. Відповідно до програми курс складається з вісімнадцяти лекційних занять. Для глибшого засвоєння знань подано контрольні запитання. Для студентів, курсантів, аспірантів економічних та юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі безпеки підприємств, працівників правоохоронних органів та практичних працівників фінансово-економічної сфери, для власників та керівників комерційних структур, керівників і менеджерів служб безпеки цих структур, а також інших осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність.
 16. Екологічне інспектування: Підручник / Клименко М.О., Прищепа А.М., Стецюк Л.М., Брежицька О.А. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 400 с. (МОН України. Нац. у-т водного госп. та природокористування)
  ISBN: 978-966-289-046-4
  У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторських перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз видів екологічних інспекторських перевірок. Осмислення теоретичного матеріалу сприятимуть вміщенні у підручнику запитання та завдання. Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів.
 17. Нутриціологія: Навчальний посібник / Під заг. ред. Н.В.Дуденко – Харків: Світ Книг, 2013. – 560 с.(МОН, молоді та спорту України)
  ISBN: 978-966-2678-13-0
  В навчальному посібнику викладено теоретичні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, значення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин у харчуванні людини, наслідки нестачі та надлишку харчових речовин у раціонах, харчова та біологічна цінність продуктів, роль генетично-модифікованих продуктів та продуктів з функціональними властивостями.

 18. Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях: Підручник / За заг. ред. Бутька М.П. – К.: ЦУЛ, 2014. – 360 с. (МОН України. Чернігівський нац. тех. у-т)
  ISBN: 978-617-673-326-3


 19. Харчова хімія: Навчальний посібник / Євлаш В.В., Торяник О.І., Коваленко В.О. та ін. – Харків: Світ книг, 2012. – 504 с. (МОН, молоді та спорту України. Харківський держ. у-т харчування та торгівлі)
  ISBN: 978-966-2678-07-9
  В навчальному посібнику наведено дані щодо будови, фізико-хімічних та функціонально-технологічних властивостей основних компонентів сировини та харчових продуктів – білків, ліпідів, вуглеводів мінеральних речовин, вітамінів, та їх перетворення у технологічному потоці. Окремо розглянуто роль води у харчових системах. Наведено характеристику основних функціональних класів харчових добавок, їх технологічні властивості, місце у сучасному раціоні харчування людини, гігієнічне регламентування у продуктах харчування. Приділено увагу безпечності сировини та харчових продуктів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія”, 6.030510 “Товаро-знавство і торговельне підприємництво” та 140101 “Готельно-ресторанна справа”. Крім того, посібник може бути рекомендований аспірантам та науковим співробітникам.