Нові надходження за січень 2016 року

 1. Бухкало С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи): Підручник. – К.: ЦУЛ, 2014. – 456 с. – МОН України. Національний технічний університет “ХПІ”.
  ISBN: 978-617-673-294-5
  Викладено основи комплексних інноваційних заходів у загальній технології харчової промисловості за основними положеннями болонської системи навчання з урахуванням фізико-чімічних, біохімічних та технологічних закономірностей на прикладі ресурсо- та енергозбереження. Подані характеристики надають можливість ознайомлення зі сюїадовими курсового та дипломного проектування. Приведені основні розрахункові формули для інноваційних заходів, норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв’язання прикладів, тестів і контрольних задач. Призначено для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчатьних закладів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників.
 2. Бухкало С.І. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (тестові завдання): Підручник. – К.: ЦУЛ, 2014. – 412 с. – МОН України. Національний технічний університет “ХПІ”.
  ISBN: 978-617-673-295-2
  Викладено основи тестових завдань з лабораторного практикуму курсу загальна технологія харчової промисловості за основними положеннями болонської системи навчання з урахуванням фізико-хімічних, біохімічних та технологічних закономірностей на прикладах великотоннажних виробництв. Подані характеристики надають можливість ознайомлення зі складовими технології, аналізу та розрахунку основних показників процесів виробництва харчової галузі. Приведені необхідні розрахункові формули визначення властивостей сировини та продуктів, норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв’язання прикладів і контрольних задач. Призначено для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників.
 3. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 624 с.
  ISBN: 978-611-01-0031-1
  У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе виробити навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.
 4. Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навчальний посібник / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – К.: Каравела, 2012. – 224 с. – МОН, молоді та спорту України. ЛНУ ім. І.Франка.
  ISBN: 966-8019-41-5
  У навчальному посібнику викладені історія розвитку комп’ютерної техніки, основи алгебри логіки, головна елементна база сучасних ПЕОМ. Розглянуто принципи роботи сучасних процесорів, запам’ятовуючих та периферійних пристроїв, систему шин, базову систему вводу-виводу. Подано інформацію про апаратне забезпечення ПЕОМ: відеосистему, дискову підсистему, обладнання для локальних та глобальних мереж та засоби Multimedia Посібник призначений для студентів природничих і технічних факультетів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться інформатикою та обчислювальною технікою.
 5. Зубар Н.М. Фізіологія харчування: практикум: Навч. посібник / Зубар Н.М., Руль Ю.В., Булгакова М.К. – К.: ЦУЛ, 2013. – 208 с.
  ISBN: 978-611-01-0423-4
  У навчальному посібнику висвітлено сучасний стан наук про харчування, принципи раціонального та адекватного харчування різних категорій населення, фізіологічні основи харчування здорових людей, осіб з групи ризику та хворих. 6. Литвин В.В. Методи та засоби інженерії даних та знань: Навч. посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 239 с. – МОН України.
  ISBN: 978-617-574-044-6
  Викладено основні методи інженерії даних та знань, особливу увагу звернуто на технології видобування, нагромадження, структуризації, формування, опрацювання даних та знань. Висвітлено особливості технологій інженерії даних та знань, їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології за допомогою програмного засобу Рrоtеgе. Розглянуто методи машинного навчання, які використовуються під час інженерії даних та знань. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки ″Комп’ютерні науки″, ″Системний аналіз″, для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також для магістрів спеціальності ″Консолідована інформація″.
 7. Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: Навч. посібник / В.В. Литвин, Н.Б. Шаховська. – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 380 с. – МОН України.
  ISBN: 978-966-2025-97-2
  У навчальному посібнику розглядаються структурний і об’єктно-орієнтований підходи до логічного та фізичного проектування інформаційних систем. Детально описуються види діаграм, які реалізують ці підходи та мова уніфікованого моделювання UML. Розглядаються САSЕ-засоби, які призначені для побудови відповідних діаграм, поняття життєвого циклу проекту; аналізуються методи визначення цілей проекту і вибирання альтернатив реалізації проекту. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки ″Комп’ютерні науки″ і ″Системний аналіз″, для магістрів спеціальностей, які базуються на цих напрямах підготовки, а також для магістрів спеціальності ″Консолідована інформація″.
 8. Олюха В.Г. Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми: Монографія. – К.: ЦУЛ, 2015. – 302 с.
  ISBN: 978-611-01-0723-5
  Монографія присвячена дослідженню проблем застосування господарсько-правових засобів для підвищення ефективності капітального будівництва у сучасній Україні. Розглянуто сучасний стан капітального будівництва, і з використанням загальнонаукової категорії «оптимізація» окреслено важливість підвищення ефективності капітального будівництва для соціально-економічного розвитку суспільства. Встановлені цілі, завдання та напрями оптимізації капітального будівництва за допомогою господарсько-правових засобів, які у монографії розглядаються як правові інструменти, здатні забезпечувати досягнення не тільки правових результатів, але і соціально-економічних. У загальному підсумку капітальне будівництво має забезпечувати сталий розвиток суспільства. Обґрунтовано доцільність для проведення оптимізації капітального будівництва застосовувати не всі господарсько-правові засоби, а тільки ті які не є витратними, оскільки можливості держави у наданні прямої фінансової підтримки обмежені кризовим станом економіки. Капітальне будівництво справедливо розглянуто в роботі як складна система, що вміщує інші відносно самостійні підсистеми (житлове, промислове, сільськогосподарське, дорожнє, оборонне) та в свою чергу є складовою містобудівної системи. Дається доктринальне визначення містобудування. Наводиться огляд господарсько-правових засобів, найбільш доцільних у кризових умовах для проведення оптимізації капітального будівництва. Містяться пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства з досліджених питань. Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків.
 9. Пасічник В.Г. Організація виробництва: Навчально-методичний комплекс / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. – К.: ЦУЛ, 2005. – 248 с. – Інститут муніципального менеджменту та бізнесу .
  ISBN: 966-364-081.2
  Дисципліна ″Організація виробництва″ вивчає проблеми організації діяльності підприємства, їх виробничу та соціальну інфраструктури, організацію та нормування праці її мотивацію, організацію ремонтних робіт на підприємствах, питання організації матеріально – технічного постачання, створення складських запасів, та організацію складського господарства. Навчально – методичний комплекс містить навчальну і робочу програми, методичні матеріали для самостійної роботи і самоконтролю знань студентів денної і заочної форм навчання. Він розрахований для підготовки фахівців економічного профілю.
 10. Пасічник Т.В. Моделювання та прогнозування стану довкілля: Навч. посібник. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 200 с. – МОН України.
  ISBN: 978-617-574-074-3
  В навчальному посібнику викладені основні теоретичні моделі процесів в екосистемах. Розглянуті процеси переносу забруднювачів у повітрі, методи оцінки рівня забруднення від різних джерел забруднення та просторових масштабів зони забруднення. Представлені типові моделі розподілу забруднення у системі грунт-рослина та в організмах сільськогосподарських тварин, моделі динаміки взаємодіючих популяцій, оптимізаційні моделі екології, моделі механізму генетичного контролю, задачі управління в біосистемах тощо.Наведений аналіз стійкості екосистем методами теорії графів та представлена оцінка прогнозованих екологічних процесів на основі регресійного аналізу. Навчальний посібник підготовлений для студентів, магістрів, аспірантів. Він може бути корисним для науковців і спеціалістів, які займаються моделюванням екологічних процесів.
 11. Романовська Л.І. Диференційна психологія: Навчальний посібник / Л.І. Романовська, Л.О. Подкоритова. – Львів: Новий Світ-2000, 2008. – 235 с.
  ISBN: 978-966-418-074-7
  У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові особливості індивідуальності. Посібник містить навчальну програму однойменного курсу, лекційну частину із запитаннями та завданнями для самоконтролю та психодіагностичний інструментарій до курсу. Рекомендований студентам психологічних та педагогічних спеціальностей, а також може бути у нагоді викладачам, вчителям, практичним психологам.
 12. Сосков А.Г. Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита: Учебник / А.Г. Сосков, И.А. Соскова. Под ред А.Г. Соскова. – К.: Каравела, 2005. – 344 с.
  ISBN: 966-8019-39-3
  Рассмотрены основы теории полупроводниковых аппаратов, изложены принципы построения и устройство бесконтактных и гибридных аппаратов автоматики, защиты, управления и регулирования, а также автоматизированных комплектных устройств на их базе. Определены области рационального применения этих изделий и показаны направления их развития. Теоретические положения подкреплены примерами практических расчетов конкретных образцов аппаратов. Предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям направлений ″Электромеханика″ и ″Электротехника″, в первую очередь для студентов специальности ″Электрические машины и аппараты″. Может быть полезен специалистам, занимающимся разработкой и эксплуатацией электромеханического оборудования, а также научным работникам и аспирантам.
 13. Срібнюк С.М. Гідравлічні та аеродинамічні машини. Основи теорії та застосування: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2014. – 328 с. – МОН України. Полтавський нац. техн. ун-тет ім. Ю.Кондратюка.
  ISBN: 978-611-01-0359-6
  Наведено основи рівноваги і руху рідини у трубопроводах та елементах нагнітачів з точки зору розрахунку втрат напору на них та особливостей їх обтікання. Розглянуті теоретичні питання розрахунку основних робочих параметрів відцентрових насосів, їх окрема і сумісна робота при подачі рідини на трубопровід, а також наведені раціональні методи підбору насосів та методи регулювання їх робочих параметрів. Описані насоси і компресори різних типів і конструкцій, які застосовуються в системах водопостачання і водовідведення, показані принципи їх дії і технічні характеристики. Наведені відомості про нові технічні конструкції деяких насосів об’ємного типу. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом ″Водні ресурси″.Може бути корисним для студентів інших технічних спеціальностей, а також фахівців що працюють у галузі водопостачання і каналізації, а також теплогазопостачання.
 14. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 699 с. – Классика computer science.
  ISBN: 5-318-00298-6
  Книга, вышедшая уже в четвертом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея о том, что компьютер можно рассматривать как иерархию уровней, каждый из которых выполняет какую-либо определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно описываются цифровой логический уровень, уровень архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка ассемблера. Книга расчитана на широкий спектр читателей – от студентов, изучающих компьютерные технологии, до тех, кто самостоятельно знакомится с архитектурой компьютера.
 15. Тверезовська Н.Т. Інформаційні технології в агрономії: Навч. посібник / Н.Т. Тверезовська, А.В. Нєлєпова. – К.: ЦУЛ, 2014. – 282 с. – Кабінет міністрів України. Нац. ун-тет біоресурсів і природокористування України.
  ISBN: 978-617-673-264-8
  Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформації. Подано представлення щодо організації інформаційних потоків в умовах інформатизації агропромислового комплексу. Розкрито сутність інформаційних систем і технологій в агрономії, описано технології експлуатацію спеціалізованого програмного забезпечення, використання локальних та корпоративних мереж, Інтернет-технологій. Посібник рекомендовано для підготовки фахівців спеціальності 8.090101 ″Агрономія″, освітньо-кваліфікаційний рівень ″Магістр″ за кваліфікацією 2213.1 – ″Агроном-дослідник″ вищих аграрних навчальних закладів.
 16. Тихомирова Є.Б. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник / Є.Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. – 2-ге вид., випр. – Суми: Університетська книга, 2008. – 240 с.
  ISBN: 978-966-680-415-3
  Підручник підготовлений на базі прочитаних у Рівненському інституті слов’янознавства лекцій. Розглядаються теоретичні й практичні проблеми конфліктології як науки, а також технології переговорів як одного з основних засобів розв’язання конфліктів. Призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів освіти України, а також для науковців і практичних працівників.

 17. Яглінський В.П. Моделювання динамічних процесів роботизованого виробництва: Монографія / В.П. Яглінський, Д.В. Іоргачов. Під ред. О.Ф. Дащенка. – Одеса: Астропринт, 2004. – 232 с.
  ISBN: 966-318-181-8
  У монографії запропоновано варіанти рішення задач структурного, функціонального, математичного та програмного моделювання промислових роботів на стадії передпроектних досліджень та з метою доводки дослідних зразків. Кінематична послідовність робота зображується у вигляді формалізованого запису. Масоінерційні та пружно-демпферні характеристики ланок робота формуються у програмних моделях з використанням автоматизованого діалогового режиму. Наведено можливості всебічного наближення програмної моделі до реальних умов функціонування промислового робота. Розглянуто питання дослідження впливу динаміки виконавчої механічної системи робота на роботу автоматизованого електроприводу при відпрацюванні програмної траєкторії. Викладено питання визначення параметрів коливальних процесів роботів та дослідження резонансних режимів. Призначено для фахівців, які займаються проблемами робототехніки, механіки, автоматизації виробництв, автоматичного управління, а також для студентів старших курсів технічних вузів.
 18. Методологія аналізу та синтезу технічних рішень: Монографія / В.О. Вайсман, О.Ф. Дащенко, Л.В. Коломієць, О.В. Ухов. – Одеса: Астропринт, 2003. – 176 с.
  ISBN: 966-549-892-4
  У монографії визначені науково-методичні підходи до вирішення питань синтезу, аналізу, оптимізації, моделювання та експериментальних досліджень технічних систем. Багато уваги приділено підйомно-транспортним і робототехнічним системам, оскільки вони в значній мірі відображають загальні підходи і методи вирішення задач побудови технічних систем, хоч і мають певні особливості. Розглянуто питання, пов’язані з використанням обчислювальної техніки у розрахунках і проектуванні. Наведено елементи математичного забезпечення бібліотеки стандартних програм, а також особливості автоматизованого проектування в однойменній системі САПР. Монографія призначена для студентів і аспірантів вищих технічних навчальних закладів, буде корисна спеціалістам та науковим працівникам широкого профілю для систематизації знань у галузі механіки, приводів, систем керування.
 19. Міжнародне право: Навчальний посібник / За заг. ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 336 с. – МОН України.
  ISBN: 966-667-174-3
  Пропонований посібник з міжнародного права розроблений для студентів, які навчаються за спеціальністю ″Правознавство″. Посібник містить викладення основних тем з курсу навчальної дисципліни ″Міжнародне право″. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного публічного права.

 20. Новий англо-український, українсько-англійський словник: 60 000 слів / Укладачі: В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський. – Харків: Промінь, 2014. – 576 с.
  ISBN: 978-966-8826-41-2
  Новий англо-український та українсько-англійський словник містить у собі близько 60 000 слів і фразеологічних зворотів. Він розрахований на вивчаючих англійську мову, зокрема для потреби учнів середніх шкіл, ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та наукових працівників. У словнику вміщено найуживанішу лексику сучасної української та англійської- мов загальнолітературного і розмовного характеру. Видання доповнене словником усталених словосполучень англійської мови.
 21. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білик. – К.: ЦУЛ, 2013. – 322 с. – МОН, молоді та спорту України. Кам’янець-Подільський нац. ун-тет ім. І.Опєнка.
  ISBN: 978-617-673-189-4
  Конструктивно навчальний посібник охоплює три блоки змістових викладок стосовно навчальних дисциплін: ″Основи охорони праці″ та ″Охорона праці в галузі″ (теоретичні основи та практичний курс). Концептуально зміст навчального посібника узгоджено з вимогами компетентнісно-світоглядного підходу до навчання майбутніх фахівців. Інноватика такої методичної моделі полягає у використанні бінарних цілеорієнтацій (стосовно змістової обізнаності з навчальних дисциплін та сформованості компетентнісно-світоглядних професійних якостей майбутнього фахівця). Навчальний посібник адресується науково-педагогічним працівникам та студентам вищих навчальних закладів, практичним працівникам освітньої та виробничих сфер.
 22. Фінансовий облік: практикум: Навчальний посібник / За заг. ред. П.Й. Атамаса. – К.: ЦУЛ, 2013. – 444 с. – Дніпропетровський університет економіки та права ім. А.Нобеля.
  ISBN: 978-617-673-108-5
  У навчальному посібнику з усіх тем дисципліни ″Фінансовий облік″ наводяться основні терміни та визначення, практичні завдання для аудиторних занять та самостійної підготовки студентів, тести для контролю рівня засвоєння теоретичного матеріалу, контрольні питання для проміжного та підсумкового контролю знань. Окремим розділом наводяться наскрізні задачі, які можна використати для індивідуальної самостійної роботи та виконання курсових робіт. У посібнику значна увага приділяється порядку визначення кореспонденції рахунків, веденню облікової реєстрації та складанню фінансової звітності. Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей, викладачів кафедр обліку і аудиту, практичних працівників, які бажають підвищувати свою кваліфікацію.