Нові надходження за квітень 2012 року

 1. Грабовський Б.,  Воробіївський порив: Галицька повість.– Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 168 с.
  ISBN: 966-07-0559-Х
 2. Грабовський Б.,  І криниці вичерпуються: Галицькі оповідання.– Тернопіль: Збруч, 2010.– 248 с.
  ISBN: 978-966-528-313-3 3. Льовочкіна А.М.,  Етнопсихологія: Навчальний посібник.– К.: МАУП, 2002.– 144 с.– (МАУП)
  ISBN: 966-608-237-3

  У посібнику висвітлюються актуальні питання етнічної психології як науки про психічну своєрідність людей, які належать до різних етнічних об’єднань – родоплемінних утворень, народностей, націй. Розглянуті основні наукові та прикладні проблеми етнопсихології. Детально аналізуються такі поняття, як “етнічний склад”, “національний характер”, “етнічні стереотипи”, “етнічні конфлікти”, “етноцентризм” та ін. Описуються особливості ділового спілкування з різними етнічними групами. Для студентів, викладачів, психологів і соціологів.

 4. Історія у світлинах: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка (1951-2001)/Автори упорядники: З.Слободян, О.Свенсон, Г.Максимович та ін.– Львів, 2001.– 128 с.
  ISBN: 966-7762-09-2 5. Страны мира: Универсальный справочник / Науч. ред. Д.И. Люри. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 1024 с.
  ISBN: 978-5-373-01203-4

  В словаре “Страны мира” дано краткое описание 250 стран мира, заморских департаментов, ассоциированных территорий и территорий, находящихся под управлением. По этому показателю книга является самым полным географическим справочником, когда-либо выходившим а СССР или в России. В каждой статье описываются расположение страны и ее природа, дается краткий исторический очерк, рассказывается о современной форме правления и административно-территориальном делении, населении, экономике, столице.
 6. Іващенко В.П., Правила безпечної поведінки під час виконання робіт для робітників / В.П. Іващенко, В.Г. Розсоха; За ред. Половко М.В. – К.: Фенікс, 2007. – 112 с.
  ISBN: 978-966-651-509-7


 7. European universities, world partners Universites d’Europe, partnaires du monde.– Geneve:SRO-KUNDIG, 1999.– 116 c.
  ISSN: 1011-9019


 8. 5th EUA Convention of European Higher Education Institutions. Facing Global Challenges: European Strategies for Europe’s Universities. 18-21 March 2009: Hosted by Charles University in Prague. – 2009. – 66 с.


 9. Гладьо Б.М., Теорія механізмів і машин: Навчальний посібник / Б.М. Гладьо, М.І. Підгурський. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 184 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування)
  Викладено методи структурного, геометричного, кінематичного, динамічного аналізу та синтезу механізмів і машин. Розглянуто аналітичні, графоаналітичні та графічні методи дослідження механізмів. Матеріали посібника проілюстровано прикладами розрахунку. 10. Лукашевич М.П., Соціологія: Підручник / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, А.В. Гринчук. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 337 с.
  ISBN: 966-7979-90-3 11. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Автори: Білецький П.О., Горбачов Д.О., Димшиць Е.О. та ін. – К.: Наукова думка, 2000. – 238 с.
  ISBN: 966-00-0491-5


 12. Яцюк В., Малярство і графіка Тараса Шевченка: спостереженняяя. інтерпретації / Зредагував: В. Козирський. – К.: Рада, 2003. – 368 с.
  ISBN: 966-70-87-52-2 13. Трубич С.Ю., Трудовий потенціал і зайнятість населення України в умовах переходу до ринку. – Тернопіль: Поліграфіст, 1996. – 199 с.
  ISBN: 966-567-025-5 14. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933. Поезія. Проза. Драма. Есей / Упорядкування: Ю. Лавріненка. – К.: Смолоскип, 2002. – 984 с.
  ISBN: 966-7332-72-1 15. Актуальні питання методології та практики наково – технологічної політики / Під ред. Б.А. Малицького.– К.: УкрІНТЕІ, 2001.– 204 с.– (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень)
  ISBN: 5-7778-0274-5

  Досліджуються методологічні та прикладні аспекти формування і реалізації державної науково-технічної політики в контексті сучасних трансформацій, які сталися в країнах з перехідною економікою, зокрема в Україні. Для наукових працівників, керівників і спеціалістів органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів.

 16. Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ. Вип.4 / Редактор: Б.І.Мельничук. – Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 296 с. – (МОН України. ТАНГ. Юридичний інститут)
  ISBN: 966-567-152-9 17. Збірник нормативно-правових актів з питань охорони праці та профілактики виробничого травматизму. – К., 2008. – 109 с. – (Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)