Нові надходження за вересень 2011 року

 1. Бобик О.І.,  Теорія ймовірностей і математична статистика: Підручник/ О.І.Бобик, Г.І.Берегова, Б.І.Копитко.– К.: ВД “Професіонал”, 2007.– 560 с.– (МОН України. НБ України. ЛНУ ім. Івана Франка. Львівський банківський інститут)
  ISBN: 978-966-370-025-0

  Підручник містить основні поняття та методи теорії ймовірностей і математичної статистики. Весь матеріал поділено на чотири розділи і 15 підрозділів, у кожному з яких різні поняття і методи виокремлено відповідними назвами пунктів. Усі поняття, методи і висновки проілюстровано прикладами, які розкривають їх суть і які зазвичай мають економічний зміст. Після кожного підрозділу вміщено перелік літератури для поглиблення знань, завдання для повторення теоретичного матеріалу, тести для самоконтролю і приклади для самостійного розв’язування. У кінці розділів подаються основні поняття і терміни. Підручник розрахований, в першу чергу, на студентів економічних спеціальностей.
 2. Бодров В.Г.,  Державне регулювання економіки та економічна політика: Навчальний посібник/ В.Г.Бодров, О.М.Сафронова, Н.І.Балдич; За ред. В.Г.Бодрова.– К.: Академвидав, 2010.– 520 с.– (Альма-матер)
  ISBN: 978-617-572-006-6

  У сучасних реаліях традиційні підходи до державного регулювання економіки потребують кардинального перегляду й оптимізації. Бо лише за поєднання державного регулювання і механізмів ринкового саморегулювання можна забезпечити ефективний розвиток економіки країни. Саме ця проблематика є смисловим ядром навчального посібника, в якому подано комплексний аналіз державного регулювання господарських процесів і економічної політики на основі фундаментальних і сучасних наукових досягнень, новітніх теоретичних підходів і практичного досвіду. У ньому розкрито особливості економіко-політичного регулювання економічних систем, роль і функції держави в управлінні господарськими та відтворювальними процесами, державним і приватним секторами економіки, механізми та інструменти державного регулювання фінансової, зовнішньоекономічної, трансформаційної діяльності. Адресований студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи підготовки, передпідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Прислужиться всім, хто цікавиться проблемами державної політики в економічній сфері.
 3. Веселовська Г.В.,  Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник/ Г.В.Веселовська, В.Є.Ходаков, В.М.Веселовський.– Херсон: Олді-плюс, 2011.– 584 с.
  ISBN: 966-8447-18-2

  Розглянуто математичні основи, апаратне та програмне забезпечення, провідні технології та практичні застосування комп’ютерної графіки; рекомендовано навчальний практикум.
  Навчальний посібник призначений для студентів, слухачів ФППК та викладачів вищих навчальних закладів. Може бути використаний для факультативного та самостійного підготування учнів середніх навчальних закладів.
 4. Круш П.В.,  Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень: Підручник/ П.В.Круш, О.О.Кожемяченко.– К.: ЦУЛ, 2011.– 320 с.– (МОН України. НТУ України “Київський політехнічний інститут”)
  ISBN: 978-611-01-0195-0

  У підручнику висвітлено політичні, правові та економічні аспекти функціонування національної економіки в контексті розвитку адміністративно-територіальних утворень. Розглянуто й проаналізовано законотворчі процеси в сфері регіонального і муніципального управління. Подано детальний аналіз організації системи державного управління адміністративно-територіальними утвореннями в Україні. Особливу увагу приділено таким факторам територіального розвитку, як земля, капітал, фінанси, трудові ресурси. Значне місце відводиться інструментарію регіонального управління, зокрема управлінню фінансовими ресурсами, виробничою і невиробничою сферами адміністративно-територіального утворення. Окремий розділ присвячено аналізу світового досвіду застосування спеціальних економічних зон, а також правовим, економічним передумовам їхнього створення і перспективам функціонування в Україні. Призначається для студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів, які займаються питаннями регіонального розвитку, а також для широкого кола читачів, які цікавляться цією тематикою.
 5. Крушельницька О.В.,  Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник.– К.: Кондор, 2009.– 206 с.
  ISBN: 966-7982-35-1

  У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та розвитку науки, організацію та методологію наукових досліджень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомендацій щодо проведення наукових досліджень студентами. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, які займаються науковою роботою.

 6. Ліпкан В.А.,  Національна безпека України: Навчальний посібник.– 2-ге вид.– К.: КНТ, 2009.– 576 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-966-373-375-3

  У навчальному посібнику розкривається зміст національної безпеки та її складових. Розроблено науковий підхід до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження феномену національної безпеки. Новаторським є розгляд питань недержавного управління національною безпекою, формування системи управління нею, а також розгляд інноваційних технологій забезпечення національної безпеки, зокрема бенчмаркінгу. Положення даного навчального посібника апробовані при читанні автором курсів лекцій “Національна безпека України” в Національній академії внутрішніх справ України, Академії управління МВС України, “Безпекознавство” у Європейському університеті. Даний навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також фахівців в галузі національної безпеки – усіх тих, кого хвилюють системні проблеми національної безпеки України та шляхи їх розв’язання.
 7. Леонова А.О.,  Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України: Навчально-методичний посібник/ А.О.Леонова, В.П.Давидова, О.О.Новачук.– К.: Кондор, 2007.– 390 с.
  ISBN: 966-351-093-5

  У посібнику розглядаються питання реалізації державної політики України до Європейського Союзу. Вступ до Євросоюзу розглянуто як процес виконання державою-кандидатом системи заходів щодо членства. Досягнення правових, соціальних, політичних та економічних критеріїв вступу до ЄС є питанням не тільки зовнішньої, але й внутрішньої політики України. Містить професійну програму навчання державних службовців, а також технологічні складові навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу. Розрахована на державних службовців, науковців, викладачів вузів, студентів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, усіх хто цікавиться актуальними проблемами інтеграції України до європейської спільноти.
 8. Луць Л.А.,  Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).– К.: Атіка, 2010.– 412 с.
  ISBN: 978-966-326-265-9

  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до навчальних програм курсу “Загальна теорія держави та права”, який викладають в усіх юридичних вищих навчальних закладах України та на юридичних факультетах, з урахуванням теми “Болонського процесу”. Основні положення курсу викладено в юридичних словниках та структурно-логічних схемах, що відображають найсуттєвіші закономірності державно-правових явищ. До кожної теми додаються творчі та тестові завдання (об’єднані у контрольні модулі), що є необхідним для належного функціонування кредитно-модульної системи. Така форма посібника дає змогу висвітлити всі питання, що передбачені програмою, суттєво полегшує процес сприйняття та засвоєння навчального матеріалу, дозволяє забезпечити уніфікацію критеріїв щодо контролю та оцінювання набутих студентами знань тощо. Посібник буде корисним не лише студентам, а й викладачам курсу “Загальна теорія держави та права” як основа для подальшого вдосконалення курсу за кредитно-модульною системою.
 9. Нашкерська Г.В.,  Фінансовий облік: Навчальний посібник.– К.: Кондор, 2005.– 503 с.– (ЛНУ ім. Івана Франка)
  ISBN: 966-351-022-6

  У навчальному посібнику викладено порядок обліку окремих операцій. Структура посібника повністю відповідає освітньо-професійним програмам підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра із спеціальності “Облік і аудит” за дисциплінами: “Фінансовий облік I”, “Фінансовий облік II”. У посібнику наведено практичні приклади використання окремих теоретичних положень фінансового обліку, методик обліку та оцінки активів, зобов’язань і операцій підприємства. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів, менеджерів.
 10. Прієшкіна О.В.,  Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навчальний посібник.– К.: Кондор, 2008.– 336 с.
  ISBN: 966-7982-66-1

  У навчальному посібнику на основі сучасного законодавства аналізуються питання конституційно-правового регулювання демократії, безпосередньої демократії та її форм у місцевому самоврядуванні України, специфіка місцевих виборів та місцевих референдумів як найвищих форм волевиявлення громадян, методологічні засади і політико-правові аспекти інших інститутів та форм. Виявлено співвідношення принципів місцевого самоврядування та безпосередньої демократії. Визначено місце територіальної громади як первинного суб’єкта в системі самоврядування та її роль у вирішенні питань місцевого значення, роль міжнародно-правових стандартів локальної демократії для становлення місцевого самоврядування в Україні. Розкрито та проаналізовано законодавство України про місцеве самоврядування і внесені рекомендації та пропозиції, спрямовані на вдосконалення його нормативно-правової бази з метою підвищення правового регулювання процесів інституціоналізації форм безпосередньої демократії. Розрахований на студентів, аспірантів, магістрів юридичних вузів, наукових працівників, викладачів, а також депутатів рад різних рівнів, працівників органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, державних і муніципальних службовців.
 11. Савицький В.Т.,  Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія/За ред. В.М.Олуйка.– К.: КНТ, 2008.– 324 с.– (Хмельницький університет управління та права)
  ISBN: 978-966-373-352-4

  У монографії на основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, національних, іноземних та міжнародних стандартів, практики державного управління розкриваються теоретико-методологічні та організаційно-правові засади документаційного забезпечення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування України. У роботі досліджено етимологію, еволюцію і сучасну суть понятійно-термінологічного апарату, зокрема понять таких базових у досліджуваній сфері термінів як “інформація” і “документ”, співставлено зміст понять “діловодство (справочинство)”, “документаційне забезпечення управління” і “керування документацією” та обгрунтовано правомірність їх використання як назви сфери діяльності і функції державного управління, пов’язаної з документуванням та організацією роботи з документами. У праці систематизовано принципи, охарактеризовано структуру, визначено місце документаційного забезпечення у системі функцій державного управління, конкретні шляхи вдосконалення його нормативно-правового регулювання та організації державного управління у цій сфері, запропонована низка заходів з упорядкування практичної реалізації документаційного забезпечення управлінської діяльності.
 12. Шарков Ф.И.,  Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: Учебное пособие.– М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2011.– 324 с.
  ISBN: 978-5-394-00792-7

  Учебное пособие посвящено малоисследованной в России проблеме интегрированных маркетинговых коммуникаций. В учебном пособии рассмотрены вопросы теории интегрированных маркетинговых коммуникаций и такие их компоненты, как реклама, связи с общественностью, директ-маркетинг, личные продажи, бренд-коммуникации; основы применения латерального маркетинга, выступающего креативным компонентом интеграционного процесса в маркетинговых коммуникациях. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки “Реклама и связи с общественностью”, “Маркетинг”. Пособие может быть полезно как теоретикам, так и практикам, занимающимся проблемами маркетинговых коммуникаций.
 13. Шевчук Л.Т.,  Регіональна економіка: Навчальний посібник.– К.: Знання, 2011.– 319 с.
  ISBN: 978-966-346-714-6

  У посібнику висвітлено сучасні підходи і проблеми вивчення регіональної економіки, розкрито основні закони, закономірності та принципи цієї галузі знань. Проаналізовано фактори розвитку регіональної економіки і методи її дослідження. Відображено сучасний стан, проблеми розвитку та розміщення продуктивних сил України, загальні й регіональні особливості їх територіальної організації. Для студентів економічних, географічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів і здобувачів наукових ступенів зі спеціальності “Регіональна економіка”. Посібник буде також корисним для фахівців, котрі займаються конструюванням простору, зокрема проблемами розміщення економічної діяльності та розселення на найближчу і віддаленішу перспективу.
 14. Шило В.П.,  Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії: Курс лекцій, практичних завдань та методичних вказівок з виконання контрольних робіт з використанням ПЕОМ. Навчально-практичний посібник/ В.П.Шило, Н.І.Верхоглядова, С.Б.Ільіна.– К.: Кондор, 2011.– 172 с.– (МОН України. Інститут підприємництва “Стратегія”)
  ISBN: 978-966-351-347-8

  У посібнику подається завдання бухгалтерського обліку, розкриваються предмет і метод, принципи обліку основних господарських процесів. Велику увагу приділено класифікації рахунків бухгалтерського обліку, регістрам, формам рахівництва, механізації й автоматизації обліку. У посібнику знайшли відображення нові нормативні документи, пов’язані з удосконаленням господарського механізму. Важливе значення для глибокого засвоєння бухгалтерського обліку мають практичні та методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з використанням ПЕОМ і тому ці навчальні матеріали допоможуть студентам ефективно підготуватися до них. У відповідних розділах роботи передбачено використання елементів економічної кібернетики і математики (моделювання, теорія графів, матриці тощо), необхідних для поглибленого вивчення обліку в умовах автоматизації і дослідження питань перспектив його розвитку.
 15. Технічний нагляд за будівництвом і безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд: Навчальний посібник/За ред. О.А.Тугая та Гарнеця В.М.– К.: Хай-Тек Прес, 2011.– 448 с.– (МОН України. КНУ будівництва і архітектури)
  ISBN: 978-966-2143-52-2

  У навчальному посібнику розглянуто питання, пов’язані з організацією і проведенням технічного нагляду в будівництві, оцінювання технічного стану залізобетонних, дерев’яних та металевих будівельних конструкцій, безпечною експлуатацією будівель і споруд. Посібник рекомендовано для викладачів і студентів будівельних університетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, інженерно-технічних працівників, експертів технічного нагляду.
 16. Цінні папери та фондовий ринок в Україні: Нормативно-правове регулювання/Упорядник: О.М.Роїна.– К.: ВД “Скіф”, КНТ, 2008.– 392 с.
  ISBN: 978-966-373-390-6

  В збірник увійшли акти законодавства України, що регулюють відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку. Видання розраховане на широке коло читачів.

 17. Бюджетна система: Навчальний посібник/Владимиров К.М., Абсава Л.О., Владимирова Л.В., Мінза Т.К.– К.: Кондор, 2009.– 220 с.
  ISBN: 978-966-8447-43-7

  Розглянуто теоретичні основи бюджету, його економічну природу, суть, призначення в економіці держави. Досліджено положення і розвиток бюджетної системи держави, її складові елементи, принципи побудови, структуру бюджетного механізму. Розкритий зміст державного і місцевого бюджетів, обгрунтована система доходів і витрат бюджетів. Значна увага приділена бюджетному процесу, плануванню і прогнозуванню бюджету, організації його виконання.
 18. Україна. Закони. Податковий кодекс України.– К.: Кондор, 2011.– 472 с.
  ISBN: 978-966-351-354-6

  У виданні представлений податковий Кодекс України, що був прийнятий Верховною Радою України 2 грудня 2010 року.
 19. Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і місцевих органів місцевого самоврядування у сфері господарювання/За заг. ред. В.К.Мамутова.– К.: Юрінком Інтер,      2010.– 320 с.– (НАН України. Інститут економіко-правових досліджень)
  ISBN: 978-966-667-424-4

  У книзі систематизовано положення окремих нормативних актів України, які визначають компетенцію місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання. Систематизацію нормативного матеріалу здійснено за критерієм сфери реалізації зазначеними органами господарської компетенції. Для працівників органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, науковців, керівників підприємств, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.