Нові надходження за вересень 2015 року

 1. Власюк О.С. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 520 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-21-7
  Запропонована і апробована методологія кількісного аналізу проблем, які не мають безпосереднього числового виміру, розроблені аналітичні моделі визначення пріоритетів національних інтересів та оцінки рівня економічного суверенітету, реалізований аналітичний прогноз гуманітарного розвитку українського суспільства. Проілюстровані можливості аналітичного планування для розроблення ієрархічної структури комплексу заходів забезпечення макроекономічної стабілізації та оцінки пріоритетів і резервів механізмів антикризового регулювання. Запропонована авторська методика розрахунку індексу гуманітарного розвитку, розраховані інтегральні і дезагреговані індекси гуманітарного розвитку у регіональному розрізі. Висвітлені можливості застосування міжгалузевих балансових моделей для комплексного аналізу цінової хвилі в національній економіці та оцінки імпортної залежності її галузей. Сконструйовані економетричні моделі прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі у товарному і регіональному розрізах, оцінки обсягів виробництва валового внутрішнього продукту у порівняльних цінах і конвертованій валюті, оцінки і прогнозування галузевої зайнятості та прихованого безробіття.
 2. Власюк О.С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 474 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-19-4

 3. Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива): Монографія. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 453 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-59-0
  У монографії розкрито інституційні теоретико-методологічні засади становлення та розвитку фінансів України, сформовано концепцію наукового предмета “Історія фінансового господарства України” а також проаналізовано ретроспективу фінансового господарства на українських землях. На основі всебічного теоретичного аналізу і широкої фактологічної бази з’ясовано витоки зародження фінансового господарства України, еволюційний поступ та наукові підходи до дослідження його інституціалізації, а також висвітлено особливості та науково-практичну значимість національного фінансознавства. Для науковців, викладачів, магістрантів, студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами іституціоналізації та історії національного фінансового господарства.
 4. Довгий С.О. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу: Монографія / С.О. Довгий, І.В. Сергієнко. – К.: ТОВ “Інформаційні системи”, 2013. – 420 с. – НАН України. Інститут економіки та прогнозування. Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору.
  ISBN: 978-966-2249-95-8
  Головною складовою системи управління державними фінансами є бюджетннй процес, реалізація якого в Україні наразі не відповідає сучасним світовим вимогам і потребує модернізації. У монографії розглянуто питання розробки математичних моделей та відповідних інформаційних технологій для вдосконалення як бюджетної системи. так і низки процесів та явищ, що відбуваються в економіці України пізніх стадіях ринкових реформ та мають виняткове значення для формування відповідальних рішень щодо шляхів подальшого розвитку.
 5. Колосова В.П. Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка: Монографія. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 256 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-73-6
  У монографії розкриваються головні питання співробітництва України з провідними міжнародними установами, зокрема Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, стосовно залучення та використання фінансових ресурсів. Аналізуються насамперед результати й перспективи такої співпраці та її вплив на бюджетну підтримку секторів національної економіки, пропонуються шляхи її вдосконалення з урахуванням забезпечення стійкого економічного розвитку. Для працівників органів державної влади та управління, науковців, докторантів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
 6. Опришко В.Ф. Бюджетне законодавство України: Навчальний посібник / В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс. За заг. ред. В.Ф. Опришко. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 336 с. – Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання.
  ISBN: 978-966-2380-49-1
  Навчальний посібник підготовлено з метою узагальнення вітчизняного досвіду формування бюджетного законодавства та обґрунтування основних напрямів його подальшого вдосконалення. Видання базується на сучасних досягненнях вітчизняної правової науки та чинних нормативно-правових актах, враховує новітні тенденції в розвитку національної бюджетної системи й бюджетного законодавства. Посібник орієнтований на формування глибоких теоретичних і практичних знань та набуття відповідних фахових компетенцій з бюджетного права. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.
 7. Аудит оподаткування підприємств: Навчальний посібник / За заг. ред. О.А. Петрик. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 352 с. – Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання.
  ISBN: 978-966-2380-45-3
  Основна мета видання – забезпечення навчально-практичними матеріалами студентів, а також претендентів на отримання сертифіката аудитора в Аудиторської палаті України для аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни ‘Організація і методика аудиту підприємницької діяльності”. Структура посібника охоплює найважливіші теоретичні й практичні питання аудиторської перевірки оподаткування підприємств відповідно до норм Податкового кодексу України. Для кращого сприйняття матеріалу за кожним видом податкових платежів визначено мету і палання перевірки, нормативне регулювання, джерела інформації, програму аудиту. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.
 8. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами: Монографія. Т.1: Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко, С.В. Свірко та ін. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 568 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-63-7
  У монографії викладено основні засади реформування бухгалтерського об державному секторі України відповідно до міжнародних стандартів, проаналізовано зміни бюджетного законодавства України в контексті розвитку системи управління державними фінансами, охарактеризовано Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку державного сектору з метою визначення подальших шляхів імплементації їх положень у нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в державному секторі України. Особливу увагу приділено напрямам удосконалення вітчизняного обліку виконання держаного бюджету в умовах запровадження методу нарахування. Досліджено діючі. форми фінансової та бюджетної звітності суб’єктів державного сектору в порівнянні з формами фінансової звітності, яка складатиметься з відображенням інформації про виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ на основі методу нарахування Для державних службовців, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.
 9. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами: Монографія. Т.2: Реформування фінансового контролю як складової інституційних реформ у системі управління державними фінансами / П.П. Андрєєв, О.О. Чечуліна, І.Ю. Чумакова та ін. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 328 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-64-4
  У другому томі монографії розкрито основні засади реформування фінансового контролю як важливої складової системи управління державними фінансами України, взаємозв’язок розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі з реформуванням державного внутрішнього фінансового контролю, досліджено контрольну функцію Державної казначейської служби України. Основну увагу приділено реформуванню таких форм державного фінансового контролю, як державний фінансовий аудит, інспектування та перевірки державних закупівель в умовах управління змінами в системі державних фінансів України. Запропоновано шляхи удосконалення методології і організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державному секторі. Для державних службовців, наукову працівників, викладачів, аспірантів, студентів.
 10. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України: Навчальний посібник / С.В. Свірко, І.О. Кондратюк, О.О. Дорошенко, Н.М. Старченко. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 944 с. – Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання.
  ISBN: 978-966-2380-48-4
  У навчальному посібнику докладно висвітлено питання бухгалтерського обліку та контролю діяльності суб’єктів бюджетної сфери в контексті положень Бюджетного кодексу України. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.
 11. Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / М.І. Бондар, В.М. Опарін, О.М. Тимченко та ін. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 336 с. – Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання.
  ISBN: 978-966-2380-44-6
  У навчальному посібнику розглядаються питання оподаткувати з позицій оподаткування бюджетної та податкової систем. У першій частині розкриваються: необхідність стягнення податку на доходи фізичних осіб, його внесок у формування доходів бюджету основні принципи оподаткування, порядок сплати, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки податку та особливі вимоги до застосування податкових знижок. У другій частині надаються відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у платників щодо норм Бюджетного та Податкового кодексів України. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.
 12. Бюджетна система України: тренінг-курс: Навчальний посібник / За заг. ред. В.М. Опаріна. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 392 с. – Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання.
  ISBN: 978-966-2380-46-0
  У навчальному посібнику розкриваються: засади бюджетного устрою і формування бюджетної системи України; методи наповнення і джерела доходів бюджети та напрями і форми бюджетних видатків; фінансування й кредитування бюджету; методики визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію державою її функцій відомості про обслуговування і погашення боргових зобов’язань держави та місцевих органів влади за допомогою бюджетів. Для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу за темами наводяться теоретично-практичні питання, індивідуальні та практичні заняття, питання для самоперевірки, тестові завдання, основні бюджетні терміни й поняття, рекомендовані джерела. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.
 13. Бюджетний менеджмент: тренінг-курс: Навчальний посібник / За заг. ред. Є.О. Малік. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 400 с. – Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання.
  ISBN: 978-966-2380-47-7
  У навчальному посібнику органічно поєднано теоретичний і практичний матері що дає змогу набути знань та професійних навичок у сфері бюджетного меиеджменту. Тренінг-курс спрямований на формування необхідного досвіду в окремих аспектах управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають у процесі руху бюджетних коштів, поглиблене вивчення проблематики управління бюджетом держави. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент”. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.
 14. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: Монографія. Т.3: Бюджетне планування і прогнозування на середньострокову перспективу – інноваційна складова управління у сфері державних фінансів / За ред. М.Я. Азарова. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 480с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-25-5
  Третій том монографії присвячено запровадженню Інноваційної складової управління у сфері державних фінансів – середньострокового планування і прогнозування. Досліджуються сутність і значення середньострокового бюджетного планування і прогнозування як важливого інструменту фінансово-економічної стабілізації, що дає змогу оцінювати урядові рішення на предмет відповідності довго- і середньостроковій фінансовій стратегії держави, підвищувати рівень прозорості, спадкоємності бюджетного процесу, фіскальної дисципліни тощо. Висвітлено основні концептуальні підходи та зарубіжний досвід, проаналізовано роль і значення системи макроекономічних показників та програмно-цільового методу у середньостроковому бюджетному плануванні й прогнозуванні, значну увагу приділено розробленню відповідної нормативно-правової бази. Розраховано на фахівців у галузі фінансів, народних депутатів України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, державних службовців, працівників фінансових органів, науковців.
 15. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: Монографія. Т.4: Державні соціальні видатки: напрями раціоналізації та підвищення ефективності / За ред. М.Я. Азарова. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 608 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-26-2
  У четвертому томі монографії розкривається соціальна складова бюджетної політики держави – основний інструмент забезпечення базових потреб населення, підкреслюється необхідність раціоналізації соціальних зобов’язань та підвищення ефективності державних соціальних видатків, зумовлена соціально-економічними та демографічними чинниками. Досліджуються об’єктивні передумови, особливості та закономірності забезпечення соціального розвитку в Україні, пошуку шляхів модернізації його фінансового забезпечення, гармонізації бюджетної та соціальної політики. Розраховано на фахівців у галузі фінансів, народних депутатів України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, державних службовців, працівників фінансових органів, науковців.
 16. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012-2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: Монографія / За ред. Ф.О. Ярошенко. – 2-ге вид., переробл. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 704 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-32-3
  У монографії досліджено актуальні проблеми формування державного бюджету п бюджетної стратегії підтримки економічного зростання в умовах реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Акцентовано увагу на макроекономічних передумовах бюджетної .стабілізації з урахуванням ризиків економічних коливань та глобальних фінансових шоків основних напрямах бюджетної політики, пріоритетах її раціональності, антикризової спрямованості, протидії борговим ризикам. Проаналізовано міжнародний досвід оцінки яких бюджетних систем, бюджетної консолідації та децентралізації, особливості формувань доходів і тенденції змін в структурі видатків державного бюджету, заходи щодо обмеження дефіциту державного бюджету, підвищення ефективності управління державним і гарантованим державою боргом. Обґрунтовано пропозиції щодо подальшої гармонізації бюджетного, податкового та митного законодавства у контексті імплементації новацій Бюджетно: Податкового кодексів України, адміністративної реформи. Висвітлено напрями “перезавантаження” державних фінансів, забезпечення прозорості бюджетної системи. Розраховано на фахівців у галузі фінансів, народних депутатів України, депутатів усіх рівнів, державних службовців, працівників фінансових органів, науковців.
 17. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності: Монографія / За заг. ред. Л.Г. Ловінської. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 294 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-60-6
  У монографії викладено концептуальні підходи до розроблення та вдосконалення нормативно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); проведено аналіз міжнародного досвіду застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств; визначено роль та значення первинної документації та Плану рахунків бухгалтерського обліку при застосування МСФЗ; обґрунтовано методологію розрахунку податкових різниць у контексті імплементації МСФЗ в Україні. Для керівників, бухгалтерів підприємств та організацій, представників державних фінансових органів, аудиторів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
 18. Податкова система України: тренінг-курс: Навчальний посібник / За заг. ред. О.М. Тимченко. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 656 с. – Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання.
  ISBN: 978-966-2380-42-2
  Навчальний посібник підготовлено з метою забезпечення швидкого опанування студентами та іншими зацікавленими особами новацій Податкового кодексу України Аналітичні завдання для осмислення структури вітчизняної податкової системи і взаємозв’язків між її елементами та для роботи з нормативною базою допоможуть самостійно розібратися у нововведеннях, критично оцінити їх, запропонувати власні ідеї щодо удосконалення податкового законодавства. Розрахункові задачі відображають реальні господарські операції, пов’язані з виникненням об’єктів оподаткування, нарахуванням та сплатою податків. Запропоновано активні методи навчання, спрямовані на розвиток мислення, формування навичок розрахунків, вироблення здатності аргументовано доводити власну думку. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.
 19. Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні: Монографія / А.М. Соколовська, Л.М. Уніговський, В.Й. Башко та ін. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 228 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-58-3
  Монографія присвячена комплексному аналізу оподаткування рентних доходів як важливого джерела формування фінансових ресурсів держави. Визначено економічний зміст природної ренти, що створюється від видобутку корисних копалин, та форми її вилучення до бюджету держави; вивчено світовий досвід оподаткування видобутку корисних копалин та можливості його використання в Україні; досліджено еволюцію законодавчого регулювання справляння рентної плати та плати за користування надрами в Україні; вперше оцінено обсяги природної ренти та пропорції її розподілу між власниками видобувних підприємств і державою; обґрунтовано ставки плати, розроблено пропозиції до методики її нарахування за користування надрами при видобутку залізної і марганцевої руди, а також нафти і газу, що дасть змогу вилучати природну ренту у повному обсязі щодо бюджету держави; встановлено напрями підвищення фіскальної ефективності справляння рентних платежів за видобуток нафти і газу; запропоновано шляхи підвищення ефективності оподаткування видобутку залізної та марганцевої руди, а також методи удосконалення державної політики в системі видобутку корисних копалин. Для науковців і практиків, аспірантів, викладачів і студентів економічних спеціальностей, працівників органів державної влади, народних депутатів.
 20. Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолоння: Монографія / О.С. Білоусова, В.І. Гаркавенко, А.І. Даниленко та ін. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 308 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-72-9
  У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків та загроз фінансовій безпеці сектору державних фінансів. Обґрунтовується і систематизується перелік індикаторів ризиків, які входять до концептуальної структури моделі безпеки сектору державних фінансів. За результатами аналізу статистичних даних репрезентативної групи з 87 країн визначено силу впливу на рівень безпеки державних фінансів окремих складових, розроблено математичну модель, яка дає змогу спрогнозувати зміни цього рівня. Аналізуються фактори впливу на безпеку державних фінансів України, що пов’язані з тенденціями на світових ринках, структурою та динамікою державного боргу, особливостями прояву внутрішніх ризиків, серед яких ризики недоотримання доходів державного бюджету. Для науковців, працівників центральних органів виконавчої влади, спеціалістів з питань управління державними фінансами, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації за економічними спеціальностями.
 21. Розвиток національної системи фінансового моніторингу: Монографія /Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, О.Є. Користін та ін. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 380 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-70-5
  У монографії досліджено загальні засади функціонування інституту фінансового моніторингу в Україні, узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід формування і розвитку систем запобігання та протидії відмиванню нелегальних доходів, проаналізовано зв’язок тіньової економіки з відмиванням нелегальних доходів, сформульовано пропозиції щодо оцінювання та моделювання ризиків у сфері фінансового моніторингу. Для науковців, фахівців у галузі фінансів, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, магістрантів.
 22. Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування: Науково-практичний коментар до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України …” / Т.І. Єфименко, С.Л. Лондар, Ю.Б. Іванова та ін. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 246 с. – МФ України. ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-30-9
  У виданні вміщено результати наукового аналізу складових державної підтримки та податкового регулювання малого підприємництва в Україні у контексті імплементації Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” від 04.11.2011 № 4014-VI, досліджуються перспективи подальшого розвитку спрощеної системи оподаткування з огляду на світовий досвід. Розглядаються питання критеріїв га умов застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, порядку визначення доходів платника єдиного податку та їх складу, ставок, податкового (звітного) періоду, порядку нарахування та строків сплати єдиного податку, ведення обліку і складання звітності, особливостей нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, порядку обрання або переходу на спрощену систему оподаткування чи відмови від неї, порядку видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку, відповідальності платника єдиного податку. Наводиться практичний коментар статей глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України з урахуванням положень Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” від 04.11.2011 № 4014-VI. Для підприємців, науковців, державних службовців центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють регулювання малого підприємництва та адміністрування спрощеної системи оподаткування, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 23. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні: Монографія / За заг. ред. Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінської. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2013. – 526 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-61-3
  У монографії досліджено еволюцію, сучасний стан і тенденції розвитку оподаткування прибутку підприємств в Україні. Розглянуто теоретичні та практичні питання формування системи бухгалтерського обліку, адаптованої для цілей оподаткування прибутку згідно з Податковим кодексом України, удосконалення методології подання податкової інформації у взаємозв’язку з показниками фінансової звітності, а також формування прозорої системи контролю за правильністю справляння податку. Лля науковців, що досліджують проблеми удосконалення бухгалтерського обліку і податкового законодавства, практиків-бухгалтерів, фінансистів, працівників податкових органів.