Нові надходження за січень 2015 року

 1. Березін О.В. Управління проектами: Навчальний посібник / Березін О.В., Безпарточний М.Г. – Суми: Університетська книга, 2014. – 272 с.
  ISBN: 978-966-680-712-3
  Розглядаються актуальні питання теорії і практики управління проектами в умовах конкурентного середовища. Викладено аспекти структуризації, планування витрат і бюджету проектів, вибору форм їх організаційної структури, приділено увагу стратегії і практиці управління ризиками та якістю у проектах. Для студентів навчальних закладів IІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та науковців, а також практиків, які цікавляться проблемами управління проектами.
 2. Горбенко О.В. Логістика: Навчальний посібник / Горбенко О.В. – К.: Знання, 2014. – 315 с.
  ISBN: 978-617-07-0161-9
  У навчальному посібнику наводяться основні моделі та методи управління матеріальними потоками, на ґрунтовній теоретичній основі висвітлюються підходи до здійснення логістичних операцій. Значну увагу приділено зарубіжним і вітчизняним здобуткам у питаннях управління запасами, складування, транспортування, а також практичній складовій. Поряд з теорією логістики розкриваються окремі практичні підходи, що використовуються в господарській діяльності вітчизняних підприємств. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, спеціалістів з логістики, а також усіх, хто цікавиться питаннями сучасної логістики.
 3. Гриценко А.А. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики: Монографія / Гриценко А.А. – Суми: Університетська книга, 2014. – 327 с.
  ISBN: 978-966-680-620-1
  У монографії викладено науково-методологічні засади реалізації державної інвестиційної політики, висвітлено концептуальні засади взаємодії держави та приватного бізнесу в інвестиційній сфері, розглянуто моделі та форми інвестиційної взаємодії, обґрунтовано напрями розвитку механізму взаємодії держави і бізнесу, зокрема запропоновано науково-методичний інструментарій оцінки ефективності державних інвестицій в умовах державно-приватного партнерства. Видання рекомендоване для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 4. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник / Захарчин Г.М. – К.: Знання, 2013. – 407 с.
  ISBN: 978-617-07-0100-8
  У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти підприємництва в системі ринкових відносин України. Підприємництво розглядається як процес, що складається із взаємопов’язаних стадій, починаючи від зародження підприємницької ідеї, вибору організаційно-правової форми підприємництва, проходження процедури державної реєстрації та набуття статусу суб’єкта підприємництва, планування підприємницької діяльності та закінчуючи механізмом припинення діяльності підприємця. Розглядаються також питання, що характеризують етичність підприємництва через систему відповідальності та оподаткування. Пропонується широкий спектр творчо-прикладних завдань, спрямованих на розвиток логіко-асоціативного мислення студентів. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною економістам -практикам, менеджерам, керівникам підприємств та організацій.
 5. Іванова В.В. Планування і контроль на підприємстві: Навчальний посібник / Іванова В.В. – Суми: Університетська книга, 2011. – 443 с.
  ISBN: 978-966-680-568-6
  У посібнику висвітлено етапи процесу планування і контролю на підприємстві, запропоновано новітні методи планування на основі економі-ко-математичного моделювання та інформаційних технологій. Містить практичні завдання до кожної теми, для розв’язання яких використовуються засоби табличного процесору Місгозоft Ехсеl, методи математичного програмування та математичної статистики. Для студентів вищих навчальних закладів і коледжів, фахівців підприємств різних галузей, підприємців, аспірантів, магістрів, що вивчають економічні та управлінські дисципліни.
 6. Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів: Навчальний посібник / Касьяненко В.О., Старченко Л.В. – Суми: Університетська книга, 2014. – 185 с.
  ISBN: 978-966-680-266-Х
  Управління державою, виробництвом та іншими складними об’єктами має забезпечувати вибір оптимальних рішень. Необхідність ефективного прогнозування підтверджується багатомільярдними збитками, від яких щорічно потерпають навіть передові компанії світу. Даний навчальний посібник розглядає сучасні методи економічного прогнозування та моделювання. Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях. Книга може бути використана спеціалістами і керівниками підприємств.
 7. Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel): Навчальний посібник / Круш П.В., Клименко О.В. – К.: ЦУЛ, 2014. – 256 с. (МОН України. Нац. технічний у-т України ″Київський політехнічний інститут″)
  ISBN: 978-611-01-0659-7
  Висвітлено можливості використання фінансових функцій Excel для проведення розрахунків при здійсненні кредитних , інвестиційних та інших комерційних операцій . Досліджено вплив інфляції на результати фінансово-інвестиційних операцій . На прикладах викладено технологію розрахунку в Excel майбутньої, поточної вартості, кількості періодів платежів позики (інвестиції); показників оцінки інвестиційних проектів; процентної, номінальної, ефективної, облікової ставки; ринкової вартості, доходності, ризику цінних паперів; суми амортизації основних засобів за різними методами; суми очікуваного відшкодування активу та втрат від зменшення його корисності; фінансових доходів і витрат у складі орендних платежів. Проаналізовано варіанти співвідношення моментів нарахування процентів і здійснення платежів під час розрахунку вартості грошових потоків, побудовано плани погашення боргу для стандартної іпотечної позики за допомогою Excel, та для іпотечної позики з періодичним збільшенням платежів темпами інфляції. Розглянуто питання правового регулювання в Україні фінансово- інвестиційних операцій. Достатня кількість практичних завдань, у тому числі для самоконтролю з відповідями, сприятиме кращому засвоєнню матеріалу. Посібник призначений для студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також для широкого кола читачів, які цікавляться цією тематикою.
 8. Митяй О.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник / Митяй О.В. – К.: Знання, 2011. – 311 с.
  ISBN: 978-966-346-511-1
  У навчальному посібнику на базі чинного законодавства розглядаються інвестиційна стратегія розвитку підприємства, концепція проекту та його життєвий цикл, основні аспекти проектного аналізу (маркетинговий, технічний, екологічний, соціальний, інституційний, фінансовий, економічний), методологія та критерії оцінки проектів з позицій невизначеності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів, основи фінансового проектування та управління проектами в сучасних умовах господарювання. Посібник відповідає чинній типовій програмі навчальної дисципліни “Проектний аналіз”. Для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.
 9. Олійник В.М. Економіко-математичне моделювання в розвитку страхування та управлінні страховими тарифами: Монографія / Олійник В.М. – Суми: Університетська книга, 2014. – 366 с.
  ISBN: 978-966-680-721-5
  У монографії викладено концептуальні засади економіко-математич-ного моделювання в страховій діяльності. Розкрито теоретичні засади функціонування страхового ринку та запропоновано практичні механізми до оцінки ключових процесів на ньому. Особлива увага приділяється розробці економіко-математичного апарату до визначення страхових тарифів. Для фахівців зі страхової справи, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 10. Останкова Л.А. Аналіз, моделювання й управління економічними ризиками: Навчальний посібник / Останкова Л.А., Шевченко Н.Ю. – К.: ЦУЛ, 2011. – 256 с.
  ISBN: 978-61-01-0211-7
  Посібник містить основні теоретичні аспекти дисципліни «Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками», основні методи прийняття рішень в умовах конкуренції й невизначеності, особливості управління ризиками в економічній сфері. Наводяться приклади вирішення прикладних економічних задач.


 11. Страуструп Б. Язык программирования С++ / Страуструп Б. – М. – СПб.: БИНОМ, 2001. – 1099 с.
  ISBN: 5-7989-0223-4
 12. Тарельник В.Б. Триботехнічне матеріалознавство та триботехнологія в задачах: Навчальний посібник / Тарельник В.Б. – Суми: Університетська книга, 2014. – 192 с.
  ISBN: 978-966-680-695-9
  Розглянуто проблеми формування якості поверхневих шарів деталей та наведено аналіз основвіих причин зниження їх надійності і довговічності. Наведені задачі, які охоплюють практично всі розділи триботехнічного матеріалознавства й триботехнології, а також задачі для самостійної роботи студента. Матеріал посібника тісно пов’язаний з іншими дисциплінами навчального плану, такими як “Матеріалознавство і ТКМ”, “Надійність та ремонт машин і обладнання”, “Технологіямашинобудування”, “Ремонтмашин”. Для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів і студентів технічних вузів.
 13. Топп У. Структуры даных в C++ / Топп У., Форд У. – М.: ЗАО ″Издательство БИНОМ″, 2000. – 816 с.
  ISBN: 5-7989-0017-7
 14. Шеламова І.Д. Регіональна економіка: Практикум. Навчальний посібник / Шеламова І.Д., Антонюк К.І. – К.: Знання, 2013. – 423 с. (Вища освіта ХХІ століття)
  ISBN: 978-617-07-0104-6






 15. Шилд Г. Программирование на BORLAND C++:Овладейте мощью BORLAND C++ .-Минск:ООО “Попурри”,1999 .-800 с.
  ISBN: 985-438-152-8
  У посібнику розкриваються найважливіші теоретичні та методологічні аспекти регіональної економіки, аналізуються особливості функціонування сучасної економіки України, оцінюється розвиток її економічних регіонів. Наведені у посібнику різноманітні завдання – питання для обговорення, тести, кросворди, ситуаційні вправи тощо – сприятимуть інтерактивному засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, формуванню сучасного економічного мислення, навичок практичного застосування набутих знань з урахуванням особливостей регіональної економіки. Розраховано на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, економістам-практикам, усім, кого цікавлять питання регіональної економіки.
 16. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник / Л.В.Панькевич, М.А.Зварич, П.Я.Могиляк, Б.І.Хомічак. – К.: Знання, 2006. – 293 с.
  ISBN: 966-346-202-7






 17. Економічний потенціал підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. О.Ф.Балацького, О.М.Теліженка. – Суми: Університетська книга, 2014. – 724 с.
  ISBN: 978-966-680-706-2
  У посібнику розкривається сутність економічного потенціалу, висвітлюються питання управління та використання його елементів. Охарактеризовано організаційні фактори оптимізації управління потенціалом підприємства. Особливу увагу приділено проблемам організаційного проектування. Принциповою особливістю посібника є комплексний підхід до вивчення економічного потенціалу підприємства. Для студентів напрямів “Менеджмент і адміністрування” та “Економіка і підприємництво” всіх форм навчання.
 18. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник. У 4-х томах. Т 4. Силова електроніка, Кн.1 / За ред. В.І.Сенька.- К.: Каравела, 2013. – 640 с.
  ISBN: 978-966-2229-38-7
  У книзі 1 четвертого тому розглянуто некеровані та керовані випрямлячі однофазного та трифазного струму, згладжувальні фільтри, залежні інвертори, перетворювачі постійної напруги в постійну, автономні інвертори. У книзі 2 розглянуто регулятори змінної напруги, перетворювачі частоти, компенсатори реактивної потужності та активні фільтри, джерела вторинного електроживлення електронної апаратури, системи керування напівпровідниковими перетворювачами, електромагнітна сумісність пристроїв силової електроніки. Матеріал супроводжується прикладами розрахунків і контрольними запитаннями. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямками “Електромеханіка”, “Електронні пристрої та системи”, “Електротехніка та електротехнологіГ”. Посібник може бути використаний також спеціалістами з різним рівнем підготовки в області силової електроніки для підвищення кваліфікації.
 19. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник. У 4-х томах. Т 4. Силова електроніка, Кн.2 / За ред. В.І.Сенька. – К.: Каравела, 2013. – 316 с.
  ISBN: 978-966-2229-39-4
  У книзі 2 розглянуто регулятори змінної напруги, перетворювачі частоти, компенсатори реактивної потужності та активні фільтри, джерела вторинного електроживлення електронної апаратури, системи керування напівпровідниковими перетворювачами, електромагнітна сумісність пристроїв силової електроніки. Матеріал супроводжується прикладами розрахунків і контрольними запитаннями. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямками “Електромеханіка”, “Електронні пристрої та системи”, “Електротехніка та електротехнології”. Посібник може бути використаний також спеціалістами з різним рівнем підготовки в області силової електроніки для підвищення кваліфікації.
 20. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2013 рік / За ред. В.Г. Кирича. – Тернопіль: Головне управління статистики, 2014. – 448 с. – Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області.