Нові надходження за вересень 2019 року

 1. 978-617-607-563-9Батлук В.А.  Охорона праці в галузі телекомунікаційних мереж і систем: Навчальний посібник / Батлук В.А., Климаш М.М., Яцюк Р.А. Львів: Львівська політехніка, 2013. – 352 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-617-607-563-9


 2. 978-966-941-339-0Бобало Ю.Я.  Інформаційна безпека: Навчальний посібник / За заг. ред. Ю.Я.Бобала та І.В.Горбатого Львів: Львівська політехніка, 2019. – 580 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-966-941-339-0

Розглянуто основні поняття та визначення в галузі інформаційної безпеки. Описано математичні основи криптології. Розглянуто відомі та сучасні методи криптографії, криптоаналізу, стеганографії. Розглянуто питання ідентифікації, автентифікації та санкціонованого доступу. Значну увагу в навчальному посібнику приділено практичному захисту інформації. Розглянуто питання безпеки інформаційних систем. Висвітлено особливості захисту програмного забезпечення в інформаційних системах. Розглянуто питання інформаційної безпеки підприємств та організацій. Особливу увагу приділено проектуванню, побудові та функціонуваню систем інформаційної безпеки. Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей 172 ”Телекомунікації та радіотехніка”, 125 ”Кібербезпека”, 163 ”Біомедична інженерія” та споріднених спеціальностей, а також для тих, хто цікавиться інформаційною безпекою та захистом інформації.

 1. 978-617-607-843-2Бурачок Р.АТелекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування: Навчальний посібник / Бурачок Р.А., Климаш М.М., Коваль Б.В. Львів: Львівська політехніка, 2015. – 476 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-617-607-843-2

Розглянуто питання організації систем передавання даних та методів кодування та декодування двійкової інформації. Описано принципи побудови типових двійкових кодів та наведено їх характеристики. Для найчастіше використовуваних на практиці кодів наведено структурні схеми кодерів і декодерів та алгоритми їхньої роботи. Для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу у кінці кожної глави наведено відповідні питання та задачі. Для студентів напрямів ”Телекомунікації”, ”Інформаційні мережі зв’язку”, а також для інженерно-технічних працівників, які займаються розробленням і створенням систем передавання інформації.

 1. 978-617-673-685-1Пархомей.І.  Методи безпечної обробки інформації у багатопозиційних системах радіолокаціх: Монографія / Пархомей І., Козловський В., Гнатюк С., Рябий М. К.: ЦУЛ, 2018. – 230 с (Національний авіаційний університет)
  ISBN 978-617-673-685-1


 2. 978-966-941-234-8Петрович Й.М.  Управління проектами: Підручник / Петрович Й.М., Новаківський І.І.; За заг. ред. Й.М.Петровича Львів: Львівська політехніка, 2018. – 396 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-966-941-234-8

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни ”Управління проектами”, що є основою навчальних планів підготовки магістрів напряму ”Економіка і підприємництво”. Структура підручника узгоджена з викладенням основ проектного менеджменту, сформованих у міжнародних документах РМВоК. У ньому висвітлено основні теоретичні та прикладні питання, які повністю розкривають змістове наповнення навчальної дисципліни, що є важливим підґрунтям її опанування. Поглибленому засвоєнню навчального матеріалу сприятимуть також пропоновані питання для самоконтролю, тестові завдання та приклади виконання інди-відуальних завдань. Для студентів спеціальності 073 ”Менеджмент”, буде корисним для аспірантів, викладачів і працівників проектних організацій, яких цікавлять сучасні проблеми управління проектами.