Нові надходження за березень 2016 року

 1. Афтанділянц Є.Г. Наноматеріалознавство: Підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 550 с.
  ISBN: 978-966-289-067-9
  Підручник ″Наноматеріалознавство″ написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Наведені закономірності формування нанооб’єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження)та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів. Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем, процеси формування структури металевих нанооб’єктів та їх сполук. Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб’єктів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб’єктів та наноматеріал.
 2. Гладушняк О.К. Технологічне обладнання консервних заводів: Підручник. – Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2015. – 348 с.
  ISBN: 978-617-7243-92-1


 3. Гумницький Я.М. Інженерна екологія. Загальний курс: Навч. посібник, Ч.1 / Я.М. Гумницький, І.М. Петрушка. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 260 с. – МОН України. Нац. ун-тет “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-762-6
  Очищення твердих газових та рідинних середовищ від забруднень з метою охорони навколишнього середовища вимагає впровадження технологічних процесів, які ґрунтуються на одинарних процесах. Одинарні процеси є суттю інженерної екології. Розглянуто загальні закономірності процесів, в основу яких покладено закони збереження, термодинамічної рівноваги та перенесення. Подано основи гідравліки, розглянуто багатофазні системи та принципи їх розділення. У першій частині навчального посібника висвітлено розділення неоднорідних систем за методами осадження і фільтрування. Друга частина присвячена розділенню однорідних систем за дифузійними, хімічними та біологічними методами.
 4. Демида Б.А. Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows: Навч. посібник / Б.А. Демида, К.М. Обельовська, В.С. Яковина. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 488 с. – МОН України. Нац. ун-тет “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-505-9
  Розглянуто основні питання архітектури, структурної організації та адміністрування локальної обчислювальної мережі. Теоретичний матеріал усіх розділів проілюстрований прикладами, які охоплюють важливі й цікаві прикладні задачі налаштування служб та сервісів LAN, побудованої на платформі МS Windows. Для цього у лабораторному практикумі використано технологію віртуалізації комп’ютерів. Для студентів бакалаврського рівня підготовки за напрямами ″Комп’ютерні науки″ (6.050101), ″Програмна інженерія″ (6.050103) та ″Видавничо-поліграфічна справа″ (6.051501), а також може бути корисним для фахівців у галузі комп’ютерних мереж як довідковий посібник у практичній роботі чи для підвищення кваліфікації.
 5. Устинов А.П. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие / А.П. Устинов, Э.Н. Пятаков. – Херсон: Издатель Гринь Д.С., 2014. – 252 с.
  ISBN: 978-617-7243-60-0
  В книге изложены основные понятия об электрическом поле, конденсаторах, цепях постоянного тока, электромагнетизме, цепях однофазного и трехфазного тока, машинах постоянного тока, трансформаторах, асинхронных электродвигателях, уделено внимание специальным источникам постоянного тока; приведены таблицы основных технических данных электроизоляционных материалов и свойств проводников, допустимых токовых нагрузок для медных изолированных проводов и характеристик намагничивания ферромагнитных материалов; поосновным темам приведено 32 примера из электротехнической практики с подробными пояснениями и анализом полученных результатов. Учитывая широкое внедрение электронных приборов в автоматизированные системы и устройства информативного назначения в книге уделено должное внимание полупроводниковым приборам. Приведено описание диодов, биполярных и однопереходных транзисторов, тиристоров, а также полупроводниковых контуров аналогового и дискретного действия.
 6. Гідравліка: Підручник / За ред. В.А. Дідура. – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 624 с.
  ISBN: 978-966-289-069-3
  На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами підручника викладені основи загальної гідравліки та її інженерні додатки, призначені для студентів інженерних спеціальностей агротехнічних вузів. Викладені загальні питання теорії рівноваги і руху рідини, а також методи гідравлічного розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Розглянуто конструкцію та принцип дії лопатевих насосів, об’ємних гідромашин. Подані методи розрахунку і способи вибору елементів гідравлічних приводів, що входять до них. Підручник може бути використаний фахівцями проектних організацій при розробці проектів гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та меліорації, а також при проектуванні та використанні гідропневмоприводів
 7. Основи логістики: Навч. посібник / О.І.Шаповаленко, О.О.Євтушенко, Т.І.Янюк та ін. Під ред. О.І. Шаповаленко. – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 416 с. – МОН України. Нац. ун-тет харчових технологій.
  ISBN: 978-966-289-065-5
  У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів, логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків у виробництві, виробничого процесу в часі, а також логістичного управління. Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації″, а аткож працівників підприємств дистрибуції та доставки.
 8. Путівник у прикладну наукометрію: Навчальний посібник / Н.М. Рідей, О.В. Зазимко, Л.В. Кліх та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 344 с. – Національний університет біоресурсів і природокористування України.
  ISBN: 978-966-289-048-8
  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів II-IVрівнів акредитації при вивченні дисциплін ″Основи наукової діяльності″, ″Методологія наукових досліджень″ та ін., а також аспірантів та молодих учених. У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації, оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки. Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок основних наукометричних показників, ручну методику побудови індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в наукометричних базах даних.
 9. Технологія та проектування елеваторів: Навч. посібник / О.І. Шаповаленко, О.О. Євтушенко, Т.І. Янюк та ін. Під ред. О.І. Шаповаленко. – Херсон: Олді-плюс, 2015. – 416 с. – МОН України. Нац. ун-тет харчових технологій.
  ISBN: 978-966-289-063-1
  У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади проектування підприємств елеваторної промисловості, а також різні вимоги, які необхідно враховувати для якісного виконання дипломних і курсових проектів. Наведено методику розрахунку технологічного та транспортного обладнання, а також приклади розрахунку елеваторів і виконання креслень. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів зі спеціальності ″Технологія зберігання і переробки зерна″.
 10. Фінансовий облік 2: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.М. Ткаченка. – К.: Алерта, 2014. – 456 с. – МОН України. НУХТ. Ів.-Франк. ун-т права імені Короля Данила Галицького.
  ISBN: 978-617-566-236-6
  Навчальний посібник підготовлений у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 ″Економіка і підприємництво″ напряму підготовки 6.030509 ″Облік і аудит″. Відповідно до норм Закону України ″Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні″, Національних стандартів бухгалтерського обліку, Податкового кодексу України висвітлено питання теорії і практики ведення обліку власного капіталу, короткострокових та довгострокових зобов’язань, доходів майбутніх періодів, витрат, доходів й результатів діяльності суб’єктів господарювання, основною метою діяльності яких є одержання прибутку, а також розкрито порядок відображення інформації про такі об’єкти обліку в облікових регістрах та фінансовій звітності (з урахуванням законодавчих змін). Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, практикуючих бухгалтерів, аудиторів, менеджерів різних ланок управління.
 11. Харчова хімія: Навчальний посібний / Л.Д. Дуленко, Ю.А. Горяйнова, А.В. Полякова, В.Д. Малигіна, І.В. Дітріх, Д.О. Борзенко. – К.: Кондор, 2015. – 248 с. – МОН України. Донецький нац. ун-т економ. і торг. імені Михайла Туган-Барановського.
  ISBN: 978-966-351-387-4
  Навчальний посібник ″Харчова хімія″ рекомендовано студентам напряму підготовки ″Готельно-ресторанна справа″, а також як додаткова література студентам спеціалізацій ″Технологія харчування″, ″Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність″,″Товарознавство та експертиза в митній справі″ денної форми навчання. В ньому представлені такі основні розділи курсу ″Харчова хімія″: макро- та мікроелементи, ферменти, розчини, основи аналізу та дослідження харчових систем, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, харчові кислоти тощо, наведені контрольні питання та перелік рекомендованої літератури.