Нові надходження за лютий 2016 року

 1. Грек О.В. Технологія комбінованих продуктів на молочній основі: Підручник / О.В. Грек, Т.А. Скорченко. – К.: НУХТ, 2012. – 362 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 978-966-612-132-8
  Викладено сучасні технології комбінованих продуктів на молочній основі. Розглянуто особливості технології питних видів молока комбінованого складу сировини, кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного та сиркових і сметанних виробів, спредів, сирних і сирних плавлених продуктів, дитячих харчових продуктів, сухих та згущених молоковмісних консервів, комбінованих продуктів на основі маслянки та сироватки. Особливу увагу приділено продуктам сучасного асортименту, в тому числі розробленим у Національному університеті харчових технологій. Це сиркові пасти, згущені молочні консерви з фруктозою, збагачені соєвими білками, сухі багатокомпонентні суміші десертного призначення, сметанні продукти. Представлено технологічні схеми виробництва комбінованих продуктів на молочній основі, обгрунтовано технологічні параметри виробництва. Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для спеціалістів молочної промисловості.
 2. Грек О.В. Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки: Навчальний посібник / О.В. Грек, Г.Є. Поліщук, О.О. Онопрійчук. – К.: НУХТ, 2011. – 210 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 966-612-106-9
  Наведено склад і властивості знежиреного молока, сироватки і маслянки, доведено доцільність їх комплексного та раціонального перероблення, систематизовано сучасний асортиментний ряд продуктів із вторинних молочних ресурсів, розглянуто основні технології їх одержання. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної промисловості.
 3. Козик В.В. Практикум з управління проектами: Навч. посібник / В.В. Козик, І.Є. Тимчишин. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 180 с. – МОН України. Нац. ун-тет “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-285-0
  У практикумі викладено теоретичне підґрунтя для вирішення практичних завдань, розроблено умови, сформовано зміст й індивідуальні завдання та наведено приклади розв’язування задач і виконання вправ, контрольних та курсових робіт і проектів з дисциплін ″Управління проектами″, ″Економіка проектів″, ″Фінансовий аналіз проектів″, ″Проектне фінансування″, що забезпечує набуття практичних навичок у роботі з реальними проектами. їх передбачено виконувати в інтерактивному режимі з використанням спеціальних програмних продуктів MICROSOFT PROJECT OPEN PLAN P3 PROJECTEXPERT Для студентів спеціальностей ″Економіка підприємства″ та ″Управління проектами″ та усіх, кого цікавлять питання управління проектами.
 4. Кочубей-Литвиненко О.В. Технологія отримання та первинного оброблення молока: Підручник / О.В. Кочубей-Литвиненко, Н.М. Ющенко. – К.: НУХТ, 2013. – 211 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 978-966-612-128-1
  Наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових, засобів для, основи складання раціонів годівлі. Наведено особливості годівлі дійних і сухостійних корів та методи контролю повноцінності їх раціону. Розглянуто хімічний склад коров’ячого молока, біосинтез складових молока, основи фізіології молокоутворення та молоковіддачі. Проаналізовано фактори, що впливають на надої, склад і властивості молока. Описано способи доїння, основи організації первинного оброблення молока на фермах. Розглянуто санітарно-гігієнічні та протиепідемічні аспекти отримання молока високої якості. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки ″Харчові технології та інженерія″ спеціальності ″Технології зберігання, консервування і переробки молока″, а також може бути корисним для широкого кола, фахівців молочної промисловості.
 5. Медвідь. В.Р. Проектування мікропроцесорних систем керування: Навчальний посібник / В.Р. Медвідь, В.П. Пісьціо, І.Р. Козбур. – Перевид., доп. та переробл. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 354 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра автоматизації технологічних процесів і виробництв.
  ISBN: 978-966-305-067-6
  Одним із основних напрямків автоматизації сучасних технологічних процесів є розроблення та впровадження мікропроцесорних систем керування, що дозволяє ефективно вирішувати завдання, поставлені перед автоматизацією в різних галузях народного господарства. Зважаючи на багатоцільовий характер розроблення та виробництва засобів автоматизації технологічних процесів, найважливіше значення набуває проблема подальшого підвищення їх ефективності, яка визначається системою структурно-функціональних характеристик мікропроцесорних систем керування. За останні роки в мікроелектроніці бурхливого розвитку набув напрямок, пов’язаний з випуском мікроконтролерів, призначених для “інтелектуалізації” різного устаткування. Мікроконтролери є приладами, які конструктивно виконані у вигляді інтегральних схем і містять у собі всі основні частини типової мікроЕОМ: мікропроцесор, пам’ять програм і пам’ять даних, а також програмовані інтерфейсні схеми для зв’язку із зовнішнім середовищем. Використання мікроконтролерів у системах управління забезпечує досягнення винятково високих показників ефективності при досить низькій вартості (у багатьох застосуваннях система може складатися тільки з одного мікроконтролера). Тому можна констатувати, що мікроконтролери, мабуть, не мають нормальної альтернативної елементної бази для побудови керуючих або регулюючих систем. На сьогодні більше двох третин світового ринку мікропро-цесорних коштів складають саме мікроконтролери. Структурна організація, набір команд і апаратно-програмні засоби вводу-виводу інформації в мікроконтролерах найкраще пристосовані для вирішення завдань управління й регулювання в приладах та пристроях і системах автоматики, а не для вирішення завдань опрацьованих даних. Саме їх використання в розробленні систем керування дозволяє створювати недорогі високоефективні мікропроцесорні пристрої та забезпечувати їх упровадження не тільки у виробничій сфері, а й побуті. Даний посібник допоможе вивченню цих питань і є необхідним для підготовки досвідчених фахівців у галузі проектування систем керування. В ньому розглянуто особливості систем різних рівнів складності та призначення, принципи архітектурних рішень, способи і засоби організації обміну інформацією. Особливу увагу приділено принципам організації складних і гнучких мікропроцесорних систем, що дозволяють вирішувати найскладніші завдання. Ще одне завдання посібника – навчання навичкам проектування систем на основі мікропроцесорних комплектів та мікроконтролерів як найбільш поширеного тину мікропроцесорних систем. Для її вирішення наведено опис мікроконтролерів сімейства РІС, а також спеціальних програмних засобів проектування, розглянуто приклади розв’язання задач проектування кількох пристроїв. Навчальний посібник буде корисний студентам, інженерно-технічним працівникам, науковцям та аспірантам відповідних напрямків.
 6. Петренко Н.О. Управління проектами: Навчальний посібник / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. – К.: ЦУЛ, 2015. – 244 с. – МОН України. Уманський нац. ун-тет садівництва.
  ISBN: 978-617-673-368-3
  У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обґрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обґрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками, ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та функціонування проектної команди. Посібник розроблений для опанування студентами економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» дисципліни «Управління проектами».
 7. Подольська Є.А. Культурологія: 100 питань – 100 відповідей: Навчальний посібник / Є.А. Подольська, В.Д. Лихвар, Д.Є. Погорілий. – К.: ІНКОС, 2008. – 240 с.
  ISBN: 978-966-8347-70-2
  Навчальний посібник, розроблений на основі сучасних підходів до розгляду культурних явищ та процесів, покликаний ознайомити студентів з системою знань про сутність, загальні закономірності формування й функціонування культури в суспільстві та способи пізнання різноманітних культурних форм. Відповіді на поставлені у посібнику питання передбачають розгляд природи і сутності культури, з’ясування основних властивостей культурних форм, аналіз історичних типів соціокультурних світів, характеристику ціннісних та комунікативних вимірів культури тощо. Для студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів.
 8. Поліщук Г.Є. Технологія сиру: Навчальний посібник / Г.Є. Поліщук, А.О. Бовкун, С.С. Колесникова. – К.: НУХТ, 2009. – 151 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 978-966-612-088-8
  Розглянуто систематизовану інформацію окремих розділів навчальних дисциплін ″Технологія галузі″ та ″Інноваційні технології галузі″, присвячених виробництву натуральних сирів. Викладено вимоги до сировини та загальні технологічні операції для виготовлення сирів, особливості технологій основних груп сирів. Подано апаратурно-технологічні схеми з урахуванням сучасних видів обладнання та раціональних способів виробництва. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної промисловості.
 9. Свідло К.В. Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі: Підручник / К.В. Свідло, Т.А. Лазарєва, Л.О. Бачієва. – Харків: Світ книг, 2013. – 225 с. – МОН України. Українська інженерно-педагогічна академія.
  ISBN: 978-966-2678-09-3
  У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів. Для магістрів, аспірантів, науковців, викладачів вищої школи.
 10. Скорченко Т.А. Технологія дитячих молочних продуктів:Навчальний посібник / Т.А. Скорченко, О.В. Грек.-К.:НУХТ,2012 .-330 с.-МОН України. НУХТ.
  ISBN: 978-966-612-116-8
  Викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту, сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку, основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технологічні параметри виробництва. Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для спеціалістів молочної промисловості.
 11. Скорченко Т.А. Технологія молочних консервів: Навчальний посібник. – К.: НУХТ, 2007. – 232 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 966-612-068-2
  Викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування, особливості технології молочних консервів сучасного асортименту: з фруктозою, комбінованих згущених молочних консервів з використанням совмісної сировини та рослинних жирів, сухих молочних продуктів підвищеної розчинності, багатокомпонентних молочних сумішей, адаптованих дитячих молочних продуктів, сумішей лікувально-профілактичного призначення. Розглянуто причини виникнення вад молочних консервів та заходи щодо їх усунення. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних консервів з використанням сучасного обладнання. Обґрунтовано технологічні параметри виробництва. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для спеціалістів молочної промисловості.
 12. Шара Є.Ю. Фінансовий облік І: Навчальний посібник / Є.Ю. Шара, І.Є. Соколовська-Гонтаренко. – К.: ЦУЛ, 2015. – 336 с. – Державна фіскальна служба України. Національний університет державної податкової служби України.
  ISBN: 978-617-673-401-7
  Навчальний посібник ″Фінансовий облік І″ написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни ″Фінансовий облік І″, затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. У посібнику в розрізі тем висвітлено: основи побудови фінансового обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції; облік витрат майбутніх періодів. У кінці підручника подаються оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з фінансового обліку, а також список рекомендованої літератури.
 13. Шара Є.Ю. Фінансовий облік ІІ: Навчальний посібник / Є.Ю. Шара, І.Є. Соколовська-Гонтаренко. – К.: ЦУЛ, 2015. – 308 с. – Державна фіскальна служба України. Національний університет державної податкової служби України.
  ISBN: 978-617-673-402-4
  Навчальний посібник ″Фінансовий облік II″ написано відповідно до ш-пової програми навчальної дисципліни ″Фінансовий облік II″, затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів. У посібнику в розрізі тем висвітлено: облік довгострокових і короткострокових зобов’язань та забезпечень; облік праці та її оплати; облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів; облік доходів та витрат; облік доходів майбутніх періодів; облік фінансових результатів діяльності; облік власного капіталу; фінансова звітність підприємства. У кінці підручника подаються оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з фінансового обліку, а також список рекомендованої літератури. Навчальний посібник ″Фінансовий облік II″ підготовлений для студентів ВНЗ.
 14. Гідропривод і гідроавтоматика сільськогосподарської техніки: Посібник / Б.М. Гевко, С.Г. Білик, А.Ю. Ліник, О.В. Фльонц. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 384 с.
  ISBN: 978-966-305-070-6
  У посібнику наведено класифікацію, розглянуто будову та робочий процес системи гідроприводу машин та механізмів, що застосовуються в агропромисловому комплексі. Подано рекомендації щодо типових розрахунків елементів гідроприводу. Узагальнено досвід створення систем гідроавтоматики сільськогосподарських машин, проведено їх аналіз і надано рекомендації з порядку проведення їх розрахуків. Видання розраховане на студентів аграрно-технічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, спеціалістів інженерного забезпечення АПК.
 15. Интеллектуальная промышленная собственность: Монография / Л.А. Иванова, Т.Е. Шарахматова, С.В. Малых, М.А. Иванова. – Тернополь: ТНТУ, 2015. – 224 с. – МОН Украины. Одесская национальная академия пищевых технологий.
  ISBN: 978-966-305-072-0

 16. Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів в багатокомпозитних наноплівках: Монографія / М.Р. Петрик, П.М. Васиюк, Д.М. Михалик, Н.В. Бабій, О.Ю. Петрик. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 176 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-071-3
  В монографії представлені математичні моделі фізико-технологічних процесів перенесення в багатошарових плівках декартового та циліндричного типу, моделі дифузійного переносу в багатошарових оксидних та FeTb ,Dу/Fе – магнітних наноплівках різної конфігурації з урахуванням взаємодій між окремими шарами плівок. Наведено результати комп’ютерного моделювання та аналіз концентраційних залежностей дифундованих компонентів у шарах наноплівок як функцій від товщини для різних зрізів технологічних поверхонь, що дає можливість їх подальшого використання для комплексної оцінки ресурсозбереження, зокрема показників корозійностійкості та жаростійкості оксидних плівок при виробництві тонких скловолокон. Для наукових працівників, фахівців у галузі прикладної математики, математичного моделювання, програмної інженерії, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, інженерів та студентів, що цікавляться питаннями створення програмного забезпечення для моделювання та ідентифікації масопереносу в нанопористих середовищах.
 17. Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: Навч. посібник / О.І. Черевко, В.М. Михайлов, Л.В. Кіптела та ін. – Харків: Світ книг, 2013. – 168 с. – МОН, молоді та спорту України. Харківсьуий державний ун-тет харчування і торгівлі.
  ISBN: 978-966-2678-08-6
  Навчальний посібник ″Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум″ написано як додаток до підручника Черевка О. І., Поперечного А. М. ″Процеси і апарати харчових виробництв″. У засвоєнні матеріалу цього підручника вагому роль відіграють практичні заняття, на яких студенти за допомогою моделей і макетів вивчають технологічні процеси, будову і принципи дії апаратури, опановують навички розрахунку апаратів і пристроїв. У навчальному посібнику наявні всі основні розділи курсу ″Процеси і апарати харчових виробництв″, що вивчаються студентами, магістрами та спеціалістами кваліфікації ″інженер-механік″ та ″інженер-технолог″ підприємств харчування та харчових виробництв.
 18. Технологічні розрахунки у молочній промисловості: Навч. посібник / Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, Т.А. Скорченко та ін. – К.: НУХТ, 2013. – 343 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 978-966-612-142-7
  Наведено класифікацію основних груп молочних продуктів, загальні технологічні операції виробництва молочних продуктів, основні формули для їх продуктового розрахунку, приклади розрахунків основних груп молочних продуктів, типові рецептури для нормативного методу розрахунку. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної промисловості.

 19. Технологія молочних продуктів: Підручник / Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, Т.А. Скорченко та ін. – К.: НУХТ, 2013. – 502 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 978-966-612-139-7
  У підручнику наведено вітчизняну класифікацію основних груп молочних продуктів та вимоги до їх якості відповідно до сучасної нормативної бази, обґрунтовано режими технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окремих видів молочних продуктів із застосуванням сучасного обладнання та раціональних способів виробництва Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної промисловості.

 20. Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів: Довідник / О.М. Скарбовійчук, О.В. Кочубей-Литвиненко, О.А. Чернюшок В.Г. Федоров. – К.: НУХТ, 2012. – 311 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 978-966-612-118-2
  Наведено вітчизняну термінологію молочної галузі. Розглянуто хімічний склад молочних продуктів, які виробляють вітчизняні підприємства України. Подано оновлені дані щодо фізичних характеристик сировини і молочних продуктів. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки ″Харчові технології та інженерія″. Може бути корисний для фахівців виробничих, науково-дослідних і конструкторських установ, які працюють над створенням нових технологічних процесів, обладнання та продуктів молочної галузі.