Нові надходження за вересень 2012 року

 1. Biblioteka Jagiellonska. Skarbiec bibliofila.– Krakow: Bernardinum, 2011.– 205 c.
  ISBN: 978-83-62994-62-5
 2. Karpinski M., Bezpieczenswo informacji.– Warszawa: PAK, 2012.– 275 с.
  ISBN: 978-83-930505-3-6
 3. M.V. Poliakov, Classical university: from ideas of antiguity of the Bologna process: synopsis: Класичний університет: від ідей античності до ідей Болонського процесу: синопсис/ M.V.Poliakov, V.S.Savchuk.– 3-є вид., доп.– Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011.– 396 с.
  ISBN: 978-966-551-363-6
 4. Англо-український, українсько-англійський словник + граматика: 80 000 слів та словосполучень/ Автор-укладач: Ольга Мазур.– Донецк: ТОВ “Глогія Трейд”, 2011.– 832 с.
  ISBN: 978-611-536-003-1
 5. Арсеньєв В.М., Теплонасосна технологія енергозбереження: Навчальний посібник.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 283 с.
  ISBN: 978-966-657-402-5

  Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів зі спеціальностей ” Холодильні машини і установки” , “Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка”, “Енергетичний менеджмент”. У навчальному посібнику розглянуто можливості та економічну діяльність застосування теплонасосної підвищувальної термотрансформації для різних систем комунального і промислового теплопостачання. Приділена увага використанню в теплонасосних установках вторинних техногенних і поновлених природних джерел низькопотенціальної теплоти. Надані практичні рекомендації з розрахунку показників енергоефективності та економії енергоресурсів. Для студентів енергетичних і теплотехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 6. Берченко М.М., Багатоядерні процесори: мікроархітектура та особливості застосування: Посібник/ М.М.Берченко, І.Б.Березовська.– 2-ге вид., перероб. і доп.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 216 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-397-118-6
  Розглянуто основні принципи побудови багатоядерних процесорів для паралельних обчислень. Подано загальну інформацію про мікроархітектуру процесорів, методи організації паралельних обчислень, архітектуру сучасних багатоядерних процесорів різного призначення. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки 050801 “Мікро- та наноелектроніка” й 050101 “Комп’ютерні науки”.
 7. Будзан Б.П., Роздуми менеджера.– К.: Основи, 2012.– 256 с.
  ISBN: 978-966-500-334-2
  Автор книжки ділиться з читачами поглядами на пізнання світу та формування людиною свого майбутнього, розробку і втілення життєвих цілей, розширення світогляду, відзначає важливість поваги до історичного минулого своєї Батьківщини та роздумує про її майбутнє. Викладені різноманітні аспекти та поради щодо управління бізнесом в умовах глобалізації та зростання міжнародної конкуренції. Для менеджерів різних рівнів управління, вчених, викладачів і студентів бізнес-шкіл, інститутів та факультетів менеджменту, слухачів курсів підвищення кваліфікації в системі державного управління та органів самоврядування. Книжка буде корисною широкому колу людей, які вибирають свій життєвий та професійний шлях.
 8. Варзар І.М., Політична етнологія: пропедевтичний курс: Авторський підручник.– 2-ге вид., переробл. та доп.– К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2011.– 354 с.– (МАУП)
  ISBN: 978-617-02-0029-7

  У підручнику викладено концептуальний зміст створеної автором творчої тріади політичної етнології – як теорії, науки і навчальної дисципліни. Сформульовано основні положення генезису, історіології, теорії і методології політолого – етнологічної науки, “показано в дії” основні її праксеологізми, рельєфно подано наукову методику викладання політичної етнології в сучасній аудиторії. Визначено п’ять сфер суспільного життя та “підпорядковані” їм галузі життя; запроваджено у вжиток нові саєнтологеми – форму свідомості – етніку, тип політичної партії – етнополітичну та дослідницький метод – історіологічний; виявлено нетрадиційну логіку взаємодії дуалітетів теорії і практики, досвіду і культури, потреб та інтересів, правління країною та управління її суспільними справами та ін. Підручник містить авторський понятійно – термінологічний апарат, міні – хрестоматійну базу, творчі завдання для студентів, новаторські таблиці, бібліографію.
 9. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник-довідник: 120 000 найбільш уживаних слів і виразів/ Укладач: С.Д. Романов.– Донецк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2011.– 512 с.
  ISBN: 978-966-481-566-3
 10. Вінницький національний технічний університет. 50 років розвитку.– Вінниця: ВНТУ, 2010.– 264 с.
  ISBN: 978-966-641-350-8

  Видання присвячене 50- річчю Вінницького національного технічного університету – флагману науки, освіти та культури Подільського регіону, знаному в Україні та за кордоном самобутньому навчальному закладу з сучасними навчальними планами та оригінальною системою виховання. В книзі висвітлена історія розвитку університету та сучасний рівень науково-практичної підготовки спеціалістів та наукових кадрів вищої кваліфікації, вшановані наукові школи та здобутки вчених та викладачів університету, які разом з численними випускниками роблять вагомий внесок у розвиток науки та культури України.
 11. Економіка: Навчальний посібник/ За ред. М.П.Бутка.– Ніжин: Аспект – Поліграф, 2011.– 612 с. – (Національне агенство України з питань державної служби. МОН України. Чернігівський державний технологічний університет)
  ISBN: 978-966-340-465-3

  З метою корисності при самостійному опануванні економічної проблематики в посібнику приведена теоретична частина, значний перелік використаної літератури, включаючи інтернет-джерела, чинна законодавча база України, викладено перелік питань і тести для самоперевірки знань. Навчальний посібник призначено студентам і викладачам вищих навчальних закладів для формування знань і практичних навичок поведінки у рамках економічної системи відкритого типу.
 12. Експериментальні дослідження у технології машинобудування: Навчальний посібник/ В.В.Васильків, Д.Л.Радик.– Тернопіль: ТНТУ, 2012.– 256 с.
  Викладено основи проведення теоретичних і експериментальних досліджень, методику обробки експериментальних даних, у тому числі із застосуванням фізико – математичного пакета Маthсad 2001 Ргоfessional й офісного додатка Місгоsoft Ехеl. Розглянуто деякі питання теорії вирішення винахідницьких завдань.
  Призначено для студентів усіх форм навчання та дистанційної освіти при підготовці фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня “магістр” за спеціальністю, 8.05050201 “Технологія машинобудування” та спеціалізацією “Комп’ютерні технології в машинобудуванні” з напрямку підготовки бакалаврів 6.050502 “Інженерна механіка”.
 13. Житомирський державний технологічний університет. Учора, сьогодні, завтра: До 50 – річчя університету.– Ювілейне видання.– К.: Альфа – Віт, 2010.– 304 с.
  ISBN: 978-966-97124-1-7

  Ювілейне видання до 50 – річчя Житомирського державного технологічного університету висвітлює історію становлення та розвитку навчального закладу, який відіграє значну роль у підготовці висококваліфікованих працівників для багатьох галузей діяльності людини. У книзі подано інформацію про сучасний рівень науково-практичної підготовки спеціалістів, висвітлено біографії професорів, Почесних професорів та видатних випускників університету, які своєю працею підвищують економічний потенціал України. Для викладачів, студентів і співробітників університету і всіх тих, кого цікавить історія становлення та розвитку навчального закладу.
 14. Закалов О.В., Дипломне проектування технологічного обладнання переробних і харчових виробництв: Навчальний посібник/ О.В.Закалов, В.Я.Ворощук.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 344 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра обладнання харчових технологій.
  Наведено загальні вимоги й методичні рекомендації з виконання та оформлення дипломного проекту зі спеціальності 7.090221 (7.05050313) “Обладнання переробних та харчових виробництв”. Складено з урахуванням сучасних вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до підвищення якості підготовки молодих спеціалістів й останніх досягнень науки і техніки.

 15. Зубков М., Сучасний англо-український та українсько-англійський словник: 100000 слів та словосполучень/ М.Зубков, В.Мюллер.– Вид. 2-ге, випр. та доп.– Харків: ВД “Школа”, 2012.– 752 с.
  ISBN: 966-8114-98-1
 16. Ігнатенко В.М., Основи молекулярної фізики та термодинаміки: Навчальний посібник.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 248 с.
  ISBN: 978-966-657-407-0

  Навчальний посібник розрахований для підготовки до практичних занять з фізики та для самостійної роботи студентів усіх форм навчання інженерних спеціальностей. Посібник містить десять розділів, до складу яких входять не тільки основні положення молекулярної фізики та термодинаміки, але й основи синергетики та відомості про кристалічну будову речовини і фазові переходи. Посібник містить відомості про вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток молекулярної фізики та термодинаміки, що має велике виховне значення. Посібник може бути корисним не тільки для студентів, але й викладачів фізики.
 17. Калінкевич М.В., Проектування відцентрового компресора на основі характеристик модельних ступенів: Навчальний посібник.–С.: Сумський державний університет, 2012.–80 с.
  Навчальний посібник призначений для вивчення студентами методу проектування відцентрового компресора на основі характеристик моделей. У посібнику наведена послідовність проектувального розрахунку відцентрового компресора, виконаний опис комп’ютерної програми для проектувального розрахунку і наведена інструкція для роботи з цією програмою. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напрямів підготовки “Енергомашинобудування”, “Енергетика”, “Механіка”.

 18. Конспект лекцій із дисципліни “Фінансове право України”/ Укладачі: А.А.Криськов, В.Я.Грузін.– Тернопіль: ТНТУ, 2010.– 236 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Факультет управління та бізнесу у виробництві. К-ра менеджменту у виробничій сфері)
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя.

 19. Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів: Монографія/ Цудзевич Б.О., Столяр О.Б., Калінін І.В., Юкало В.Г. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 384 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івна Пулюя)
  ISBN: 978-966-305-041-6

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Монографія присвячена проблемі взаємодії ксенобіотиків з живими організмами. На основі даних літератури та власних досліджень розглянуто зв’язок між здатністю речовин індукувати різні типи негативних відповідей: токсичність, канцерогенність, мутагенність, а також вплив на метаболічні процеси. Більшість ксенобіотиків, які існують сьогодні, чинять небезпечну біологічну дію. Тому при вивченні ксенобіотиків важливим є розроблення прийомів для створення систем визначення біологічної активності ксенобіотиків. В даній роботі з’ясовано молекулярні мішені та біохімічні механізми детоксикації в організмі тварин для головних груп ксенобіотиків, зокрема важких металів, що дає змогу визначити напрями пошуків нових засобів для контролю, регулювання й стимуляції реакцій адаптації, компенсації та елімінації останніх з організму.
 20. Мак-Дональд М., Microsoft ASP.NET 4 с примерами на C#2010 для профессионалов/ М.Мак-Дональд, А.Фримен, М.Шпушта.– 4-е изд.– М.- СПб.-К.: Вильямс, 2011.– 1424 с.
  ISBN: 978-5-8459-1702-7

  Как вам уже должно быть известно, ASP.NET является основной технологией для построения серверных веб-приложений от Microsoft. В этой книге вы изучите ASP.NET 4 – последний серьезный этап в профессиональной разработке веб-приложений. В ASP.NET 4 было внесено множество усовершенствований и добавлены два крупных новых средства. Первым таким средством является ASP.NET MVC – альтернативный подход к проектированию веб-приложений, – которое обеспечивает получение более чистых URL, лучшие возможности тестирования и более высокую степень управления результирующей HTML-разметкой. Второе средство – это ASP.NET Dynamic Data, представляющее собой платформу формирования шаблонов данных, которая позволяет строить целые веб-сайты на основе гибких, повторно используемых шаблонов.
 21. Малхазов О.Р.,  Психологія праці: Навчальний посібник.– К.: ЦУЛ, 2010.– 208 с.
  ISBN: 978-611-01-0043-4
 22. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі: Монографія/ За ред. проф. Р.В.Федоровича.– Тернопіль: Астон, 2012.– 544 с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-308-434-3

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. Монографія є результатом колективної праці вчених-економістів кафедри промислового маркетингу ТНТУ ім. І. Пулюя щодо розроблення концептуальних засад маркетингових технологій в сучасному науково-технічному середовищі. Розглянуто питання суті маркетингових стратегій формування попиту на товари та послуги на ринках України, планування та моделювання маркетингової діяльності підприємств, розвитку маркетингових інновацій, комплексу маркетингових заходів для зростання рівня попиту на товари та послуги на ринках України. Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів – практиків.
 23. Маркович І.Б., Трансформація промисловості в системі глобальних викликів: організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри: Монографія.– Тернопіль: Астон, 2012.– 256 с.
  ISBN: 978-966-308-449-7

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. У монографії проаналізовано основні теоретико-методологічні аспекти впливу глобалізації на особливості промислового розвитку, розкрито сутність та прояви глобалізації світового простору, ідентифіковані основні канали поширення глобалізаційних імпульсів в міжнародному масштабі, виявлені тенденції розвитку промисловості України та світу, розроблено підхід до визначення мікрорівневої адаптованості вітчизняної промисловості до роботи в глобальних умовах на основі декомпозиції та агрегування.
 24. Менеджмент для публічної влади: Навчальний посібник/ За ред. М.П. Бутка.– Ніжин: Аспект – Поліграф, 2011.– 360 с.– (Національне агенство України з питань державної служби. МОН України. Чернігівський державний технологічний університет)
  ISBN: 978-966-340-464-6

  Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, магістрам з менеджменту та державної служби для формування знань і практичних навичок у сфері діяльності публічної влади. Він буде також корисний працюючим державним службовцям і посадовим особам органів місцевого самоврядування з метою переосмисленого застосування сучасних підходів до планування, організації, мотивації, контролю, кадрового менеджменту та інших аспектів управлінської діяльності. З метою корисності при самостійному опануванні менеджменту для публічної влади у посібнику значна увага приділена зарубіжному досвіду державотворення, приведено значний перелік використаної літератури, включаючи і нтернет-джерела, чинна законодавча база України, контрольний блок запитань до кожного розділу та тести для самоперевірки знань.
 25. Німецько-український, українсько-німецький словник: 75 000 слів та словосполучень/ Автор – укладач: Ольга Мазур.– Донецк: ТОВ “Глогія Трейд”, 2011.– 704 с.
  ISBN: 978-617-536-160-3
 26. Новий англо-український та українсько-англійський словник: 60 000 слів/ Укладачі: В.Ф.Малишев, О.Ю.Петраковський.– Харків: Промінь, 2010.– 576 с.
  ISBN: 978-966-8826-41-2
 27. Проценко І.Ю., Технологія одержання і фізичні властивості плівкових матеріалів та основи мікроелектроніки (практикум): Навчальний посібник/ І.Ю.Проценко, Л.В.Однодворець.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 231 с.
  ISBN: 978-966-657-336-3

  У навчальному посібнику подані навчально-методичні матеріали і завдання до виконання циклу лабораторних практикумів ” Технологія тонких плівок” , ” Фізичні властивості плівкових матеріалів ” , ” Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів” і ” Основи опто- і мікроелектроніки” та проведення практичних і семінарських занять із курсів ” Технологія наноструктурованих матеріалів” , ” Фізичні властивості плівкових матеріалів” , ” Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів” , ” Датчики не електричних величин ” та ” Основи мікроелектроніки” . Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів денної і заочної форм навчання за напрямами ” Електронні пристрої та системи” та ” Мікро- і наноелектроніка”.
 28. Радзієвський В.М., Металознавство високотемпературної технології нерознімних з’єднань: Монографія/ В.М.Радзієвський, А.Ф.Будник, В.Б.Юскаєв.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 255 с.– (МОН України. Сумський державний університет)
  ISBN: 978-966-657-395-0
 29. Рихтер Дж.,  CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft. NET Framework 4.0 на языке C#.– 3-е изд.– СПб.: Питер, 2012.– 928 с.
  ISBN: 978-5-459-00297-3

  Эта книга, выходящая в третьем издании и уже ставшая классическим учебником по программированию, подробно описывает внутреннее устройство и функционирование общеязыковой исполняющей среды (CLR) Microsoft .NET Framework версии 4.0. Написанная признанным экспертом в области программирования Джеффри Рихтером, много лет являющимся консультантом команды разработчиков .NET Framework компании Microsoft, книга научит вас создавать по-настоящему надежные приложения любого вида, в том числе с использованием Microsoft Silver light, ASP.NET, Windows Presentation Foundation и т. д.
 30. Троелсен Э.,  Язык программирования C#2010 и платформа .NET 4.0.– 5-е изд.– М.- СПб.- К.: Вильямс, 2011.– 1392 с.
  ISBN: 978-5-8459-1682-2

  Язык С# и платформа .NET за относительно недолгое время своего существования стали основными технологиями для разработки современного программного обеспечения. Как и ожидалось, в версии .NET 4 появилось множество новых API-интерфейсов в библиотеках базовых классов, а также синтаксических конструкций в языке С#. Например, теперь можно создавать методы С#, которые поддерживают именованные и необязательные параметры. Кроме того, появилась возможность разрешать типы полностью во время выполнения с использованием ключевого слова dynamic. В связи с добавлением в .NET новых API-интерфейсов в этом издании вы найдете следующие новые темы: – среда Dynamic Language Runtime (DLR) – библиотека Task Parallel Library (TPL, включая PLINQ) – технология ADO.NET Entity Framework (а также LINQto EF) – расширенное описание API-интерфейса Windows Presentation Foundation (WPF) – улучшенная поддержка взаимодействия с COM.
 31. Фримен А.,  LINQ: язык интегрированных запросов в C#2010 для профессионалов/ А.Фримен, Дж.Раттц-мл.– М.- СПб.-К.: Вильямс, 2011.– 656 с.
  ISBN: 978-5-8459-1701-0
 32. Шилдт Г.,  C#4.0: полное руководство.– М.- СПб.-К.: Вильямс, 2012.– 1056 с.
  ISBN: 978-5-8459-1684-6

  Благодаря поддержке параллельного языка интегрированных запросов (PLINQ) и библиотеки распараллеливания задач (TPL) версия 4.0 стала новой вехой в программировании на С#, и поэтому Герберт Шилдт, автор лучших книг по программированию, обновил и расширил свое классическое руководство, чтобы охватить в нем эти и другие нововведения. В книге подробно описываются языковые средства С#, даются профессиональные рекомендации и приводятся сотни примеров программ, охватывающих все аспекты программирования на С#, включая синтаксис, ключевые слова и основные библиотеки, не говоря уже о таких новшествах, как PLINQ, TPL, динамический тип данных, а также именованные и необязательные аргументы. Это необходимое каждому программирующему на С# справочное руководство написано простым и доступным языком, благодаря которому Герберт Шилдт стал таким популярным. В книге найдут ответы на насущные вопросы по С# как начинающие, так и опытные программисты.
 33. Шульгіна Л.М.,  Брендинг: теорія та практика (на прикладі об’єктів комерційної нерухомості): Монографія/ Л.М.Шульгіна, М.В.Лео.– К.-Тернопіль: Астон, 2011.– 272 с.– (МОН України. Національний технічний університет України “КПІ”, Київський національний торгово-економічний університет, Європейський університет)
  ISBN: 978-966-308-398-8

  Монографію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо реалізації брендингу в системі маркетингу підприємств (на прикладі об’єктів ринку комерційної нерухомості). Запропоновано методичний підхід до реалізації брендингу, який базується на проектному підході та корпоративній соціальній відповідальності. Розроблено організаційний механізм реалізації брендингу об’єктів комерційної нерухомості через розроблення відповідної програми, складові якої формуються на засадах інтеграції маркетингових та девелоперських процесів. Набув подальшого розвитку методичний інструментарій аналізу кон’юнктури ринку комерційної нерухомості шляхом використання таких об’єктів дослідження, як загальний обсяг уведення в експлуатацію об’єктів комерційної нерухомості, вакантність, ставки оренди, умови оренди, попит на площі, що дозволяє здійснювати комплексну оцінку ринку.