Нові надходження за березень 2017 року

 1. No ISBN_246917Гетьман В.І. Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 71 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Викладено конструктивно-теоретичні основи дослідження загальних географічних закономірностей природного довкілля, принципів і методів територіальної диференціації земної поверхні; запропоновано схему ландшафтно-геохімічного районування України, названо особливості геохімічних ландшафтів; розглянуто форми мезорельєфу рівнинної флювіальної морфоскульптури. Для викладачів, студентів, фахівців-природознавців, екологів і тих, хто цікавиться природничою сферою знань.
 2. No ISBN_246916Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 103 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Наведено практичні завдання, що стосуються основних типів хімічних реакцій в органічній хімії. Розглянуто основні відомості, що стосуються нуклеофшьного заміщення в аліфатичному ряду, аліфатичних амінів та амінування, конденсації карбонільних сполук, окиснення та відновлення органічних сполук, металоорганічних сполук, нуклеофшьного й електрофільного заміщення в ароматичному ряду, а також ароматичних амінів і діазосполук. Для студентів хімічних спеціальностей, зокрема спеціалізацій “Органічна хімія” та “Хімія природних сполук”.

 3. 978-966-680-566-2Лобода В.Б. Фізичні основи вакуумної техніки: Навчальний посібник. Ч. 1. – Суми: Університетська книга, 2011. – 253 с.
  ISBN: 978-966-680-566-2


 4. 978-966-8226-44-1Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 224 с. – Альма-матер.
  ISBN: 978-966-8226-44-1


 5. 978-966-2781-25-0Поважний О.С. Корпоративне управління: Підручник / Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О. – К.: Кондор, 2013. – 244 с. – МОН України. Донецький державний університет управління.
  ISBN: 978-966-2781-25-0

 6. No ISBN_246918Радченко О.М. Теорія ймовірностей: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. та доп. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 135 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.


 7. 978-611-01-0359-6Срібнюк С.М. Насоси і насосні установки. Розрахунки, застосування і випробування: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 312 с.
  ISBN: 978-611-01-0359-6


 8. 978-966-2660-49-4Ходаков В.Е. Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы / Ходаков В.Е., Соколова Н.А., Черный С.Г. – Херсон: Издатель Гринь Д.С., 2013. – 354 с.
  ISBN: 978-966-2660-49-4

 9. No ISBN_246906Хомик Н.І. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: Курс лекцій / Хомик Н.І., Олексюк В.П., Цьонь О.П. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 288 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “Машинобудування”. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вміщує короткі теоретичні викладки основного матеріалу дисципліни.

 10. No ISBN_246912Хомик Н.І. Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності: Курс лекцій для студ. напр. підготовки “Будівництво” / Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Рубінець Н.А. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 232 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Пропонований курс лекцій розроблено відповідно до навчальної програми і призначений для студентів напряму підготовки: “Будівництво” денної та заочної форм навчання. Рекомендований і для студентів інших напрямів підготовки. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів.
 11. No ISBN_246026Хомик Н.І. Основи агрономії: курс лекцій / Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Олексюк В.П. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 300 с. – МОН України. ТНТУ ім. І. Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “Машинобудування”. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вміщує об’ємні теоретичні викладки основного матеріалу дисципліни “Основи агрономії”. Посібник рекомендовано також для фахівців інших спеціальностей, які цікавляться ґрунтознавством, землеробством, рослинництвом.
 12. No ISBN_246909Хомик Н.І. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: Курс лекцій / Хомик Н.І., Гаврон Н.Б., Рубінець Н.А. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 248 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “Машинобудування”. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вмішує короткі теоретичні викладки основного матеріалу дисципліни “Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції”. Посібник рекомендовано також для фахівців інших спеціальностей, які цікавляться рослинництвом та продуктами його переробки.
 13. 996-8251-86-5Шірінян А.С. Англійська мова для студентів технічних спеціальностей (English for technical students): Навчальний посібник / Шірінян А.С., Корнієнко С.В. – К.: Кондор, 2005. – 208 с.
  ISBN: 966-8251-86-5
  У посібнику подано стислий виклад тематичного матеріалу з курсів фізики, астрономії, математики та техніки. Посібник складається з матеріалу, необхідного для активного оволодіння студентами англійської мови, ознайомлення та перекладу науково-технічної літератури зі спеціальності, формування термінологічної лексики, поповнення словникового багатства студентів у процесі вивчення технічних курсів мовою оригіналу. Для учнів шкіл, ліцеїв, студентів, магістрантів та аспірантів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 14. 978-966-680-514-3Англійська мова: Practice Abroad: Навчальний посібник / Ляшенко І.В., Литвинко О.А., Моденцова Т.М. та ін. – Суми: Університетська книга, 2010. – 400 с.
  ISBN: 978-966-680-514-3


 15. No ISBN_246052Енергоощадність: напрями розвитку (проблеми, задачі, рішення) / Андрушків Б.М., Федорейко В.С., Іскерський І.С. та ін. За ред. Кирич Н.Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 202 с. – МОН України. ТНТУ імеі Івана Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Книга спрямована на поширення досвіду вирішення техніко-технологічних та соціально-економічних задач у сфері ощадного ресурсокористування. Обгрунтовано доцільність застосування інноваційних підходів до організації використання нетрадиційних, відновлювальних джерел та ресурсозбереження в господарському комплексі України. Розглянуті методи і способи зменшення витрат палива й енергії на виробництві та в побуті. Визначені напрями їх застосування. Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються на впровадженні енергоощадних методів та технологій, а також студентів енергетичних факультетів вищих навчальних закладів.
 16. 978-966-1638-85-2Матеріалознавство і слюсарна справа: Навчальний посібник / За ред. П.П. Федірка. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2012. – 384 с.
  ISBN: 978-966-1638-85-2

 17. 978-966-2781-01-4Основи електротехніки та електропостачання: Навчальний посібник / Денисюк С.П., Радиш І.П., Кабацій В.М., Дерев’янко Д.Г. – К.: Кондор, 2012. – 216 с. – МОН України. Мукачівський державний ун-т. Нац. техн. ун-т України “Київський політехнічний інститут”.
  ISBN: 978-966-2781-01-4
 18. No ISBN_246884Сумський державний університет. Історія і сучасність: 65 років на освітянській та науковій ниві / Голов. ред. А.В. Васильєв. – 2-ге вид., перероб. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 152 с.
  У книзі розглянуто етапи становлення , розвитку та сьогодення Сумського державного університету. Аналізуються процеси розбудови та діяльності всіх структурних підрозділів закладу. Видання розраховане на викладачів та студентську молодь, широке коло читачів.


 19. 978-966-2380-94-1Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015. – 446 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-94-1
  Розкрито найбільш проблемні аспекти удосконалення управління державними фінансами – бюджетними видатками, державними інвестиціями, державним боргом, підприємствами державного сектору економіки. Запропоновано напрями забезпечення стабілізації державних фінансів в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. Сформульовано теоретичні принципи управління податковими реформами та особливості їх реалізації в Україні. Обґрунтовано шляхи подальшого реформування податкової системи України. Для спеціалістів у галузі управління державними фінансами, науковців, працівників фінансової системи, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців.
 20. No ISBN_246195Управління інноваційною діяльністю: Навчально-методичне видання, Книга 1 / Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я., Вовк І.П. За заг. ред. Андрушківа Б.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 334 с.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя.