Нові надходження за червень 2015 року

 1. Бездробний Ю. Видатні українські вчені у світовій науці: Стислий довідник / Ю. Бездробний, В. Козирський, В. Шендеровський. – К.: ТОВ “Праймдрук”, 2012. – 107 с. – НАН України. Національний центр “Мала АН України”.
  ISBN: 978-966-2735-06-2

 2. Богдан І.В. Прогнозування нагромадження основного капіталу: Монографія. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 200 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-31-6
  У монографії досліджено проблематику прогнозування нагромадження основного капіталу як елементу системи державного регулювання економиш. На основі узагальнення теоретичних концепцій нагромадження основного капіталу й аналізу особливостей інвестиційних процесів в умовах України, з використанням методів економіко-математичного моделювання, розроблено методологічний апарат і модель прогнозування нагромадження основного капіталу, що надає можливість здійснювати прогнозно-аналітичні розрахунки сценарної поведінки нагромадження основного капіталу в розрізі інституційних секторів економіки. Для науковців, працівників державних установ, викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою моделювання і прогнозування економічних процесів.
 3. Васюков О.М. Обчислення стаціонарних точок відношень у евклідових просторах: Навчальний посібник / За наук. ред. Є.О. Іванова. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 207 с. – МОН України. КНУ ім. Т.Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-644-5
  Досліджено деякі класичні задачі математичного програмування та обчислювальної геометрії. Аналіз розглянутих задач дозволив застосувати відповідні математичні методи, отримати оцінки обчислювальної складності, здійснити класифікацію задач за складністю. Для обчислень, побудов відповідних графіків і поверхонь використано систему комп’ютерної алгебри. Для студентів, науковців і фахівців у сфері математичного програмування.
 4. Гайдуцький П.І. Незалежна економіка України. – К.: ТОВ “Інформаційні системи”, 2014. – 528 с.
  ISBN: 978-617-7141-03-6
  У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки незалежності, а також питання модернізації українського суспільства та йог цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, закладений у назві книги, означає високу залежність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх об’єктивних і суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ євразійських і європейських викликів. Видання присвячене 20-річчю обрання Л. Кучми Президентом України. Тож значне місце у ньому відведено розкриттю ролі Л. Кучми у розбудові держави та економіки, здійсненні економічних і соціальних реформ, забезпечені протистояння України зовнішнім і внутрішнім викликам та формуванні цивілізаційного вибору. Це перше комплексне дослідження такого характеру. Для науковців, політологів, аспірантів, студентів і широкого кола читачів яких цікавлять питання економічної політики та державного будівництва.
 5. Гриффен Л.А. Феномен техники: Монография. – К.: 2013, 2013. – 252 с. – Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК.
  ISBN: 978-966-8999-52-9
  Рассмотрена сущность техники как социального явления. Проанализированы существующие определения техники, ее материальная и идеальная составляющие. Исследованы функциональная структура техники, ее генезис и развитие. Издание рассчитано на исследователей проблем истории и философии техники, студентов и аспирантов в данных областях науки, а также на всех тех, кто интересуется указанными вопросами.

 6. Дивеєв-Кириленко О.Р. Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в Україні: Монографія. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 256 с.
  У монографії досліджено теоретичні та методологічні аспекти малого і середнього бізнесу. Оцінено умови функціонування малого і середнього бізнесу у вітчизняній моделі економічного розвитку. Проаналізовано кількісний і якісний стан різних форм малих і середніх підприємств та систематизовано критерії їх функціонування. Виявлено можливості адаптації зарубіжного досвіду функціонування малих і середніх підприємств до вітчизняної практики. Вироблено стратегічні підходи до реформування системи господарювання з метою забезпечення переходу економіки України на інвестиційно-інноваційну модель розвитку. Монографія призначена для науковців, підприємців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей, а також усіх тих, хто прагне поглибити знання з питань малого і середнього підприємництва в Україні та за кордоном.
 7. Довгий С.О. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання / С.О. Довгий, П.П. Воробієнко, К.Д. Гуляєв. За заг. ред. С.О. Довгого. – Вид. 2-ге (доп.). – К.: Азимут-Украина, 2013. – 608 с. – НАН України. МОН України. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С. Попова.
  ISBN: 978-966-1541-46-6
  У монографії комплексно розкрито питання розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що містить технологічні, організаційні та регуляторні аспекти створення та впровадження новітніх технологій. Об’єднуючою основою книги є узагальнена модель побудови мереж наступних поколінь, яка дозволяє врахувати всі суттєві аспекти та визначити загальні принципи побудови мереж із різних точок зору. В книзі представлено комплексний огляд сучасного стану загальної теорії телекомунікацій, технологій захисту інформації та фільтрації контенту, технологій мінімізації обсягів службового навантаження тощо та наведено науково-методичні основи низки принципово нових високоефективних телекомунікаційних технологій побудови конвергентних мультимедійних мереж наступних поколінь. Розглянуто механізми імітаційного моделювання процесів модернізації телекомунікаційних мереж, які дозволяють оцінити економічну доцільність впровадження тих чи інших рішень. Наведено результати узагальнення структури та принципів організації телекомунікаційного ринку країн СНД, досліджено теоретичні та практичні аспекти управління телекомунікаційними компаніями в сучасних умовах, включаючи підходи до управління персоналом.
 8. Красильников А.И. Модели шумовых сигналов в системах диагностики теплоэнергетического оборудования. – К.: Институт технической теплофизики НАН Украины, 2014. – 112 с. – НАН Украины. Институт технической теплофизики.
  ISBN: 978-966-02-7286-6

 9. Курило М.В. Мінераграфія: Підручник / М.В. Курило, В.А. Михайлов, О.В. Дубина. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 381 с.
  ISBN: 978-966-439-723-7


 10. Овечко В.С. Атомна фізика. Фізичний практикум: Навчальний посібник / В.С. Овечко, Н.П. Харченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 183 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-632-2

 11. Павелко В.Ю. Підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом на основі концепції якості: Монографія. – Запоріжжя: Кругозір, 2014. – 320 с. – МОН України. Запорізький національний технічний університет.
  ISBN: 978-966-2602-82-1
  У роботі систематизовано сучасні підходи до визначення сутності, змісту та видів ефективності управління; виявлено зміст і форми якості та критерії її оцінювання в системі управління підприємством сфери послуг. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства сфери послуг, визначено роль та місце аеропорту в системі національного аеропортового господарства. Здійснено маркетингову оцінку рівня якості послуг аеропортового комплексу і проведено діагностика управління аеропортовим комплексом за критерієм ефективності. Запропоновано алгоритм розробки та впровадження системи менеджменту якості вітчизняного аеропортового комплексу і розроблено адаптивну методику моніторингу процесів системи менеджменту якості аеропортового комплексу. Автором обґрунтовано організаційно-економічне забезпечення підвищення ефективності управління аеропортовим комплексом. Для науковців, викладачів і студентів ВНЗ, керівників підприємств, спеціалістів із стратегічного планування та інвестиційного проектування різнопрофільних підприємств авіаційного транспорту.
 12. Постова К.Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів: Монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 96 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-35-1

 13. Рибалка В.В. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованої дитини до майстерності дорослого: Посібник / За заг. ред. Н.В. Лук’янчук і Н.А. Климової. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 220 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини.
  ISBN: 978-966-2633-38-2

 14. Хомик Н.І. Вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник / Н.І. Хомик, О.П. Цьонь. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 224 с. – МОН України. ТНТУ ім. І.Пулюя.
  Пропонований навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальної програми та навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” з професійною орієнтацією на спеціальності 7.05050312 та 8.05050312 “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” і призначений для студентів денної та заочної форм навчання. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вмішує короткі теоретичні виклади основного матеріалу.
 15. Чухно А.А. Вибрані праці: У двох томах. Т.1. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 557 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-55-2
  У виданні відображено новаторський підхід до системного дослідження питань наукової методології (історія предмета, методи пізнання економіки, парадигмальні зміни, синтез ключових теорій, функції економічної теорії та ін.), формування нової інституціонально-еволюційної парадигми економічної науки. Обґрунтовано оригінальну авторську концепцію теорії перехідного періоду в умовах ринкової трансформації соціально-економічних відносин в Україні. Розглянуто питання докорінної зміни місця і ролі людини та її праці в процесі становлення нової інформаційної економіки. З’ясовано сутність, характерні особливості, закономірності та тенденції розвитку грошей і товарно-кредитних відносин, фінансової й валютної систем, сучасного світового господарства в умовах глобалізації. Проаналізовано взаємозв’язок і взаємодію інституціональної теорії й фінансової науки, реформування бюджетного, податкового та кредитного механізмів, роль економічної науки в дослідженні фінансово-економічних криз і розробленні антикризової політики. Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів, широкого кола фахівців фінансово-економічної сфери.
 16. Чухно А.А. Вибрані праці: У двох томах. Т.2. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2012. – 480 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-56-9
  У виданні відображено новаторський підхід до системного дослідження питань наукової методології (історія предмета, методи пізнання економіки, парадигмальні зміни, синтез ключових теорій, функції економічної теорії та ін.), формування нової інституціонально-еволюційної парадигми економічної науки. Обґрунтовано оригінальну авторську концепцію теорії перехідного періоду в умовах ринкової трансформації соціально-економічних відносин в Україні. Розглянуто питання докорінної зміни місця і ролі людини та її праці в процесі становлення нової інформаційної економіки. З’ясовано сутність, характерні особливості, закономірності та тенденції розвитку грошей і товарно-кредитних відносин, фінансової й валютної систем, сучасного світового господарства в умовах глобалізації. Проаналізовано взаємозв’язок і взаємодію інституціональної теорії й фінансової науки, реформування бюджетного, податкового та кредитного механізмів, роль економічної науки в дослідженні фінансово-економічних криз і розробленні анти-кризової політики. Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів, широкого кола фахівців фінансово-економічної сфери.
 17. Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики / В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Берегун та ін. За ред. В.П. Бабака. – К.: ТОВ “Поліграф-Сервіс”, 2015. – 512 с. – НАН України. Інститут технічної теплофізики.
  ISBN: 978-966-02-7478-5
  Пропонується теоретичне та науково-методологічне обґрунтування економічної безпеки як окремого напряму економічної науки, розглядаються проблеми економічної безпеки стратегій розвитку та економічних трансформацій, аналізуються питання інвестиційно-інноваційної та енергетичної безпеки, досліджується безпековий контекст зовнішньоекономічної стратегії й міжнародних економічних відносин, висвітлюються проблеми антикризового регулювання та економічної безпеки інтеграційних процесів. Для фахівців у сфері економічної безпеки та державного управління у галузі економіки, викладачів економічних спеціальностей, аспірантів та студентів.
 18. Особливості адаптації вітчизняного законодавства до умов та вимог функціонування європейських суб’єктів господарювання (Інноваційно-правові колізії розвитку національної економіки) / Б.М. Андрушків, О.Б. Бойко, О.М. Владимир та ін. За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: Терно-граф, 2015. – 344 с.
  ISBN: 978-966-457-243-6
  У книзі розкрито особливості організації адаптаційно-трасформаційних процесів вітчизняного законодавства у сфері господарської діяльності до умов та вимог функціонування європейських промислових підприємств. Уточнено окремі поняття, еволюцію та особливості впровадження законодавчих новацій в промислових підприємствах, корпораціях та інших суб’єктів господарювання. Розкрито організаційно-правові проблеми державного управління в умовах перед’європейської адаптації законодавства України. Запропоновано шляхи усунення законодавчих та нормативних протиріч у сфері державного управління малим бізнесом. Підкреслено роль освіти і науки у вирішенні проблем адаптивно-трансформаційних процесів українського законодавства. Запропоновано методику забезпечення нормативно-законодавчої бази в галузі наукової та науково-технічної діяльності та організаційно-правові засади ресурсокористування. На прикладі конкретних підприємств аналізується досвід впровадження правових нововведень, у т. ч. на мікро-, макро- та мезорівнях.
 19. Соціально-економічні та гуманітарно-культурологічні традиції розвитку села в регіональних, самоврядних умовах / За ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2014. – 404 с. – АЕН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління.
  У цьому, науково-публіцистичному дослідженні, на прикладі села Мшанець, що на Тернопільщині, розкрито регіональний досвід господарської діяльності, ведення аграрних реформ, промисловості, будівництва, в т. ч. і сфери послуг. Автори розглядають процес національного відродження, впровадження нових традицій та духовного розвитку населених пунктів Галицько-Подільського краю. Видання стане у пригоді не лише господарникам, віруючим, а й краєзнавцям, історикам та релігійним пропагандистам нашої молодої держави, працівникам органів державної влади, місцевого самоврядування, викладачам ВУЗів та студентам.
 20. Створення основ теорії передачі енергії робочими рідинами в динамічних системах приводів машин: Монографія / Л.Є. Пелевін, І.І. Назаренко, Є.В. Горбатюк, А.Т. Свідерський, Г.О. Аржаєв. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014. – 144 с.
  ISBN: 978-617-646-272-9

 21. Тернопільський Енциклопедичний Словник. Т.3: П-Я / Голова ред. колегії Г. Яворський. – Тернопіль: Збруч, 2008. – 708 с.
  ISBN: 978-966-528-279-2
  “Тернопільський Енциклопедичний Словник” – перше в історії області видання, що подає про Тернопільщину систематизовану новітню інформацію з різних галузей: історії, географії, економіки, політики, освіти, науки, літератури, мистецтва, спорту тощо; містить відомості про визначних уродженців краю та відомих людей, які тут жили і творили. Видання буде корисним для науковців, педагогів, студентів і школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться минулим та сучасним реґіону.