Нові надходження за жовтень 2017 року

 1. 978-966-185-116-9Борис Демків. Спогади про поета. – Тернопіль: Джура, 2016. – 160 с.
  ISBN: 978-966-185-116-9 2. 978-617-7300-04-4Гайдуцький П.І. НеЗабутні реформи в Україні. 1991-2017. – К.: ТОВ “ДКС-центр”, 2017. – 852 с.
  ISBN: 978-617-7300-04-4
  У книзі висвітлено стан, результати і проблеми здійснення економічних реформ в Україні за роки незалежності. Ця книга про реформи, забуті тими можновладцями, які не хотіли їх визнавати, оскільки вони були здійснені їх попередниками, і незабуті тими, хто їх реально проводив та домігся результатів. Ця книга про реформи реальні та успішні, які дійсно незабутні, а не про реформи декларативні та популістські, про які нема що згадати. Для тих, кому не байдужа економічна політика української влади.


 3. 978-966-00-1586-9Гомилко А.М. Методы суперпозиции, собственных функций и ортогональных многочленов в граничных задачах теории упругости и акустики: Монография / Гомилко А.М., Савицкий О.А., Трофимчук А.Н. – К.: Наукова думка, 2016. – 436 с. – НАН Украины. Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства. Институт гидромеханики. Университет Миколая Коперника, Республика Польша.
  ISBN: 978-966-00-1586-9
  В монографии представлены методы построения и исследования математических моделей ряда физических явлений и объектов. Рассмотрены вопросы математического обоснования применимости в конкретных граничных задачах линейной теории упругости и акустики методов суперпозиции и собственных функций. Представлены примеры применения метода ортогональных многочленов для решения линейных интегральных уравнений динамических контактных задач. Для научных работников, специалистов в области акустики, теории упругости, геотехники.
 4. 978-617-7331-43-7Назаревич Л.Т. Українська мова для іноземців. Практикум ( Рівень В1-В2). – 2-е вид. змінене й доп. / Назаревич Л.Т., Гавдида Н.І. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 212 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра української та іноземних мов.
  ISBN: 978-617-7331-43-7
  Пропонований підручник містить 17 розмовних тем, розширений українсько-англійський словник, запитання до текстів, ілюстрації, таблиці для вивчення граматики української мови, а також різнотипні вправи на закріплення теоретичних знань і комунікативних навичок. Для англомовних іноземців, які вже опанували початковий рівень української мови (А1), студентів-іноземців вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, російськомовних громадян різних країн, українців, які народилися та проживають поза межами України, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.
 5. 978-966-136-016-6Раханський А. Десять років в Парламентській асамблеї Ради Європи / Під заг. ред. Є.К. Козачука, А.С. Корнійчука. – К.: Фенікс, 2012. – 272 с.
  ISBN: 978-966-136-016-6
  А. Раханський, як член Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи взяв участь у роботі майже усіх сесій Асамблеї 1996-2005 років. На сесіях Асамблеї зверталась увага світової спільноти на складний економічний стан нашої держави, на гостру необхідність надання їй фінансової допомоги для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, посилення соціального захисту кримськотатарського населення і депортованих народів, обговорювались питання щодо виконання Україною обов’язків перед Радою Європи, економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи, захисту прав людини, роботи Європейського банку реконструкції та розвитку, попередження екологічних катастроф і знищення хімічної зброї, свободи слова в засобах масової інформації, вступу України у Світову організацію торгівлі, реформування ООН, припинення військових дій в Югославії та Іраку тощо. У книзі містяться окремі документи Ради Європи, Постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ, виступи автора на сесіях Асамблеї.
 6. 978-966-439-451-9Методи досліджень мінеральних підземних вод: Навчальний посібник / О.Л. Шевченко, Є.І. Кондратюк, В.В. Гудзенко, Т.Ю. Заверталюк. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 239 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-451-9
  Розглядаються поширені у практиці геологорозвідувальних робіт підходи до пошуку, картування, різнобічної оцінки проявів і накопичень мінеральних вод, у тому числі визначення умов їхньої захищеності, техніко-економічне обґрунтування доцільності залучення до розробки родовищ мінеральних вод та ін. Надано коротку характеристику особливостей регіональних досліджень промислових і термальних вод. Наведено приклади, характерні для родовищ мінеральних вод у межах України. Для студентів-магістрів і спеціалістів геологічних факультетів.
 7. 978-617-7050-57-4Низькопотенційна енергетика: Навчальний посібник / Під ред. акад. НАНУ А.А. Долинського. – Харків: ТОВ “Друкарня Мадрид”, 2016. – 412 с. – МОН України.
  ISBN: 978-617-7-50-57-4
  Значне розширення інженерного застосування процесів та техніки використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, утилізаційних енергетичних систем визначили необхідність поглибленої підготовки фахівців у цьому напрямі в рамках спеціального курсу ” Низькопотенційна енергетика”. Теоретичною основою є технічна термодинаміка та методи термодинамічного аналізу. Для кращого засвоєння фізичного змісту матеріалу та результатів аналізу та висновків, що стосуються основних положень, в посібнику наведені приклади їх практичного застосування. Зміст навчального посібника формувався з урахуванням нових напрямків інженерного використання технічної термодинаміки та енергетики. До них відноситься більш поглиблене вивчення спеціальних питань використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, вторинних енергоресурсів. Для глибокого вивчення наводяться методи термодинаміки та термодинамічного аналізу, що є важливою складовою в діяльності сучасного спеціаліста. Зміст рукопису відповідає навчальним програмам вищевказаних дисциплін і стандартам вищої освіти, сучасним досягненням науки і техніки, вимогам до підручників та навчальних посібників, тобто рівню професійної підготовки фахівця-енергетика. Підбір навчального матеріалу розділів, глав і підрозділів повністю відповідає професійному рівню та умінню фахівця-енергетика, викладеним в освітньо- кваліфікаційній характеристиці. Навчальний посібник “Низькопотенційна енергетика” буде корисний студентам вищих технічних навчальних закладів для більш глибокого вивчення дисциплін “Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії”, “Теплонасосні установки” та “Використання вторинних енергетичних ресурсів у теплопостачанні”.
 8. 966-7942-74-0Організація роботи з іноземними студентами і розвиток міжнародного співробітництва в освіті України: Збірник інформаційно-довідкових матеріалів / Укл.: К.М. Лубинець та ін. – К.: Видавництво Європейського університету, 2003. – 353 с. – МОН України. Європейський університет.
  ISBN: 966-79942-74-0
  Пропоноване видання є нагальною потребою часу і може стати реальним кроком на шляху до інтеграції української освіти в європейський освітній простір. Збірник містить інформаційно-довідкові і нормативно-правові документи, які регламентують міжнародне співробітництво в системі освіти України, зокрема організацію роботи з іноземними студентами, порядок надання візової підтримки, запобігання нелегальної міграції та моніторинг перебування іноземців в Україні. Окремий розділ присвячено розвитку міжнародного співробітництва в освіті, співпраці ВНЗ України з міжнародними фондами та можливості участі у проектах, програмах тощо. Для фахівців з питань міжнародного співробітництва в освіті і організації роботи з іноземними студентами.
 9. 978-617-601-210-8Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами: Монографія / Б.М. Гевко, О.М. Кондратюк, О.Л. Ляшук, М.М. Марчук, Л.С. Серілко, Ю.Я. Галан. – Рівне: Видавець О. Зень, 2017. – 136 с. – МОН України. НУ водного господарства та природокористування.
  ISBN: 978-617-601-210-8
  У монографії наведені нові шляхи підвищення ефективності вібраційно-відцентрового оброблення деталей вільними абразивами, методи їх теоретичних та експериментальних досліджень, пристрої для його здійснення. Монографія може бути використана для підготовки бакалаврів напряму 6.090501 “Машинобудування”, спеціалістів, магістрів та інших технічних і наукових працівників, які займаються проектуванням і конструюванням нової техніки.
 10. 83-89897-01-6Польща: твій діловий партнер. – Варшава: Інститут Кон’юктур і Цін Зовнішньої Торгівлі, 2004. – 176 с.
  ISBN: 83-89897-01-6


 11. 978-966-308-469-5Теорія і практика економіки та розвитку підприємництва в Україні: вибрані аспекти: Колективна монографія / За ред. проф. Р.М. Рогатинського. – Тернопіль: Астон, 2013. – 516 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-308-469-5
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя В монографії викладені результати досліджень колективу факультету економіки і підприємницької діяльності щодо актуальних теоретичних і практичних питань розвитку сучасної економіки. Розглянуто широкий спектр проблем з таких напрямів: теоретичні та прикладні засади соціально-економічного розвитку підприємництва в Україні, макро- та мікроекономічні параметри розвитку національного господарства в сучасних умовах, обґрунтовано напрями удосконалення фінансово-обліково-аналітичної діяльності на вітчизняних підприємствах, визначено роль інноваційних рішень в системі маркетингового менеджменту.
 12. 978-966-439-422-9Теорія радіолокаційних систем: Підручник / Б.Ф. Бондаренко, В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин та ін. За заг. ред. С.В. Лєнкова. – Вид. 2-ге, доп. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 383 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-422-9
  Викладено основи статистичної теорії синтезу й аналізу оптимальних систем виявлення та вимірювання параметрів радіолокаційних сигналів на фоні внутрішнього шуму приймача. Розглянуто завдання вирішення з використанням апарата тіл невизначеності сигналів і нові методи “надрозділення”. Значну увагу приділено основам цифрової обробки (ЦО) сигналів. Подано оригінальний матеріал побудови систем ЦО при вирішенні ряду актуальних прикладних завдань, зокрема, системи адаптивної обробки на основі матричних ортогональних проекторів. Викладено питання побудови систем пасивної локації. Порівняно з першим виданням, основні розділи підручника доповнені рядом теоретичних питань, що розвинулися в останні роки. Для студентів радіофізичних і радіотехнічних вищих навчальних закладів, а також корисний для інженерів і фахівців в галузі радіолокаційної техніки.
 13. 966-301-009-6Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 11-12 березня 2004 року / Редкол.: З.І. Тимошенко (голова) та ін. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. – 242 с. – МОН України. Європейський університет.
  ISBN: 966-301-009-6
  Розглядається проблема фахової підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах України, особливості періоду соціальної адаптації іноземних студентів, соціальні фактори та сучасні тенденції у мовній підготовці іноземних студентів, головні напрями організації навчально-виховного процесу довузівської підготовки іноземних студентів, особливості фахової підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах різних напрямів.