Нові надходження за жовтень 2013 року

 1. Бармак М.  Основи права. Кишеньковий довідничок. – Вид. 7-е, доп. і перероб. – Тернопіль: Астон, 2011. – 394 с.
  ISBN: 978-966-308-387-2
  У довіднику подано короткий виклад теорії права, основних положень конституційного, цивільного, господарського, трудового, житлового, сімейного, адміністративного та кримінального законодавства України. 2. Батлук В.А.  Охорона праці у будівельній галузі: Навчальний посібник / В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі – К.: Знання, 2006. – 550 с.
  ISBN: 966-346-050-4


 3. Вовк В.М.  Інвестування: Навчальний посібник / В.М. Вовк, І.М. Паславська. – Львів: КОЛО, 2011. – 465 с. – (МОН України. ЛНУ імені Івана Франка)
  ISBN: 978-966-613-879-1


 4. Глинський Я.М.  Паскаль. Turbo Pascal і Delphi: Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська – 8-ме вид. – Львів: СПД Глинський, 2007. – 192 с.
  ISBN: 978-966-2934-10-6
  Посібник призначений для вивчення розділу алгоритмізації та програмування мовою Паскаль у середовищах Тurbo Pascal 7.0 для MS-DOS чи Вогland Раsсаl і Delphі для ОС Windows, який читається для студентів різних напрямків підготовки в рамках базового курсу інформатики, а також є частиною шкільного курсу. Наведено опис мови Паскаль, теоретичні відомості про проектування в Delphі з елементами об’єктно – орієнтованого програмування та збірник задач. Значна кількість прикладів, зразків розв’язування типових завдань та створення проектів стануть у нагоді під час підготовки до практичних занять, зроблять навчання цікавим і доступним.
 5. Глущик С.В.  Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2005. – 400 с.
  ISBN: 966-539-451-7
  У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації – ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться діловим мовленням.

 6. Дибкова Л.М.  Інформатика і комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2005. – 416 с. (Альма-матер)
  ISBN: 966-8226-24-0


 7. Діденко А.Н.  Сучасне діловодство: Навчальний посібник для учнів професійно-технічних закладів освіти. – 5-е вид. – К.: Либідь, 2006. – 384 c.
  ISBN: 966-06-0413-0


 8. Доля В.Т.  Экономический анализ: теория и практические методики: Учебное пособие. – К.: Кондор, 2003. – 208 с.
  ISBN: 966-8251-03-2


 9. Івахненко В.М.  Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – 2-тє вид., стереотип. – К.: Знання-Прес, 2001. – 206 с. (Вища освіта XXI століття)
  ISBN: 966-7767-54-X


 10. Калініченко О. В.  Макроекономіка. Практикум:Навчальний посібник / О. В. Калініченко, О.Д. Плотник – К.: ЦУЛ, 2010. – 656 с.
  ISBN: 978-611-01-0011-3
  Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Макроекономіка». У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв’язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з від повідних тем курсу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів.

 11. Коробов М.Я.  Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2001. – 378 с. (Серія “Вища освіта ХХШ століття”)
  ISBN: 966-620-079-1


 12. Крамаренко Г.О.  Фінансовий аналіз: Підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 392 с.
  ISBN: 978-966-364-698-5

 13. Лучко Й.Й.  Моделі розрахунку напружено-деформованого стану інженерних конструкцій за умов локального термомеханічного навантаження: Монографія / Й.Й. Лучко, І.М. Добрянський, Є.Г. Іваник; За ред. Й.Й.Лучка. – Львів: Каменяр, 2012. – 311 с. (МОН України. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Львівський національний аграрний університет)
  ISBN: 978-966-607-216-5 14. Пилипець М.І.  Проектування секційних гвинтових заготовок: Монографія / М.І. Пилипець, В.В Васильків. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 180 с. (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-305-046-1

 15. Пушкар Р.М.  Менеджмент: теорія та практика: Підручник / Р.М. Пушкар, Н.П. Тарнавська – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с.
  ISBN: 966-7952-42-8

 16. Райс Ел, Траут Джек.  Маркетингові війни / Пер. з англ. І. Коберник – 20-е ювілейне видання – К.: Companion Group, 2006. – 256 с.
  ISBN: 966-96426-6-3
  Вы держите в руках один из самых гениальных в мире учебников по маркетингу. Легкая, информативная, необычайно практичная книга. Едва ли не с первого дня выхода в свет (в 1986 г.) она стала настольным пособием для сотен тысяч профессионалов во всем мире. В развитых странах сегодня невозможно найти специалиста по маркетингу, руководителя компании или менеджера, который бы не проштудировал эту книгу. Как не найти и серьезной книги по маркетингу, в которой бы авторы не ссылались на “Маркетинговые войны”. Как ни удивительно, эта, уже ставшая классической в десятках стран мира книга, на русском языке издается впервые. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что своей актуальности она не потеряла и по сей день.
 17. Селіверстова Л.С.  Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник / Л.С. Селіверстова, О.В. Скрипник; За ред. С.М. Безрутченка. – К.: ЦУЛ, 2012. – 274 с.
  ISBN: 978-617-673-004-0


 18. Сич Є.М.  Стратегічний аналіз: Навчально-методичний посібник / Є.М. Сич, О.В. Пилипенко, М.С. Стасишин. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.
  ISBN: 978-966-8019-95-1


 19. Скібіцька Л.І.  Лідерство та стиль роботи менеджера: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 192 с.
  ISBN: 978-966-364-961-0


 20. Фаронов В.В.  Программирование баз данных в Delphi 7: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2006. – 459 с.
  ISBN: 5-318-00100-9


 21. Фридман ПАудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит ЮНИТИ, 1994. – 286 с.

 22. Шморгун Н.П.  Фінансовий аналіз:Навчальний посібник / Н.П.Шморгун, І.В.Головко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 528 с. (МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка)
  ISBN: 966-364-333-1


 23. Юров В.И.  Assembler: Учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 637 с.
  ISBN: 978-5-94723-581-4 24. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.І. Кисла. – К.: ЦУЛ, 2010. – 536 с.
  ISBN: 978-611-01-0041-0


 25. Економічний аналіз: Навчальний посібник / За ред. акад. НАНУ проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
  ISBN: 966-574-238-8
  Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Для студентів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм і банків, страхових і податкових організацій, наукових установ.
 26. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За заг.ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – К.: Каравела, 2007. – 448 с. (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 966-8019-65-2
  Пропонований навчальний посібник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки, враховує особливості сучасного стану ринкової економіки України. При його написанні також був використаний досвід викладання цієї дисципліни у Національному технічному університеті України “КПІ” та інших вищих навчальних закладах України. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будь-якої форми навчання, які вивчають основи економічної теорії та всіх тих, хто цікавиться проблемами економіки та механізмом її функціонування.
 27. Психологія: Підручник / За ред. чл.-кор. АПН України Ю.Л. Трофімова. – 6-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2008. – 560 с.
  ISBN: 966-06-0533-6
  В основу підручника покладено особистісний підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, то пов’язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології. Для студентів вищих навчальних закладів.