Нові надходження за травень 2013 року

 1. Butsan G.P., Introduction to Probability Theory. – Kyiv: Akademperiodyka, 2012. – 249 р.
  ISBN: 978-966-360-209-7

  This book is intended even if partially to compensate the absence of some short introduction to Probability Theory in English in Ukraine and can be useful to both students of Ukrainian technical universities and their teachers, as well as to all technicians and engineers whose work concerns the theory. This book deals with the typical problems which occur in practice and contemporary technologies as well as gives the initial acquaintance with Probability Theory which requires consideration of great deal of examples that would help develop a special probability-theoretical and probabilistic intuition, and the ability to connect abstract ideas with practical situations. The presentation of elements of the theory of random processes and elements of the statistics was mainly determined by the need of students of technical universities and their level of knowledge of mathematical analysis and elements of functional analysis in the frame of training programs for such universities and, respectively, by the number of training hours for the presentation of the subject and is accessible to undergraduates.
 2. Wawak T., Jakosc zarzadzania w szkolach wyzszych. – Krakow: Wedawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012. – 793 c.
  ISBN: 978-83-233-3348-7


 3. Проекційно-ітераційні методи розв’язування прямих та обернених задач переносу: Монографія / Я. П’янило. – Львів: Сплайн, 2011. – 248 с. – (НАН України. Центр математичного моделювання інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача)
  ISBN: 966-665-155-6

  У монографії побудовано адаптивні алгоритми подання функцій рядами у базисах класичних ортогональних многочленів. Запропоновано методи розв’язування диференціальних рівнянь та інтегральних рівнянь типу згортки. Побудовано адаптивний алгоритм відновлення оригіналу Лапласа на основі відомого його зображення. Досліджено моделі переносу домішкової речовини у пористих середовищах. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів, які спеціалізуються у галузі опрацювання цифрової інформації та математичного моделювання складних процесів.
 4. Бурак Я., Основи локально градієнтної теорії діелектриків: Монографія / Я. Бурак, В. Кондрат, О. Грицина. – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2011. – 208 с.
  ISBN: 978-617-596-063-9

  У монографії викладено основи локально градієнтної теорії неферомагнітних діелектричних тіл, яка ґрунтується на врахуванні поряд із деформаційними, тепловими та електромагнітними процесами також локального зміщення маси. Показано можливість застосування побудованої теорії для опису та вивчення поверхневих і розмірних ефектів, перехідних режимів формування приповерхневої неоднорідності електромеханічних полів, розклинювального тиску, аномалії Міда, високочастотної дисперсії пружних хвиль, термополяризаційного ефекту тощо. Призначена для фахівців у галузі механіки деформівного твердого тіла, математичного моделювання, нерівноважної термодинаміки та математичної фізики, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.
 5. Бучацький монастир отців Василіян: Науковий збірник / За ред. Я.В. Стоцького. – Жовква: Місіонер, 2012. – 224 с.
  ISBN: 978-966-658-276-1

  Науковий збірник вміщує матеріали, подані для обговорення на міжнародній науково-практичній конференції “Чин св. Василія Великого у контексті історико-релігійних процесів в Україні: до 300-ліття заснування Бучацького василіянського монастиря” вчених істориків і релігієзнавців, богословів та мирян, яка відбулася 8-9 грудня 2012 року в Бучацькому монастирі о. Василіян.

 6. Героїзм і трагедія Холодного Яру / Заг. ред.: Р.М. Коваль. – К.: Поліфаст, 1996. – 316 с.
  ISBN: 5-88500-045-Х
  Збірник матеріалів і спогадів присвяченний майже невідомій сторічні історії збройної боротьби українців в 1917-1930 роках на теремі і її околицях Холодного Яру (нинішня Черкащина, Кіровоградщина, Київщина) за Українську Державу. До Збірника ввійшли матеріали з таємних архівів ЧК і НКВД, більшість яких оприлюднюється вперше, а також спогади М. Дорошенка, І. Лютого-Лютенка, Я. Воляного, К. Тютюнника, С. Полікши та інших. В уяві читача постають реальні, рельєфно і з любов’ю виписані, майже казкові і водночас навдивовиж земні, герої-повстанці. Саме вони, вийшовши з глибин українського народу, творили і створювали чудо – Xолодноярську епопею збройної боротьби проти окупантів усіх мастей. Вміщені також витинки з державних масових видань 20-х років. Написані по гарячих слідах, ці книги – згодом вилучені з бібліотек – фотографічно відтворюють подробиці подій і фіксують офіційне бачення тогочасного стану суспільства. Збірник перекидає видимий і невидимий місток між легендарними холодноярцями та їх наступниками з не менш легендарної Української Повстанської Армії 40-50-х років XX століття. Простежується чітка тяглість духу і чину української нації, що прагне бути вільною і незалежною від російського поневолювача.
 7. Омелян Я., Екслібриси пам’яти (книжкові знаки). – Вид. VIII. – Тернопіль, 2007. – 153 с.
 8. Павлишин С., Олександр Барвінський. – Львів: Академічний Експрес, 1997. – 148 с.
  ISBN: 966-7094-11-1
 9. Кукурелья-Жорба М., Капсула: камінь, пташка, дівчина / М. Кукурелья-Жорба, У.К. Відал, Т.А. Соле; Укл.: А. Антоновський, К. Джірона, Ю. Завадський. – Тернопіль: Крок, 2011. – 146 с.
  ISBN: 978-966-2362-36-7 10. Здрок В.В., Моделювання економічної динаміки: Підручник / В.В. Здрок, І.М. Паславська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с. – (МОН України. ЛНУ імені Івана Франка)
  ISBN: 978-966-613-545-5
  Підручник присвячено розгляду динамічних аспектів функціонування економічних систем. Книга містить сім розділів, у яких розкрито сутність трендових моделей економічної динаміки, статичних та динамічних виробничих функцій, факторних і лагових моделей економічного розвитку, моделювання динаміки валового внутрішнього продукту та національного доходу, теоретичних структурних моделей економічної динаміки. Описано також принципи побудови та дослідження лінійних моделей попиту та пропозиції. Теоретичний матеріал книги проілюстровано прикладами, водночас значну увагу приділено економічній інтерпретації результатів. Підручник розрахований на широке коло студентів економічних спеціальностей, аспірантів, фахівців, котрі у своїх дослідженнях застосовують методи моделювання економічної динаміки.
 11. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах: Присвячується 300-річчю повстання мазепинців / Упорядник: С.О. Павленко. – К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 1144 с.
  ISBN: 978-966-518-290-0

  У книзі “Доба гетьмана Івана Мазепи в документах” вміщено універсали, накази гетьмана, листи, спогади генеральної старшини, російських високопосадовців, іноземців та інші матеріали, що допоможуть краще відчути епоху, в якій зароджувався вибух-протест проти царизму, Петра І. Уперше подається цілісний масив допитів старшин, козаків, які брали участь у повстанні 1708-1709 рр. Загалом збірник документів ознайомить читача з 900 документами, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи. Видання буде корисним як для істориків, так і для економістів, правників, дипломатів, літературознавців, культурологів.
 12. Брицький П.П., Німці, французи і англійці про Україну та український народ у ХVII-XIX століттях / П.П. Брицький, П.О. Бочан. – Чернівці: Технодрук, 2011. – 308 с. – (МОН України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
  ISBN: 978-966-8658-82-2

  У монографії вперше в українській історіографії висвітлюються окремі праці західноєвропейських вчених, послів, мандрівників і військових, які містять важливу інформацію про історію, етнографію, культуру, звичаї” та традиції українського народу. Це передусім праці німецьких вчених і мандрівників И. Енгеля, Й.-Г. Коля, И.-Г. Блазіуса, француза К. Делямара, англійців Д. Маршалла, В. Кокса, Е.Д. Кларка, Ч. Вітворта, шотландця П. Гордона та ін. їх свідчення мають історичну цінність і значущість.
 13. Матисякевич З., Український історик Яків Головацький. – Львів: Літопис, 2002. – 154 с. – (ТАНГ)
  ISBN: 966-7007-77-8

  Книга присвячена Якову Федоровичу Головацькому, одному із зачинателів нової української літератури в Галичині, відомому поетові, літературознавцеві, етнографові, публіцисту. Історична спадщина Я. Головацького, який зробив вагомий внесок в історичну науку, публікуючи важливі документи з історії України, досі залишається не вивченою. Книга має на меті заповнити цю прикру лакуну й ознайомити широкі кола читачів саме з цією частиною творчого доробку українського вченого.
 14. Брицький П.П., Україна у другій світовій війні (1939-1945 рр.). – Чернівці, 1995. – 114 с. – (МОН України. Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича)
  В праці д-ра іст. наук проф. П. Брицького всебічно висвітлюється становище в Україні під час другої світової війни, участь українського народу у боротьбі проти гітлерівських загарбників. Здійснюється новий підхід для висвітлення трагічної сторінки Історії українського народу, даються нові оцінки окремим питанням, які розглядаються. Вперше в науковий оборот вводяться ряд документів. Для викладачів, студентів вузів та середніх спеціальних навчальних закладів.
 15. Максим’як М., Люди: Вибрані поезії. – Тернопіль: Крок, 2011. – 64 с.
  ISBN: 978-966-2362-81-7