Нові надходження за квітень 2013 року

 1. Баженов В.А., Варіаційні принципи і методи будівельної механіки: Підручник. – К.: Каравела, 2012. – 720 с.
  ISBN: 978-966-2229-44-8

  Підручник призначений для вивчення спеціальних курсів будівельної механіки, пов’язаних із викладенням загальних варіаційних принципів і методів будівельної механіки дискретних і континуальних систем з побудовою сучасних чисельних процедур і технологій реалізації. Застосовується єдина методологія, заснована на ідеї двоїстості з використанням перетворення Юнга-Фенхеля, перетворення Лежандра, нерівності Юнга, двоїстих за Юнгом функцій, двоїстих за Лагранжем постановок варіаційних задач. Для зручності ці матеріали включені до книги і виділені в окремі розділи, присвячені елементам варіаційного числення, двоїстим постановкам варіаційних задач. Наведені основні варіаційні принципи Лагранжа і Кастільяно, Гамільтона-Остроград-ського і Гамільтона-Пуанкаре, а також змішані принципи. Викладені основні підходи прямих методів варіаційного числення: Рітца, Бубнова-Гальоркіна, Треффца, найменшого квадратичного відхилення, ортогоналізації, Канторовича, метод скінченних елементів як прямий варіаційний метод тощо, технології реалізації. Розглянуто широке коло лінійних статичних і динамічних задач будівельної механіки, а також геометрично і фізично нелінійні задачі, конструктивно-нелінійні системи. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються і, відповідно, виконують дипломні і магістерські роботи з будівельної механіки. Він буде корисним для викладачів будівельної механіки, опору матеріалів, теорії пружності та інших суміжних технічних дисциплін.
 2. Баранцев П.П.,  Міста України в контексті процесу глобалізації. – К.: НОМУРО, 2012. – 104 с.
  ISBN: 978-966-97213-0-3

  У виданні розглянуто класичні підходи у вивченні глобальних міст світу. Автором визначено індикатори класифікації міст України, складена ієрархічна система міст у національному масштабі, вектор розвитку яких спрямований на входження в глобальну економічну систему; проаналізовано та оцінено зв’язки українських міст на національному та глобальному рівнях у досліджуваних секторах економіки. Для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами глобалізації, а також для спеціалістів у сфері урбаністики.

 3. Боргардт О.,  Дві культури. – 2-ге вид. – К.: ВД “Простір”, 2012. – 400 с.
  ISBN: 978-966-2068-27-6

  Книга Олександра Боргардта “Дві культури” є спробою (можливо, й першою) зіставити та порівняти дві культури: “вєлікую русскую” та “провінційну і занедбану” українську. Хоч остаточне порівняння і не завжди виходить на користь “вєлікой”, так би мовити, за визначенням. О. Боргардт не притягав до розгляду матеріалу ні марксизму, ні навіть фрейдизму та структуралізму, обмежуючись незаперечними фактами, як і тим, що можна з них отримати шляхом логічного аналізу. В гострій публіцистичній манері, притаманній саме О. Борґардту, все зветься власними іменами, без звичних для кінця XX ст. евфемізмів, коли звичайний геноцид перехрещується на якусь “етнічну чистку”. Сподіваємось, що ця книга не залишить байдужим жодного читача в Україні, і не тільки.
 4. Брощак І.І., Механічні обмежувальні системи: модульне проектування: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2012. – 351 с.
  ISBN: 978-617-692-053-3

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. У монографії розглянуто основні положення та принципи модульного проектування механічних обмежувальних систем. Подано визначення обмежувального механізму та механічної обмежувальної системи. Б роботі розглядається створення нових ефективних механічних обмежувальних систем на основі методології їх розробки методами модульного проектування. При цьому теоретико-прикладні принципи модульного синтезу механічних обмежувальних систем як база для їх структурного представлення і функціонального проектування з пріоритетною функцією обмеження певних характеристик роботи машини є основою для створення автоматизованих систем проектування машин. В якості визначальних характеристик механічних обмежувальних систем запропоновано розглядати шість критеріїв, якими задаються основні техніко-економічні показники функціонування даних систем. Представлено формалізований опис цих критеріїв, що дає можливість проводити синтез альтернативних структурно-параметричних рішень механізмів з метою підвищення ефективності їх функціонування за рахунок більш повного врахування експлуатаційних можливостей, конструктивного виконання, масових, габаритних та функціонально-параметричних характеристик, а також показників надійності та собівартості. Розроблене автоматизоване модульне проектування механізмів з використанням теорії комплексної їх побудови та створення інтегрального програмного продукту дають можливість покращити ефективність самого процесу проектування і ефективність використання механічних обмежувальних систем у складі машин.
 5. Гавдида Н., Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого: Монографія. – К.: Смолоскип, 2012. – 228 с. – (Українські студії)
  ISBN: 978-966-1676-41-0

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. Монографія базується на маловідомих матеріалах (поезіях, оповіданнях та мистецтвознавчих розвідках), які раніше не були об’єктом дослідження. Для науковців, студентів, вчителів української літератури, учнів старших класів та всіх, хто цікавиться творчістю Богдана Лепкого.


 6. Герман О.,  Він: Поема. – Тернопіль: Джура, 2012. – 72 с.
  ISBN: 978-966-185-082-7

  Це друга частина поетичної трилогії, в якій автор знову заторкує одвічні протиріччя земного й духовного, людського й божественного через поєднання поезії, графіки та музики. Він прагне разом з читачем поринути у глибини осмислення суті житейської місії та відчути повсякчасну присутність Бога на життєвій дорозі кожного з нас.
 7. Дністровий Л., Самоцвіт із темряви: Віршовані тексти, причинки до життєпису / Упорядник і вст. слово: М. Дубас. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 184 с.
  ISBN: 978-966-397-122-5

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. Книжка повертає із забуття поета тричі – у 1946,1951 і 1957 рр. -засудженого комуністичним режимом за подарований Богом талант віршування. Приходить він до читача рештками творчої спадщини, безжально пошматованої, як і його доля, колючими ґулаґівськими дротами та віднайденої випадком саме у рік його 100-літнього ювілею. Видання розраховане на широке коло читачів.


 8. Західньоканадський збірник. Ч. 6.– Едмонтон-Острог: НУ “Острозька академія”, 2012.– 434 с.
  ISBN: 978-0-9688187-9-4
 9. Інноваційна політика / За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – 484 с.
  ISBN: 978-966-457-131-6

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. У навчальному посібнику висвітлено основні поняття, еволюцію та особливості формування інноваційної політики в Україні. Представлено курс лекцій з цього предмету. Розкрито організаційні складові і напрями розвитку інноваційної політики в Україні. В цьому контексті розглядаються проблеми реалізації територіальних і галузевих принципів управління. На прикладі національної економіки України аналізується досвід впровадження інноваційної політики, в т. ч. на мікро-, макро- та мезорівнях, використання нових організаційних форм у цьому процесі з урахуванням галузевих та регіональних особливостей. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій.
 10. Інноваційні шляхи активізації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства (Європейські акценти) / За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 576 с. – (ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління)
  ISBN: 978-966-457-121-7

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя У науковій роботі представлено результати дослідження інноваційних шляхів удосконалення організації та активізації природоохоронного провайдингу в умовах підприємства в контексті Європейських вимог. Запропоновано новий підхід організації природоохоронного провайдингу у контексті раціонального ресурсовикористання. Виявлено ресурсозберігаючі чинники, які сприяють стабілізації виробничо-господарської та ефективної фінансової діяльності господарюючих суб’єктів в умовах економічних трансформацій, шляхом впливу на соціальні, техніко-економічні та ін. важелі. Дослідження виконано на прикладі господарюючих суб’єктів національної економіки, які при належному державному сприянні можуть мати у сфері природоохоронної діяльності виключні перспективи їх розвитку. Книга буде корисною як для економістів, екологів, так і для працівників системи енергозабезпечення, господарників-бізнесменів, а також для науковців, практиків, викладачів та студентів.
 11. Клименко В.І., Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів: Монографія. – К.: Азимут-Украина, 2012. – 120 с. – (НАН України. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору)
  ISBN: 978-966-1541-42-8

  На основі сучасних геоінформаційних систем і технологій та дистанційного зондування Землі автором отримано нові результати наукових досліджень та запропоновано метод моніторингу екологічного стану земель під впливом техногенного пилу; розроблено методологію синтезу моделей оцінок топографічних параметрів навантаження земель техногенним пилом від зосереджених, просторово розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів; удосконалено методику інвентаризації лісосмуг уздовж доріг як екрануючого чинника впливу викидів від автотранспорту у навколишнє природне середовище. Практична цінність результатів досліджень полягає в тому, що розроблені автором методика і сучасні технології дозволяють оцінювати техногенний вплив геохімічного забруднення приземної атмосфери на дослідній території та створювати картографічні матеріали на основі використання космічних знімків високої розподільної здатності. Це забезпечує більш обґрунтоване визначення параметрів просторового розподілу і вимірів площ геохімічно деградованих земель, оптимізацію мережі станцій відбору проб ґрунту на вміст забруднюючих речовин техногенного походження, картографування зон впливу промислових об’єктів на показники якості земель прилеглих територій.
 12. Лукашов В.К., Технологія виробництва нітратів целюлози: Навчальний посібнник. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 229 с.
  ISBN: 979-966-657-409-4

  Відповідно до навчальної програми дисципліни “Технологія виробництва високомолекулярних сполук” викладено відомості про технологію виробництва нітратів целюлози. Висвітлені властивості нітратів целюлози, сировини та матеріалів, використовуваних у виробництві, фізико-хімічні явища, що відбуваються при виготовленні нітратів целюлози, технологічні процеси і схеми виробництва. Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм навчання, що навчаються у вищих навчальних закладах за спеціальністю “Хімічна технологія високомолекулярних сполук”.
 13. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: Спрощена система оподаткування, обліку та звітності (глава 1 розділу ХІV). – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2011. – 144 с.
  ISBN: 978-966-2380-29-3

  У виданні вміщено коментарі до статей глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, які стосуються критеріїв і умов застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, порядку визначення доходів платника єдиного податку та їх складу, ставок, податкового (звітного) періоду, порядку нарахування і строків сплати єдиного податку, ведення обліку і складання звітності, особливостей нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, порядку обрання або переходу на спрощену систему оподаткування чи відмови від неї, порядку видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку, відповідальності платника єдиного податку. Розраховано на державних службовців центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.
 14. Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду: Збірник наукових праць за матеріалами наук. – практ. круглого столу, 5 жовтня 2012 року. – К.: Алерта, 2012. – 162 с.
  ISBN: 978-617-566-175-8

  У збірник увійшли наукові праці та рекомендації за матеріалами науково-практичного круглого столу “Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду”, який проводився в межах виконання планової науково-дослідної роботи “Розробка спрощеної моделі сплати податків і зборів та обліку платежів в інформаційній системі органів ДПС” (замовник – Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України). Представлені наукові праці містять авторське бачення основних напрямів реформування системи сплати податків та зборів в Україні. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів, працівників міністерств та відомств, а також на широкий загал читачів, які цікавляться даною проблематикою.
 15. Туник В.Ф., Метод синтеза оптимальных систем для фильтрационно-следящего или дисперсионно-следящего анализа активного спектра нестационарных процессов: Монография / В.Ф. Туник, Т.В. Туник. – Днепропетровск: ДНУ ж-д трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2012. – 163 с.
  ISBN: 978-966-8471-49-0

  Отмечена полезность аппаратурного анализа спектра нестационарных процессов адекватными следящими частотными фильтрами и дисперсионными линиями задержки (ДЛЗ). Введено новое понятие активного спектра, которым установлена взаимосвязь через преобразование Гильберта функций огибающей и мгновенной частоты сигналов. Показано, что измерительная система анализа включает предварительную обработку, частотное разделение заданного составного сигнала и, для устранения его избыточности, передачу огибающей каждой его составляющей. Утверждены корреляционные основы классического понятия активного спектра. Рассмотрены принципы определения частотной разрешающей способности как фильтровых, так и дисперсионных анализаторов. Предложена новая таблица нулей полинома Гурвица секций низкочастотных ДЛЗ на фазовых контурах. Работа предназначена для научно-технического персонала и инженеров, специализирующихся в вопросах исследования, проектирования, разработки и внедрения оптимально-адекватных следящих систем измерения активного спектра нестационарных процессов.
 16. Шендеровський В.,  Нехай не гасне світ науки. Кн. 3. – К.: ВД “Простір”, 2011. – 344 с.
  ISBN: 978-966-2068-25-2

  Книга містить 51 нарис про вчених природничої та гуманітарної науки, яких народила українська земля. Автор подає стислі відомості про їхнє життя, наукову та освітянську діяльність, їхній доробок до скарбниці світової науки та культури. Багато з них були “привласнені” чужими народами і не знані або мало знані в Україні. Видання розраховане на широкий загал читачів.