Нові надходження за вересень 2013 року

 1. Marynenko N. Ekonomic theory: Handbook / N.Marynenko, H.Tsikh. – Ternopil: TNTU, 2012.- 208 p.
  ISBN: 978-966-305-050-8
 2. Закалов О.В. Проектування підприємств харчової промисловості: Навчальний посібник / О.В. Закалов. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 376 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-305-051-5

  У навчальному посібнику розглянуто особливості проектування підприємств і цехів переробної та харчової промисловості. Наведено довідково – нормативні дані, які використовують проектні організації при виконанні проектних робіт, основні відомості з організації й послідовності проектування заводів та їх підрозділів, вибору майданчика для їх будівництва. Розглянуто особливості проектування системи технічного обслуговування, транспортного й складського господарств, промислових будівель і їх конструктивних елементів. Значну увагу приділено методології розроблення планів розміщення технологічного обладнання й доцільності компонувальних вирішень, застосовування прогресивних технологічних процесів, автоматизації й механізації виробничих і допоміжних операцій і робіт. Посібник призначено для студентів вищих технічних закладів освіти, що навчаються за спеціальністю “Обладнання переробних і харчових виробництв”.
 3. Кіндрацька Г.І.  Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній; За ред. А.Г.Загороднього. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 428 с.
  ISBN: 966-8340-65-5 4. Круш П.В.  Макроекономіка: Навчальний посібник / П.В. Круш, С.О. Тульчинська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 328 с. – (МОН України. Нац. технічний університет України “Київський політехнічний інститут”)
  ISBN: 978-966-364-658-9

  Пропонований навчальний посібник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної макроекономічної науки, враховує особливості сучасного стану перехідної економіки України. При його написанні також був використаний досвід викладання цієї дисципліни у Національному технічному університеті України “КПІ” та інших вищих навчальних закладах України. Структура навчального посібника відповідає нормативній програмі Міністерства освіти та науки України та програмі вивчення курсу “Макроекономіка” на факультеті менеджменту та маркетингу НТУУ “КПІ”. У підручнику викладено теоретичний матеріал і практичні завдання з дисципліни у вигляді тестів, задач та завдань для самостійної роботи. Оскільки навчальний посібник являє собою систематизований курс, це робить його зручним у користуванні для студентів і всіх, хто бажає самостійно опановувати дисципліну. Автори прагнули максимально ясно, всебічно і переконливо розкрити найскладніші та дискусійні проблеми макроекономічної науки. Кожна тема завершується блоком контрольних завдань, тестів, задач та рекомендованою літературою. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів й усіх, хто цікавиться проблемами національної економіки та механізмом її функціонування.
 5. Лазарович М.В.  Історія України: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 683 с.
  ISBN: 978-966-346-383-4
 6. Ложкин Г.В.  Психология труда: Учебное пособие / Г.В. Ложкин, Н.Ю. Волянюк. – К.: Освита Украины, 2013. – 336 с.
  ISBN: 978-966-188-305-4 7. Малевич А.П.  Вишнівець: Путівник. – Тернопіль: Облполіграфвидав, 1989. – 30 с.

 8. Тамара Ткачук-Гнатович.  Вірші про найкращі пори: від сніжинки – до комори. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – 80 с.
  ISBN: 978-966-457-124-8 9. Тамара Ткачук-Гнатович.  Жива вода – водиченька: Вірші для дошкільного та молодшого шкільного віку. – Тернопіль: Терно-граф, 2010. – 28 с.
  ISBN: 978-966-457-105-7 10. Тамара Ткачук-Гнатович.  У бабусинім дворі. Вірші для дітей старшого дошкільного віку. – Тернопіль: Терно-граф, 2010. – 16 с.
  ISBN: 978-966-457-065-7
 11. Ткачук-Гнатович Т.М.  Пташиний ранок: Казка-п’єса для дітей / Т.М. Ткачук-Гнатович, В.І. Сорока. – Тернопіль – Харків: Видавництво «Ранок», 2012. – 32 с.
  ISBN: 978-617-540-614-4 12. Хомик Н.І.  Технічна механіка: Навчально-методичний посібник до курсової роботи / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 192 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування)
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. Курс лекцій “Технічна механіка” розроблений відповідно до робочої програми для студентів напряму підготовки “Електротехніка та електротехнології” і рекомендований для вивчення студентами інших напрямів підготовки. Розглянутий і рекомендовано до друку на засіданні кафедри технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування, протокол №5 від 14.11.2011.

 13. Болонський процес очима студентів / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К.: ГО “Молодіжна Альтернатива”, 2010. – 80 с. 14. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції “Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”. 23-24 квітня 2009 р. (збірник тез конференції). Т. 2. – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – 278 с.

 15. Мікроекономіка. Практикум: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – 491 с.
  ISBN: 978-966-346-669-9 16. Поруч із Європейським Союзом та Росією / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К.: ГО “Молодіжна Альтернатива”, 2009. – 72 с. 17. Сучасна молодь: проблема чи надія / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К.: ГО “Молодіжна Альтернатива”, 2010. – 104 с. 18. Україна під хвилею кризи / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К.: ГО “Молодіжна Альтернатива”, 2009. – 64 с. 19. Що турбує молодь? (Проблеми вирішення молодіжних проблем на регіональному рівні) / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К.: ГО “Молодіжна Альтернатива”, 2009. – 68 с. 20. Я депутат міської ради. Мої дії… / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К.: ГО “Молодіжна Альтернатива”, 2010. – 60 с.