Нові надходження за червень 2016 року

 1. 978-83-926946-7-0Wisniewski K. Kraina wegla i stali. – Rybnik: Eurosprinter, 2010. – 288 c.
  ISBN: 978-83-926946-7-0 2. 966-7714-04-7Баб’як О.С. Екологічне право України: Навчальний посібник / Баб’як О.С., Біленчук П.Д.,Чирва Ю.О. – К.: Атіка, 2000. – 216 с. – Європейський університет управління, безпеки та інформаційно-правових технологій.
  ISBN: 966-7714-04-7

 3. 978-966-404-924-2Бережна В.В. Німецько-український, українсько-німецький словник: 40 000 слів / Бережна В.В., Іщенко І.М. – Харків: Торсінг плюс, 2011. – 768 с.
  ISBN: 978-966-404-924-2
  Словник містить близько 40000 найбільш уживаних слів німецької мови, а також типові словосполучення та фразеологічні вирази; граматичний коментар. Чіткість структури, широке охоплення сучасної лексики дозволяє користуватися ним при перекладах різноманітний текстів. Словник призначений для учнів середніх шкіл, слухачів курсів іноземних мов, студентів та осіб, які вивчають німецьку мову самостійно. Словник може бути використаним для перекладу українського або німецького тексту середньої складності (газетного, науково-популярного, художнього і т. д.).
 4. 978-966-517-606-0Гусєв А.П. Проектування та обслуговування гаражного обладнання: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 284 с. – МОН України. Луцький державний технічний університет.
  ISBN: 978-966-517-606-0


 5. 978-966-418-216-1Дражниця С.А. Електронна комерція: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2013. – 182 с.
  ISBN: 978-966-418-216-1


 6. 978-966-2781-11-3Жук А.Я. Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки: Навчальний посібник. Кн. 2: Експериментальні дослідження / Жук А.Я., Желябіна Н.К., Малишев Г.П. – К.: Кондор, 2012. – 224 с. – МОН України. Запорізька державна інженерна академія.
  ISBN: 978-966-2781-11-3
  Висвітлено визначальні аспекти та прийоми підготовки і проведення експериментів. Предметно розглянуто сучасну експериментальну техніку загального призначення, а також прилади і пристрої для дослідження гідравлічних систем. В супроводі численних прикладів описано методику аналізу і математичного оброблення результатів експериментальних досліджень, а також методику постановки і проведення планованого експерименту. Для студентів механічних спеціальностей, які навчаються за програмами бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також і аспірантів та молодих науковців.
 7. 978-966-308-590-6Криськов А.А. Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст.: Монографія. – Тернопіль: Астон, 2014. – 324 с.
  ISBN: 978-966-308-590-6
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя У монографії на основі широкого кола неопублікованих та опублікованих джерел, фахових видань, висвітлено історію землеволодіння та землекористування в губерніях Правобережної України кінця XVІІІ – початку ХХ ст.. Проаналізовані історіографія та джерелознавча основа, зміни у землеволодінні та землекористуванні різних категорій населення регіону, зумовлені інкорпорацій ними процесами та аграрними реформами, вплив установ іпотечного кредитування на земельні відносини.
 8. 978-966-680-505-1Мельник Л.Г. Економіка природних ресурсів: Навчальний посібник / Мельник Л.Г., Сотник І.М., Чигрин О.Ю. – Суми: Університетська книга, 2010. – 346 с.
  ISBN: 978-966-680-505-1


 9. No ISBN_246237Плєшков П.Г. Релейний захист та автоматика систем електропостачання: Навчальний посібник / Плєшков П.Г., Мануйлов В.Ф., Коновалов І.В. – Кіровоград: КНТУ, 2008. – 202 с.


 10. 978-966-351-338-6Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування: Підручник / Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. – К.: Кондор, 2011. – 352 с.
  ISBN: 978-966-351-338-6


 11. 978-966-553-762-5Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. – 2-ге вид. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 488 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-553-762-5

 12. 978-966-364-694-7Сирохман І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: Підручник / Сирохман І.В., Лозова Т.М. – 2-ге вид., переробл. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 616 с. – МОН України. Львівська комерційна академія.
  ISBN: 978-966-364-694-7
  Викладено вплив різних чинників на формування споживних властивостей крохмалю, крохмалепродуктів, цукру, меду і кондитерських товарів, наведено їх класифікацію і дано товарознавчу характеристику цих виробів. Розглянуто асортимент, пакування, маркування, вимоги до якості, правила приймання, умови, строки зберігання і процеси, що проходять під час зберігання кондитерських виробів. Підручник включає новітні досягнення науки і техніки, галузей виробництва цукру, кондитерських виробів, матеріал щодо ідентифікації видів, виявлення фальсифікації. Матеріал підручника викладено відповідно до програми дисципліни “Товарознавство продовольчих товарів”. Він розрахований на підготовку бакалаврів і магістрів за напрямом „Товарознавство і торгівельне підприємництво”. Частину матеріалу можна адресувати і широкому колу читачів.
 13. 978-99947-55-83-7Шоев Н.Н. Психология и педагогика с основами кредитной технологии и активных методов воспитывающего обучения: Экспериментальное учебное пособие. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 536 с. – Технологический ун-тет Таджикистана. Академия педагогических наук при МО Республики Таджикистан.
  ISBN: 5-978-99947-55-83-7
  Данное учебное пособие разработано с использованием авторских разработок и труды ученых ряда стран СНГ, в частности Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Украины с позиции практического применения идеи кредитной технологии и активных методов воспитывающего обучения при изучении курса психологии и педагогики в системе высшего образования. Краткий курс лекций, в которых использованы также современные зарубежные модели получения образования, составлен с учетом требований Государственных образовательных стандартов в области подготовки специалистов, включая и профессиональных кадров не педагогического профиля. Содержание и сущность каждой темы раскрывается с учетом логической взаимосвязи сферы психологии и педагогики, особенно по части достижения профессиональной компетентности студентов как будущих специалистов, умеющих не только заниматься самообразованием и самосовершенствованием, но и способных реализовывать образовательные программы и тренинги для персонала. Экспериментальное учебное пособие предназначено для использования студентами высших учебных заведений, профессорско-преподавательским составом вузов, аспирантами и другими лицами, занимающимися вопросами теории и практики подготовки специалистов и повышение качества обучения и образования в высшей школы. Данное пособие полезно и административным работникам и отделам, занимающимися вопросами адаптации и внедрения кредитной технологии обучения в высшей школе.
 14. 978-966-351-176-4Біологія: Підручник / Шелест З.М., Войціцький В.М., Гайченко В.А., Байрак О.М. – К.: Кондор, 2007. – 760 с. – МОН України.
  ISBN: 978-966-351-176-4


 15. 966-680-298-8Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2006. – 728 с.
  ISBN: 966-680-298-8


 16. 978-966-351-2781-21-2Менеджмент: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Кондор, 2012. – 758 с. – МОН України. Національний університет харчових технологій. Національний авіаційний університет.
  ISBN: 978-966-351-2781-21-2

 17. 978-966-364-846-0Оподаткування в Україні: Навчальний посібник / Н.М. Дєєва, Н.І. Редіна, Т.О. Дулік та ін. За ред. Н.І. Редіної. – К.: ЦУЛ, 2010. – 544 с. – МОН України. Міністерство фінансів України. Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Дніпропетровська державна фінансова академія.
  ISBN: 978-966-364-846-0
  У навчальному посібнику розглянуто основи оподаткування й адміністрування податків в Україні, сутність та види прямого і непрямого оподаткування, порядок нарахування й сплати окремих видів податків та обов’язкових платежів відповідно до чинного податкового законодавства, а також відповідальність платників за його порушення. Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів навчальних закладів економічного профілю, працівників органів податкової служби та фахівців, які застосовують норми чинного податкового законодавства у практичній роботі, а також широкого кола читачів, що цікавляться питаннями оподаткування.
 18. 978-617-566-269-4Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доході і зборів України: Монографія / За заг. ред. А.М. Вдовиченка. – К.: Алерта, 2013. – 336 с. – Міністерство доходів і зборів України. Нац. у-т держ. податкової служби України. НДІ фінансового права.
  ISBN: 978-617-566-269-4
  У монографії обгрунтовано потребу в оцінюванні результативності організацій публічного сектору економіки в умовах зростання динамічності світової економіки. Проведено порівняння особливостей оцінювання організацій публічного та приватного секторів економіки. Особливу увагу приділено концепції ключових індикаторів результативності (КРІ), яка розглядається у світі як ефективний механізм стратегічного менеджменту, з акцентом на діяльності податкових та митних органів. Описано принципи та правила побудови таких систем. Проаналізовано світовий досвід функціонування КРІ в податкових та митних адміністраціях світу.
 19. 978-966-423-246-0Соціологія: Навчальний посібник / За заг. ред. В.І. Докаша. – 2-ге вид., доопр. доп. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 448 с. – МОН України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
  ISBN: 978-966-423-246-0

 20. 978-966-308-469-5Теорія і практика економіки та розвитку підприємництва в Україні: вибрані аспекти: Колективна монографія / За ред. проф. Р.М. Рогатинського. – Тернопіль: Астон, 2013. – 516 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-308-469-5
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя В монографії викладені результати досліджень колективу факультету економіки і підприємницької діяльності щодо актуальних теоретичних і практичних питань розвитку сучасної економіки. Розглянуто широкий спектр проблем з таких напрямів: теоретичні та прикладні засади соціально-економічного розвитку підприємництва в Україні, макро- та мікроекономічні параметри розвитку національного господарства в сучасних умовах, обґрунтовано напрями удосконалення фінансово-обліково-аналітичної діяльності на вітчизняних підприємствах, визначено роль інноваційних рішень в системі маркетингового менеджменту.
 21. 966-451-013-1Технологічні основи формоутворення спеціальних профільних гвинтових деталей: Монографія / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, Іг.Б. Гевко, А.П. Драган, І.Я. Новосад. – Тернопіль: ТДТУ, 2008. – 367 с.
  ISBN: 966-451-013-1
  У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове рішення науково-технічної задачі, що полягає в розробленні високопродуктивних ресурсоощадних технологічних процесів виготовлення гвинтових деталей, які характеризуються покращеними експлуатаційними характеристиками та раціональними конструктивними параметрами удосконалених і розроблених конструкцій технологічного устаткування й спорядження на основі дослідженої математичної моделі формоутворення профільних, гофрованих заготовок, що дало змогу визначати граничні та номінальні силові й конструктивні параметри технологічного оснащення, а також розробити передумови формоутворення гвинтових заготовок , які забезпечують високу технологічність і продуктивність процесу виготовлення заготовок. Використання відомих методик розрахунку процесів виготовлення гвинтових заготовок навиванням пов’язано з певними труднощами, зокрема, одночасним впливом багатьох факторів, які не дозволяють отримати точні розрахунки напружень, зусиль, деформацій, що функціонально відображають реальний вплив основних параметрів на точність формоутворення. На основі проведених комплексних досліджень, теоретичних розроблень та узагальнень, із позиції системного підходу, сформульовано методи розв’язання науково-прикладної задачі. Використання цих методів, запроектованого устаткування та спорядження забезпечують подальший розвиток технології виготовлення заготовок деталей машин підвищеної точності шляхом формування необхідних фізико-механічних і конструктивних параметрів з метою покращення технологічних та експлуатаційних показників, зокрема, підвищення продуктивності, якості та точності виготовлення, зниження собівартості одиниці продукції. Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя.