Нові надходження за січень 2011 року

 1. Антонов В.М.,  Інтелектуально-математичний менеджмент. Кіберакмеологічна концепція: Монографія.– К.:КНТ, 2007.– 528 с.
  ISBN: 978-966-373-210-7
  Монографія досліджує актуальну проблему стосовно застосування у сучасному менеджменті прогресивних інтелектуальних технологій, а також моделей та методів розв’язку задач управління. Розглядаються питання основ побудови інтелектуальних систем для менеджменту, когнітологічні бази даних, моделі перетворення даних на знання та способи перетворення знань, а також об’єктно-орієнтовані АРМ та інтелектуально-експертні системи для менеджменту.
  Матеріал книги може бути використаний як студентами і аспірантами відповідних спеціальностей, так і викладачами та науковцями для викладання і проведення своїх перспективних досліджень.
 2. Антонов В.М.,  Комп’ютерне моделювання зображень:Навчальний посібник/ В.М.Антонов, Ю.В.Антонова-Рафі.– К.:КНТ, 2007.– 248 с.
  ISBN: 978-966-373-264-0
  У посібнику розглядаються основні засоби комп’ютерного моделювання зображень на основі існуючих та нових програмних засобів для їх створення та редагування. Аналізуються поняття мистецтва та графотворчості, графічні можливості комп’ютерів, сучасні периферійні графічні пристрої, стандарти обробки зображень, формати графічних файлів. Подається матеріал стосовно гносеології, творчого становлення, розвитку графічних засобів моделювання зображень на основі графічних та презентаціиних пакетів, наводяться приклади застосування віртуальних графічних пакетів, пакетів для веб-дизайну, робиться огляд сучасних комп’ютерних графічних засобів тощо. Розглядається використання когнітивної комп’ютерної графіки та засоби її реалізації. Посібник побудовано у вигляді довідникового матеріалу, який можна використовувати у будь-якій послідовності як студентам, так і викладачам, а також всім, хто займається Веб-дизайном та мастерингом.
 3. Бардачов Ю.М.,  Дискретна математика:Підручник/ Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова, В.Є.Ходаков;За ред. В.Є.Ходакова.– 2-ге вид., переробл. і доп.– К.:Вища школа, 2007.– 383 с.
  ISBN: 978-966-642-343-9

  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, алгебр, комбінаторики, графів. Матеріал ілюстровано численними прикладами, кожний розділ містить контрольні запитання і перелік лабораторно-практичних занять.
  Для студентів вищих технічних навчальних закладів.
 4. Боднарчук Ю.В.,  Лінійна алгебра та аналітична геометрія:Посібник/ Ю.В.Боднарчук, Б.В.Олійник.– К.:ВД “Києво-Могилянська академія”, 2010.– 175 с.– (НУ “Києво-Могилянська академія”)
  ISBN: 978-966-518-539-0

  Посібник є текстом лекцій курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», який багато років читається в університеті «Києво-Могилянська академія» для студентів спеціальностей «Програмна інженерія» та «Прикладна математика». Алгебру та геометрію подано не окремими розділами, а органічно поєднано між собою. Матеріал викладено з повним доведенням, кожний розділ завершується добіркою задач різного рівня складності. Посібник призначено для студентів перших курсів вишів, які навчаються за напрямом «Інформатика» і вивчають дисципліну «Лінійна алгебра та аналітична геометрія».
 5. Большаков В.П.,  3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex:Учебный курс (+DVD)/ В.П.Большаков, А.Л.Бочков, А.А.Сергеев.– СПб.:Питер,
  2011.– 336 с.
  ISBN: 978-5-49807-774-1

  В книге приведены материалы, позволяющие освоить работу в пяти САD-системах, наиболее распространенных в сфере образования и практической деятельности. Подобный подход не только позволит читателю быстро овладеть навыками моделирования во всех популярных САПР-оболочках, но и предоставит ему возможность самостоятельно оценить и выбрать конкретный инструмент для решения той или иной задачи, возникающей в работе инженеров-конструкторов. Каждая часть книги посвящена определенной системе: КОМПАС-ЗD VII, 8оНд\Уогк8 2008, Аutodesк Inventoг 2010, Аutodesк АutoСАD 2010, Т-FLЕХ САD 3D. Помимо общих сведений и основ создания моделей деталей в определенной системе, освещены приемы создания твердотельных моделей деталей и чертежей по ЗD-технологии. Рассмотрен процесс визуализации этапов создания твердотельных моделей. На прилагаемом DVD размещены примеры 3D-моделей, дистрибутивы САD-систем, а также дополнительные материалы.
 6. Глибовець А.М.,  Практикум з мови програмування Сі:Навчальний посібник/ А.М.Глибовець, М.М.Глибовець, В.С.Проценко.– К.:ВД “Києво-Могилянська академія”, 2010.– 209 с.– (НУ “Києво-Могилянська академія”)
  ISBN: 978-966-518-543-7

  Головне завдання посібника – висвітлення основних прийомів і методів конструювання ефективних програм у мові Сі. Тут детально розглядаються рекурсія, впорядкування, пошук і вибір, аналітичні перетворення виразів, алгоритми на графах. Особливу увагу приділено засобам розробки програм. Розглянуто різні методи зберігання структур даних, різні засоби керування пам’яттю.
  У лабораторних роботах посібника добре представлено методи побудови інструментальних засобів програмування від найпростіших фільтрів до інтерпретатора мови програмування. В окремому розділі наводяться програми розв’язку всіх задач і вправ, наданих для самостійного опрацювання в попередніх розділах, що охоплюють значну предметну область. Ґрунтовно подано найважливіші структури даних і показано, за яких умов їхнє використання доцільне. Якісно описано методи зберігання, алгоритми обробки і програми таких структур, як лінійні списки, матриці та багатовимірні масиви, дерева, графи, файли.
  Матеріал посібника чітко структуровано за темами, що дає змогу просто спроектувати його на практичне або лабораторне заняття.
 7. Глущенко С.В.,  Кредитний ринок: інститути та інструменти:Навчальний посібник.– К.:ВД “Києво-Могилянська академія”, 2010.– 153 с.– (НУ “Києво-Могилянська академія”)
  ISBN: 978-966-518-536-9
  У навчальному посібнику розглядаються питання сутності, ролі, механізмів функціонування і факторів ризику кредитних ринків, види та характеристики кредитних інститутів, а також особливості застосування кредитних інструментів.
  Посібник може бути корисний для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться питаннями функціонування кредитного ринку в економіці.
 8. Гнідець Б.Г.,  Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль: Монографія.– Львів:Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008.– 548 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-823-3

  Наведено результати розробок, досліджень і впровадження в будівництво на багатьох об’єктах нових збірних і збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових і громадських будинків, інженерних споруд та прогонових будов мостів, а також методику їх розрахунку з урахуванням попереднього напруження надопорної арматури, різних видів стиків, способів їх виконання і технології монтажу.
  Розглянуто особливості технології виконання попередньо напружених стиків цих конструкцій із застосуванням електротермічного і силового методів натягу арматури з автоматизацією контролю технологічних операцій.
  Рекомендовано для інженерів-будівельників, проектувальників, наукових працівників, а також студентів і аспірантів будівельних спеціальностей ВНЗ і факультетів.
 9. Евдокимов В.Д.,  Технология упрочнения машиностроительных материалов:Учебное пособие-справочник/ В.Д.Евдокимов, Л.П.Клименко, А.Н.Евдокимова.– 2-е изд.– К.:ВД “Професіонал”, 2006.– 352 с.– (МОН Украины)
  ISBN: 966-336-029-1

  Приведены способы, режимы и примеры применения различных технологических процессов упрочняющей обработки материалов, которые используются в машиностроении для повышения надежности и качества изделий. Пособие-справочник охватывает широкий спектр упрочняющих технологий материалов – от сталей, чугунов и цветных металлов до пластмасс, стекла и дерева.
  Предназначен для инженерно-технических работников машиностроительных и ремонтных предприятий, а также для преподавателей, аспирантов, технических учебных заведений может быть полезен студентам старших курсов при выборе тем курсовых и дипломных проектов и работе над ними, а также при проведении научных магистерских исследований.
 10. Кремень В.Г.,  Філософія управління:Підручник/ В.Г.Кремень, С.М.Пазиніч, О.С.Пономарьов.– Вид. 2-ге, доп. і переробл.– Харків:НТУ “ХПІ”, 2008.– 524 с.– (МОН України. НТУ “ХПІ”)
  ISBN: 978-966-593-593-3
  З системних позицій розглянуто сучасний етап історії людської цивілізації, кардинальні зміни суспільного виробництва і зумовлені ними зміни цілей, сутності і методів управління. Обґрунтовано потребу у філософському аналізі сучасних проблем, наведено уявлення про філософію управління, її предмет досліджень і категоріальний апарат. Розкрито феномен управління як передумову існування й розвитку суспільства. Істотне місце приділено проблемам логіки управління і методології управлінської діяльності. У другому виданні враховано побажання читачів, уточнено і доповнено окремі положення, а також розміщено два нових розділи. Адресовано студентам і аспірантам, викладачам філософських та управлінських дисциплін, всім, хто цікавиться проблемами соціального управління та його філософії.
 11. Кушнір Р.М.,  Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл: Монографія.Т.3:Термопружність термочутливих тіл/ Р.М.Кушнір, В.С.Попович.– Львів: Сполом, 2009.– 412 с.
  ISBN: 966-665-427-Х

  Викладено аналітичні та аналітико-числові методи визначення термопружного стану елементів конструкцій, які є однорідними чи кусково-однорідними тілами простої геометричної форми (тіла обмежені у розглядуваній системі координат координатними поверхнями чи їх фрагментами), знаходяться в умовах складного (конвективного, променевого чи конвективно-променевого) теплообміну з середовищами високих чи низьких температур та одночасно зазнають дії силових навантажень на основі моделей, що враховують температурну залежність теплових та механічних характеристик (термочутливість) матеріалу. Побудовані математичні моделі для визначення температурних полів масивних і тонкостінних елементів конструкцій є нелінійними крайовими задачами математичної фізики, а моделі для визначення компонент напружено-деформованого стану – крайовими задачами зі змінними коефіцієнтами. Побудовані моделі та розроблені методи використано для визначення термопружного стану основних елементів конструкцій, у результаті чого встановлено кількісні і якісні закономірності розподілу температури та компонент напружено-деформованого стану, досліджено вплив на ці розподіли термочутливості матеріалу.
 12. Пилипчук Р.В.,  Энергоэффективное промышленное освещение:Методично-справочное пособие/ Р.В.Пилипчук, В.В.Щиренко, Р.Ю.Яремчук.– Донецк:Каштан, 2005.– 366 с.
  ISBN: 966-8292-55-3
  В методично-справочном пособии изложены общие методические положения по обеспечению эффективного освещения промышленных помещений и территорий в разных отраслях промышленности с учетом особых условий эксплуатации. Представлены полные технические характеристики серийных осветительных приборов, в том числе кривые силы света. Для специалистов по проектированию освещения, эксплуатации систем освещения, преподавателей, аспирантов и студентов.
 13. Сузуки Мотоэ,  Моделирование поведения твэла легководного реактора в различных режимах нагружения: Монография/Под ред. М.В.Максимова.– Одесса:Астропринт, 2010.– 248 с.
  ISBN: 978-966-190-331-8
  Рассматриваются вопросы моделирования поведения твэла легководного реактора в различных режимах нагружения. В основу монографии положен научно-технический отчет Мотоэ Сузуки “Light Water Reactor Fuel Апаlysis Соdе FЕМАХ1-V (Vег. 1)”, изданный в 2000 г. НИИ атомной энергии Японии. Монография предназначена для специалистов в области ядерной энергетики.
 14. Трофимова В.В.,  Регіональні інноваційні комплекси в глобальній економіці:Монографія.– Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.– 260 с.– (Кримський інститут бізнесу. Центр розвитку освіти, науки та інновацій)
  ISBN: 978-966-2364-04-0
  У монографії визначено економічну сутність регіонального інноваційного комплексу; досліджено класифікаційні ознаки регіональних інноваційних комплексів та запропонувати їх класифікацію. Проведено аналіз вітчизняного та міжнародного законодавства з проблем функціонування регіональних інноваційних комплексів. Внесені пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання розвитку регіональних інноваційних процесів в Україні. Досліджено середовище регіональних інноваційних процесів, встановлені його риси та чинники, що сприяють активізації інноваційної компоненти в зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств. Визначені концептуальні критерії аналізу регіональних інноваційних процесів в умовах формування відкритої моделі економіки. Сформульовані методичні підходи й конкретні рекомендації щодо управління регіональними інноваційними процесами як передумови активізації їх впливу на динаміку міжнародного економічного співробітництва. Для студентів, аспірантів, науковців, державних службовців та фахівців економічного профілю.
 15. Філинюк М.А.,  Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі:Монографія/ М.А.Філинюк, О.М.Куземко, Л.Б.Ліщинська.– Вінниця:ВНТУ, 2009.– 274 с.
  ISBN: 978-966-641-332-4

  В монографії розглядаються питання дослідження потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі та проектування інформаційних пристроїв на їх основі. Визначено іммітансні ха-рактеристики чотириполюсників в режимі малого сигналу, досліджено вплив температури та напруги живлення і керування на параметри різних типів узагальнених перетворювачів імітансу.
  Книга розрахована на студентів, аспірантів, наукових співробітників та спеціалістів, які займаються проектуванням і розробкою інформаційних систем, систем керування та пристроїв на базі негатронів.
 16. Франчук Д.Н.,  Управляемость карта: теория и практика.– К.:ООО “Иван Федоров”,
  2007.– 320 с.
  ISBN: 966-8154-01-0

  В книге рассмотрены теоретические и практические аспекты управляемости карта как четырехколесного транспортного средства без подвески и дифференциала.
  Исследовано влияние различных параметров шасси карта на его управляемость и разработаны математические модели, на основе которых выявлены и определены количественные характеристики влияния как каждого из параметров, так и их взаимного влияния. Отдельно рассмотрены факторы, влияющие на увод шин, и исследованы процессы, определяющие взаимодействие шины в пятне контакта с поверхностью трека.
  На основе результатов теоретических исследований разработаны методологические основы настройки картов для конкретных условий соревнований, а также приведены практические рекомендации по их применению.
  Книга представляет результаты теоретических исследований, а также практических выводов и наблюдений автора, полученных на протяжении более 10 лет подготовки картов к соревнованиям, их испытаний в процессе тренировок и участия в соревнованиях.
 17. Чернянский П.М.,  Основы проектирования точных станков. Теория и расчет:Учебное пособие.– М.:КНОРУС, 2010.– 240 с.
  ISBN: 978-5-406-00381-7

  Дано теоретическое описание силовых смещений и жесткости упругофрикционных систем, методика расчета точности, основы проектирования станков и машин. Впервые учитываются все конструктивные и технологические параметры деталей изделия, влияющих на его технические характеристики. Для студентов вузов, обучающихся по направлению “Конструкторско-технологическое обеспечения машиностроительных производств”.
 18. Шидловський А.К.,  Электрические цепи с вентильными коммутаторами:Монография/ А.К.Шидловський, В.С.Федий.– К.:НАН Украины. И-тут электродинамики, 2010.– 269 с.– (НАН Украины. И-тут электодинамики)
  ISBN: 978-966-02-5744-3
 19. Юхновський І.Р.,  Вибрані праці. Політика.– Львів:Львівська політехніка, 2010.– 566 с.
  ISBN: 978-966-553-954-4

  У другій книзі вибраних праць І.Р. Юхновського наведено результати досліджень економічного і виробничого стану основних галузей виробничої діяльності України. Дослідження ці виконані автором і під його керівництвом членами Міжвідомчої аналітично-консультативної ради при Кабінеті Міністрів України на основі статистичних даних та матеріалів широких обговорень із фахівцями кожної із розглядуваних галузей. Матеріали мають аналітичний та рекомендаційний характер для спеціалістів і керівників відповідних галузей. Для студентів, наукових працівників, спеціалістів виробництва, керівників установ та організацій.
 20. Якубов Ф.Я.,  Структурно-энергетические аспекты упрочнения и повышения стойкости режущего инструмента: Монография/ Ф.Я.Якубов, В.А.Ким.– Симферополь:Крымучпедгиз, 2005.– 300 с.
  ISBN: 966-354-030-3
  Динамические процессы трения, упрочнения и изнашивания режущего инструмента, протекающие в неравномерных условиях и развивающиеся по законам синергетики, рассмотрены со структурно-энергетической точки зрения. Единство этих процессов, проявляемое в адаптации инструментального материала к энергетическому по природе упрочняющему или разупрочняюшему воздействию, объединено понятием – структурная приспосабливаемое. Анализ закономерностей явлений, протекающих на принципах термодинамики, позволил раскрыть и максимально использовать внутренние ресурсы самого процесса резания для повышения стойкости инструмента. Монография предназначена для научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области технологических процессов резания, а также может быть полезна для специалистов, занимающихся вопросами трения, износа и надежности машин.
 21. Якубов Ч.Ф.,  Упрочняющее действие СОТС при обработке металлов резанием:Монография.– Симферополь:ОАО “Симферопольская городская типография”(СГТ), 2008.– 156 с.
  ISBN: 978-966-174-019-7
  В монографии раскрывается механизм повышения износостойкости быстрорежущих инструментов путем направленной трансформации механических свойств их контактных слоев непосредственно в процессе резания. В этом аспекте рассмотрена и определена роль внешней технологической среды. Показано, что при применении технического рапсового масла в сочетании с техникой минимальной смазки обнаруживается наибольший эффект повышения стойкости. Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области обработки металлов резанием, может быть полезна аспирантам, научным и инженерно-техническим работникам.
 22. ЛітАкцент. Сучасна література в колі твого читання:Альманах.Вип.1(3)/Редактор: Панченко В.– К.:Темпора, 2009.– 580 с.
  ISBN: 978-966-8201-83-7
  Черговий випуск альманаху “ЛітАкцент” увібрав матеріали однойменного сайту за І пол. 2009 року. До традиційних рубрик цього разу додалася нова – “Круглі столи”. Вперше з’являються також роздуми письменників над питаннями анкети “Наші за кордоном”. Разом матеріали “старих” і “нових” рубрик складають панораму сучасного літературного життя в Україні та за її межами.
 23. Теорія і практика прийняття управлінських рішень:Навчальний посібник/Крупник А.С.,
  Линьов К.О., Нужний Є.М., Рудик О.М.– К.:ВД “Простір”, 2007.– 156 с.
  ISBN: 978-966-2068-01-6

  Мета навчального посібника – донести до слухачів суму знань про системну діяльність керівників та персоналу управління у процесі розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Це є спроба представити процесуальну характеристику управлінської діяльності та поетапного досягнення результату (управлінських цілей).
  “Теорія і практика прийняття управлінських рішень” є складовою частиною навчальної програми з підготовки магістрів за спеціальністю “Державне управління”. Курс тісно пов’язаний з іншими дисциплінами, оволодіння якими передбачене програмою підготовки магістрів у Національній академії державного управління при Президентові України.
 24. Ректор і університет – одна історія на двох/Упорядники: Васильків О.В., Гуменюк О.Д., Кійко О.М., Олійник І.С., Стецюк С.В.– Тернопіль:Економічна думка, 2010.– 270 с.